Ma 2022. augusztus 16., kedd, Ábrahám napja van. Holnap Jácint napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Ügyiratszám:      1233-59 / 2010

Ügyintéző:          Basics Krisztiánné dr.

 

 

Készült: B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2010. szeptember 16-án Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 13.00 órakor megtartott üléséről

Jelen voltak: Feigli Ferenc polgármester, Karvalics Ottó alpolgármester, Bíró József, Fodor Gyula, Horváth Ferenc, Horváth József, Kaviczki Károly, dr. Kisimre László, Kuszinger Jánosné, Molnár Attila, Németh Imre, Racsek József, dr. Solti Pál, Szalai Balázs, Szemere Márta és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok

 

Távol maradt: Halász Istvánné képviselő-testületi tag igazolatlanul, Henger János képviselő-testületi tag igazoltan

 

Meghívottként

jelen voltak: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző, irodavezető; Sólyominé Honvári Katalin irodavezető, Utasi Miklós irodavezető, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója; Veszner Ádámné, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ igazgatója; Barcs Város Önkormányzata intézményvezetői, a Polgármesteri Hivatal munkatársai, Basics Krisztiánné dr. jegyzőkönyvvezető

 

 

Feigli Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 18 fő képviselő-testületi tagból 16 fő megjelent.    Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy egy fő jelezte későbbi érkezését.

Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a következő napirendi pontot vegye le napirendjéről:

 

5./    Imre Mária Barcs, Felszabadulás u. 2/1. sz. alatti lakos területvásárlási kérelme

Előadó: Feigli Ferenc polgármester

Ez a döntés egy előzetes egyeztetés alapján született, ezt kérte a vállalkozó.

Javasolta továbbá, hogy a következő napirendi pontot vegye fel a Képviselő-testület  a zárt ülés napirendjére:

 

13./ A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények számára eszközbeszerzés a TIOP 1.1.1 pályázat keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a szállítók kiválasztása, és a „Speciális igényű informatikai fejlesztés eszközeinek beszerzése” tárgyában új, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindítása

Előadó: Feigli Ferenc polgármester

193/2010. (IX.16.) sz. határozat:

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – az alábbi napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

1./       Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Előadó: Feigli Ferenc polgármester

2./       Beszámoló a Somogytarnócai Településrészi  Önkormányzat tevékenységéről

Előadó: Horváth József tanácsnok, a településrészi önkormányzat vezetője

3./       Beszámoló a Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat tevékenységéről

Előadó: Molnár Attila tanácsnok, a településrészi önkormányzat vezetője

4./     A Móricz Zsigmond Művelődési Központ 7 éves továbbképzési tervének módosítása

Előadó: Veszner Ádámné igazgató

5./   A Helyi Építési Szabályzat 5. számú módosításának kiegészítése

Előadó: Feigli Ferenc polgármester

6./       A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulásnak az Ezüstcsikó Közhasznú Egyesületből való kilépésének támogatása

Előadó: Feigli Ferenc polgármester

7./       TÁMOP 5.1.3-09/2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért című pályázati konstrukcióban való partneri együttműködés

Előadó: Feigli Ferenc polgármester

8./     Interpellációk, kérdések, felszólalások

 

 

Zárt ülés napirendi javaslata:

 

 

9./       Lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékének 2010. évi kiegészítése

Előadó: Feigli Ferenc polgármester

 

10./   Önkormányzati bérlakások bérbeadása

Előadó: Feigli Ferenc polgármester

 

11./   Önkormányzati bérlakások bérleti jogának meghosszabbítása

Előadó: Feigli Ferenc polgármester

 

12./   A Szavazatszámláló Bizottság hiányzó tagjának megválasztása

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina, a HVI vezetője

 

13./ A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények számára eszközbeszerzés a TIOP 1.1.1 pályázat keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a szállítók kiválasztása, és a „Speciális igényű informatikai fejlesztés eszközeinek beszerzése” tárgyában új, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindítása

Előadó: Feigli Ferenc polgármester

 

 

 

Napirend megtárgyalása:

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Előadó: Feigli Ferenc polgármester

Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

 

 

A képviselő-testület – 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

 

 

194/2010. (IX.16.) sz. határozat:

 

A képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

A képviselő-testület –  egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

195/2010. (IX.16.) sz. határozat:

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

196/2010. (IX.16.) sz. határozat:

 

A képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta.

