Ma 2024. március 05., kedd, Adorján és Adrián napja van. Holnap Leonóra és Inez napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7571.Barcs, Bajcsy-Zs.u.46.

Pf.: 62. Tel.: 462-459.

…... sz. napirendi pont

E l ő t e r j e s z t é s

A Kisebbségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2010. december 15-i ülésre

 

 

A megállapodást az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 66. §-a és  68.§ (3) bekezdésének végrehajtására kötik az együttműködő felek.

Az Áht. 66. §-a és a 68. § (3) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

„A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő megyei önkormányzati hivatal, (fő)polgármesteri hivatal, körjegyzőség, illetőleg a közös képviselő-testület hivatala (a továbbiakban együtt: önkormányzati hivatal). E feladatokat az önkormányzati hivatal - az adott helyi önkormányzat és az érintett helyi kisebbségi önkormányzatok megállapodása alapján - több település helyi kisebbségi önkormányzata számára is elláthatja. A megállapodásnak tartalmaznia kell a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodása végrehajtásának rendjét, az ehhez kapcsolódó feladatellátás jogosultjainak, kötelezettjeinek kijelölését is.”

 

„A költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok együttműködésére vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet - külön kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat megállapodásban rögzíti.”

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet szabályozza az együttműködési megállapodás tartalmát valamint azt, hogy az érintett helyi önkormányzatok és helyi kisebbségi önkormányzatok a megállapodást tárgyév január 15-éig kötik meg, és azt minden évben eddig az időpontig módosíthatják.

A Kisebbségi Önkormányzatok a megkötött megállapodásokat felülvizsgálták, és az előterjesztés mellékletét képző módosításokkal fogadták el azokat.

Az együttműködési megállapodás tervezet megjelölt részeiben az államháztartás rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet módosításai kerültek átvezetésre, valamint a Pénzügyi Iroda helyett Közgazdasági Iroda megnevezés.

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy ezzel a tartalommal fogadja el az együttműködési megállapodásokat módosító tervezetet és ezzel egyidejűleg hatalmazzon fel a módosított együttműködési megállapodások aláírására.

 

 

B a r c s, 2010. november 22.

 

 

Karvalics Ottó

 


Határozati javaslat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a helyi kisebbségi önkormányzatokkal kötött módosított együttműködési megállapodás tervezetet a melléklet szerint elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a módosított együttműködési megállapodások aláírására.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

B a r c s, 2010. november 22.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

Együttműködési megállapodás

Barcs Város Önkormányzata és a
……… Kisebbségi Önkormányzat
között


Barcs Város Önkormányzata és a
…….  Kisebbségi Önkormányzat
együttműködési megállapodása

Barcs Város Önkormányzata és Barcs Város ………… Kisebbségi Önkormányzata "Az államháztartásról" szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény ( továbbiakban: Áht.) 66. §-a, valamint "Az államháztartás működési rendjéről" szóló többször módosított 292/2009.(XII.19.) kormányrendelet és "A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, vagyonjuttatásának egyes kérdéseiről” szóló többször módosított 20/1995.(III.03.) kormányrendelet előírásainak biztosítására valamint közös céljaik elérésére

Együttműködési Megállapodást

kötnek.

A megállapodás egységbe foglalja és rendezi mindazokat a feladatokat és együttműködési lehetőségeket, amelyek eredménnyel segíthetik a közösen megfogalmazott célok megvalósítását.

I.

A ………. Kisebbségi Önkormányzat és Barcs Város Önkormányzata együttműködési lehetőségeinek területei és formái

1.)   A ……….. Kisebbségi Önkormányzat aktívan részt vesz Barcs Város testvérvárosi kapcsolataiban.

2.)   A város érdekében a felek meglévő kapcsolataiknak mozgósításával, új partnerek felkutatásával gazdagítják a város társadalmi, kulturális, gazdasági életét.

3.)   A …………… nemzetiség kulturális értékeinek megőrzése és gazdagítása, valamint a nemzetiségi hagyományok ápolása terén a felek egymással együttműködve támogatják a nemzetiségi kulturális örökséget ápoló civil szervezeteket, művészeti együtteseket; közös rendezvények szervezésével segítik annak megismertetését, népszerűsítését.

