Ma 2024. március 05., kedd, Adorján és Adrián napja van. Holnap Leonóra és Inez napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Ügyiratszám:      375-43/ 2011

Ügyintéző:          Basics Krisztiánné dr.

 

 

Készült: B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2011. június 16-án Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 9.30 órakor megtartott üléséről

Jelen voltak: Karvalics Ottó polgármester, Racsek József alpolgármester, Ander István, Fodor Gyula, Halász Istvánné, Henger János, dr. Kis M. János Attila, Szabadi József, Szakos Gábor, Szalai Balázs, Szemere Márta és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok

 

Meghívottként

jelen voltak: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző-irodavezető helyett dr. Takács Katalin, Utasi Miklós irodavezető, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Sólyominé Honvári Katalin irodavezető, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója; Tarlós István tűzoltóparancsnok, Kincsei János, a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények igazgatója; Csizmadia Gézáné, a Satelit FC elnöke; Szakács Péter, a Barcsi Sport Club elnöke; Rajbár István, a Barcsi Városi Sport Egyesület elnöke; Horváth Gábor sportreferens, Basics Krisztiánné dr. jegyzőkönyvvezető

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 12 fő megjelent.

Hozzászólás:

Ander István képviselő-testületi tag:

 

A volt miniszterelnök és mártírtársai emlékére egy perces néma főhajtást javasolt az újratemetés évfordulója alkalmából.

 

 

137/2011. (VI.16.) sz. határozat:

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – az alábbi napirendek megtárgyalását fogadta el:

Napirendi javaslat:

1./       Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

2./       Beszámoló Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága tevékenységéről

Előadó: Tarlós István tűzoltóparancsnok

3./       Kivonat Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága ellenőrzési jelentéséből

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina   címzetes főjegyző

4./       A BNI Bölcsőde nyitva tartása szüneteltetésének jóváhagyása

Előadó: Kincsei János igazgató

5./       A 2011/2012. tanévben az oktatási intézményekben indítható óvodai, iskolai, napközis, kollégiumi csoportok engedélyezése és létszámcsökkentés elrendelése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

6./       Tájékoztató Barcs Város sportéletéről

Előadó: Vekkeli Józsefné tanácsnok, az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság elnöke

7./       Tájékoztató Barcs Város Önkormányzata 2010. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

8./       A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak térítési díj és tandíj fizetéséről szóló 13/2007. (VII.3.) számú rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

9./       A helyi építési szabályzatról szóló 15/2002. (IX.27.) sz. rendelet módosítása

Előadó: Racsek József alpolgármester

10./   Barcs Város Önkormányzata és a Somogy Megyei Önkormányzat között létrejövő, a Dráva Völgye Középiskola és Kollégium feladatának átvállalására, valamint használatba adására vonatkozó megállapodás jóváhagyása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

11./   Barcs, Széchenyi u. 31. és Köztársaság u. 1. szám alatti helyiségek bérbeadása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

12./   Interpellációk, kérdések, felszólalások

 

 

Zárt ülés napirendi javaslata:

 

 

13./    Lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékének 2011. évi kiegészítése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

14./    Önkormányzati bérlakás bérleti jogának meghosszabbítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

A jelenlévők egyperces néma felállással emlékeztek az évfordulóra.

Napirend megtárgyalása:

 

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

Kérdések:

Ander István képviselő-testületi tag:

 

Mi volt a megbeszélés tárgya az orvosi ügyelettel, az energia-megtakarítással, illetve a nyugati városrész rehabilitációjával összefüggésben?

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

A Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója által készített anyaggal kapcsolatban lehetséges-e kérdéseket feltenni a mai ülésen? Mikor kerül az anyag megtárgyalásra?

 

Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag:

 

Milyen témában folytatott megbeszélést Madarász Zsuzsanna igazgatóval, Szabolcsi Zsuzsanna intézményvezetővel és Csonka Zoltán tagintézmény- vezetővel polgármester úr?

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

Mi volt a 68-as főúttal kapcsolatos megbeszélés lényege?

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Mi volt Stengl Krisztiánnal a panziót érintő kérdésekről folytatott tárgyalás lényege?

 

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

 

Milyen intézkedés történt a Deák F. utcai park kaszálása érdekében?

Van-e valóságalapja annak, miszerint a Satelit FC tárgyalásokat folytat az NB III-as bajnokságban való részvétel ügyében?

 

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag:

 

Javasolta, hogy a tájékoztatóban ezt követően kerüljön röviden feltüntetésre, hogy miről folytatott tárgyalásokat a polgármester.

 

Válaszok:

Karvalics Ottó polgármester:

Nincs akadálya dr. Kis M. János Attila képviselő kérésének, azaz ezt követően feltüntetésre kerül kivel, milyen ügyben folytatott tárgyalásokat.

Minden hónapban leadásra kerül az ügyeleti tervezet. A működtető gazdasági társaságban benn van a kistérség és Barcs városa létszámarányosan. Az egész évet megtárgyalták az ügyvezető igazgatóval, dr. Nuszpl Árpáddal, az ülésen nem vett részt.

 

Sokat költünk energiára. A közvilágítással kapcsolatban tárgyalásokat folytatunk. Prezentációval a testület elé fognak kerülni az ajánlatok, az elérhető megtakarítások.

A Barcsi Szociális Központban a melegvizet 200 db 50 l-es elektromos bojler szolgáltatja, melyek nappali üzemmódra vannak állítva. Ennek kiváltása egy napkollektoros rendszerrel lenne lehetséges. A jelenlegi a lehető  legrosszabb rendszer és a legnagyobb pazarlás. Pályázati lehetőség biztosított 90%-os támogatással és 10%-os mértékű önrésszel. A gáz esetében beléptünk egy olyan megyei kezdeményezésbe, ahol közös projekt keretében biztosítanánk a szükséges gázmennyiséget. Ugyanezt az elektromos áram esetében is próbáljuk elérni.