2./ Beszámoló a Somogytarnócai Településrészi  Önkormányzat tevékenységéről

Előadó: Horváth József tanácsnok, a településrészi önkormányzat vezetője

Feigli Ferenc polgármester köszöntötte Horváth József tanácsnokot, a településrészi önkormányzat vezetőjét. Szóbeli kiegészítés nem hangzott el.

 

 

Halász Istvánné képviselő-testületi tag megérkezett az ülésre, a Képviselő-testület 17 fővel folytatta a továbbiakban tevékenységét.

Vélemények:

Horváth Ferenc képviselő-testületi tag:

Önálló földrajzi egységként a város két része a következő ciklusra meg fog szűnni. Mindkét részönkormányzat esetében a részönkormányzatnak és vezetőjének alapvető célja az volt, hogy közösséggé alakítsa a településrész lakóit vagy a meglévő közösséget erősítse. Ez nem könnyű feladat. A felsorolt tevékenységekből kitűnik, hogy igazán tiszteletre méltó tevékenységet folytatott mindkét részönkormányzat vezetője. Ez a munka köszönetet érdemel. Érzékelhető a változás külsőleg is a településrészen; az ott lakók pedig érzik, mint közösség, hogyan alakul. Jó erőt, egészséget kívánt a településrészeken élőknek; továbbá azt, hogy ezentúl is érezzék önállónak, egy közösséghez tartozónak magukat. Megköszönte a két részönkormányzat vezetőjének tevékenységét.

Dr. Solti Pál képviselő-testületi tag:

Arra kérte azon leendő képviselőket, akik e két területet fogják képviselni, hogy folytassák azt a munkát, amit a két részönkormányzat, a „mi képviselőnk” tett a településért.

Karvalics Ottó alpolgármester:

Horváth Ferenc képviselő-testületi tag hozzászólásával összefüggésben elmondta, hogy nem szűnik meg a két településrész önállósága, a településrészi önkormányzatok megmaradnak. A településrész döntése a településrészen élők döntése lesz, mert abban a testületben minimum két helyi lakos lesz. Ugyanúgy megmarad az önállóságuk, meghozhatják döntéseiket.

 

Feigli Ferenc polgármester:

A beszámoló visszafogottan szól csak a ténylegesen elvégzett munkáról. Megköszönte a településrészi önkormányzat valamennyi tagjának, a Somogytarnócai Faluház mindenkori vezetőjének, a civil szervezeteknek azt a munkát, amelyet a településrész érdekében végeztek. Megköszönte valamennyi lakosnak azt, hogy az elmúlt időszakban soha nem vetődött fel élesen a Barcsról való leválási szándék.

Korábban virágos Tarnócának nevezték ezt a települést, önálló tanácsi vezetéssel rendelkezett. Fontos az, hogy egy településhez való csatlakozást követően egy rendkívül jó együttműködő kapcsolatban tudtunk együtt dolgozni.

Többen szerettük volna a testületben, hogy legyenek továbbra is önállóak ezek a településrészek. Több megoldás lett volna, amely a matematikai feltételnek megfelel.

Kívánta a következő testületnek, hogy ez a döntés ne gyorsítsa fel azt a szándékot, hogy bármelyik településrész le akarjon válni vagy önállósodni akarjon. Próbáljon meg az elkövetkezendő időszakban is egy korrekt, jó együttműködéssel az ott élő emberek érdekében együttdolgozni.