4.)   A megállapodó felek több területen együttműködve segítik a ………. nemzetiség kulturális örökségének népszerűsítését. Barcs testvérvárosi kapcsolatain keresztül közreműködnek kiállítások szervezésében, alkotó műhelyek közötti kapcsolatfelvételben.

5.)   Az idegenforgalmi lehetőségek hatékony kihasználása érdekében a ……….. Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy Barcs várost külföldi partnereivel megismerteti, tájékoztatja őket a városunkban meglévő kulturális rendezvényekről, gazdasági, idegenforgalmi

 

lehetőségekről, segíti a sportegyesületek és civil szervezetek kapcsolatainak létrehozását, zavartalan és tartalmas együttműködését.

6.)   Barcs Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal útján segíti a ……….. Kisebbségi Önkormányzat munkáját.

II.

A költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának és végrehajtásának rendje

A szabályozás részletesen meghatározza a …………. Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének elkészítésére, jóváhagyására és végrehajtására vonatkozó szabályokat és az eljárási rendet, valamint a munkamegosztást és a felelősség rendszerét.

A szabályozás kiterjed:

-      a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére,

-      a költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendjére,

-      a beszámoló elkészítésének és jóváhagyásának eljárási rendjére,

-      a vagyontárgyak kezelésének rendjére,

-      a számviteli, pénzügyi és információszolgáltatási tevékenység végzésének rendjére,

-      a belső ellenőrzés elvégzésének rendjére.

A szabályozás alapvető célja, hogy biztosítsa a hatékony együttműködést, valamennyi tevékenység során a jogszabályi előírások betartását.

A költségvetés vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal részéről a kapcsolattartással megbízott személy a Közgazdasági Iroda Vezetője.

1.    A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

A költségvetési tervezet elkészítése a Polgármesteri Hivatal feladata, amelyért a Jegyző a felelős. A Polgármesteri Hivatalnak kell megoldani a tervezéssel kapcsolatos összefogó és koordináló teendőket.

A költségvetés előkészítési munkálataiban a Kisebbségi Önkormányzat Elnöke (a továbbiakban: Elnök) vesz részt.

Az Elnök a költségvetési határozat tervezetét benyújtja a kisebbségi önkormányzat testületének.

A Jegyző által elkészített költségvetési koncepciót és a költségvetési rendelettervezetet - melynek része a kisebbségi önkormányzat által határozattal jóváhagyott kisebbségi költségvetési tervezet is - a Polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek.

1.1  A költségvetés egyeztetésének és elfogadásának rendje

a.)  A következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a Polgármester november 30-ig

 

 

benyújtja a Képviselő-testületnek. A helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai

általános választásának évében legkésőbb december 15-ig nyújtja be a Képviselő-

testületnek.

A helyi kisebbségi önkormányzat véleményét a koncepciótervezethez csatolni kell.

b.)   A Közgazdasági Iroda Vezetője a költségvetési rendelettervezetet egyezteti az Elnökkel a kisebbségi önkormányzatot érintő kérdésekben, a vitás kérdéseket tisztázzák, tájékoztatja a kisebbségi önkormányzatot a költségvetés készítésére vonatkozó határidőkről.

c.)   A Költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes információk megismerése után az önkormányzat megbízottja folytatja az egyeztetést az Elnökkel, ennek keretében az Elnök rendelkezésére bocsátja a helyi kisebbségi önkormányzatra vonatkozó adatokat. Az egyeztetést a Költségvetési törvény kihirdetését követő január 15-ig kell lefolytatni.

d.)   A ………….. Kisebbségi Önkormányzat költségvetését - amelyben meghatározásra kerülnek a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások, ezek között Barcs Város Önkormányzata támogatása bevételként – a ……….. Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja és elfogadásáról határozatban dönt és a határozatot legkésőbb az önkormányzati költségvetési rendelet tárgyalását megelőzően 7 nappal a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához eljuttatja.

e.)   Barcs Város Önkormányzata költségvetési rendelet-tervezetét a Polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek február 15-ig, kivéve ha a költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor, a benyújtási határidő a költségvetési törvény kihirdetését követő 45 nap (amennyiben a költségvetési törvény másként nem rendelkezik). A rendelet-tervezet a ………….. Kisebbségi Önkormányzat által - a költségvetési rendelet szerkezetére vonatkozó szabályok alapján összeállított - határozattal elfogadott költségvetését változatlan formában tartalmazza. A Képviselő-testület a kisebbségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan a támogatás meghatározásán túl nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

f.)    Barcs Város Önkormányzata rendeletében dönt a saját költségvetéséről és beépíti abba a ………….. Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, amely a költségvetésről szóló rendeletben elkülönítetten szerepel.

