Ma 2023. június 02., péntek, Kármen és Anita napja van. Holnap Klotild és Cecília napja lesz.

Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények

I g a z g a t ó j á t ó l

7570. Barcs, Tavasz u. 3.

 

…………..sz. napirend

 

 

 

 

 

 

 

 

B E S Z Á M O L Ó

 

 

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények  tevékenységéről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2010. július 22-i  ülésére

 

 

 

 

 

 

 

2008. júniusában, 2009. júliusában számoltam be a BNI tevékenységéről.

Az elsőben igyekeztem összefoglalni az összevonásban rejlő nehézségeket, lehetőségeket és leírni a hosszabb távon előttünk álló legfontosabb feladatokat is. 2009-ben és most is az elmúlt  egy évben történt legfontosabb eseményeket igyekeztem összefoglalni, és megszabni az előttünk álló rövid távú teendőket. Ezenkívül részletesebben foglalkozom az intézmény működését befolyásoló néhány ténnyel.

 

Az elmúlt év legfontosabb eseményei:

 

-         Április elején elkezdődött az Arany János Általános Iskola, a Deák Ferenc Általános Iskola és a Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (Tavasz u. 3.) épületeinek felújítása. Az Arany János Általános Iskola régi utcai épületén a tető elkészült, belül festést előkészítő munkák folynak. Az aula alapozása és a földszinti pillérek szintén elkészültek, jelenleg a földszint feletti födém zsaluzása folyik. Az új épületekből is megtörtént a kipakolás, jelenleg a bontás és a nyílászárók cseréje folyik.

A Deák Ferenc Általános Iskolában az építési terület teljes egészében átadásra került. A második emeleten megtörtént a bontás, a földszinten és az első emeleten folyamatban van. A régi épületben komplett belső felújítás fog történni a nyílászárók cseréjével. Elkészült az új épület alapozása, a földszinti pillérek is, folyik a földszint feletti födém zsaluzása, és elkezdődött a falazás.

A gimnáziumban az aulának azon a részén történnek most a szerkezetépítéshez szükséges munkák, ami benyúlik a főépületbe.

A kollégium tetőterében a bontás megtörtént, jelenleg az első emeleten történik ugyanez, majd utána következeik a földszint.  Mindenhol nyílászáró-, burkolatcsere és festés lesz. A fent leírtak a június 28-ai állapotot tükrözik.

Az építkezés alatt a tanítást mindhárom intézményben sikerült úgy megoldanunk, hogy jelentősen nem zavarta a felújítás.

 

-         Barcs Város Önkormányzata 129 millió Ft-ot nyert a „Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben” című pályázaton. A 7 feladatellátási hely (Arany, Deák, Gimnázium, Szakképző, Kollégium, 4-es Óvoda, 7-es Óvoda) 135 pedagógusa 294 akkreditált továbbképzésen vett részt, közülük 31 pedagógus közvetlen szakmai megvalósítást végzett.

Az oktatási intézményekben a NAT szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja történt a következő kompetencia területeken:

- matematika

- szövegértés-szövegalkotás

- idegen nyelvi (angol, német)

- szociális, életviteli- és környezeti

- életpálya- építési kompetencia terület.

31 csoportban 502 gyermek/tanuló vett részt közvetlenül a kompetencia alapú oktatásban.

 

Közben elbírálásra került az esélyegyenlőségi pályázatunk is, melyen közel 100 millió forintot nyertünk.

A pályázat alapvető célja, hogy elősegítse az esélyegyenlőség érvényesülését és megerősítse az iskolarendszer esélyteremtő szerepét a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában.

Várható eredményként csökken a HHH gyermekek szegregációja, megvalósul hátrányaik kompenzálása.

A projekt eredményeiből közvetlenül részesülnek az óvodás, általános iskolás, illetve középiskolás gyermekek, tanulók, különösen a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók.

