Ma 2022. augusztus 07., vasárnap, Ibolya napja van. Holnap László napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Ügyiratszám:      375-31/2011

Ügyintéző:          Domahidi Teréz

 

 

Készült: B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2011. április 28-án Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 9.00 órakor megtartott üléséről.

Jelen voltak: Karvalics Ottó polgármester, Racsek József alpolgármester, Ander István, Fodor Gyula, Halász Istvánné, Henger János, dr. Kis M. János Attila, Szabadi József, Szakos Gábor, Szalai Balázs, Szemere Márta és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok.

 

 

Meghívottként

jelen voltak: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Berkicsné dr. Petrics Mária irodavezető helyett Dr. Takács Katalin, Sólyominé Honvári Katalin, Dr. Lengyeltóti Zsuzsanna, Utasi Miklós irodavezetők, Dr. Király Roland kistérségi tiszti főorvos, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója, Varga Ilona, a Barcsi Szociális Központ vezetője, Szita László könyvvizsgáló, Tormáné Ivánfi Irén belső ellenőr, Szakács Péter, a BSC elnöke, Csizmadia Gézáné a Satelit FC elnöke, Veszner Ádámné, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ igazgatója, Domahidi Teréz jegyzőkönyvvezető.

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 12 fő megjelent.

 

 

80/2011. (IV.28.) sz. határozat:

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – az alábbi napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

2./ Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

3./ Beszámoló az ÁNTSZ Barcsi, Szigetvári, Szentlőrinci Kistérségi Intézet Barcsi

Kistérségben végzett 2010. évi tevékenységéről.

Előadó:  Dr. Király Roland kistérségi tiszti főorvos

 

4./ Barcs Város Önkormányzata és a Somogytarnócai Satelit FC, valamint a Barcsi Sport

Club között létrejövő használati szerződések jóváhagyása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

5./ Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési jelentése.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

6./ Barcs Város Önkormányzata 2011-2014. évekre vonatkozó gazdasági programjának

elfogadása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

7./ Az AQUA Rádió támogatása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

8./ A drávaszentesi falunap időpontjának módosítása.

Előadó: Veszner Ádámné igazgató

 

9./  A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a

gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó

együttműködési megállapodás módosításának jóváhagyása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

10./ A Barcsi Szociális Központ közös fenntartásáról szóló megállapodás, valamint a Barcsi

Szociális Központ Alapító okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint

Szakmai Programjának  módosítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

11./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának

megállapításáról szóló 8/1997.(IV.25.) sz. rendelet módosítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

12./ Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására

vonatkozó igény benyújtása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

13./ Barcs, Kandó K. utcai lakók fakivágási kérelmének elbírálása.

Előadó: Racsek József alpolgármester

14./ A Somogy Megyei Önkormányzat szakképzési feladatellátásának átszervezéséhez történő

állásfoglalás kialakítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

15./ A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről

szóló 10/1995.(IV.28.) rendelet módosítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

16./ Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága pótelőirányzatának

kérelme.

Előadó: Ungvári Zoltán igazgató

17./ Interpellációk, kérdések, felszólalások.

Zárt ülés napirendi javaslata:

 

18./ A Barcsi Városi Bíróság ülnökeinek választása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

19./ Lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékének 2011. évi kiegészítése.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

20./ Önkormányzati bérlakások bérbeadása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

21./ Önkormányzati bérlakások bérleti jogának meghosszabbítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

22./ Méltányossági segély elutasítása elleni fellebbezés.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Napirend megtárgyalása:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

Karvalics Ottó polgármester a napirend megtárgyalása előtt képviselői észrevételre reagálva kérte az anyagban Kincsei Jánosnak, a BNI igazgatójának nevét kijavítani.

 

Kérdések:

Henger János képviselő-testületi tag:

A megyei iparkamarával lefolytatott tárgyalás eredményeképp van-e érdemi hatása a BNI-re, ezen belül a szakképzésért felelős intézményre?

A helyi rendezési terv egyeztetéséről lehetne részletesebb tájékoztatást kapni?

A Bajcsy-Zs. utcai forgalomtechnikai felülvizsgálatról szóló előterjesztés előtt lesz-e egyeztetés?

 

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag:

Lehetne bővebb tájékoztatást kapni arról, hogy az Audit Könyvvizsgáló Kft-vel, Bagi Gábornéval a Barcs Antológia tárgyában milyen egyeztetések történtek?

Milyen egyeztetések és milyen irányban történtek Dózsa Csabával és dr. Mózs Mariannal a Kaposi Mór Oktató kórház képviselőivel, valamint Hajdu Istvánnal, a Tempero Zrt elnök-vezérigazgatójával? Megadtak-e határidőket az új járóbetegellátó intézmény átadásával kapcsolatban?

Válaszok:

Karvalics Ottó polgármester:

Az iparkamara elnöke kereste meg, a szakképzést beszélték át. Ebben várható a legnagyobb módosulás, mivel kikerült az Oktatási Minisztériumtól és átkerült a Gazdasági Minisztériumhoz. Horváth Lajos elnök kérte, hogy a tervbe vett képzést hozzák előre. Megegyeztek, hogy ez a barcsi intézményben sem fog menni, mert nincs tisztázva a finanszírozás, valamint az uniós pályázatú intézményfejlesztések miatt öt évig a rendszert egybe kell tartani. A tervek szerint a szakképzés szakmai felügyelete és a szervezet megyei felügyelet alá fog tartozni, a működtető Barcs város lesz továbbra is.

A szakképzésben van a legtöbb párhuzamosság, nem biztos, hogy ott képeznek embereket, ahol kellene, és nem is arra, amire kellene. Ezt próbálják országosan és megyei szinten összefogni, rendbe tenni. Az elméleti és a szakmai képzés aránya nagyban fog változni. A kérés arra vonatkozott, hogy szeptembertől ezt próbálják elkezdeni. Elmondta, hogy nem tudják megtenni, nem látják a finanszírozást, nem ismerik az oktatási törvényt, nem látják a területi szervezésnek fő vonalait. Meg kell várni a rendszer egységes indulását, a szakmunkásképzés megváltoztatása eldőlt, csak a részletek hiányoznak.

 

Racsek József alpolgármester:

2002-ben került elfogadásra a rendezési tervünk, azóta esetenként került módosításra. A szociális városrész építésével kapcsolatban és a zártkertekkel kapcsolatos beépítés lehetősége miatt kell újra tárgyalni róla. Az elmúlt időszakban egy félreértés kapcsán csökkentésre került a beépítés lehetősége. Az állami főépítészi hivatallal felvették a kapcsolatot, lefolytatták a tárgyalást, úgy néz ki, hogy sikerül visszaállítani az eredeti beépítési százalékot. A tárgyalások után a testület elé kerül a módosítás visszaállítása.

A forgalomtechnikával kapcsolatban elmondta, hogy hiába vannak kint a tiltó táblák, senki sem veszi figyelembe. A rendőrség sem tud hatékonyan közbelépni. A közlekedési szakemberekkel tartottak egy bejárást, ahol eldöntötték, hogy hol kerülnek a táblák módosításra egy-két héten belül. A lakosság egy hét türelmi időt fog kapni, amíg megszokja az új forgalmi rendet, azután a rendőrség szigorúan be fogja tartatni.