 

A nyugati városrész rehabilitációjával kapcsolatban különböző kivitelezési, tervezési és egyéb problémák merültek fel, a felelősséget senki nem akarja vállalni. A határidő-módosításra szükség volt, a projekttel az Önkormányzatnak kell elszámolnia. Amennyiben nem kerül befejezésre, az Önkormányzatot vonják felelősségre. A beruházásoknak az elvárható legjobb minőségben kell elkészülniük. A befejezésig sor kerül újabb tárgyalásokra is.

 

A Városgazdálkodási Igazgatóság kérdését külön napirendi pont keretében indokolt tárgyalni. A gazdálkodási szervezet átalakítása kapcsán kellene visszatérni a városgazdálkodás esetére, komplex módon szükséges kezelni az átalakítással, a működtetéssel, a stranddal és a városüzemeltetéssel együtt. Kérte a képviselő-testületi tagok segítségét.

 

50 éves a vízügyi képzés, védnökség vállalásával keresték meg ezzel összefüggésben. Pénzügyi támogatást nem kértek, csak az ünnepségeken való részvételt, illetve a méltó megünneplést. A lehetőségek szerinti támogatásról biztosította az intézmény vezetőjét.

 

Egy szerződés kapcsán felmerült vitás ügyről tárgyalt Szabolcsi Zsuzsanna ügyvezető igazgatóval. Fizetési viták, késedelembe esés merültek fel a megrendelők részéről. Részletes információkat igény felmerülése esetén biztosít a testület tagjainak.

 

Csonka Zoltán tagintézmény-vezetővel arról tárgyaltak, hogy a DRÁVA COOP-nál a szakmunkásképzés gyakorlati oktatása nehéz helyzetbe került, ezzel összefüggésben Csurgón tett látogatást. Ígéretet érkezett arra, hogy továbbra is Csurgón tudják oktatni az ipari iskolába járó gépészeket és lakatosokat. Önállóan működő szakképzőhelyre van szükség.

 

A 68-as úttal kapcsolatban Marcaliban folytatott megbeszélést. Olyan megyei csoportosulás összefogására van szükség, amely a 68-as utat Balatonszentgyörgytől a barcsi határig támogatja. Az említett út nagyon fontos szerepet tölt be Somogy megye közlekedésében. Az autópályától távolodva egyre nagyobb igény van rá.

 

A panzió esetében felszámolóbiztos került kirendelésre. A panzió rossz helyen, rossz állapotban van. Negatív képet mutat a városról, de a szálláshelyek szempontjából szükség lenne rá. Minél előbb el kell készülnie. Megtörtént a vállalkozó felszólítása a kaszálásra, elküldjük részére a számlát. A fák kivágását követően olyan terep alakult ki, melyre kaszálógépeink nem tudnak bemenni.

A Satelit FC-vel kapcsolatos kérdésre az adott napirendi pont kapcsán szükséges visszatérni, az elnök válaszát kérni.

 

Kérdés:

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag:

 

Székelyudvarhelyen mi történt?

 

Válasz:

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A székelyudvarhelyi fesztiválon egy négy fős küldöttséggel vett részt. Próbálkozunk valamilyen kapcsolatot kiépíteni. Minden testvérvárosi kapcsolatra szükség van, ahol kulturális és gazdasági kapcsolat teremtésére lehetőség nyílik. Ezirányban törekszünk a megfelelő lépések megtételére.

 

Vélemények:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatójának tájékoztatóját nem fogadta el, főként hangvétele miatt. Kérte, hogy kerüljön vissza a Képviselő-testület elé.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Lehetőség van arra, hogy rendkívüli ülésen megtárgyalásra kerüljön az írásos anyag.

 

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

 

Egyre több olyan dolog történik az utóbbi időben, amely a jelenlegi testületre marad.             A kemping esetében az akkori polgármester és alpolgármester a helyszínen kijelentette, hogy eladásra kerül a terület, ugyanakkor biztosított afelől, hogy nem merül fel probléma. Azóta a fák kivágásra kerültek, kezelhetetlenek a problémák. Az ottlakók gaztengerrel élnek szemben, nekünk kell a következményeket viselni. A barcsi média honlapján kifogásolható bejegyzések jelennek meg mindezekkel összefüggésben.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Nekünk kell kezelni a problémát.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

138/2011. (VI.16.) sz. határozat:

 

 

A Képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

Vélemények:

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Megyei Igazgatósága nem foglalkozott érdemben megkeresésünkkel. A bejárás nagyon rég történt, a normál államigazgatási eljárás szerinti válasznak már meg kellett volna érkeznie. Kérte Karvalics Ottó polgármestert, hogy országgyűlési képviselői minőségében vegye fel a hatáskörrel rendelkező szakminiszterrel a kapcsolatot a mulasztás kivizsgálása miatt.

Kérte, hogy a folyamatos pályázatkísérési rendről minden képviselő-testületi ülésre kapjanak tájékoztatást a képviselők, milyen pályázatok jelentek meg, és ne csak konkrét előterjesztések legyenek.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Lejártak az előírt határidők, a sürgetésre sem érkezett válasz. Kérte egy újabb levél megfogalmazását. Nem vehetik semmibe Barcs Város Önkormányzata kérését.

A jelentésben ezt követően szerepelni fognak a megjelenő pályázatok közül az Önkormányzatot érintőek.

 

Racsek József alpolgármester:

 

A következő héten Utasi Miklós irodavezetővel személyes tárgyalásokat folytatnak a közútkezelő képviselőivel. Egyetértett azzal, hogy egy határozott levéllel fel kell hívni a szervezet figyelmét mulasztásaira.

 

 

A Képviselő-testület –  egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

139/2011. (VI.16.) sz. határozat:

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

Kérdések:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Az ápolási díj esetében májusban miért nem volt kifizetés? Április 30-ig volt mindösszesen kifizetés? Az utolsó oldalon az időskorúak járadékánál az április 30-ig kifizetett összeghez nincs hozzáadva a május hónapban kifizetett összeg.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyáltalán nem volt?