Jó erőt, egészséget kívánt a településrész minden lakójának. Fontosnak tartaná, ha sokkal szélesebben adná meg a törvényalkotó a döntési lehetőségeket egy településrészi önkormányzatnak.

Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy fejezze ki köszönetét a településrészi önkormányzat valamennyi tagjának, és kívánjon az ott élőknek jó erőt, egészséget és jó együttműködést a várossal.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

197/2010. (IX.16.) sz. határozat:

1./           Barcs Város Képviselő-testülete a Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

 

2./         A Képviselő- testület köszönetét fejezte ki a településrészi önkormányzat valamennyi tagjának, valamint a településrész lakosságának jó erőt, egészséget és a várossal jó együttműködést kívánt.

Felelős:        Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért

Határidő:    2010. szeptember 30.

3./ Beszámoló a Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat tevékenységéről

Előadó: Molnár Attila tanácsnok, a településrészi önkormányzat vezetője

Feigli Ferenc polgármester köszöntötte Molnár Attila tanácsnokot, a településrészi önkormányzat vezetőjét. Szóbeli kiegészítés nem hangzott el.

 

Feigli Ferenc polgármester:

Az indulás pillanatában nagyon különböző volt a két település gondolkodását, arculatát tekintve. Mára e két településrész teljesen egyenértékűvé vált az arculat, a faluközpont, a parkosítás, valamint az infrastrukturális fejlesztések szempontjából. Rendkívüli jelentőségű, amit az ott élőkkel közösen véghez vittek.

Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy kívánjon a településrész valamennyi lakójának jó erőt, egészséget; továbbá azt, hogy az elkövetkezendő időszakban bizonyítódjon be az önállósága a településrésznek, éljen az önállóságával. A lehető legjobb kapcsolatban az új képviselő-testülettel tegyen meg mindent az ott élő emberek boldogulásáért.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

198/2010. (IX.16.) sz. határozat:

1./           Barcs Város Képviselő-testülete a Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

 

2./         A Képviselő-testület a településrész valamennyi lakójának jó erőt, egészséget kívánt; továbbá azt, hogy az elkövetkezendő időszakban bizonyítódjon be az önállósága a településrésznek, éljen az önállóságával. A lehető legjobb kapcsolatban az új képviselő-testülettel tegyen meg mindent az ott élő emberek boldogulásáért.

 

Felelős:        Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért

Határidő:    2010. szeptember 30.

4./ A Móricz Zsigmond Művelődési Központ 7 éves továbbképzési tervének módosítása

Előadó: Veszner Ádámné igazgató

Feigli Ferenc polgármester köszöntötte Veszner Ádámné igazgatót. Szóbeli kiegészítés nem hangzott el.

Bizottsági vélemény:

Németh Imre tanácsnok, bizottsági elnök:

A Művelődési, Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

199/2010. (IX.16.) sz. határozat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete a Móricz Zsigmond Művelődési Központ 7 éves továbbképzési tervének módosítását a melléklet szerint jóváhagyta.

 

Felelős:          Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért

Veszner Ádámné igazgató a végrehajtásért

Határidő:        azonnal, illetve értelem szerint

5./ A Helyi Építési Szabályzat 5. számú módosításának kiegészítése

Előadó: Feigli Ferenc polgármester

Bizottsági vélemény:

 

Bíró József bizottsági tag:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A képviselő-testület – 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

200/2010. (IX.16.) sz. határozat:

 

1./    Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Településrendezési Terv módosításának kiegészítését elrendelte, a mellékelt Barcs Város Településrendezési terv 5. számú módosításának kiegészítését, a Településfejlesztési Koncepció kiegészítését és a Tervezési Programját elfogadta.

 

2./    A Településrendezési Terv módosítására a STADLER Építész Iroda ajánlatát a 200.000.-     Ft + ÁFA összeget elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.