 

Karvalics Ottó polgármester:

Reggeli időben az iskoláknál kialakult helyzeten próbálnak változtatni. A helyi rendezési terv mindenképpen visszakerül bizottsági és testületi szakaszba, egyenlőre előzetes tárgyalások vannak. Bizottsági állásfoglalás és testületi döntés szükséges.

Az átvilágítás megvan mind a két részről, ennek az összefésülése történik. Ennek elkészülte után tartanak egy prezentációt a teljes nyilvánosság bevonásával. Amit vállaltak októberben, az május 12-én megtörténik: hivatalosan átadásra kerülnek a felújított intézmények.

Hajdu úrral egyeztetett, ígérete szerint május végére az egészségügyi intézmény át lesz adva.

Két hetente végigjárják az intézményt, így kényszerítve lesz a kivitelező, hogy a megígért határidőt tartsa.

Dózsa Csaba úrral történt tárgyalásnak már volt folytatása a megyén. Az egészségügy átalakítása országosan megy. Az egészségügyi szervezésnek az alap nagysága a megye lehet véleménye szerint. A május végén átadandó intézmény működtetése, szakemberekkel való ellátása, a szerződések megkötése volt a téma. Előszerződésük van a Kaposi Mór Oktató Kórházzal. Komoly lobbi tevékenységet kell folytatni, mivel plusz pénz nem lesz erre az intézményre. Az előtárgyalásokba és a lehetőségek feltérképezésébe minden képviselőt, valamint akit érdekel be fognak vonni.

A Barcsi Antológiával kapcsolatban megkeresték, bemutatták az anyagot. Technikai problémák adódtak, szerették volna a város napjára kiadni, de szerinte ez túl közel van. Anyagi támogatás is kellett volna, amelyet nem tud megadni. Kérte a szerkesztőket, hogy augusztus-szeptemberi időszakban valamihez hozzákötve adják ki. Fontosnak tartja, de véleménye szerint a csúsztatás nem válik az antológia kárára.

Az átvilágítás prezentációja után mindenkinek világos lesz, hogy hol lehet megtakarítást tenni. Folyamatban vannak olyan tárgyalások, amelyek a működési költségek csökkentését célozza meg. Berger Zoltán hulladékfeldolgozó-égető projektet mutatott be. Ez egy folyamatos üzemű gumi- és műanyagégető üzem. A probléma a logisztikában van éppen a folyamatossága miatt. Gazdaságossági számításokat nem láttak, ha beindul az üzem, leállítani nem lehet. Ismerőseit megkérte, hogy tapasztalat szerzése céljából a Győrben üzemelő gyárba látogassanak el, véleményüket még nem ismeri. Tájékoztatni fogja a testületet a tapasztalatokról.

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

Takács Józseffel, a Dráva Tej Kft. ügyvezető igazgatójával milyen tárgyalásokat folytatott?

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Az átvilágításnak megvan-e az eredménye, részeredménye? Mikor tudják meg képviselőként, hogy milyen további lépésekben, koncepciókban gondolkodhatnak?

Az Ivóvízminőség-javító Társulás üléséről és a helyi lakásrendeletről szóló megbeszélésről kaphatnának-e egy rövid tájékoztatást?

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A Dráva Tej Kft-vel kapcsolatban örömmel tudatta a jó hírt: plusz egy műszakot vettek fel, három műszakban működik. Barcs egyik legnagyobb vállalkozása, további 17 embert vettek fel. Tárgyaltak területvásárlásban, mivel a jelenlegi terület már nem megfelelő nagyságú.

Régi probléma, hogy a lakásokkal mit kezdjenek: jó-e a kiszabott bérleti díj, jó-e a működés. Sok a kintlévőség, ezen próbálnak változtatni. Megvizsgálják, hogy mennyi az a bérleti díj, amelyet meg lehet állapítani, törekednek a kintlévőségek csökkentésére.

Az átvilágítása megtörtént, az összefésülés van folyamatban. Az intézmények finanszírozása viszi el a költségvetés nagy részét. Ha van tartalék, akkor csak ott van. Az átvilágítók mondják meg, hogy milyen lehetőségek vannak, ami még nem megy az oktatás rovására. Nem jó a helyzet, látták az adatokat, az átvilágító cég mondja el a szakmai véleményét. A megtartandó prezentáción minden érdeklődő részt vehet, és meghívást kap.

Az ivóvízminőség-javító program kistérségi program, amely több lépésen ment keresztül. 18 település van bent. Véleménye szerint, ha újra mélyfúrású kutakat csinálnak, nem érnek el vele semmit. A felszíni vízkivétel megvalósítása a jövőben 30 %-os megtakarítást jelent. Egyenlőre a kutak fúrását kezdik meg, a mostani víz minősége nagy kárt okoz.

 

Vélemények:

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Véleménye szerint a szakképzésből újra megcsapolják a pénzt. A kamara büszkén kiáll, hogy további szakmák képzésére kap jogosítványt. Erre semmi fizikális feltételrendszere nincs és nem is volt. Nincs szinkron, a saját szervezetét feltölti, az eredménye nem használ a szakképzésnek. A baj az, hogy nincs elég gyakorlati képző hely. A kamara előbb készüljön fel és bizonyítson, és utána tartsa a markát. A szakmát vagy Somogytarnócát érintő egyeztetésekről információt kért, hogy részt vehessen rajta.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Jogos az igény Somogytarnócával kapcsolatban, alpolgármester urat kérte, hogy minden beszélgetésre hívja meg tanácsnok urat. A vizsgáztatással kapcsolatban elmondta, hogy a rendszer átalakítás alatt van, kötelező kamarai tagság lesz. A kamarának nem lesz vizsgáztatási joga és kötelezettsége csak a területet fogja felmérni. Milyen szakmákra, milyen igény van. A gyakorlati képzés lényegesen több lesz. A szakmunkásképzés megyei szinten lesz szervezve, valószínűleg TISZK-es formában. A gyakorlati képzőhelyek kialakítása, átalakítása is folyamatban van. Somogy megyében, szeptemberben nem lehet elindítani az újfajta képzést. Az országos döntés előtt ezt meglépni nem szabad.

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Megköszönte a válaszokat és el is fogadta őket. Arra lett volna kíváncsi, hogy van-e szükséglakás a koncepcióban, ha nem tudnak fizetni az emberek.

Kapott a Semmelweis utca környékéről olyan szűrőt, ami fekete volt. Ezért kérdezett rá az ivóvíz minőségre.

Az átvilágítással kapcsolatban várja, hogy milyen alternatívákat kínálnak majd a szakértők.

Véleménye szerint nehéz lesz gyakorlati képzőhelyeket kialakítani, teljes körű koncepcióra van szükség, mire van szüksége a piacnak. Ezt kellene kérni a parlamentben.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A tanácsnokok, bizottsági elnökök véleményére volt kíváncsi a lakáskoncepció összeállításakor. Az anyag testület elé fog kerülni.

Az ivóvíz minőség örökölt. Havonta meg kell engedni a végvezetékeket.