 

A pályázati projekt tevékenységei:

-  Befogadó iskolai környezet kialakítása keretében csoportmunkára alkalmas tanulóbarát környezet kialakítása, fejlesztő eszközök beszerzése, szakirodalom biztosítása.

-   Komplex megelőzési és felülvizsgálati programok.

-   Korai óvodáztatást biztosító programok, fejlesztő foglalkozások.

-   Érettségit adó középiskolában, szakképzést biztosító szakiskolában történő  továbbtanulási utak megerősítése (HHH és SNI tanulók felvételire való egyéni és kiscsoportos felkészítésének megszervezése, pályaorientációs programok szervezése).

 

A program előnye, hogy elősegíti az intézményegységek közötti jobb szakmai együttműködést, a gyermek útjának követését az óvodától a középiskoláig.

 

 

-         A bölcsődében ez évben ténylegesen semmit nem tudtunk megvalósítani a kitűzött célok közül, de a célokhoz vezető úton nagy lépést tettünk előre, mert az önkormányzat 54.000 e.Ft-ot nyert pályázaton bővítésre, felújításra.

 

-         Szülői fellebbezések nélkül sikerült kiegyensúlyozottabbá tenni a barcsi óvodák leterheltségét. A IV. és VII. sz. Tagóvodákban bevezettük a kompetencia alapú óvodai nevelést. A Difer (Diagnosztikus fejlődést vizsgáló rendszer) méréshez szükséges eszközöket májusban kaptuk meg, így ennek bevezetése minden óvodában egy évet csúszik.

 

-          A Vikár Béla Művészetoktatási Intézménynél az egyik kitűzött feladat az volt, hogy a színvonalas szereplések érdekében egyesíteni kell a városi és az utánpótlás zenekart. Ez megtörtént. Váltás volt a zenekarvezetői poszton is. Az erre a tanévre tervezett minősítést nem tartották meg, így a néptánccsoportnál ez elmaradt.

 

-         Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kiterjesztette a továbbtanulási és pályaorientációs tanácsadást a 7. osztályosok számára is. Bevezették az idei tanévre tervezett fogadóórákat és szakmai napokat, melyek jól szolgálták a szolgáltatások gazdagítását, a minőségi paraméterek javítását.

 

-         Ebben a tanévben is nagy gondot fordítottunk a pályázati lehetőségekre. A pályázatokon elnyert pénzek minőségileg javítják az intézmény működését, a meglévő nehézségeket azonban nem tudják orvosolni, mert csak meghatározott célokra fordíthatók. (1. sz. melléklet)

 

A következő év legfontosabb feladatai:

 

-         A pályázaton elnyert összegből a bölcsődében egy új csoportszoba kerül kialakításra, és felújításra kerül a régi épület is. Lehetőségünk nyílik 13 millió forintért külső udvari, belső játékok vásárlására, illetve a játszóudvar rendbetételére is. A gyermeklétszám függvényében folyamatosan biztosítani kell a személyi feltételeket, az új jogszabályi előírásoknak megfelelően.

 

-         A kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése az I., III., V., VI., Bolhói, Rinyaújlaki és Vízvári Tagóvodákban. Difer mérés alkalmazása minden tagóvodában, illetve a hozzá kapcsolódó fejlesztések beindítása. Az esélyegyenlőségi pályázat programjának beépítése az óvodai nevelés programjába, annak végrehajtása.

Az önkormányzat 10.111 e.Ft-ot nyert a VII. Óvoda rendbetételére. Ebből még ebben az évben megvalósulhat a homlokzat felújítása, a nyílászárók cseréje és belül is teljes felújító festést tudunk végezni.

 

-         Mindhárom oktatási intézménynél továbbra is a legfontosabb feladat az oktatás lehetőség szerint legzavartalanabb működésének megszervezése a felújítások végéig. Gondos körültekintést és odafigyelést igényel a kompetencia alapú oktatás továbbvitele mindhárom iskolában.

