Ma 2024. máj. 24., péntek, Eszter és Eliza napja van. Holnap Orbán napja lesz.

Barcsi Szociális Központ

Szociális Központ vezetőjétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34.

Tel: 82/464-450

 

 

 

…….. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

A Barcsi Szociális Központ  Szervezeti és Működési Szabályzata és a Szakmai Program módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2010. július 22 –i ülésére

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Rehabilitációs és Szociális Igazgatósága Szociális Főosztálya 2010. május 11-én hatósági ellenőrzést végzett a Barcsi Szociális Központ közösségi pszichiátriai ellátás tekintetében.

 

A Hivatal az ellenőrzésről készült vizsgálati jelentésben meghatározta a módosítással kapcsolatos alábbi  feladatokat, melyek végrehajtására végzésében kötelezte a fenntartót:

 

I. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

A Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezet 3. pontja kiegészül az alábbi pályázati forrás megjelöléssel:

[3. Tevékenységek forrásai:

-         Állami normatív támogatás]/pályázati forrás

-         [Fenntartói hozzájárulás

-         Térítési díj]

A Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezet 5. pontja felsorolás 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 • 321/2009 (XII.29) Kor. Rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat III. fejezet 3.3 pontja 2. francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

[3.3. Otthoni Szakápolási Szolgálat

A kórházi ápolás kiváltása, illetve annak lerövidítése a Szolgálat munkája segítségével elérhető, amennyiben az otthoni körülményeket sikerül megfelelően kialakítani. Ebben együttműködő szerepe van a beteg családjának és a] házi segítségnyújtás szolgálatnak.

 

Az 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza a szociális intézményben foglalkoztatottak szakmai létszámát.

A megjelölt munkakörök elnevezése változott, ezért azt aktualizálni szükséges.

A Szervezeti és Működési Szabályzat III. fejezet 5.6 pontja az alábbiak szerint módosul

5.2.Szociális gondozó és szociális segítő

Szociális gondozó

[Közvetlen felettese a Szociális Központ vezető.

Feladatuk:

 • Feladata a körzetébe tartozó gondozottak széleskörű ellátása. (fizikai ellátás, pszichés gondozás, személyi és környezeti higiéné biztosítása, érdekvédelem)
 • Szociális étkeztetésre szorulókat felkeresi, szükség esetén az ellátásba bevonja,
 • A körzetébe tartozó időskorúakat rendszeresen látogatja,
 • Autós ebéd kiszállításának lebonyolításában a gépkocsivezetővel együtt vesz részt,
 • Idősek Klubjában ebédeltetésnél és szükség szerint segítséget nyújt,
 • Felelős a gondozására bízott idős embereknél végzett tevékenységéért, intézkedéseiért]

Szociális segítő:

Közvetlen felettese a Szociális Központ vezető.

Feladata:

-         A szociális étkeztetést igénylők részére nyomtatványok biztosítása

-         A szociális étkeztetést igénybe vevők létszámának nyilvántartása, a hatályos jogszabályok szerint.

-         Napi létszámjelentés készítése a főzőkonyha felé.

-         A jegyes étkezők heti befizetésének adminisztrációja, jegy kiadása, a beszedett összeg pénzkezelési szabályzat szerinti kezelése.

-         Az éthordók gyűjtése, címkézése.

-         Az autós kiszállításban részt vesz.]

A Szervezeti és Működési Szabályzat III. fejezet 5.9 pontja megnevezése az alábbiak szerint módosul, illetve kiegészül az alábbi rendelkezésekkel

5.9.Jelzőrendszeres szociális gondozó/rendszergazda és társadalmi megbízatású gondozók

Társadalmi megbízatású gondozók

Az intézménnyel megbízási szerződéses jogviszonyban állnak.

Feladata:

-         A részére használatra átadott mobiltelefon állandó bekapcsolva tartása, hogy minden esetben elérhető legyen.

-         Riasztás esetén a riasztásról való értesítést követő 30 percen belül a helyszínre kell érkezzen. A helyszínen a riasztást a jelzőkészüléken lévő fehér gombbal nyugtázza a központ felé.

-         A riasztás során történt intézkedéseiről a megfelelő formanyomtatványon (Jegyzőkönyv a segélykérésről) köteles jelentést tenni. A formanyomtatvány eredeti példányát minden hónap 3. napjáig köteles a Barcsi Szociális Központhoz eljuttatni.

-         A számára átnyújtott lakások kulcsát elzárt, más számára nem hozzáférhető helyen kell tárolja. A kulcsokat egyértelműen megkülönböztethető jelzéssel látja el. Távolléte esetén azokat helyettesének átadja, aki szintén köteles fenti előírást betartani.