A finanszírozás miatt a szakmunkásképzésből a középiskolák kivonták a jó képességű gyerekeket, ez meg fog változni. Az oktatási minisztériumtól a gazdasági minisztériumhoz került át a szakképzés, pénzkivonás nem történt. A gazdaság határozza meg, hogy milyen szakmákra van szükség. A kamaráknak ebben lesz fontos szerepe.

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

81/2011. (IV.28.) sz. határozat:

A Képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

82/2011. (IV.28.) sz. határozat:

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.

 

 

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről.

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

83/2011. (IV.28.) sz. határozat:

A Képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta.

 

 

2./ Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági Integrációs Bizottság elfogadásra javasolta a napirendi pontot. Javasolta a testületnek, hogy az átvilágítás eredményéről hívjon össze egy nyilvános tájékoztatót.

 

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a beszámoló elfogadását.

 

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta az elfogadását a Képviselő-testületnek.

 

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolta. Kiegészítésként elmondta, hogy intézményeinknek pontos nevei vannak, kérte az előterjesztések során figyelembe venni.

A képviselő-testület – egyhangúlag – megalkotta:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (V.06.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról.

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

84/2011. (IV.28.) sz. határozat:

 

Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2010. évi egyszerűsített beszámolót (Egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás, eredmény kimutatás), a független könyvvizsgálói jelentést, és hozzájárult 2011. június 30-ig történő közzétételéhez, valamint az Állami Számvevőszékhez való megküldéséhez.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: 2011. június 30.

 

 

 

3./ Beszámoló az ÁNTSZ Barcsi, Szigetvári, Szentlőrinci Kistérségi Intézet Barcsi

Kistérségben végzett 2010. évi tevékenységéről.

Előadó:  Dr. Király Roland kistérségi tiszti főorvos

Bizottsági vélemény:

 

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta az elfogadását a Képviselő-testületnek.

 

Kérdések, vélemények, válaszok:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

A demográfiai és halálozási jellemzőkre kérdezett rá. Nagyon magasak a halál okok, mit lehetne tenni, hogy ezeken a mutatókon pozitív irányban tudják segíteni a lakosságot?

 

Dr. Király Roland kistérségi tiszti főorvos:

Elmondta, hogy az egészségfeljesztési tevékenységüket kibővítették, nagy szerepe van. Stratégiai tervet próbáltak erre a dologra állítani, elsősorban a fiatalokra kell fókuszálni. A nagyon kedvezőtlen mutatók hátterében 50-60 %-ban a környezeti faktorok, életmódok állnak. Aktív civil szervezetekkel együttműködnek, munkahelyi egészségfejlesztési tevékenységbe is kezdtek. Mindenkinek össze kell fogni, középtávon, 5-10 éven belül ezek a mutatók jelentősen javulhatnak. A gyerekek körében nagyon hatásosak ezek az egészségfejlesztési tevékenységek, rájuk lehet elsődlegesen hatni.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Véleménye szerint is nagy szerepe van az összefogásnak, azonban ha a keringési megbetegedéseknek ilyen nagy aránya van, akkor nem érti, hogy miért emelték fel az ezt kezelő gyógyszerek árát. Egyetért, hogy nagyon sok helyen nem lehet dohányozni, ez is környezeti hatás. Elkeserítően rosszak az adatok.

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A leírtak nagy többségével nem tud azonosulni. Konkrét adatai vannak arról, hogy a lakosság több esetben házilag vett vízmintát vitt az intézetbe, a sorsuk nyomon követhetetlen, a bejelentők nem kaptak róla visszajelzést. A vízminőség negatív megítélésű, a DRV folyamatosan kárt okoz a lakosságnak. Hatástalan, látszat tevékenységet végez. Ténylegesen felháborító a vízdíj nagysága. Félre kéne tenni az eddigi tartózkodásukat, valóban a lakosság érdekeit kellene képviselni. Véleménye szerint ebben segíteni tudna az ÁNTSZ, kérte a regionális igazgató úr segítségét. Polgármester úrnak átadott egy levelet, amelyet interpellációként kért kezelni és választ vár rá.

 

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

Szerinte az ÁNTSZ az utóbbi időben a legtöbb változáson ment át, komoly kétségek fogalmazódtak meg a működésükkel kapcsolatban. Helyi szinten köszönetet mondott a munkájukért, a helyi dolgozók közreműködésével együtt.

 

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag:

Az ÁNTSZ megítélése pozitív irányban változott. Szóbeli egyezséget kötöttek, hogy a korábbi vastagbélrák szűrés ismételten meg fog történni.

 

Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag:

Köszönetét fejezte ki az oktatási intézményekkel való kapcsolattartásban és segítség nyújtásban.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Képviselő asszonynak válaszol, mert részben igaz, részben nem. Henger képviselő úr vízmintával kapcsolatos felvetésére kérte az ÁNTSZ véleményét.

 

Dr. Király Roland kistérségi tiszti főorvos:

 

Igyekeznek mindenki megelégedésére végezni munkájukat, a köszöneteket megköszönte. Az anyag a kistérségi intézet működésére vonatkozott, arról számolt be. Barcs város ivóvíz ellátása nem a kistérségi intézet illetékességi körzetébe tartozik, a kisebb vízművekkel foglalkoznak. Megkapták a lakosságtól származó vízmintákat, panaszként kezelték. Azonnal jelezték a regionális intézet felé, ismeretei szerint el is jártak ezekben az ügyekben. Minden esetben vissza is jeleztek, ha nem, meg fogja vizsgálni a megyei intézményben.

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A település-, és környezet egészségügy első mondata úgy szól, hogy „vízminőséggel kapcsolatos lakossági panasz nem érkezett”. Főorvos úr most mondta, hogy mégis, ezt nem érti.

 

Dr. Király Roland kistérségi tiszti főorvos:

 

Államigazgatási ügyekben érkezett panaszokat átteszik a regionális intézethez, ő el fog ebben járni.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Ez a panasz nem itt lett kivizsgálva, hanem továbbítva lett. Statisztikailag nem itt jelent meg. A kivizsgálásról visszajelzést kért.

A pénztelenség, a napi stressz sok mindent kivált az emberekben, bizottsági szakaszban részletesen kitárgyalták. Ezen javítani kell, prevencióval lehetne. A gyógyszerár gazdasági kérdés, nem kívánt ebbe belemenni. Az interpellációt megköszönte, a választ megígérte. A legnagyobb probléma a víz minősége. Az ivóvízminőség javító program javít a helyzeten. A lakosság tájékoztatása elmaradt, hogy hol mossák a rendszert, ezt tisztázni fogják a DRV-vel.

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

Mi az oka annak, hogy nagyon magas a daganatok miatt bekövetkezett halálesetek száma, különösen a nőknél? Mi lehet az újbóli emelkedés oka?

 

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag:

Az emlőrák szűrések kb. egy hónappal ezelőtt megtörténtek, a meghívottak 20-25 %-a ment el. Nem csak a környezeti tényezők a hibásak, hanem a lakosság is benne van.

 

Dr. Király Roland kistérségi tiszti főorvos:

 

Nagyon sok tényezős dolog, egyértelmű választ nem tudott adni. A munkaegészségügyi feladatokat elcsatolták az ÁNTSZ-től, nincs rálátásuk. A szűréseknek nagyon nagy jelentőségük lehet. Az utóbbi 3 év átlagait dolgozták fel, keresik a megoldást, egy koncepciót próbálnak kialakítani.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Kiknek küldték ki a leveleket? Ök nem kaptak.