 

 

Válaszok:

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Az ápolási díjnak két fajtája van: a méltányossági és a normatív. Május hónapban 1.210 e Ft került kifizetésre, a normatívból 2.311 e Ft. A két kifizetés a két fajtájától függ. A méltányossági ápolási díj kimenő rendszerben került megszüntetésre. A rendszerben lévők jogosultságuk fennállásáig folyamatosan megkapják azt az ápolási díjat, melyet az elmúlt évi jogszabály alapján meg lehetett állapítani.

Azon gyermekvédelmi támogatási formáról van szó, melyet évente két alkalommal lehet megállapítani: augusztus, illetve december hónapokban. Csak év végén fog jelentkezni, de előirányzat szinten szerepeltetni kell, mert a rendszerben lévő gyermekek számának függvénye.

 

Kérdés:

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Javasolta korábban a részletes kimutatást, miért nem lehet ezen változtatni?

 

Válasz:

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A kimutatásban részletesen szerepelnek a kifizetett összegek.

 

Kérdés:

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Ha május hónapban nem volt méltányossági kifizetés, a második táblázatban miért szerepel 1.210 e Ft?

 

Válasz:

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Két fajta jelentésről van szó, az egyik a döntésekről, a másik a kiutalásokról szól.

 

 

Vélemények:

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Egy más típusú táblázatot javasolt.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Különböző variációkat készítünk, melyek bizottság szinten kerülnek egyeztetésre.

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Javasolta, hogy az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság vizsgálja meg az alternatívákat és válassza ki a megfelelőt.

 

Kérdések:

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

Mit jelent a rendelkezésre állási támogatás? Az első oszlopban nem szerepel előirányzat a 2011. évre vonatkozóan, azonban április 30-ig és május hónapban is kifizetésre került egy jelentős összeg. Mit takar ez?

Válaszok:

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

Ez a szociális törvény változásából eredő értelmezési probléma. Amikor a jogszabály hatályba lépett, sokan még rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesültek. Ez alakult át bérpótló juttatássá (BPJ). Felfüggesztések, részösszeg utalások voltak, ezt kellett kezelni. A felülvizsgálatokat április 30-ig kellett végrehajtani, addig kettős volt a rendszer, azaz volt RÁT-os és BPJ-s is. A felülvizsgálatok befejeződtek, azonban ismét átalakulóban van a rendszer. Az idei évben újból felül kell vizsgálni a BPJ-ben részesülőket.

 

 

A Képviselő-testület – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

 

140/2011. (VI.16.) sz. határozat:

 

A Képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta.

 

2./ Beszámoló Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága tevékenységéről

Előadó: Tarlós István tűzoltóparancsnok

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte Tarlós István tűzoltóparancsnokot.

Hozzászólás:

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

Javasolta, hogy a 2. és a 3. napirendi pont együtt kerüljön megtárgyalásra.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

A napirend elfogadásra került. Az említett napirendi pontoknak külön előadója van, nem javasolta a 2. és a 3. napirendi pont egy napirendi pont keretében történő megtárgyalását.

Kérdések:

Henger János képviselő-testületi tag:

Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága név alatt jegyzett titulus még mit takar? Milyen változások történtek?

Mit jelent pontosan, hogy az EU-s jogharmonizáció révén a tevékenységet meghatározó szabványok kötelező alkalmazása megszűnt, illetve a szabványok jelentős része hatályon kívül lett helyezve? A tűzoltó tevékenységet irányító felettes szerv mire hivatkozva nem fordította le magyar nyelvre a szabványokat?

Az oktatási intézményekben 2010-ben tartott vizsgálatok során melyek a részletes tapasztalatok a védelem megbízhatósága és a jelzőrendszerek építés alatt, előtt és utáni állapota, használhatósága vonatkozásában?

Tettek-e jelzést a szolgáltató tevékenységét illetően a kamara felé, hány esetben?

A szabálysértési hatóságként eljáró jegyzők szempontjából törvénysértés vagy mulasztás miatt történt-e jelzés a jegyzői kamara vagy a kormányhivatal felé, hány esetben?

 

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag:

Megfelel-e a létszám a térségnek, van-e szükség bővítésre? Van-e a bővítésre lehetőség?

Válaszok:

Karvalics Ottó polgármester:

Nagyatádon nyugdíjba vonult a tűzoltóparancsnok, a katasztrófavédelmi igazgatóság megbízta Tarlós István tűzoltóparancsnokot ideiglenesen a nagyatádi parancsnoki tevékenység ellátásával. Munkáltatóként hozzájárulását adta e megbízás ellátásához. Tarlós István jelenleg két - nagyatádi és barcsi - körzetben látja el a parancsnoki teendőket. Képviselő-testületi döntés ehhez nem volt szükséges. A megbízást a két ülés közötti tájékoztatóban fel kellett volna tüntetni, melyért elnézés kért.

 

Tarlós István tűzoltóparancsnok:

 

A főhatóságtól kellene írásban megkérdezni, miért nem kerültek lefordításra az angol nyelvű EU-s normáknak megfelelő szabványok.

Folyamatos kapcsolatban állnak a területükön lévő jegyzőkkel. A tűzvédelmi szempontú hiányosságokat folyamatosan egyeztetik, ezek mértéke folyamatosan csökken.

Nem írt levelet a kamarának, ennek szükségességét nem érzi mindaddig, amíg kezelhető szinten tudják tartani ezen ügyeket.

A cél az volt, hogy a működőképességet fenn tudják tartani. A tűzjelző rendszerek az átépítés alatt az átadott területekre már életbe léptek. A napi munkavégzés során voltak vonulási és riasztási kötelezettségeik, melyeket teljesítettek. A megállapodás arról szólt, amíg az intézmények nincsenek átadva, addig e tekintetben vonulási költségeket nem érvényesítenek. Azóta e rendszerek beálltak, az időnként felmerülő eltéréseket lehetséges kezelni.