A helyi önkormányzat rendelete tartalmazza a nemzetiségi, etnikai feladatok finanszírozásának együttes összegét, legalább a következő tételekre kiterjedően:

a.     az állami támogatás jogcímenként,

b.    a helyi önkormányzat támogatása általánosan, továbbá

c.     az egyéb, államháztartáson belülről származó bevételeket.

g.)   Amennyiben Barcs Város Képviselő-testülete a saját költségvetése tárgyalásakor az előterjesztésben foglalt - és a ………. Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatában szereplő - kisebbségi önkormányzatoknak juttatandó támogatás összegén változtat, ez érinti a kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatát. Ez esetben a …….. Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületének a költségvetést újra kell

 

tárgyalnia és az új támogatás összegével új határozatot kell hoznia. Barcs Város Képviselő-testületének ezt az új határozatot is "tudomásul kell vennie".

 

h.)   Barcs Város Önkormányzata a ……….. Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik.

i.)    Az esetleges adósságrendezési eljárás során a ……….. Kisebbségi Önkormányzat tartozásaiért Barcs Város Önkormányzata felelősséggel nem tartozik.

1.2. A költségvetési előirányzatok módosítása

a.)   Barcs Város Önkormányzata költségvetési rendeletébe beépült ……… Kisebbségi önkormányzati előirányzatok a ………. Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján módosíthatók. A módosításról szóló határozatot a város költségvetési rendeletének módosítását megelőzően legkésőbb 21 nappal át kell adni, és e módosításokat Barcs Város Önkormányzata költségvetési rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain át kell vezetni.

b.)   A költségvetési határozat módosításáról és a gazdálkodás helyzetéről az elnök a költségvetési év során első ízben az I. félév helyzetéről legkésőbb szeptember 15-ig, majd a 3/4 évről a koncepció tárgyalásával egyidejűleg, de legkésőbb a tárgyév december 31-ig tájékoztatást ad.

1.3. Költségvetési információ

A testület által jóváhagyott éves költségvetésről a Pénzügyminisztérium által kiadott nyomtatványgarnitúra felhasználásával - az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében - adatszolgáltatást kell teljesíteni.

a.)   A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda elkészíti - a vonatkozó kormányrendelet és a pénzügyminisztériumi tájékoztató alapján - a nyomtatványgarnitúrák felhasználásával az önkormányzat költségvetéséről a költségvetési információt, amely a ………. Kisebbségi Önkormányzat költségvetését is tartalmazza.

b.)   Az Elnök a fentiekre kiterjedően az Önkormányzatnak a beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat és beszámol a ………. Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületének a költségvetési határozata időarányos teljesítéséről.

A ………… Kisebbségi Önkormányzat zárszámadási határozatát úgy fogadja el, és erről az Önkormányzatnak információt úgy szolgáltat, hogy a Közgyűlés beszámolási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési beszámolóját a Polgármesteri Hivatal készíti.

A Polgármesteri Hivatal az a.) pont szerint összeállított költségvetési információt - ha a Költségvetési törvény másként nem rendelkezik - az Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezet benyújtási határidejét követő 30 napon belül az Államkincstárhoz nyújtja be.

2. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje

A ………… Kisebbségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Közgazdasági Irodája (továbbiakban: Közgazdasági Iroda).

A Közgazdasági Iroda a ……….. Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzatán belül, annak figyelemmel kísérésével végzi – a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett – gazdálkodási feladatait.