Továbbra is nagy figyelmet kell fordítanunk az általános és középiskolai beiskolázásra.

 

-         A Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetőségének továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a Boróka Táncegyüttes munkájára. Fontos feladat egyrészt  a művészetek megszerettetése, másrészt a tehetséges fiatalokkal való foglalkozás.

 

-         Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál nyertes pályázat esetén tovább kellene bővíteni az iskolapszichológusi hálózatot. Folytatni kell a továbbtanulási, pályaorientációs tanácsadást. Nagyobb figyelmet kell fordítani a tehetséggondozásra: a tanulók kiválasztása diagnosztikai mérésekkel, majd tudatos foglalkoztatottságuk, a tehetség kibontakoztatásának támogatására, fejlesztésére.

 

-         A tehetséggondozást nem véletlenül említem több helyen. Két pályázaton is nyert az intézmény mintegy 27,5 millió forintot tehetséggondozásra a 2010/2011-es tanévre. Az „Együtt a tehetségekért a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben „ című pályázaton 8,5 millió forintot lehet fordítani elsősorban a művészeti iskolában tanuló diákokra, illetve tehetségpont kialakítására. A „Tehetségekért a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben” című pályázaton 19 millió forint összegű támogatást nyertünk, melyet a három iskolában lehet tehetséggondozásra fordítani.

 

-         Egyik legfontosabb feladatunk lesz a bolhói óvoda és általános iskola szakmai integrálása a BNI-be.

 

Az iskola működését jellemző néhány tény

 

A 2009. október elsejei adatok szerint 440 óvodás, 913 általános iskolai, 598 gimnáziumi, 86 szakközépiskolai és 332 szakiskolai tanuló vesz részt a nevelésben, képzésben. Az alapfokú művészetoktatási intézményben 458 tanuló részesül különféle művészeti nevelésben, oktatásban.

Az óvodákba és az általános iskolákba túlnyomórészt helybeliek járnak (Barcson a két általános iskolában a bejárók aránya 5,3 %), kivétel ez alól a vízvári tagiskola, ahol a bejárók aránya 58, 4 %.

A szakközépiskolai, illetve szakiskolai képzésben a bejárók aránya 44,1 %, illetve 53,6 %, a kollégiumi tanulók aránya elenyésző, ami azt jelenti, hogy inkább a közelben lévő falvakból járnak be a diákok.

A gimnázium beiskolázási körzete a Csurgót, Nagyatádot, Szigetvárt tartalmazó félkör: innen jár a tanulók 90 %-a. Itt a kollégisták aránya 34,7 %, a bejáróké 31,6 %. A kollégiumban a kihasználtság 100%-os: 160 fő. Ebből 4 általános iskolás korú, 7 tanuló jár szakközépbe, illetve ipariba.

 

Barcs és környezete a leghátrányosabb kistérségek közé tartozik, a munkanélküliek aránya 25,3 %, ezen belül Barcson 18,8 %. A HH és a HHH tanulók arányát a 2-es sz. melléklet tartalmazza. A 3. sz. melléklet mutatja a régiós, illetve országos adatokat. Közép-Magyarországon a legkedvezőbbek, Észak-Alföldön a legrosszabbak ezek a mutatók. A mi régiónk csak Észak-Magyarországot előzi még meg, ahol közel hasonlóak a paraméterek az észak-alföldihez.

 

Az adatok szerint az intézményben rendkívül magas a hátrányos helyzetben lévő tanulók aránya. Ezt tükrözik vissza a kompetenciamérések eredményei (4.sz. melléklet). Ebből is adódik, hogy rendkívül nehéz – éppen a legproblémásabb tanulóktól – begyűjteni a családi háttérindex számításához szükséges felmérőlapokat. Ezért nincs adat sok helyen ahhoz, hogy megítélhessük a pedagógiai hozzáadott értéket, illetve ahol van, ott is hiányoznak a legrosszabb helyzetben lévő szülők jellemzői. Ha ez 10 % fölött van, már ez is jelentősen befolyásolhatja az értékeket.