 

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag:

 

Nem ők küldték ki.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A munkát elvégezték, ránk nézve az adatok rosszak. A 25 %-nak mi az oka?

 

Dr. Király Roland kistérségi tiszti főorvos:

 

Központi szűrések voltak, a mammográfiás központ névre szólóan küldte a szűrési behívókat. Ők a beutaztatást szervezték. Megköszönte a támogatást a polgármesternek. 89 %-os kihasználtsággal mentek el a buszok. A jelentkezéseket gyűjtötték, hirdették a médiában, az eredményeket is eljuttatják a háziorvosokhoz.

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

85/2011. (IV.28.) sz. határozat:

Barcs Város képviselő-testülete az ÁNTSZ Barcsi, Szigetvári, Szentlőrinci Kistérségi Intézet Barcsi Kistérségben végzett 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

 

 

4./ Barcs Város Önkormányzata és a Somogytarnócai Satelit FC, valamint a Barcsi

Sport Club között létrejövő használati szerződések jóváhagyása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolta.

 

Kérdés:

Henger János képviselő-testületi tag:

Jegyző asszonyt kérdezte, hogy az ezt megelőző használati szerződéseknek mi volt a dátuma?

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

1995.

Henger János képviselő-testületi tag:

Kérte az időcsúszás tisztába tételét.

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

86/2011. (IV.28.) sz. határozat:

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, Barcs Város Önkormányzata és a Somogytarnócai Satelit FC között létrejött ingyenes használati szerződét jóváhagyta.

Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint

 

 

2. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, Barcs Város Önkormányzata és a Barcsi Sport Club között létrejött ingyenes használati szerződést jóváhagyta.

Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint

5./ Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési jelentése.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági Integrációs Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.

 

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolta.

 

Kérdések, vélemények, válaszok:

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

Milyen jogon folytak a kifizetések, ha az utalványozás nem volt szabályszerű?

 

Henger János képviselő-testületi tag:

A 88 lakásnál történt dolgokat lerendezettnek érezte, konkrét tájékoztatót ugyan nem kaptak. Furcsállotta, hogy lakásgazdálkodás ügyben az ellenőrzéseket közcélúak bevonásával végzik. Hogy végez ellenőrzést a közcélú? A fürdővel kapcsolatban nem látta a megoldását a rekreációs központon belül a gyógyfürdős rekreációs egység leválasztására. Még mindig az önkormányzat költségkeretét terheli. Interpellációjának második kérdése kivizsgálását kérte. Gondok vannak a működtetés szabályosságával.

 

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag:

 

A számítógépes rendszerek ellenőrzése során felmerült, hogy nem történtek biztonsági mentések. Lehet-e rendszeren belül keveredés?

 

Ungvári Zoltán igazgató:

A 88 lakással kapcsolatban, ha időpontot kap, tájékoztatja a képviselő urat. Az intézkedés nem közcélú, hanem 6 órás közhasznú fiatal segít a vízórák leolvasásánál, illetve a lakások ellenőrzésében. Hosszabb távon van foglalkoztatva. A fürdőre a kérdés ismeretében tud válaszolni.

 

Karvalics Ottó polgármester:

A rekreáció leválasztásával is volt kérdés.

 

Ungvári Zoltán igazgató:

 

A leválasztással a vizet és az áramot tudják mérni. Gázóra nincs felszerelve, de a költségvetés tárgyalásakor úgy beszélték meg, hogy így marad.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A számítógépes dologgal is volt kérdés.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Az a hivatalra vonatkozott.

 

Henger János képviselő-testületi tag:

Veszi a fáradságot és lelátogat az intézménybe.

Karvalics Ottó polgármester:

Az igazgató úr tájékoztatását kérte, amennyiben nála van az anyag.

 

Ungvári Zoltán igazgató:

 

Nincs itt, elkészült az együttműködés, az egyik fél írásban jelezte, hogy nem elfogadható, a másik előzetesen beleegyezett, írásos válaszát várják.

Karvalics Ottó polgármester:

 

A gáz leválasztása elég komoly költséggel járna. A várost mennyiben terheli?

 

Ungvári Zoltán igazgató:

 

A víz, az áram és a gáz kb. 12 millió Ft egy évben, ami a Városgazdálkodási Igazgatóság költségébe van betervezve.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

A számítógépes hozzáférési problémák a vizsgálat lezárásával rendezésre kerültek. A mentéshez most van folyamatban szerver beszerzése.

 

Tormáné Ivánfi Irén belső ellenőr:

Konkrétan a Járóbetegellátónál nem volt ellenjegyzés, azóta megtörtént. Nem banki átutalás, hanem a könyvelésnek egy dokumentuma.

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

Ha van a polgármesteri hivatalnak kettő belső ellenőre, akik függetlenek az intézményektől, akkor nem szükséges külön belső ellenőr foglalkoztatása a BNI-nél. Tudomása szerint nem is lett akkreditálva, nincs meg a jogosítványa az ellenőrzésekre.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A BNI átalakításánál rendbe teszik ezt, valóban nincs meg a regisztrációja, nem jogosult belső ellenőrzés végzésére.

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

87/2011. (IV.28.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat 2010. évre vonatkozó éves

ellenőrzési jelentését.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

6./ Barcs Város Önkormányzata 2011-2014. évekre vonatkozó gazdasági programjának

elfogadása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági Integrációs Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.

 

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a beszámoló elfogadását. Kérte minden képviselő társát, hogy ezt az programot úgy kezeljék, hogy valóssá váljon közös munkájuk eredményeképp.

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta az elfogadását a Képviselő-testületnek.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolta. Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy összefogott, ésszerű, szimpatikus az anyag. Célszerű lenne, hogy a vállalkozások pályázati információkhoz való jutását az anyag kezelné. Kérte, hogy az anyag elkészültekor a készítője által legyen aláírva.

 

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását. Jónak ítélték meg a programot, szeretnék, ha minél több megvalósulna belőle. A nagyrendezvények kapcsán jónak ítélték meg, hogy a városban működő szervezetek, művészek bemutatkozhatnak és ez által a színvonalat emelik.

 

Kérdések:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Az egész önkormányzati intézményhálózat gazdálkodását ellátó szervezet létrehozásakor kik értendők ebbe? Mire vonatkozik ez a mondat?

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

A 25. oldalon ipar címszó alatt milyen iparfejlesztésre gondolt polgármester úr?

 

Válaszok:

Karvalics Ottó polgármester:

Eléggé korlátozott lehetőségekkel bíró időszak előtt állnak, ami tükröződik a programban. Ez kitölthető, bővíthető, lehet hozzá tenni.

A gazdasági egység vezetése több helyen van, megtakarítást lehetne elérni, ha egy helyen lenne. Szakmailag is ugyanez a helyzet, az átvilágítás is kimutatta. Az NFÜ hozzájárulása is megvan a központosított gazdasági egység létrehozására. Testület elé fog kerülni a koncepció.

Több előnye lenne: látnák a pénzmozgást, ha valahol párhuzamosság van, össze lehet fésülni.