-         Segíti a rendszergazda munkáját azzal, hogy az esetleges egyszerű hibák elhárításában részt vesz, utasítás szerint (pl.: a készüléket kihúzták a hálózati csatlakozóból, stb.).

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei sorszámozása az alábbiak szerint változik:

 

1.  sz. melléklet.................................................. Szociális Központ szervezeti felépítése

 1. 2. sz. melléklet....................................................................... Adatvédelmi Szabályzat
 2. 3. sz. melléklet................................................................................ Szakmai Program
 3. 4. sz. melléklet............................................. Ügyviteli és Ügyirat-kezelési Szabályzat
 4. 5. sz. melléklet................................................. Otthoni szakápoló kompetencialistája
 5. 6. sz. melléklet ....................................  Szabálytalanságok kezelésének eljárás rendje
 6. 7. sz. melléklet............................................................ Belső helyettesítés szabályzata
 7. 8. sz. melléklet................................................. Számítástechnikai védelmi szabályzat
 8. 9. sz. melléklet............................................................................................... Ügyrend

Az SZMSZ 1. sz. melléklete nem tartalmazta az 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott kötelezően biztosítandó dolgozói létszámot az étkeztetés és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában.

 

II. Szakmai Program módosítása

Az Intézmény szervezeti egységei külön-külön rendelkeztek szakmai programmal. Az ellenőrzés hivatkozva az 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet 5. §. (1) bekezdése d) pontja rendelkezésére, előírta a meglévő szakmai programoknak egységes szerkezetbe foglalását. Az egységes szerkezetbe történő foglalás – a szakmai programok felülvizsgálatát követően - megtörtént.

 

A szakmai program tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5/A. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott tartalmi elemeket.

 

Az egységes szerkezetbe foglalt és átdolgozott szakmai programban részletesen meghatározásra kerültek az alábbiak valamennyi alapellátás és a bentlakásos ellátás tekintetében:

-          a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása,

-          a szakmai program megvalósítása várható következményeinek, eredményességének, az ellátó-rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése,

-          a más intézményekkel történő együttműködés módja,

-          a szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírása,

-          az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségletei,

-          a feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, körét, rendszeressége,

-          az ellátás igénybevételének módja,

-          a szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja,

-          az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok,

-          az intézményre vonatkozó szakmai információk.

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99. § (4) bekezdése alapján a szakmai programot az Érdekképviseleti Fórum előzetesen véleményezte, azt elfogadásra javasolja.

Az Érdekképviseleti Fórum elfogadásra történő javaslatát mellékelem.

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat  és a Szakmai Program terjedelmükre tekintettel nem kerülnek csatolásra, megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, és a Szakmai Programot jóváhagyni szíveskedjen.

 

Barcs, 2010. július 8.

Tisztelettel:

 

Varga Ilona

Szociális Központ vezető


Határozati javaslat:

 

 1. Barcs Város Képviselő-testülete a Barcsi Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának és az 1. sz. mellékletének módosítását jóváhagyja az alábbiak szerint, egyúttal elrendeli a Szervezeti és Működési Szabályzat egységes szerkezetbe foglalását.

A Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezet 3. pontja kiegészül az alábbi pályázati            forrás megjelöléssel:

[3. Tevékenységek forrásai:

-         Állami normatív támogatás]/pályázati forrás

-         [Fenntartói hozzájárulás

-         Térítési díj]

A Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezet 5. pontja felsorolás 2. pontja helyébe             az alábbi rendelkezés lép:

 • 321/2009 (XII.29) Kor. Rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat III. fejezet 3.3 pontja 2. francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

[3.3. Otthoni Szakápolási Szolgálat

A kórházi ápolás kiváltása, illetve annak lerövidítése a Szolgálat munkája segítségével elérhető, amennyiben az otthoni körülményeket sikerül megfelelően kialakítani. Ebben együttműködő szerepe van a beteg családjának és a] házi segítségnyújtás szolgálatnak.

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat III. fejezet 5.6 pontja az alábbiak szerint módosul

5.3. Szociális gondozó és szociális segítő

Szociális gondozó

[Közvetlen felettese a Szociális Központ vezető.