2.1. Kötelezettségvállalás és az utalványozás rendje

a.)   A ………… Kisebbségi Önkormányzat feladatainak ellátását szolgáló fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni, valamint utalványozni vagy ilyen követelést előírni az Elnök, vagy az általa felhatalmazott kisebbségi önkormányzati képviselő jogosult

Kötelezettségvállalásaiért a ………. Kisebbségi Önkormányzat vállalja a felelősséget.

b.)   A kötelezettségvállalást követi a szakmai teljesítés igazolása, majd utalványozásra csak az érvényesítés után kerülhet sor. Az utalványozás írásbeli rendelkezés, amire szintén az Elnök illetve az általa felhatalmazott kisebbségi önkormányzati képviselő jogosult

c.)   A pénzügyi teljesítésre az utalványozás, a szakmai teljesítés, az érvényesítés, valamint az utalványozás ellenjegyzése után kerülhet sor.

d.)   A kézpénzben történő pénzügyi teljesítésre - a pénztári órák figyelembe vételével - akkor kerülhet sor, ha az Elnök a szükséges dokumentumokat (számlák, megállapodás, szerződés, stb.) a pénztári kifizetést megelőző 2. napon a Közgazdasági Iroda rendelkezésére bocsátotta.

2.2. Ellenjegyzés

a.)   A kötelezettségvállalás, illetőleg a követelés előírásának, továbbá az utalványozás ellenjegyzőjének az ellenjegyzésére értékhatárra tekintet nélkül Barcs Város jegyzője, az általa felhatalmazott személy, vagy a helyi kisebbségi önkormányzat megbízása alapján a helyi kisebbségi önkormányzat testületének tagja jogosult. Nem jogosult a helyi kisebbségi önkormányzat az ellenjegyzési jogkör gyakorlásával testületének azon tagját megbízni, aki a kötelezettségvállaló, illetve utalványozó személlyel közeli hozzátartozói viszonyban van. Amennyiben nincs ilyen tagja a kisebbségi testületnek, úgy az ellenjegyzési jogkör gyakorlása az alábbiak szerint történik:

A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány ellenjegyzésére a helyi kisebbségi Önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szervének vezetője – külön kormányrendelet szerinti eljárási rendben – jogosult.

 

A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon személy nem végezheti.

b.)   Az ellenjegyzésre jogosult feladata, hogy meggyőződjön arról, hogy a kötelezettségvállalás és utalványozás megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és biztosított-e a fedezet.

c.)   Amennyiben az ellenjegyző véleménye szerint a kötelezettségvállalás és az utalványozás a b.) pontban foglaltakkal ellentétes, akkor köteles a szabálytalanságra felhívni az Elnök figyelmét.

Ha a kötelezettséget vállaló és utalványozó továbbra is ragaszkodik a jogszabállyal, illetve önkormányzati rendelettel, határozattal ellentétes utasításhoz, az ellenjegyző az utalványra rávezeti, hogy "az ellenjegyzés utasításra történt". Erről az ellenjegyzésre jogosultaknak a ……….. Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületét 8 napon belül tájékoztatniuk kell.

2.3.      Szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés

a.)  A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon személy nem végezheti

b.) A szakmai teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az     összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy  a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.

c.)  Amennyiben az érvényesítő a jogszabályok, illetve a kötelezettséget vállaló szerv belső szabályzatainak megsértését tapasztalja, köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja.

d.)  Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását.

e.)  Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatások esetén a közreműködő szervezet alkalmazásában álló személy is megbízható az érvényesítési feladatok ellátására. Az írásban adott megbízásban az érvényesítő feladatait tételesen meg kell határozni.

3.    Pénzellátás, bankszámlarend

3.1. Pénzellátás

a.)   A ……… Kisebbségi Önkormányzatot megillető - az éves Költségvetési törvényben meghatározott - éves előirányzat négy egyenlő részben, a Költségvetési törvény előírásai szerint kerül átutalásra a gazdálkodást lebonyolító Barcs Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára.

 

Barcs Város önkormányzata saját támogatását havonta egyenlő részletekben bocsátja a ……… Kisebbségi Önkormányzat rendelkezésére. Indokolt esetben ettől eltérni külön kérelemre lehet. Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala gondoskodik az előirányzat elkülönített kezeléséről.

b.)   A Közgazdasági Iroda a ……… Kisebbségi Önkormányzat számára olyan nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat-felhasználás figyelemmel kísérését.