6./ A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulásnak az Ezüstcsikó Közhasznú Egyesületből való kilépésének támogatása

Előadó: Feigli Ferenc polgármester

A napirenddel összefüggésben kérdés, vélemény nem hangzott el.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

201/2010. (IX.16.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Drávamenti Területfejlesztési Önkormányzati Társulás jogutódja, a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás kilépési szándékát az Ezüstcsikó Közhasznú Egyesületből.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester

Határidő: értelem szerint

 

7./ TÁMOP 5.1.3-09/2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők   integrációjáért című pályázati konstrukcióban való partneri együttműködés

Előadó: Feigli Ferenc polgármester

Bizottsági vélemények:

 

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

A Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Szemere Márta tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Informatikai, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Feigli Ferenc polgármester:

Számtalan EU-s pályázat elsősorban a képzésekből, illetve a gondolkodásmód megváltoztatásából indul ki, ezektől remél változást. Bízzunk abban, hogy a Barcsi kistérség sok települése, a Csurgói kistérség, illetve a Nagyatádi kistérségből Háromfa esetében egy komoly változás, javulás fog bekövetkezni a mélyszegénységet illetően.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

202/2010. (IX.16.) sz. határozat:

 

1./     Barcs Város Képviselő-testülete együttműködő partnerként részt kíván venni az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP-5.1.3-09/2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért című konstrukcióban benyújtandó pályázatban.

 

2./     A Képviselő-testület felkérte a polgármestert a pályázat szakmai kidolgozásának támogatására, és felhatalmazta a partneri nyilatkozat, valamint a pályázat készítése és végrehajtása során keletkező szerződések és dokumentumok aláírására.

 

Felelős:          Feigli Ferenc polgármester

Határidő:        értelem szerint

8./ Interpellációk, kérdések, felszólalások

Interpelláció, kérdés, felszólalás nem hangzott el.

 

 

Henger János képviselő-testületi tag megérkezett az ülésre, a Képviselő-testület 18 fővel folytatta tevékenységét.

 

 

Feigli Ferenc polgármester:

Közel 23 év városvezetői munkája után elköszönt. Köszönetet mondott a város lakosságának az elmúlt több évtizedes munka támogatásáért, valamint a munkát segítő civil szervezeteknek, pártoknak, testületeknek. Köszönetet mondott az intézmények dolgozóinak, a vállalkozásoknak és alkalmazottaiknak, megköszönte a rendőrség és a volt határőrség támogatását. Röviden összefoglalta az elmúlt 23 évben a városban elért eredményeket, munkájának célkitűzéseit. Felhívta a leendő képviselő-testület figyelmét bizonyos követendő célokra, elvekre, például a művészeti oktatás értékelését illetően.

Tájékoztatást nyújtott röviden a hitelfelvételi és a munkanélküliségi helyzetről, a lehetséges megoldásokról, javaslatokról, a város vagyonáról.

Sok sikert kívánt a választásokon indulóknak.

Kérte a következő testülettől, hogy az itt élők érdekében dolgozzon. Megköszönte a kritikákat, támogatásokat. Mindenkinek jó erőt, egészséget kívánt. Elmondta, hogy a továbbiakban is Barcson fog élni és dolgozni.

 

Dr. Solti Pál képviselő-testületi tag:

 

Röviden összefoglalta Feigli Ferenc polgármester 26 éves közéleti tevékenységét, a városban megvalósult fejlesztéseket, beruházásokat, a nehézségeket, az elért eredményeket.

Felkérte Vasas Veronika kórusvezetőt Barcs város dalának előadására.

 

Feigli Ferenc polgármester:

 

Megköszönte az elköszönést és az ülésen való részvételt. Mindenkinek jó erőt, egészséget és sok sikert kívánt.

 

 

Feigli Ferenc polgármester a képviselő-testület ülését 15.05 órakor bezárta.

 

 

A képviselő testület zárt ülésen folytatta munkáját.

 

 

 

K.m.f.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                              Feigli Ferenc

címzetes főjegyző                                       polgármester

Bíró József                                           Szalai Balázs

jegyzőkönyv-hitelesítő                          jegyzőkönyv-hitelesítő

Választás 2022