Feladatuk:

 • Feladata a körzetébe tartozó gondozottak széleskörű ellátása. (fizikai ellátás, pszichés gondozás, személyi és környezeti higiéné biztosítása, érdekvédelem)
 • Szociális étkeztetésre szorulókat felkeresi, szükség esetén az ellátásba bevonja,
 • A körzetébe tartozó időskorúakat rendszeresen látogatja,
 • Autós ebéd kiszállításának lebonyolításában a gépkocsivezetővel együtt vesz részt,
 • Idősek Klubjában ebédeltetésnél és szükség szerint segítséget nyújt,
 • Felelős a gondozására bízott idős embereknél végzett tevékenységéért, intézkedéseiért]

Szociális segítő:

Közvetlen felettese a Szociális Központ vezető.

Feladata:

-         A szociális étkeztetést igénylők részére nyomtatványok biztosítása

-         A szociális étkeztetést igénybe vevők létszámának nyilvántartása, a hatályos jogszabályok szerint.

-         Napi létszámjelentés készítése a főzőkonyha felé.

-         A jegyes étkezők heti befizetésének adminisztrációja, jegy kiadása, a beszedett összeg pénzkezelési szabályzat szerinti kezelése.

-         Az éthordók gyűjtése, címkézése.

-         Az autós kiszállításban részt vesz.]

A Szervezeti és Működési Szabályzat III. fejezet 5.9 pontja megnevezése az alábbiak szerint módosul, illetve kiegészül az alábbi rendelkezésekkel

5.9.Jelzőrendszeres szociális gondozó/rendszergazda és társadalmi megbízatású gondozók

Társadalmi megbízatású gondozók

Az intézménnyel megbízási szerződéses jogviszonyban állnak.

Feladata:

-         A részére használatra átadott mobiltelefon állandó bekapcsolva tartása, hogy minden esetben elérhető legyen.

-         Riasztás esetén a riasztásról való értesítést követő 30 percen belül a helyszínre kell érkezzen. A helyszínen a riasztást a jelzőkészüléken lévő fehér gombbal nyugtázza a központ felé.

-         A riasztás során történt intézkedéseiről a megfelelő formanyomtatványon (Jegyzőkönyv a segélykérésről) köteles jelentést tenni. A formanyomtatvány eredeti példányát minden hónap 3. napjáig köteles a Barcsi Szociális Központhoz eljuttatni.

-         A számára átnyújtott lakások kulcsát elzárt, más számára nem hozzáférhető helyen kell tárolja. A kulcsokat egyértelműen megkülönböztethető jelzéssel látja el. Távolléte esetén azokat helyettesének átadja, aki szintén köteles fenti előírást betartani.

-         Segíti a rendszergazda munkáját azzal, hogy az esetleges egyszerű hibák elhárításában részt vesz, utasítás szerint (pl.: a készüléket kihúzták a hálózati csatlakozóból, stb.).

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei sorszámozása az alábbiak szerint változik:

1.      sz. melléklet...................................... Szociális Központ szervezeti felépítése

 1. sz. melléklet............................................................ Adatvédelmi Szabályzat
 2. sz. melléklet..................................................................... Szakmai Program
 3. sz. melléklet.................................... Ügyviteli és Ügyirat-kezelési Szabályzat
 4. sz. melléklet....................................... Otthoni szakápoló kompetencialistája
 5. sz. melléklet ……………..Szabálytalanságok kezelésének eljárás rendje
 6. sz. melléklet................................................. Belső helyettesítés szabályzata
 7. sz. melléklet........................................ Számítástechnikai védelmi szabályzat
 8. sz. melléklet................................................................................... Ügyrend

A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete kiegészül – intézményen belüli átcsoportosítással - az alábbi munkakörökkel:

- szociális étkeztetés 1 fő szociális segítő

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 fő szociális gondozó / rendszergazda, 50 fő társadalmi megbízatású gondozó

A Barcsi Szociális Központ engedélyezett létszámát (95 fő) a fenti kiegészítés nem érinti.

Felelős: Varga Ilona Szociális Központ vezető

Határidő: értelem szerint

 

 

 

 

 1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcsi Szociális Központ Szakmai Programját jóváhagyja.

Ezzel egyidejűleg a 298/2009. (XII.17.)  számú határozattal elfogadott Szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi pszichiátriai ellátás, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, és a Nappali Ellátás Szakmai Programok, valamint a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2009 (II.05) sz. határozatával jóváhagyott, valamint a 261/2009. (XI.26.) számú határozatával módosított Bentlakásos Ellátás (Idősek Otthona) Szakmai Programokat hatályon kívül helyezi.

Felelős: Varga Ilona Szociális Központ vezető

Határidő: értelem szerint

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2010. július 8.

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina                                                                                                              címzetes főjegyző

3