Egy fős létszámhiány van, egy tiszti hely betöltetlen. E státuszban nincs foglalkoztatva szolgálatparancsnok, aki csak olyan személy lehet, akinek a szakmai tudásáról személyesen meggyőződött. Szeptember hónapban lesz egy alapfokú tanfolyam, erre egy főt felvesznek. Egy fő jelenleg végzi a szakmai átképzőt, szakmai tudásáról a nyári hónapokban kíván meggyőződni. Amennyiben megfelel, szolgálatparancsnoknak kinevezésre kerül.

 

 

Kérdés:

 

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag:

 

Barcsi a kinevezendő személy?

Válasz:

Tarlós István tűzoltóparancsnok:

Igen, barcsi.

A tűzvédelmi szolgáltatók esetében nem kirívó hiányosságokról van szó. Szorosabb együttműködést alakítottak ki a szolgáltatókkal, ez a hatékonyabb megoldás. A változó jogszabályi feltételekre fel kell készülni. A holnapi napon a mezőgazdasági vállalkozóknak kb. 1,5-2 órás értekezletet tartanak a tűzoltóság épületében a nyári betakarítási munkálatokra való felkészüléssel kapcsolatban. Tűzvédelmi szolgáltatóknak is tartottak már felkészítést.

 

Vélemények:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Gratulált a többletfeladathoz, kitartást kívánt. A kistérségi  jegyzőkkel kapcsolatban jelzést javasolt a kompetens szervek felé. Megköszönte a tűzoltóság munkáját.

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

Gratulált az anyaghoz. Kedvező tapasztalatai vannak a tűzoltósággal kapcsolatban.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Korrekt, részletes az előterjesztés. Kiemelte a sporttevékenységet, illetve az oktatási és egyéb intézmények kapcsán a szolgálat teljesítése melletti plusz tevékenységeket, például a játszótér felállítást. Megköszönte a tűzoltóság munkáját és gratulált hozzá.

Ander István képviselő-testületi tag:

A tervezés, szervezés, felkészítés és a végrehajtás területén dolgozók munkáját megköszönte. Esküjükhöz híven teljesítették a tűzoltók feladataikat.

Karvalics Ottó polgármester:

Megköszönte a tűzoltóság munkáját. Valószínűleg 2012. január 1-jétől állami tűzoltóság lesz, ez esetben is kérte a kapcsolat és a szolgáltató jelleg további fenntartását. Gratulált  a munkához.

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

141/2011. (VI.16.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő-testülete a Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága munkájáról készített beszámolót elfogadta.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Határidő:        értelem szerint

3./ Kivonat Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága ellenőrzési jelentéséből

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina   címzetes főjegyző

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

Vélemények:

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

Részt vett az ellenőrzésben. A tűzoltóság esetén minimális a pénzügyi probléma a működtetés kapcsán, a pénzügyi, számviteli előírásoknak eleget tesznek. A korábbi hiányosságok kiküszöbölésre kerültek, különösebb negatívum nem volt tapasztalható. Jó a kollektíva, a tűzoltóságról kialakított városi kép. Az anyagot elfogadásra javasolta.

Kistérségi összefogással komoly technikai fejlesztés valósult meg, azonban néhány település hozzájárulási kötelezettségének nem tett leget. Kérte Karvalics Ottó polgármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket a kötelezettségek teljesítése érdekében.

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

A tűzoltóság munkáját a folyamatos fejlődés is jellemzi. A korábbi hibák javításra kerültek, a szabályos működést tartják szem előtt. Csekély mértékű hiányosság volt tapasztalható, amely kijavításra fog kerülni.

Karvalics Ottó polgármester:

Az állami finanszírozás elég a szerv működtetéshez, a megfelelő célokra kerül felhasználásra. A város nem vont el a támogatásokból. A fejlesztések esetében hiányzó kistérségi hozzájárulást minél előbb próbáljuk bekérni.

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

 

 

142/2011. (VI.16.) sz. határozat:

1./     Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága felügyeleti, átfogó, pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentést elfogadta.

 

2./     A Képviselő-testület utasította az intézményvezetőt a mellékelt intézkedési terv végrehajtására.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Tarlós István tű.alezr., tűzoltóparancsnok az intézkedési terv végrehajtásáért

Határidő:        értelem szerint

4./ A BNI Bölcsőde nyitva tartása szüneteltetésének jóváhagyása

Előadó: Kincsei János igazgató

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte Kincsei János igazgatót, aki az alábbi szóbeli kiegészítést fűzte az írásos előterjesztéshez:

Egy gyermek esetében nyilatkozott a szülő, hogy nem tudja megoldani az elhelyezést. Az érintett gyermek a saját gondozónőjével az ügyeletes óvodába fog kerülni a kérdéses időszakban.

Bizottsági vélemények:

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását. Megköszönte a bizottsági ülésen kért, az előterjesztéshez mellékelt kiegészítést a szülők aláírásáról.

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

143/2011. (VI.16.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő testülete egyetértett a BNI Bölcsőde nyitva tartásának 2011. július 11-től  július 29-ig történő szüneteltetésével. A testület felkérte az intézmény igazgatóját, hogy a Bölcsőde zárva tartásának időpontját a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Kincsei János igazgató a végrehajtásáért

Határidő:        azonnal

5./ A 2011/2012. tanévben az oktatási intézményekben indítható óvodai, iskolai, napközis, kollégiumi csoportok engedélyezése és létszámcsökkentés elrendelése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemény:

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

144/2011. (VI.16.) sz. határozat:

  1. Barcs Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102.§ (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények, és a Szivárvány EGYMI számára az alábbi csoportok, osztályok indítását engedélyezte a 2011/2012. tanévben:

 

A) BNI Bölcsőde:

A bölcsődei gyermekcsoportok 2 év alatt 12 fővel, 2 év fölött 14 fővel indíthatók. A napi nyitva tartás 12 óráról, napi 10 órára csökken.

