Ma 2024. június 17., hétfő, Laura, Alida és Alina napja van. Holnap Arnold és Levente napja lesz.

 

Elektronikus információszabadság


Az Országgyűlés 2011. július 26-án elfogadta az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényt. A törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon. A törvény ennek érdekében előírja a tételesen meghatározott közérdekű adatok interneten történő közzétételét, a jogszabálytervezetek, jogszabályok és részben a bírósági ítéletek anonimizált változatának nyilvánosságra hozását, továbbá az adatok kereshetőségét, fellelhetőségét szolgáló egységes közadatkereső rendszer kialakítását.

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA - Melléklet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényhez


I. Szervezeti, személyzeti adatok
Adat
1. Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő
2. Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő
3. Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő
4. Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő
5. Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő
6.
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó Közfeladatot ellátó szervekKözfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7.

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve: Impresszum
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai:
Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Adat
1.
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2.
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
3. Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
4.
Hatósági ügymenet modellek. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő
5.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
6.
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8.
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9.
Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
Frissítés: E törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10.
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Frissítés: Folyamatosan
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
11.
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
Frissítés: Folyamatosan
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
12.
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.
Frissítés: A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
13.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
14.
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot törlendő
15. Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
16. Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
17.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nyilvántartások


Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

19.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
20.
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül
Megőrzés: Az előző állapot törlendő
21.
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

22.
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
23.
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül
Megőrzés: Az előző állapot törlendő
24.
A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül
Megőrzés: Az előző állapot törlendő
25.
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül
Megőrzés: Az előző állapot törlendő
 
III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: A közzétételt követő 10 évig
                                                                                     
 2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2022.évi IV. negyedév

2022.évi III. negyedév

2022.évi II. negyedév

2022.évi I. negyedév

2020.évi


Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond


Frissítés: A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig
Megőrzés: A közzétételt követő 5 évig
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Frissítés: A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig
Megőrzés: A közzétételt követő 5 évig
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
6. 1 A 2011. évi CLXXV. törvény 188. § (2) szerint módosított szöveggel lép hatályba. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Legalább 1 évig archívumban tartásával
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Legalább 1 évig archívumban tartásával