Ugyanakkor úgy gondolom tanulságos megnézni az érettségi és szakmunkásvizsga eredményeket is. (4. és 5. sz. melléklet)

 

A következő kompetenciamérésig az eredmények javítása érdekében a 2010/11-es tanévre a minőségfejlesztő csoport a következő kiemelt fejlesztési feladatokat határozta meg.

-         A mérési eredményeket elemeznünk kell (osztály és feladatszinten is) a tudatos tervezéshez.

-         Ebből következik, hogy képességeloszlás szempontjából a gyengén (az 1. és az alatti szinten) teljesítő gyerekeknek célzott fejlesztést kell kidolgoznunk, ahol differenciáltan, személyre szabottan kapnak feladatot. Az eredményes fejlesztéshez, az eredményesség növekedéséhez fejlesztési tervet készítünk.

-         Korszerű tanulásszervezési eljárások, módszerek, feladattípusok alkalmazása, tudatos és tervezett egyéni fejlesztés végzése abból a célból, hogy a hozzáadott pedagógiai érték növekedhessen.

-         Feladatunk továbbá a jó eredmények megtartása, továbbfejlesztése is.

 

Ebben az évben a minőségfejlesztő csoport a következő témákat vizsgálta:

 

-         Tanulók, szülők, pedagógusok, alkalmazottak elégedettsége. A felmérés eredményeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. Kitűzött célunk volt, hogy a globális elégedettség mérésnél a legalább 4-es átlagot érjük el.  Ez teljesült, a továbbiakban ezt kell tartanunk.

 

A minőségfejlesztő csoport vizsgálatai alapján a következő év legfontosabb feladatai:

 

1. Az új tanítási eljárások, tanulásszervezési módok (kooperatív tanulásszervezés) gyakoribb alkalmazása a tanórákon.

2. Önismereti, csoportfejlesztő, tréningek alkalmazása.

3. A mentálhigiénés tevékenységek további alkalmazása:

-         énkép – önismeret, konfliktuskezelés, személyiségfejlesztés

-         értékorientáció, motivációs bázis kiépítése, önállóságra nevelés

-         fegyelmezettség

-         pszichés hiányosságok pótlása

-         szocializáció folyamatának segítése.

4. Teljesítményértékelés működtetése az IMIP-ben kialakított és elfogadott eljárásrend alapján.

 

B a r c s,  2010. június 28.

 

Kincsei János

igazgató

 

 

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint

 

B a r c s.  2010. július 5.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

j e g y z ő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. sz. melléklet: A 2009/2010-es tanévben elnyert és felhasznált pályázati pénzek

 

2009. július 1-2010. június 30.

 

BNI Bölcsőde

- szociális szakvizsga és továbbképzés                                                      94.000,- Ft

BNI Városi Óvodák Barcs

- pedagógus szakvizsga és továbbképzés                                                           386.100,- Ft

- 2010-es nyári tábor szervezése                                                                   33.000,- Ft

419.100,- Ft

BNI Városi Óvodák Tagóvodája Rinyaújlak

- pedagógus szakvizsga és továbbképzés                                                            28.000,- Ft

 

BNI Városi Óvodák Tagóvodája Vízvár

- pedagógus szakvizsga és továbbképzés                                                            35.100,- Ft

- képességkibontakoztató és integrációs felkészítés, óvodai

fejlesztő program szervezésére nyújtott támogatás                                520.500,- Ft

- integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó

- pedagógusok anyagi támogatására                                                               456.248,- Ft

1.011.848,- Ft

BNI Arany János Általános Iskola

- pedagógus szakvizsga és továbbképzés                                                           468.000,- Ft

- képességkibontakoztató és integrációs felkészítés                                         3.715.900,- Ft

- integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó

- pedagógusok anyagi támogatása                                                                  3.249.588,- Ft

- 2010-es nyári tábor szervezésére                                                                      50.000,- Ft

- Útravaló ösztöndíjprogram                                                                           1.297.000,- Ft

- tanulmányi versenyek támogatása                                                                    100.000,- Ft

- kulturális programok támogatására                                                               599.480,- Ft

9.479.968,- Ft

BNI Arany János Általános Iskola Szuloki Tagintézménye

- pedagógus szakvizsga és továbbképzés                                                              58.500,- Ft

BNI Deák Ferenc Általános Iskola

- pedagógus szakvizsga és továbbképzés                                                           561.600,- Ft

- képességkibontakoztató és integrációs felkészítés                                         5.161.300,- Ft

- integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó

- pedagógusok anyagi támogatása                                                                  4.938.680,- Ft

- 2010-es nyári tábor szervezésére                                                                      50.000,- Ft

- Útravaló ösztöndíjprogram                                                                                93.500,- Ft

- Kulturális programok támogatása                                                                    200.000,- Ft

- TÁMOP pályázat eszközbeszerzésre                                                9.500.000,- Ft

20.505.080,- Ft

BNI Deák Ferenc Általános Iskola Szent István Tagintézménye

- pedagógus szakvizsga és továbbképzés                                                           152.100,- Ft

- képességkibontakoztató és integrációs felkészítés                                         1.936.000,- Ft

- integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó

- pedagógusok anyagi támogatása                                                                  2.247.752,- Ft

- Útravaló ösztöndíjprogram                                                                           459.000,- Ft

4.794.852,- Ft

BNI Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

- pedagógus szakvizsga és továbbképzés                                                           807.300,- Ft

- 2010-es nyári tábor szervezése                                                                         29.000,- Ft

- Útravaló ösztöndíjprogram                                                                           3.041.750,- Ft

- angol nyelvi verseny támogatására                                                                     90.000,- Ft

- COMENIUS pályázatok külföldi kapcsolatok

Olasz   18.000 Euró

Angol   18.000 Euró                                                                           9.841.500,- Ft

12.973.250,- Ft

BNI Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

- pedagógus szakvizsga és továbbképzés                                                           198.900,- Ft

- alapfokú művészetoktatási intézmény támogatása                                          3.572.000,- Ft

- szakmai, informatikai célokra nyújtott támogatás                                           2.800.000,- Ft

- 2010. évi nyári táborok szervezése                                                               78.000,- Ft

6.648.900,- Ft

BNI Egysége Pedagógiai Szakszolgálat

- pedagógus szakvizsga és továbbképzés                                                             58.500,- Ft

- szakmai, informatikai célokra nyújtott támogatás                                           500.000,- Ft

585.500,- Ft

MINDÖSSZESEN:                                                                         56.598.998,- Ft

 

  1. sz. melléklet Az egyes képzési típusokban tanulók között a HH, HHH tanulók aránya a 2009. október elsejei állapot  szerint  a BNI-ben.

 

 

 

 

 

Óvodai nevelés

Általános iskola oktatás

Gimnáziumi oktatás

Szakközép-iskolai

oktatás

Szakiskolai

oktatás

 

Arany

Szulok

Deák

Vízvár

8 évf.

4-5 évf.

Arany

Deák

HH tanulók aránya

47,5 %

52,6 %

40 %

51,8 %

69,6 %

30,6 %

16,2 %

23,9 %

50 %

59,3 %

HHH tanulók aránya

15,9 %

21,6 %

20 %

22,6 %

47,1 %

-

-

18,6 %

12,7 %

29,5 %

 


Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította, ezen belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei – az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartása alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint – legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, továbbá az a gyermek, az a tanuló, akit tartós nevelésbe vettek.