 

B) A BNI Városi Óvodák Intézményegysége számára:

Barcson:

14 gyermekcsoportot, 25 fős átlaglétszámmal. Összesen: 350 fő

 

Vízváron:

1 gyermekcsoportot, 22 fős átlaglétszámmal

Rinyaújlakon:

1 gyermekcsoportot, 23 fős átlaglétszámmal.

Bolhón:

1gyermekcsoportot, 28 fős átlaglétszámmal, a maximális gyermeklétszámtól való eltérés engedélyezésével.

 

Összességében a BNI Városi Óvodák intézményegységében 423 fő, 17 csoport 24,9 fős átlaglétszámmal.

 

C) A BNI Arany János Általános Iskola Intézményegysége számára:

Alsó tagozaton 201 fő, 9 osztály, 22,3 fős átlaglétszámmal.

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: 225 fő (25)

 

Felső tagozaton 212 fő, 8 osztály 26,5 fős átlaglétszámmal.

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: 249 fő (31,1)

 

6 db napközis csoport 26 fős átlaglétszámmal.

 

4 iskolaotthonos csoport 25 fős létszámmal.

 

D) BNI Arany János Általános Iskola Szuloki Tagintézménye számára:

(német nemzetiségi oktatás)

 

19 fő 2 összevont osztály (1-3; 2-4) 9,5 fős átlaglétszámmal

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: 25 (12,5)

 

1 napközis csoport 12 fős átlaglétszámmal.

 

E) BNI Deák Ferenc Általános Iskola Intézményegysége számára:

 

Alsó tagozaton 292 fő 12 osztály 24,3 fős átlaglétszámmal.

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: 320 fő (26,6)

 

Felső tagozaton 265 fő 11 osztály 24,1 fős átlaglétszámmal.

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: 318 fő (28,9)

 

6 db napközis csoportot 26. fős átlaglétszámmal.

 

8 iskolaotthonos csoportot 27 fő átlaglétszámmal.

 

 

F) BNI Deák Ferenc Általános Iskola Szent István Tagintézménye Vízvár számára:

 

Alsó tagozaton 42 fő 4 osztály 10,5 fős átlaglétszámmal.

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: 49 fő (12,2)

 

Felső tagozaton 37 fő 4 osztály 9,2 fős átlaglétszámmal.

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: 52 fő (13)

 

3 db napközis csoportot 25 fős átlaglétszámmal.

 

G) BNI Deák Ferenc Általános Iskola Dráva-Parti Általános Iskola Tagintézménye Bolhó számára:

26 fő 2 összevont osztály (1-2; 3-4) 13 fős átlaglétszámmal

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: 38 fő (19)

 

2 iskolaotthonos csoport 19 fős átlaglétszámmal

 

 

H) A BNI Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Intézményegysége számára:

 

Középiskola általában: 913 fő 30 osztály 30,4 fős átlaglétszámmal

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: 946 fő (31,5)

 

Két tanítási nyelvű: 152 fő 5 osztály 30,4 fős átlaglétszámmal

Szakképző:12 osztály 34,1 fő átlaglétszámmal

A 2-3 főnek számító gyermekekkel együtt: (36,7)

 

32 szakmai csoportot 13 fő átlaglétszámmal

 

6 kollégiumi csoportot 28 fős átlaglétszámmal.

 

 

I) A BNI Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményegysége

számára:

 

Összesen 35 csoportot, ebből 25 csoportot a zeneművészeti ágban 15 fős átlaglétszámmal, a néptánc tagozaton 7 csoportot 20 fős átlaglétszámmal, a grafika tagozaton 3 csoportot 20 fős átlaglétszámmal.

 

 

J) Szivárvány EGYMI számára:

1 óvodai, 11 iskolai,- melyből 7 tanulásban akadályozott, 4 értelmileg akadályozott csoport - 12 napközis, 6 kollégiumi, 2 fejlesztő iskolai, 3 szakiskolai (9-10. osztály), 1 speciális szakiskolai, 1 tanulószobai csoportot, összesen 37 csoportot a közoktatási törvény 3. számú mellékletében előírt átlaglétszámokkal.

A fejlesztő központ tanulócsoportjai a Közoktatási törvényben meghatározottak és a „A pedagógiai szakszolgálat intézményeinek működési rendje” 14/1994.(VI.24.) MKM és a 4/2010. OKM rendelet elvei szerint szervezhetők.

 

Felelős:    Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Kincsei János, Szemere Márta igazgatók a végrehajtásért

Határidő: 2011. július 1. a határozat közlésére,

értelem szerint a végrehajtásra

  1. A Képviselő-testület elrendelte 2011. augusztus 1. napjától a BNI Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2 fő pedagógus álláshely megszüntetését, a BNI 2011. évi engedélyezett létszám-előirányzatát 2011. augusztus 1. naptól 366,5 főről 364,5 főre módosítja.

 

Felelős:    Karvalics Ottó polgármester

Kincsei János igazgató

Határidő: értelem szerint

 

  1. A Képviselő-testület a BNI Városi Óvodák Vízvári Tagóvodájában az egy óvodai csoport megszüntetése miatt 2011. szeptember 1-től elrendelte egy pedagógus álláshely megszüntetését, s ezzel egy időben a BNI 2011. évi engedélyezett létszám-előirányzatát 2011. szeptember 1. naptól 364,5 főről 363,5 főre módosítja. Heresznye és Vízvár községek önkormányzatai vállalják a felmentési időre járó illetmény és végkielégítés összegének megfizetését.

 

Felelős:    Karvalics Ottó polgármester

Kincsei János igazgató

Határidő: értelem szerint

  1. A Képviselő-testület fenti létszám leépítési döntéseivel kapcsolatban elrendelte a helyi önkormányzatok és kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011.(III.3.) BM rendelet alapján az elbocsátásokból származó költségek visszaigénylésére vonatkozó igény benyújtását.