3.2. Bankszámlarend

a.)   A ……… Kisebbségi Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat a ………… Kisebbségi Önkormányzat részére megnyitott alszámlán bonyolítja, amelyet a Polgármesteri Hivatal kezel.

b.)   A Közgazdasági Iroda biztosítja, hogy a számvitel és analitikai nyilvántartás során a ……… Kisebbségi Önkormányzat bevétele, kiadása, pénzmaradványa elkülönítetten kimutatásra kerüljön, megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételét.

4.    A vagyontárgyak kezelésének rendjére vonatkozó szabályok

a.)   A ………. Kisebbségi Önkormányzat vagyontárgyairól a nyilvántartást a Közgazdasági Iroda vezeti, amely tartalmazza a megalakulásakor juttatott vagyont és folyamatosan a vagyonváltozást.

A szükséges információkat, dokumentációkat az Elnök biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó bizonylatokat szolgáltatja.

b.)   A ………. Kisebbségi Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás a …….. Kisebbségi Önkormányzat határozatának megfelelően történik. A vagyonváltozással - értékesítés és beszerzés - összefüggő kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés a fent leírtak szerint bonyolódik.

c.)   A leltározás megszervezése a Közgazdasági Iroda feladata, amelyben az Elnök vagy az általa kijelölt kisebbségi képviselő közreműködik.

5. Beszámolás, információszolgáltatás

5.1. Költségvetési beszámoló

a.)   Az éves költségvetési beszámoló - a zárszámadási előterjesztés - elkészítéshez az adatokat a Közgazdasági Iroda a tárgyévet követő év március 31-ig, a féléves beszámoló adatait július 15-ig adja át az Elnöknek.

 

b.)   A Polgármesteri Hivatal Barcs Város Önkormányzata (a ……… Kisebbségi Önkormányzat adatait is tartalmazó) éves és féléves költségvetési beszámolóját a beszámoló elkészítését követően az Államkincstár által ütemezett időpontban adja le.

c.)   A Jegyző által elkészített Barcs Város Önkormányzata zárszámadási rendelet-tervezetét a költségvetési évet követő 4 hónapon belül a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

d.)   A Polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetéről - a következő évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan - november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. Az Elnök közreműködik a tájékoztató elkészítésében.

5.2. Évközi egyéb információk

a.)   A kormányzati szervek részére szolgáltatott évközi információkat a központi intézkedésektől függően a Polgármesteri Hivatal teljesíti, amelyben az Elnök közreműködik.

b.)   A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulásáról havonta - a tárgyhót követő hónap 20-ig - a Közgazdasági Iroda adatot szolgáltat az Elnök részére.

6.    Belső ellenőrzés

a.)   A ………… Kisebbségi Önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése - a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részeként - a függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi.

b.)   A belső ellenőrzés a kisebbségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos megállapításainak realizálása az Elnök feladata, aki a Polgármestert tájékoztatja a belső ellenőrzés megállapításairól és a realizálásról.

7.  Egyéb rendelkezés

A ………. Kisebbségi Önkormányzat működése soránBarcs Város Kisebbségi Önkormányzatainak kiküldetési szabályzata, valamint mobiltelefon használatának szabályzata kivételével – a fentiekben nem részletezett esetekben Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala számviteli politikájának, számviteli rendjének előírásai az irányadók.

A felek megállapodnak abban, hogy az Együttműködési Megállapodást évenként, a tárgyév január 15. napjáig felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani.

 

A Jegyző a megállapodás vonatkozó jogszabályok változása miatti módosításának szükségességét a települési és a kisebbségi önkormányzatnak jelzi, a települési és a kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete a megállapodást szükség esetén határozatával módosítja.

Az együttműködési megállapodást Barcs Város Önkormányzata Képviselőt-testülete ……./…….. (…….) számú határozatával, a ……. Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete ……../……… (…….) számú határozatával hagyta jóvá és ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület ………./…….. (……..) számú határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodást hatályon kívül helyezik.

Barcs, 2010…………………

Karvalics Ottó

polgármester                                         …………  Kisebbségi Önkormányzat elnöke