A működtetés ésszerűbb kell, hogy legyen. A BNI-ben nagyobb a gazdasági részleg, mint a polgármesteri hivatalban. Az egészségügy nem fog bele kerülni, a tűzoltóság ki fog kerülni, valószínűleg állami tűzoltóság lesz. A szakma véleményét is ki fogják kérni, alapfeltétel, hogy ne menjen a szakmai munka rovására a gazdasági egység kiszervezése, cél a minél több megtakarítás.

Pillanatnyilag az az iparterület az államé, nem a városé. Fel tudnák ajánlani a jövőben ide települő vállalkozás számára. Szeretnék ingyenes tulajdonba kapni.

 

Vélemények:

Ander István képviselő-testületi tag:

Üdvözlendőnek tartottak az egészségügyi fejezetet. A munkahelyteremtés fejezeténél fenntartásai vannak, az anyagban nem találkozott vele. Joggal várja el, hogy ezzel is foglalkozzanak. Kérte, hogy utólag ez a javaslat kerüljön bele. A segítéssel foglalkozik, de az elősegítéssel nem.

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

Szabadi képviselő úr szerint ez az anyag nem optimista. Egyetértett azzal, hogy útmutatónak, reménykeltőnek kell lenni. Az átvilágító cég jelentésében nincs sok optimizmus, ebben az anyagban talált. A 15. oldalból idézett: „Továbbra is gondoskodni kívánunk ezen intézmények fenntartása útján a bölcsődei, óvodai ellátásról, általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai oktatásról, az alapfokú művészetoktatásról, a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásáról, a nemzeti, etnikai, pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról a szakmai elvárásoknak megfelelően az elért eredmények megtartásával mindaddig, amíg az elnyert pályázataink azt kötelezővé, a vonatkozó jogszabályok pedig lehetővé teszik.”

Ez erre a ciklusra irány lehet. Érte, hogy az elkövetkezendő fejlesztéseknél vegyék figyelembe a lehetőségeiket, azt, hogy mit akarnak, keressék a pályázatokat. Eddig fordítva volt, eredményeképpen sok energia, pénz elfolyt. Véleménye szerint sok olyan intézménnyel gazdagodtak, amire nem is lett volna szükség. A Járóbetegellátó intézmény helykijelölésénél talán olcsóbb megoldás lett volna a városközpontban barna mezős beruházás keretében. A kibővült szolgáltatások újabb felelősségbiztosítás megkötését is ránk róják, a várost ez rossz helyzetbe hozhatja. Pozitívum, hogy az intézményeiket fenn akarják tartani, a munkahelyeket meg akarják őrizni és jóval logikusabb fejlesztési politikát kívánnak folytatni a városban.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Az egész anyag részletesen kidolgozott, jól áttekinthető. Nagyon visszafogott gazdálkodásról szól, a város a helyzete miatt szűkítésre kényszerül. Kérte, hogy a munkahelyteremtés szerepeljen ennek a városnak a koncepciójában, mivel az embereket leginkább ez foglalkoztatja leginkább. Nem szerepel az akadálymentesítés, valamint a kerékpárút sem. Nem szeretné azt, hogyha pályázati lehetőség lesz ezekre, netán nem foglalkoznának vele. Kérte, hogy kerüljön bele a koncepcióba. Ne mondjanak le a közalkalmazottak juttatásainak lehetőségeiről. Ha lesz pénz, adjuk vissza azokat a pénzügyi lehetőségeket, amiket most elvettek.

 

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag:

Hogy a Járóbetegellátó intézmény zöldmezős beruházás-e vagy sem, nem képezi vita tárgyát.

Legjobb tudomása szerint a felelősségbiztosítás nem a városra fog terheket róni, hanem a szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozóknak illetve kft-knek, bt-knek kell szerződést kötni az ÁNTSZ-el. Várhatóan a városra plusz terhet nem fog róni.

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

A bizottsági ülésen elsősorban az építőiparra gondolt, akkor, amikor azt mondta, hogy kevésbé optimista a gazdasági program. Ezt most is fenntartotta. Nem tűnik ki belőle, hogy a helyi építési vállalkozók a jövőbeni beruházásokban részt vehetnek. A 7. oldalról idézett: „A likviditás fenntartása, a finanszírozása az elkövetkező néhány évben csak nagy erőfeszítések és áldozatok árán, szigorú költséggazdálkodással garantálható.” Ezzel egyetértett. Azonban néhány mondattal lejjebb említésre került, hogy az önkormányzati vagyon be van terhelve és az adósságot nem tudják törleszteni. Lehetőségként szerepel a kormány azon terve, hogy a rászoruló önkormányzatok működési hiteleit kiváltja. Ennek mekkora a realitása?

Karvalics Ottó polgármester:

 

A gazdasági program kialakítása abból indulhatott ki, hogy mi az örökség, mi az aktuális helyzet ami adódott, és mik a lehetőségek. Többet látnak, hogyha az átvilágító cég leteszi az anyagot. Likviditásról van szó, a bankkal kell egyeztetni, legelőször a tőketörlesztést kell elhalasztani. Minden pénzügyi helyzetet kalkulálni kell. Az intézményhálózatból nem lehet kilépni, mert ha megteszik vissza kell fizetni az uniótól kapott támogatást. Cél ennek az intézményhálózatnak a fenntartása és működtetése szakmai veszteség nélkül. Ez már a lehetőséghez képest munkahely megtartása, ennek az az ára, hogy ne legyen benne plusz pénz. A munkahelyteremtés nem a város dolga. Mindent elkövet, hogy a barcsi vállalkozókat olyan helyzetbe hozza, hogy a munkahelyeket megtartsák, és fejleszteni tudjanak. Nem lát önkormányzati szinten lehetőséget a munkahelyteremtésre. Kevesebb pénzből kell fenntartani intézményeket. A közmunkaprogramért minden meg fog tenni, hogy az állami beruházásokban többen tudjanak részt venni, de ez nem egy gazdasági program része.

Ha egy várost túlfejlesztenek vagy túlfinanszírozott, csődbe lehet vinni. Elérték mind a kettőt, mert a megtakarításokat nem hozta. 2007 óra 1,4 milliárd Ft-ot tettek hozzá a működéshez, ahhoz, hogy ezt a létszámot tartani tudják. A leépítés is munkahelyeket teremt, aki benne marad a rendszerben biztos munkahelye legyen. A fejlesztéseknél nem tudott ígérni, sok ígéret volt de semmi nem valósult meg. Ha elérhető pályázat lesz, akkor pályáznak. Vállalkozásoknak lakásépítést nem tudott ígérni, nincs szükség lakásépítésre. A mezőgazdasági program még nem alakult ki, be se vette, központi szabályozásra van szükség.

Csak ebben lát nagy számú munkahely teremtési lehetőséget. A föld egy termelőeszköz, abban foglalkoztatni kell embereket. Nem látta a támogatási rendszer átalakítását, azért nem vette bele. Szlogeneket lehet mondani. Ennek a gazdasági programnak egy célja lehet: olyan fejlesztéseket csináljanak, amelyek költségeket takarítanak meg, az intézményrendszert olyan helyzetbe hozni, hogy finanszírozható legyen, az összes olyan dolgot, amelyet nem tudnak finanszírozni, felajánlani a lakosság fele megvásárlásra. Van kötelező feladata és nem kötelező feladata a városnak. A szakmai képzés máshol elkerül máshová, a miénk speciális helyzet, speciális finanszírozási formát fognak kialakítani. Az átadástól számított öt évig nem lehet változtatni. A lakosságnak tudnia kell, hogy milyen helyzetben vannak, melyek a problémák, ehhez képest kérik a segítségüket. Többre pillanatnyilag nincs lehetőségük.