 

  1. A Képviselő-testület nyilatkozott arról, hogy fenntartói körén belül költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség,

 

Felelős:    Karvalics Ottó polgármester

Kincsei János igazgató

Határidő: értelem szerint

6./ Tájékoztató Barcs Város sportéletéről

Előadó: Vekkeli Józsefné tanácsnok, az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság elnöke

Bizottsági vélemény:

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

A BVSE elnökségi ülésén részt vett, köszönetet mondott a meghívásért. A szakosztályvezetőkkel végig egyeztették a problémákat. Nehéz anyagi helyzetben vannak a szakosztályok, mely a működésüket jelentősen befolyásolja. Szponzorokat keresnek, próbálnak valamilyen lehetőséget találni, sok támogatást kapnak a sportoló gyermekek szülői részéről. A híresztelésekkel ellentétben konfliktushelyzetet nem tapasztalt a szakosztályok vezetői között.

A problémák, eredmények és a további tervek bemutatásra kerültek az ülésen. A sportolási lehetőségek veszélyhelyzetét jelezték az érintett vezetők.

 

 

Kérdések, vélemények:

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

A cselgáncs szakosztály vezetését Tarlós és nem Tarlósi István vette át. A hajótároló kulturáltabb kialakítását célzó pályázat hogyan áll?

A lehető legtöbb támogatást igyekszünk megadni a sportolóknak, minél több fiatal sportolási lehetőségét biztosítani kell. A dzsúdó szakosztály előreláthatóan szeptembertől az edzéseket már a sportcsarnokban tudja tartani, így jobb körülmények közé kerülhetnek. Ez anyagi terhet az Önkormányzat számára nem jelent, az iskola vezetésével tárgyalás folyik erről.

Komoly financiális problémák vannak a városban, de a sportra a lehetőségek szerint biztosítunk pénzügyi forrást. Megköszönte a közreműködök munkáját.

Henger János képviselő-testületi tag:

Ki adta meg telefonszámát egy érdeklődő polgármesternek a Satelit FC bajnokságban történő indulása ügyében?

Hogyan került be az az adat az előterjesztésbe, hogy az 5,1 millió Ft-os működési költség döntő része önkormányzati támogatás? A döntő rész legalább 2,5 millió Ft. Ennyit soha nem biztosított az Önkormányzat a sportegyesület részére.

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

Kérte annak megjelenítését, hogy mennyi a BSC adóssága. Ne vállaljunk fel azt, amiről induláskor tudjuk, hogy eleve kilátástalan! Korrekt tájékoztatásra lenne szükség, hogy legyenek tisztában a sportot kedvelők a nehézségekkel.

Kérte Karvalics Ottó polgármestert, hogy a hozzászólások időtartamát kísérje figyelemmel.

Válaszok:

Karvalics Ottó polgármester:

Gratulált a BVSE új elnökének, Rajbár Istvánnak. Felkérte Ungvári Zoltánt, a Vízitúra Szakosztály vezetőjét a pályázattal kapcsolatos kérdés megválaszolására.

Ungvári Zoltán, a Vizitúra Szakosztály vezetője:

2009-ben adtak be pályázatot a vízitúra-kikötő fejlesztésére. A nemzeti park területén található a kenukikötő. A park igazgatósága hozzájárult egy olyan épület létrehozására, amely fogadóbázisa lehet a vízitúrázóknak, a kerékpár- és gyalogtúrázóknak. A projekt költségvetése közel 20 millió Ft. 2011. márciusában megérkezett a támogató döntés, megkezdődhet a beruházás. 100%-os a támogatás mértéke utófinanszírozással.                        A Takarékszövetkezetnek, illetve az OTP Bank Nyrt.-nek van finanszírozási lehetősége. A kiírásnak van egy olyan kikötése, hogy közhasznúvá kell válnia az egyesületnek. Jelenleg közhasznú tevékenységet folytat a BVSE, az elnökség viszont nem kívánja felvállalni a közhasznúságot. Más megoldást keres a program megvalósításához, a vízitúra szakosztály valószínűleg kiválik a BVSE-ből és közhasznúvá válik. A minisztériumból már megérkeztek a beleegyező nyilatkozatok.

 

Csizmadia Gézáné, a Satelit FC elnöke:

 

A Satelit FC elmúlt évről áthozott tartozása 700 e Ft, melyből mindössze 40 e Ft-ot tudtak átutalni az MLSZ-nek játékvezetői díjként. A SLASZ felé továbbra is fennáll 643 e Ft tartozás, melynek ki nem fizetése esetén a következő szezonra nem nevezhet az egyesület. A nevezési díj – 70 e Ft – nem jelentene problémát, de amíg tartozás áll fenn, nem adhatják be a nevezést. A többi egyesület is hasonló problémákkal küzd a megyében. A Képviselő-testület döntésétől függ, hogy tudnak-e indulni a következő szezonban.

Az NB III-as indulással kapcsolatban Nagyberki polgármestere megkereste egy fúzió lehetőségével, azonban feltételeit nem tudták elfogadni. A Satelit FC továbbra is önálló egyesületként fog működni a megye II. osztályban, amennyiben lesz erre lehetőség. Szó sem volt az NB III-as indulásról.

 

 

Racsek József alpolgármester elhagyta az ülést, a Képviselő-testület 11 fővel folytatta tevékenységét.

Karvalics Ottó polgármester:

Barcs városa nem fenntartó, hanem szponzor. Horváth Gábor sportreferenst kérdezte az 5,1 millió Ft-os összeggel kapcsolatban.

