Ma 2023. április 01., szombat, Hugó napja van. Holnap Áron napja lesz.

Statikus tartalom

Tételek # 
01. napirend
18. A 2010. évi munkaterv módosítása
17. A polgármester helyettesítése a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulásban
16. Feigli Ferenc leköszönő polgármester szabadságmegváltása
15. Feigli Ferenc leköszönő polgármester végkielégítése, cafetéria-juttatásának elszámolása
14. A gazdasági program kidolgozásának elrendelése
13. Az SZMSZ felülvizsgálatának elrendelése
12. Polgármester, alpolgármester hivatali gépkocsihasználata
11. Az alpolgármester illetményének és költségátalányának megállapítása
10. A polgármester illetményének, költségátalányának és szabadságának megállapítása
09. A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása
06. Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság tagjainak megválasztása
05. Javaslat az SZMSZ módosítására
04. Döntés a személyes érintettség ügyében
01. Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
3. Fenntartói hozzájárulás a Szivárvány EGYMI pedagógiai programja módosításának előkészítéséhez
2. Önkormányzati bérlakás elidegenítésre való kijelölése
1. Az önkormányzat folyószámla-hitelszerződés módosításának engedélyezése
2. Az alpolgármester felügyelő bizottsági tagságának ellátásához hozzájárulás kérése
1. Fenntartói hozzájárulás a BNI pedagógiai programja módosításának előkészítéséhez
27. 100 Millió Ft éven belüli hitel felvétele
26. Az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének emelése
25. Nyilatkozat a barcsi Sport Club 2011. évi támogatásáról
24. A Városgazdálkodási Igazgatóság SZMSZ-ének módosítása, létszámleépítés elrendelése
23."Barcs a turisták új felfedezése" című kiadvány és DVD megjelentetésének elhalasztása
22. Feigli Ferenc volt polgármester 40 éves jubileumi jutalma
21. Barcs Város Önkormányzuata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
20. A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása
19. Tájékoztató a 3/4 éves költségvetés teljesítéséről
18. 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
17. Beszámoló a többcélú kistérségi együttműklödés tapasztalatairól
16. A Bursa Hungarica 2011. évi keretösszegének megállapítása
15. A költségvetési szervek 2011. évi ellenőrzési terve
14. A Tűzoltóság 2011. évi kiemelt céljai
04. A településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztása
03. A Kapos Volán Zrt.-vel kötött bérleti szerződés meghosszabbítása
02. A Kapos Volán Zrt. beszámolója a 2009. évről
01. napirend
25. Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző-irodavezető nyugdíjazási ügye
24. A Barcs, Zöldmező u. 4274 hrsz-ú építési telek árának megállapítása
23. Termőföld felajánlás elfogadásáról döntés
22. Lemondás pályázat végrehajtása során keletkezett maradványösszegről
21. A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési Tervének (2010-2012) jóváhagyása
20. Tájékoztató a polgármesterrel összefüggő munkajogi kérdésekről
19. A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) rendelet módosítása
18. Erdőtűzes gépjárműfecskendő pályázati önrésze
17. A Barcsi Rendőrkapitányság lakbértartozása
16. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének megállapítása
15. A Kisebbségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások felülvizsgálata
14. Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciója
13. Kivonat a Barcs Város Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága ellenőrzési jelentéséből
12. Beszámoló a Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága tevékenységéről
11. A temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések 2010. évi tapasztalatai
10. Tájékoztató a 2010. évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról
09. A helyi autóbuszközlekedésről szóló rendelet módosítása
08. A helyi autóbuszjárat 2011. évi működési költségei
07. A települési szilárd hulladékkezelésről szóló rendelet módosítása
06. Tájékoztató a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatási díj mértékéről
05. Ivóvíz-, csatornadíjakról szóló rendelet módosítása
04. Tájékoztató a DRV Zrt. által 2011. évre elszámolható vízterhelési díj mértékéről
03. Tájékoztató a víziközmű közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról
02. 2010. évi munkaterv módosítása
01. napirend
1. Igazságügyi szakértői megbízási szerződés kötése a C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft.-vel
1. Barcs Város Önkormányzata Barcs Városközpont rehabilitációja című pályázat támogatásáról való lemondás
01.Rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására kiírt pályázatok benyújtása
12. A lakossági települési szilárd hulladék begyűjtésére és elhelyezés céljára történő rendszeres elszállítására beérkezett ajánlatok elbírálása
11. Ajánlatok elbírálása a köztemetők fenntartására
10. Barcs Város közigazgatási területén a közterületen lévő nyárfák kivágása
09. A volt Pálfalui Iskola – Barcs, Bem u. 11 – használatba adása
08. Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága 2010. évi előirányzat módosítása
07. Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények 2010. évi költségvetésének módosítása
06. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények 2010. évi költségvetésének módosítása
05. A Barcsi Szociális Központ 2010. évi költségvetésének, valamint a szociális segély előirányzatának módosítása
04. Polgármesteri Hivatal dolgozóinak teljesítménykövetelményei
03. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása
01. Az IKARUS IK 256.42 típusú autóbusz eladása a KAPOS VOLÁN Zrt. részére
02. Tájékoztató két ülés közötti tevékenységről...
01. napirend
02. „Barcs Város komplex rehabilitációja vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján a kivitelezői, illetve a támogatási szerződés módosítása
01. A „Kistérségi Járóbeteg központ kialakítása” tárgyú, DDOP3.1.3. jelű projekt keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a TEMPERO Zrt-vel megkötött kivitelezői szerződés második módosítása
02. Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése megtárgyalásának I. fordulója
01. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének…./2011. (…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmáról
12. A Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzési-szervezési Társulás Társulási megállapodásának módosítása
10. antenna árboc tulajdonjogának megszerzése
10. „Not-Em” Fogszakorvosi Egészségügyi Szolgáltató BT. feladatátvállalási szerződésének megszüntetése, a körzet további működtetésének előkészítése
09. Barcs, Darányi u. 11. (2366/1 hrsz-ú) szám alatti lakóépület bontása
08. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (….) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjair
07. Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
06. A Szalai és Társa Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-vel kötött temetői-kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítása
05. Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó emlékhelyek helyzetének áttekintése
04. Az óvodák nyári zárva tartásának engedélyezése
03. Barcs Város 2010. évi munkaerő-piaci tájékoztatója, a munkaügyi szervezet átalakítási folyamata
02. Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről, a határellenőrzési, határrendészeti feladatokról
01. napirend
18. A Barcsi Szociális Központ közös fenntartásáról szóló megállapodás, az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Szakmai Program módosítása és jóváhagyása
19. A Városgazdálkodási Igazgatóság Alapító okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
17. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997. (IV. 25.) számú rendelet módosítása
16. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ………/2011. (……….) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
15. Az önkormányzati adórendeletek módosítása
14. Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Városi Könyvtár és a Dráva Múzeum alapító okiratának módosításáról, valamint Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és a Móricz Zsigmond Művelődési Köz
13. Beszámoló a Móricz Zsigmond Művelődési Központ 2010. évi szakmai tevékenységéről, valamint 2011. évi munkatervének jóváhagyása
12. JAVASLAT A 2011. ÉVI VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK PROGRAMJÁRA ÉS KÖLTSÉGEIRE
11. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének és finanszírozási tervének jóváhagyása
10. Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének megállapítása

Alkategóriák