 

Ander István képviselő-testületi tag:

Nem azt mondta, hogy az önkormányzat munkahelyeket teremtsen, hanem a munkahelyteremtés feltételeinek biztosítása legyen benne. Két különböző fogalom, ez munkával jár nem pénzkérdés.

 

Karvalics Ottó polgármester:

Utalt rá egy mondattal, hogy ez kötelességük. Mindenkinek megteszik, a tejüzemnél lépéseket tettek, minden vállalkozásnál végig fogják vinni. Nem vagyunk vállalkozó önkormányzat, nincs pénz a befektetésekre. Nem lát lehetőséget egy vállalkozó önkormányzat elindítására. Ötletek vannak, lehetőségek nincsenek. Támogatást kért a lehetőségek megteremtésére.

 

Ander István képviselő-testületi tag:

 

Egyetért, de továbbra is az a véleménye, hogy ne csak egy mondattal kerüljön bele. Azokról nem beszél, akik elvesztették a munkahelyüket.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Kérte, konkrétan fogalmazzák meg mit akarnak módosítani, hajlandó a terven jobbítani.

 

Ander István képviselő-testületi tag:

 

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése kerüljön bele, legyen elgondolásuk a következő négy évre.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Kiolvasható az anyagból, hogy a munkahelyteremtés a legfontosabb. Konkrét ígéretet nem tud tenni. Lehető legtöbb munkahelyet fognak teremteni, a szakmai tudásukat, lehetőségeiket fel fogják használni. Hajlandó módosításra visszahozni a testület elé a programot.

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy ha kibővül egy foglalkoztatáspolitikai fejezettel, akkor rendben lesz, így lesz teljes.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Pontosan ezt ajánlotta Ander képviselő úrnak. Fogalmazzák meg, a fejezet ellen sincs kifogása. Módosító indítvánnyal fogadják el ezt az anyagot: foglalkoztatáspolitikai fejezettel bővüljön ki, kerüljön a következő testület ülésen beterjesztése.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Megértette, hogy a munkahely megtartása markáns feladata a testületnek. A munkahelyteremtésre felhozott példával egyetértett. Az állami beruházások, amelyek generálhatnak mezőgazdasági vagy egyéb munkákat, a polgármester úr partner. Semmi mást nem kért, mint hogy ez a három mondat kerüljön bele a gazdasági programba.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Amit elmondott, mind benne van az anyagban, de egy kiegészítő fejezet kerüljön bele.

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

88/2011. (IV.28.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzata Gazdasági Programját 2011-2014. évekre elfogadta azzal, hogy egészüljön ki egy foglalkoztatáspolitikai fejezettel, amelyet a következő testületi ülés elé kell terjeszteni.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

 

7./ Az AQUA Rádió támogatása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemény:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági Integrációs Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.

 

Kérdések, vélemények, válaszok:

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

Szükséges-e, elkötelezettség van-e arra, hogy ezt most tesszük meg, van-e lehetőség, hogy fél év múlva kerüljön ez az egyezség megkötésre? Meg kellene várni az átvilágítói jelentést.

 

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

Az Aqua rádió egy fejkvótára lebontott támogatást kér tőlünk, mit kapunk érte?

 

Henger János képviselő-testületi tag:

Nem ellenszolgáltatásról szól, nem is a városnak, hanem a kistérségnek.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A HÍD TV támogatását a pénzügyi helyzet miatt lecsökkentették. A rádió lefedi a kistérséget, fontos az információ a települések rendezvényeiről, programjairól. A kistérség Barcs nélkül nem működik, térségben kell gondolkodni. Saját magunkat is el kell tudni adni. A polgármesterek is belátták, hogy valamilyen hírforrásra, szolgáltatásra szükség van. Ellenszolgáltatás van, mert megállapodás van a rádióval. Többszörösen megéri, mint a kistérségnek. Javasolta a testületnek elfogadását, a médiára mindenkinek szüksége van.

 

Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag:

A BNI átvilágításának eredményét nem kellene megvárni? Szükség van erre a hírforrásra, minden területen fontosnak, szükségesnek érezte. Később nem megoldható?

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Ez egy folyamata, folyamatosság, megszakítani nem lehet. Ha később döntenek, lemondanak róla. Nem egy nagy összeg, a kistérségben már elfogadták ezt a támogatást.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Polgármester véleményével egyetértett, azonosult vele. Ha a postaköltséggel hasonlítják össze ezt a költséget, már megérte. A Kft. racionálisan fogta fel a csökkentést. A médiára szükség van, kistérségi lefedettség szempontjából is. Oda kell adni ezt az összeget.

 

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

Nem az összeg nagyságával volt problémája, hanem a média erejéről van szó. Ez a média nincs a Képviselő-testületével. Barcs területén a HÍD TV és az Aqua rádió teljesen egybemosható, a képújságban ugyanazok a hírek jelennek meg, a televízióban pedig kimaradnak olyan beszámolók amelyek az előző ciklusban szerepeltek.

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

Ki kellene kalkulálni, hogy ha éves szinten piaci alapon hirdetnének, az mennyibe kerülne, összehasonlítva ezzel a 938 ezer Ft-tal.

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Hallgatja a rádiót, de a jelenlegi helyzetben 1 mFt-ra sincs pénz. Mértéktartást kért.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Érezte az aggódást, de el kell adni az intézményeket – fel kell tölteni gyerekekkel. A rendezvényeiken is egyre többen jelennének meg, ha tudnak róla. Nem döntő, hogy a média velük van vagy sem. Kérte a támogatást.

 

Henger János képviselő-testületi tag:

Az előterjesztésből az tűnik ki, hogy a társulás tagjainak két részletben van fizetési kötelezettsége az Aqua rádiót üzemeltető Kevipress Kkt. részére. Nem, mi a támogatást a kistérségnek adjuk át és nem a Kevipressnek. Dönthetnek úgy is, hogy az első részletet nem május 31-ig fizetik ki, hanem május 31-én.

Karvalics Ottó polgármester:

 

Az anyagból az derült ki számára, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás köti meg, és a társulás támogatja az Aqua rádiót. Ha konkrét módosító indítvány, akkor döntsenek úgy, hogy május 31-ig utalják ezt a pénzt. Akkor már mindenki látja az átvilágítást, de a szolgáltatás nagy része már lement.

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

Egész éves összeg a 938.560 Ft, ezt egy összegben utalják május 31-ig. A második részletig a kistérség gazdálkodik az ő pénzükkel? Eddig nem vette észre.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Az előterjesztésben két részletben van az utalás. Nem utaljuk a teljes évi összeget, hanem arányosan, ahogy a kistérség. Egészítsék ki a határozati javaslatot a két részletben történő fizetéssel, valamint hogy az első részletet május 31-én utalják.