 

Horváth Gábor sportreferens:

A Satelit FC 5,1 millió Ft-os költségvetése Porrogi János korábbi elnök beszámolójából derült ki, illetve a 700 e Ft-os tartozás is. A Satelit FC teljes 2010. évi költségvetése volt 5,1 millió Ft. A 700 e Ft tartalmazza az áthozott 643 e Ft-ot.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A többi szponzor hova tűnt?

Csizmadia Gézáné, a Satelit FC elnöke:

A 2010. év tavaszán a Tempero Zrt.-től részesültek 2 millió Ft támogatásban, előtte a DDHG Kft. havi rendszerességgel utalta a szerződésben meghatározott összeget. E nagyobb volumenű támogatások megszűntek, a kisebb összegűek - például magánszemélyektől, kisebb cégektől - megmaradtak.

Karvalics Ottó polgármester:

Részletes anyagot kért a probléma tisztázása érdekében, illetve azt, hogy hasonló előterjesztéseknél kerüljenek feltüntetésre a szükséges információk.

Megköszönte a szülők részéről nyújtott támogatást. Lehetséges, hogy az idei évben néhány versenyt ki kell hagyniuk a sportolóknak, csak a jelentős versenyeken való részvételt javasolta.

Racsek József alpolgármester visszaérkezett az ülésre, a Képviselő-testület 12 fővel folytatta tevékenységét.

Henger János képviselő-testületi tag:

Hiányosnak tartotta a tájékoztatót. A számszaki hiba elfogadhatatlan, 2,5 millió Ft körüli összeget nem tudott biztosítani a város a Satelit FC-nek. Az előterjesztésben említett sportfejlesztési célok a megnevezéssel ellentétben nem racionálisak. Miért nincsenek a város jelenlegi lehetőségeihez képest javaslatok, feladatok, irányok meghatározva a támogatással szinkronban?

Karvalics Ottó polgármester:

Nem csökkentette a város a sportegyesület támogatását, tudatosan kérte az 5,1 millió Ft megindokolását. A Képviselő-testület erről tájékoztatást fog kapni.

Rajbár István, a Barcsi Városi Sport Egyesület elnöke:

Az elmúlt évben az éves költségvetésük 6,5 millió Ft volt, melyből az első háromnegyed évre 4,7 millió Ft-ot megkaptak. A szerződést ezek alapján az idei évben aláírták. Az elmúlt évben időarányosan elköltöttek 3,3 millió Ft-ot, a 2011. évben 605 e Ft-ot kaptak meg a jóváhagyott összegből. Az egyesületek hitelből élnek, mivel a szponzori támogatások elköltésre kerültek. Költségeiket csökkentették, ezidáig kb. 2,2 millió Ft-ot költöttek el a 605 e Ft mellett.            A szponzori lehetőségeket az egyesületek igyekeztek kihasználni, de nem tudnak továbblépni. A Kosár- és a Kézilabda Szakosztály őszi nevezési határideje a bajnokságokra eltolódott, bízik abban, hogy addigra már támogatáshoz jutnak. Más lehetőségeik nincsenek.

 

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

A városban számos sikeresebb sportág van, mint a labdarúgás, ennek ellenére ez utóbbi támogatása a legnagyobb mértékű. Most van még lehetőség arra, hogy ne NB II-ben induljon a csapat, hanem NB III-ban. Javasolta ennek átgondolását.

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

Gratulált a BSC csapatának a 13. hely megszerzéséért. Nincs tudomása arról, hogy megjelent volna már a társasági adó bizonyos %-ának sportcélra történő felajánlásáról szóló döntés.

El kell dönteni, hogy NB II-ben vagy alacsonyabb osztályban induljon a csapat. A lehető legtöbb támogatást meg kell adni a sportolóknak. Amennyiben erre nincs lehetőség, valamilyen áthidaló megoldást kell találni.

 

Dr. Kis. M. János Attila képviselő-testületi tag:

Gratulált a cselgáncsozóknak az  elért eredményeikért. A legkevesebb támogatást e sportág kapja. Az elnök úrnak rövid beszámolót kellene készítenie a rendelkezésre álló lehetőségekről, például van-e egyáltalán az NB II-ben történő indulásra mód. Amennyiben a tartozás nem kerül kiegyenlítésre, hol folytathatja a csapat?

Sok szurkoló ragaszkodik az NB II-es bajnoksághoz, járuljanak ők is hozzá a költségekhez.

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

Amíg a városban út- és járdaprogramra éves szinten 11 millió Ft áll rendelkezésre, nem engedhetjük meg azt, hogy ezen összeg kétszeresét fordítsuk labdarúgásra.

 

Karvalics Ottó polgármester:

A BSC elnökségének kell eldöntenie, hol induljon a csapat, a Képviselő-testületnek ebben nincs döntési jogosultsága. Minden sportág nehéz helyzetben van, az előző évről áthozott tartozások megnehezítik helyzetüket. A BVSE esetében kisebb összegekkel meg lehet oldani a problémát. A BSC túlfinanszírozott ebben a félévben, 10 millió Ft-ra a város kezességet vállalt, ezt a bank felé rendezni kell.

A törvényt, amely lehetőséget biztosít öt kiemelt sportágban támogatások megszerzésére, átadta a BSC elnökének. Az adósságoktól az egyesület megszűnésével lehet megszabadulni, melyet nem tart jó megoldásnak. Szponzorokban kell gondolkodni.

 

 

Szalai Balázs képviselő-testületi tag elhagyta az ülést, a Képviselő-testület 11 fővel folytatta tevékenységét.

 

 

Fontos az út- és járdafelújítás, de a 100 éves múlttal rendelkező egyesület további működése is. Az NB III-ban is lehet már támogatásokat szerezni.

A legkritikusabb időpont 2-3 hét, újabb egyeztetést javasolt az egyesülettel. Csak a lehetőségekhez képest tud a város segíteni. Az egyesületeknek ebben az évben sokkal többet kell magukra vállalni.