 

Régió

Típus

 

HH

HHH

1_Közép-Magyarország

Általános iskola

 

15,57%

4,41%

1_Közép-Magyarország

Gimnázium

 

1,86%

0,13%

1_Közép-Magyarország

Óvoda

 

10,51%

2,75%

1_Közép-Magyarország

Szakiskola

 

10,03%

1,66%

1_Közép-Magyarország

Szakközépiskola

 

3,60%

0,50%

Összesen a régióban

 

 

10,19%

2,63%

Régió

Típus

 

HH

HHH

4_Dél-Dunántúl

Általános iskola

 

37,64%

14,79%

4_Dél-Dunántúl

Gimnázium

 

7,71%

1,69%

4_Dél-Dunántúl

Óvoda

 

35,20%

12,97%

4_Dél-Dunántúl

Szakiskola

 

26,74%

8,72%

4_Dél-Dunántúl

Szakközépiskola

 

13,79%

2,51%

Összesen a régióban

 

 

29,11%

10,59%

Régió

Típus

 

HH

HHH

6_Észak-Alföld

Általános iskola

 

48,49%

22,99%

6_Észak-Alföld

Gimnázium

 

13,70%

2,77%

6_Észak-Alföld

Óvoda

 

43,80%

19,11%

6_Észak-Alföld

Szakiskola

 

42,97%

18,33%

6_Észak-Alföld

Szakközépiskola

 

21,16%

4,86%

Összesen a régióban

 

 

38,94%

16,81%

Összesen az országban

 

 

22,90%

8,65%

3. sz. melléklet:

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. sz. melléklet:

 

Országos kompetenciamérés 2009.

 

Átlageredmények

 

 

 

 

 

Átlageredmény

 

Mérési terület

Évfolyam

Az intézményben

Országosan

Országos átlag százalékában

 

Matematika

6.

457

489

93,5 %

 

8.

444

484

91,7 %

 

10.

453

489

92.6 %

 

Szövegértés

6.

494

513

96,3 %

 

8.

466

502

92,8 %

 

10.

481

496

97,0 %

 

 

Érettségik átlagai a gimnáziumi osztályokban

 

Osztályok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4 évf. gimn.

4,2

4,4

4,1

3,8

3,8

3,6

Két tanítási nyelvű "c"

4,4

4,5

3,8

4,1

4,3

4,2

Nyelvi előkészítős "e"

-

-

-

-

4,2

4,5

Országos átlag

-

-

-

3,5

3,6

-

 

Előrehozott érettségik (középszint) 2010. (98 fő)

 

Tantárgy

átlag

Angol (39 fő)

4,75

Német (2 fő)

4,00

Földraj (idegen nyelven) (9 fő)

4,32

Civilizáció angol/német (18 fő)

5,00

Informatika (19 fő)

4,00

Rajz (2 fő)

5,00

Fizika (1 fő)

4,00

Biológiai német nyelven (6 fő)

4,20

Testnevelés (2 fő)

5,00


5. sz. melléklet:

 

VIZSGAEREDMÉNYEK (2009-2010 tanév)

 

Szintvizsga (12. évf.)

Szakvizsga (13. évf.)

Átlag:

Elmélet

Gyakorlat:

Írásbeli:

Szóbeli:

Élelmiszer- és vegyiárú eladó

 

 

4.00

4.00

Növénytermesztő gépész

 

4.00

3,8

4.40

Szobafestő

4,25

2.71 (1 bukás)

3,5

3,33

Szakács

3,64

3,87

3,07

3.33

Kőműves

 

2,33

3,33               (1bukás)

3,67

Asztalos

4,15

2,66

2,33

2,67

Szerkezetlakatos

4.00

 

 

 

 

4,01

3,11

3,34

3,57

 

3,22

 

 

3,4

 

 

 

 

 

 

 

6.sz. melléklet:

 

 

 

a./

 

 

 

b./

 

 

c./

 

 

 

 

 

d./

 

 

 

 

 

 

e./

 

 

 

 

f./

 

 

 

Választás 2022