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

89/2011. (IV.28.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata a 2011. évi költségvetés általános gazdálkodási tartalékának terhére biztosítson működési támogatást az AQUA Rádió részére. A biztosított működési támogatás lakosságszám- arányosan 938.560.- Ft, mely összeg kerüljön átutalásra a Többcélú Kistérségi Társulás 11743057-15571397 számú számlájára két részletben: első részlet 2011. május 31., második részlet 2011. október 31.

 

Határidő: értelem szerint

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

 

8./ A drávaszentesi falunap időpontjának módosítása.

Előadó: Veszner Ádámné igazgató

Bizottsági vélemény:

 

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Vélemény:

Szalai Balázs tanácsnok, részönkormányzat vezető:

A részönkormányzat döntött ebben a kérdésben, anyagi oka van az időpont módosításnak.

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

90/2011. (IV.28.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő-testülete a Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat kérésére egyetértett azzal, hogy a drávaszentesi falunap időpontja 2011. június 18-ról 2011. június 11. (szombat) időpontra módosuljon.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Határidő: 2011. május 10. a határozat közlésére

értelem szerint a végrehajtásra

9./  A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a

gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó

együttműködési megállapodás módosításának jóváhagyása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

 

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolta.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

91/2011. (IV.28.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI közötti Munkamegosztási megállapodás módosítását jóváhagyta.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a közlésért

Kincsei János és Szemere Márta igazgatók a végrehajtásért

Határidő: értelem szerint

10./ A Barcsi Szociális Központ közös fenntartásáról szóló megállapodás, valamint a

Barcsi Szociális Központ Alapító okiratának, Szervezeti és Működési

Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának  módosítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

 

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolta.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

92/2011. (IV.28.) sz. határozat:

I. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcsi Szociális Központ közös fenntartásáról szóló megállapodást az alábbiak szerint módosítja:

1. A megállapodás 1. pontja: a Társulás tagjainak neve és székhelye, telephelye címszó alatt feltüntetett telephelyek közül törlésre kerül a „Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petőfi u. 11.”

2. A megállapodás 2. pontja a társulás tagjainak neve, székhelye megjelölésénél a képviselők neve az alábbiak szerint módosul:

„2.1. Képviseli: Karvalics Ottó polgármester

2.4. Képviseli: Varga Zoltán polgármester

2.7. Képviseli: Gyurkáné Bihari Brigitta polgármester.”

 

3. A megállapodás 5.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A szociális alapszolgáltatásokat és a gyermekjóléti szolgáltatást a Barcsi Szociális Központ a társult önkormányzatok lakossága számára Barcs székhellyel látja el.”

 

4.  A megállapodás 5.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az ellátottak számára nyitva álló helyiségek, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás területi irodái címe:

7582 Komlósd, Fő u. 93.

7918 Lakócsa, Petőfi u. 11.

7582 Péterhida, Fő u. 50.

7977 Potony, Petőfi u. 9.

7918 Szentborbás, Fő u. 28.

7918 Tótújfalu, Szabadság u. 98.”

 

5.  A megállapodás 5.4. és 5.5 pontjai törlésre kerülnek.

6. A megállapodás 6. pontja a közösen fenntartott intézmény címszó alatt a telephelye megjelölésből törlésre kerül az „Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petőfi u. 11.”

7. A megállapodás 9. a költségek viselése, rendelkezések a vagyonról címszó 9.3 alpontja első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az 5. pontban írt közös feladatok szakszerű ellátásának érdekében a Barcsi Szociális Központ 1 főállású házi gondozó és 1 főállású családgondozó közalkalmazottat alkalmaz Lakócsa Potony, Szentborbás, Tótújfalu ellátási területen, 1 fő főállású közalkalmazottat a komlósdi házi gondozói feladatok, 1 fő főállású közalkalmazottat a péterhidai  házi gondozói feladatok ellátására.”

8. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Karvalics Ottó polgármestert és Balázsné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyzőt a határozati javaslat I. pontjában meghatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Barcs és Mikrotérsége Szociális Központ társulási megállapodásának aláírására.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint

 

II. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező, a Barcsi Szociális Központ Alapító Okiratát módosító okiratot jóváhagyja.

Felhatalmazza Karvalics Ottó polgármestert és Balázsné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyzőt a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint

 

III.  Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Barcsi Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzata alábbi módosítását:

 1. SZMSZ I. fejezet: általános rendelkezések 3 pontja az intézmény legfontosabb adatai pont Az intézmény telephelye(i) alcímből törlésre kerül az Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petőfi u. 11 bejegyzés.
 2. SZMSZ I. fejezet: általános rendelkezések 4 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Gazdálkodási jogkör: önállóan működő és gazdálkodó”

 1. SZMSZ II. fejezet: Az intézmény feladatai 1.1. alpontja f. helyébe a következő rendelkezés lép:

f. Egyéb szakfeladatok:

960100            Textil mosása

960900            M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás„

 1. SZMSZ II. fejezet: Az intézmény feladatai 2. alpontja törlésre kerül.
 1. SZMSZ III. fejezet: Az intézmény szervezeti felépítése 3.4.1. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat alpont utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Lakócsa, Potony, Szentborbás, Tótujfalu ellátási területen végzett feladatokkal megbízott családgondozó hetente egy alkalommal Barcson végzi szakmai feladatait.”

 1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 30/2011 (II.15) sz. határozata alapján SZMSZ 1. számú melléklet Barcsi Szociális Központ szervezeti felépítéséből törlésre kerül a Gazdasági szervezet szervezeti egységen belül 1fő karbantartó-gépkocsivezető, így a karbantartó-gépkocsivezető engedélyezett létszám 3 fő 2011. április 1-től.
 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítésre került a helyettes szülői jogviszonyra vonatkozó költségtérítés feltételeiről szóló 11. sz. melléklettel.

 

8. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a Szervezeti és  Működési

Szabályzat  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Varga Ilona intézményvezető a határozat végrehajtásáért

Határidő: értelem szerint

 

IV.  Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Barcsi Szociális Központ Szakmai Programja alábbi módosítását:

 1. Bevezetés főcím az intézmény telephelyei alcímből törlésre kerül a „Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petőfi u. 11” bejegyzés
 2. VI. fejezet: Gyermekjóléti szolgálat szervezeti felépítéséből a telephely megjelölés törlésre kerül.

 

3. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli Szakmai Program

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Varga Ilona intézményvezető a határozat végrehajtásáért

Határidő: értelem szerint

11./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési

díjának megállapításáról szóló 8/1997.(IV.25.) sz. rendelet módosítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági Integrációs Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolta.

Kérdés:

Henger János képviselő-testületi tag:

A gyermekélelmezésnél a napi térítési díj költsége számaiban mi indokolja előröl indulva 50 %-os, visszaszámolva 30 %-os növekményt?

 

Válaszok:

Varga Ilona intézményvezető:

A 2. §-nál a gyermekétkeztetés térítési díjával kapcsolatos előterjesztés a bölcsődéről szól. A bölcsődei díj megállapítása nem a Szociális Központ feladata.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

Jogszabályváltozás történt a gyermekétkeztetés díjak megállapításában: a rezsiköltséget nem lehetett figyelembe venni, csak az anyagköltséget. A kalkulációt a BNI végezte. Most lépett hatályba ebben az évben, országosan jelentkezett a nagymértékű emelés. A normatíva egyre csökkenő, ez egyre több önkormányzati támogatást generál. 2008. óta nem volt emelve a bölcsődei térítési díj.