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

145/2011. (VI.16.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Barcs Város sportéletéről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

7./ Tájékoztató Barcs Város Önkormányzata 2010. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Szakos Gábor bizottsági tag (Henger János tanácsnok, bizottsági elnök bizottsági ülésről való távolmaradása miatt):

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

A Képviselő-testület – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

 

 

146/2011. (VI.16.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzata 2010. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól szóló tájékoztatót elfogadta.

Karvalics Ottó polgármester javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Szalai Balázs képviselő távozása miatt Halász Istvánné képviselő-testületi tagot válassza meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

A képviselő-testület –  egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

147/2011. (VI.16.) sz. határozat:

 

A képviselő-testület Halász Istvánné képviselő-testületi tagot megválasztotta jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

8./ A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak térítési díj és tandíj fizetéséről szóló 13/2007. (VII.3.) számú rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor bizottsági tag:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

Kérdés, hozzászólás:

Ander István képviselő-testületi tag:

 

Megköszönte a Polgármesteri Hivatal munkatársának a bizottsági ülésre nyújtott segítségét.

A rendelettervezet általános indokolásának utolsó bekezdésében törlésre került-e az intézmény előtti felesleges „a” betű?

Válasz:

Karvalics Ottó polgármester:

Kijavításra kerül a hiba.

A képviselő-testület – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – megalkotta:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2011. (VI.24.) számú önkormányzati rendeletét a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak térítési díj és tandíj fizetéséről szóló 13/2007. (VIII.3.) számú rendelet módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

9./ A helyi építési szabályzatról szóló 15/2002. (IX.27.) sz. rendelet módosítása

Előadó: Racsek József alpolgármester

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor bizottsági tag:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

Racsek József alpolgármester az írásos előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítést fűzte:

A 2002-ben elfogadott rendezési terv szabályozta a város beépíthetőségét. Hivatalosan kertművelési ágról, más néven zártkertről van szó. A zártkertek beépíthetősége erősen korlátozottá vált. A lakosság körében már elfogadott beépítés mértéke, azaz a 800-1000 m2-es telkekre vetítve a 40 és 50 m2-es beépítés lehetősége e rendelettel visszaáll. A 90 m2-es korlát megmarad.

A képviselő-testület –  egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

148/2011. (VI.16.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő-testülete a mellékelt 1-2/M5a, 2/5 Mb és a T-M5 szabályozási és településszerkezeti terv módosítását elfogadta.

Felelős:          Racsek József alpolgármester

Határidő:        értelem szerint

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – megalkotta:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2011. (VI.24.) önkormányzati rendeletét a Helyi Építési Szabályzatról szóló 15/2002. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

10./ Barcs Város Önkormányzata és a Somogy Megyei Önkormányzat között létrejövő, a Dráva Völgye Középiskola és Kollégium feladatának átvállalására, valamint használatba adására vonatkozó megállapodás jóváhagyása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

Kérdés:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

A megállapodás 2. oldalának 10. pontjában szerepel, hogy a szerződés megszűnik közös megegyezéssel bármikor. Ez oktatási intézményben a tanév során nem jelent-e problémákat?

Válasz:

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

Ez a megállapodás az ingatlan használatáról szól. A megyei önkormányzattal egyeztetések történtek, nem látták ezt aggályosnak. A közoktatási törvény szabályainak figyelembe vételével történő megszüntetés bekerülhet az említett rendelkezések közé. Az ágazati jogszabály mindenképpen kötelező az intézményfenntartóra nézve.

Karvalics Ottó polgármester:

A megállapodásba bekerül ez a módosítás.

 

A képviselő-testület –  egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

149/2011. (VI.16.) sz. határozat:

  1. Barcs Város Önkormányzata a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (9) bekezdése alapján a Dráva Völgye Középiskola esetében a közoktatási feladat ellátást továbbra sem vállalja, azt 2011. június 16-i hatállyal továbbra is átadja a Somogy Megyei Önkormányzatnak.

 

  1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a határozat mellékletét képező - Barcs Város Önkormányzata és a Somogy Megyei Önkormányzat közötti megállapodást a Dráva Völgye Középiskola és Kollégium feladatának átvállalása, valamint az intézmény használatba adására vonatkozóan jóváhagyta az alábbi kiegészítéssel:

 

A 10. pont 2.  francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

„- közös megegyezéssel a közoktatásról szóló törvény szabályainak figyelembe vételével;”

 

Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő:        értelem szerint

 

11./ Barcs, Széchenyi u. 31. és Köztársaság u. 1. szám alatti helyiségek bérbeadása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

A képviselő-testület –  egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

150/2011. (VI.16.) sz. határozat:

 

1./ Barcs Város Képviselő-testülete a 146/3/A/2 hrsz. alatti, természetben Barcs, Széchenyi u. 31. szám alatti 54 m2 alapterületű helyiséget 20.000.-Ft/hó induló bérleti díjjal bérbeadási versenytárgyalásra kiírja.

Felkérte a polgármestert a pályázat kiírására.

 

2./ Barcs Város Képviselő-testülete a 1804/A/25 hrsz. alatti, természetben Barcs, Köztársaság u. 1. fsz. szám alatti 54 m2 alapterületű helyiséget 20.000.-Ft/hó induló bérleti díjjal bérbeadási versenytárgyalásra kiírja.

Felkérte a polgármestert a pályázat kiírására.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester a pályázat kiírásáért

Határidő:        2011. június 17. a közlésre, majd értelem szerint

 

 

12./ Interpellációk, kérdések, felszólalások

 

Interpelláció, kérdés, felszólalás nem hangzott el.

Karvalics Ottó polgármester a Képviselő-testület ülését 12.10 órakor bezárta.

 

 

A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

 

 

 

K.m.f.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                            Karvalics Ottó

címzetes főjegyző                                                      polgármester

Ander István                                                         Szalai Balázs

jegyzőkönyv-hitelesítő                                           jegyzőkönyv-hitelesítő

Halász Istvánné

jegyzőkönyv-hitelesítő