 

Vélemény:

Henger János képviselő-testületi tag:

Értette az előhozott indokokat, de az 50 %-os emelést a rezsivel nem látta igazoltnak.

 

Karvalics Ottó polgármester:

Kéri-e Henger képviselő úr, hogy a kalkulációt bekérjék?

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Igen.

Karvalics Ottó polgármester:

 

Aki akarja megnézheti, Henger János képviselő úrnak külön egy kalkulációt küldjenek el.

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

Nagy kalkulációt nem végezhettek, az anyagban leírták az emelés indokait. Ő is kért azért, hogy változott-e a BNI-ben a költség-megállapítás módja a költségvetés tervezéséhez képest.

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

Elmondta, hogy nekik a pénzre, a bevételre van szükségük. Olyan előterjesztés készüljön, ami a nagy nyilvánosság megvédhető és a nagy nyilvánosságra is tartozik.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Elfogadja, ha az intézmény azt mondja, hogy a rezsiköltség eddig nem volt elszámolható, ez ennyi. Kérte, hogy mindkét képviselő kapja meg a kalkulációt.

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – megalkotta:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.06.) önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997. (IV. 25.) számú rendelet módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

12./ Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi

támogatására vonatkozó igény benyújtása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Bizottsági vélemény:

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági Integrációs Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.

 

Vélemény:

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

Véleménye szerint ezt nekik meg kell lépni, és ezt a pályázatot be kell nyújtani.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

93/2011. (IV.28.) sz. határozat:

1)      Barcs Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja (továbbiakban: 6. sz. melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására.

 

2)      Barcs Város Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

 

 1. I.      A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fő, vagy a feletti.

 

 1. II.      Az Önkormányzat helyi adóbevezetéséről döntött és a 2011. évben ilyen jogcímen 267.509 ezer forint összegű bevételt tervez.

 

 1. III.      Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét (módosított költségvetési rendeletét) 296.973 ezer forint összegű működési hiánnyal fogadta el.

 

 1. IV.      Az Önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.

 

 1. V.     a.) Az Önkormányzat az Ötv. szabályai szerint könyvvizsgálatra kötelezett.

b.) Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

 

Határidő: értelem szerint

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

13./ Barcs, Kandó K. utcai lakók fakivágási kérelmének elbírálása.

Előadó: Racsek József alpolgármester

Bizottsági vélemény:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, értelmezés és véleménycsere után kérte az előterjesztés elfogadását.

 

Vélemény:

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

Az előterjesztéssel és az ott lakók kérelmével egyetértett, de vigyázzanak, utcákon tűnnek el a fák. Nincs fa, nincs zöldterület.

 

Racsek József alpolgármester:

Az egységes fásítást az egyszerre történő facserével célszerű megoldani.

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

94/2011. (IV.28.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kandó K. utcában, 1360 hrsz.-ú, önkormányzati területen lévő 11 db bibircses nyírfa kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulását megadta, pótlási kötelezettség vállalása mellett, és a kivágáshoz és pótláshoz szükséges bruttó 231.500 Ft-ot a 2011. évi általános gazdálkodási tartalék terhére biztosította.

 

Felelős : Racsek József  alpolgármester

Határidő: értelem szerint

14./ A Somogy Megyei Önkormányzat szakképzési feladatellátásának átszervezéséhez

történő állásfoglalás kialakítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemény:

 

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

95/2011. (IV.28.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdése k) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Somogy Megyei Önkormányzat szakképzési feladatellátásának átszervezésével egyetértett.

 

Felelős : Karvalics Ottó  polgármester

Határidő: azonnal

15./ A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről

szóló 10/1995.(IV.28.) rendelet módosítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Bizottsági vélemények:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolta.

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta az elfogadását.

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági Integrációs Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.

Vélemény:

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

A vendéglátó egységet az önkormányzat megvásárolta. Jelenleg ott főznek, és a fürdőn megvásárolt ételt átviszik a büféhez. Hogyan működhet? Milyen tulajdonosok vagyunk?

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

Ingatlan nyilvántartáson kívüli tulajdonosok, a bejegyzés után szólítja fel a végrehajtó a birtokba adásra. A vételár kifizetését követően indulhat meg a földhivatali bejegyzést, ebben a hónapban tudták teljesíteni.

 

Karvalics Ottó polgármester:

A telephely engedély az árveréssel nem szűnik meg?

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

A birtokbavétellel szűnik meg.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – megalkotta:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011.(V.01.) önkormányzati rendeletét a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) rendelet módosításáról.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

16./ Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága pótelőirányzatának

kérelme.

Előadó: Ungvári Zoltán igazgató

Bizottsági vélemények:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta az elfogadását.

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági Integrációs Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.

 

Kérdések:

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag:

A leendő medence őrök szakképesítése és végzettsége hol és hogyan fog megtörténni?

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

A fürdőbelépővel kapcsolatos intézkedésnek milyen hatása volt?

 

Ungvári Zoltán igazgató:

A medenceőröknek külön szakképesítésre nincsen szükségük, hanem egy fokozott munkavédelmi illetve biztonsági oktatásra. Csak az úszómestereknek kell szakképesítéssel rendelkezniük. Ez év bevételei ugyan olyanok, mint az elmúlt év ugyanilyen időszakában 900 eFt a különbség a kettő között.

 

Vélemények:

Szabadi József képviselő-testületi tag:

Feltételezte, hogy a Meló Diák barcsi embereket fog kiválasztani, ha nem ezt kérte.

 

Ungvári Zoltán igazgató:

 

Alapfeltétel volt.

 

Henger János képviselő-testületi tag:

A Városgazdálkodási Igazgatóság a csökkentés után minden működési területének tapasztalatairól számoljon be, hallgassa meg a testület következő ülésén.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Henger képviselő úr azt kéri, hogy a részlegeinek a működéséről, gazdaságosságáról, felhasznált összegekről számoljon be? Külön napirendi pontban tudja elképzelni a következő testületi ülésen.

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

96/2011. (IV.28.) sz. határozat:

 1. Barcs Város Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága 2011. évi költségvetésének előirányzatát az általános gazdálkodási tartalék terhére 6.185.700 Ft-tal megemelte úgy, hogy a bevételi oldalon az önkormányzati támogatás, a kiadási oldalon a dologi kiadás emelkedik.

 

 1. Barcs Város Önkormányzata képviselő-testülete elrendelte, hogy Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága a testület következő ülésére készítsen beszámolót a 2011. év első négy hónapjának tevékenységéről.

 

Felelős : Karvalics Ottó  polgármester a határozat közléséért

Ungvári zoltán igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő: értelem szerint

17./ Interpellációk, kérdések, felszólalások.

Interpelláció, kérdés, felszólalás nem hangzott el.

 

 

Karvalics Ottó polgármester a képviselő-testület nyílt ülését 13.00 órakor bezárta.

 

A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

 

 

 

K.m.f.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                                       Karvalics Ottó

címzetes főjegyző                                                                 polgármester

Ander István                                                                        SzalaiBalázs

jegyzőkönyv-hitelesítő                                                            jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Választás 2022