Ma 2024. március 05., kedd, Adorján és Adrián napja van. Holnap Leonóra és Inez napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Ügyiratszám:      1233-62 / 2010

Ügyintéző:          Basics Krisztiánné dr.

 

 

Készült: B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2010. október 14-én Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 13.00 órakor megtartott alakuló üléséről

Jelen voltak: Karvalics Ottó polgármester, Ander István, Fodor Gyula, Halász Istvánné, Henger János, dr. Kis M. János Attila, Racsek József, Szabadi József, Szakos Gábor, Szalai Balázs, Szemere Márta és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok

 

 

Meghívottként

jelen voltak: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző, irodavezető; Sólyominé Honvári Katalin irodavezető, Utasi Miklós irodavezető, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója; Barcs Város Önkormányzata intézményvezetői, intézményegység-vezetői, a Polgármesteri Hivatal munkatársai, Basics Krisztiánné dr. jegyzőkönyvvezető

 

 

 

H i m n u s z

 

 

M e g n y i t ó:

 

 

Ander István korelnök:

 

Köszöntötte Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének alakuló ülésén megjelenteket, Karvalics Ottó polgármestert, képviselőtársait, dr. Banna Zoltánt, a Helyi Választási Bizottság elnökét, Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyzőt, a település lakóit, és mindazokat, akik a televízión keresztül figyelemmel kísérik a képviselő-testület alakuló ülését.

Mint legidősebb települési képviselőnek, neki jutott az a megtisztelő feladat, hogy a képviselő-testület ülését korelnökként megnyissa, és a polgármester eskütételéig vezesse.

 

Megállapította, hogy az alakuló ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 képviselőből 12 képviselő megjelent. Az ülést megnyitotta.

Javasolta az ülés folytatását a képviselő-testület és a polgármester eskütételével, átadta a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének.

A   k é p v i s e l ő-t e s t ü l e t    é s   a   p o l g á r m e s t e r   e s k ü t é t e l e:

Előadó: dr. Banna Zoltán, a Helyi Választási Bizottság elnöke

 

 

Dr. Banna Zoltán, a Helyi Választási Bizottság elnöke:

 

Köszöntötte az alakuló ülésen megjelenteket. Felkérte a képviselőket, majd a polgármestert az eskü letételére.

 

 

A képviselő-testület tagjai, majd azt követően Karvalics Ottó polgármester az esküt letették.

 

E s k ü o k m á n y  a l á í r á s a:

Az esküokmányok aláírásra kerültek.

M  e  g  b  í   z  ó  l  e  v  e  l  e  k   á t  a  d á  s  a:

Ander István korelnök:

Felkérte a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a polgármester, valamint a megválasztott képviselők részére a megbízóleveleket adja át.

Dr. Banna Zoltán, a Helyi Választási Bizottság elnöke átadta a megbízóleveleket a polgármester, valamint a megválasztott képviselők részére.

A z   ü l é s   v e z e t é s é n e k   á t a d á s a:

 

Ander István korelnök:

Az SZMSZ szerint az eskü letétele után a polgármester vezeti az ülést, így az ülés vezetését Karvalics Ottó polgármesternek átadta. A megválasztottaknak jó munkát, kitartást, erőt, egészséget és szebb jövőt kívánt.

Karvalics Ottó polgármester:

Megköszönte a Helyi Választási Bizottság munkáját. Köszöntötte a megválasztott képviselőket, az alakuló ülésen megjelenteket, illetve a televíziónézőket.

Új ciklus kezdődött, megpróbálunk a választók igényének, akaratának megfelelően működni a városban. A megválasztott testület aránylag egy akarattal, egy irányban fog a város érdekében dolgozni. Kérte ehhez a hivatali dolgozók szakmai segítségét, együttműködését.

Javasolta a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásának elfogadását.

N a p i r e n d   m e g t á r g y a l á s á n a k   e l f o g a d á s a:

208/2010. (X.14.) sz. határozat:

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – az alábbi napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

1./   Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

2./   A választási bizottság elnökének tájékoztatója a választásról

(Szóbeli előterjesztés)

Előadó: Dr. Banna Zoltán, a Helyi Választási Bizottság elnöke

 

3./   A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése

(Szóbeli előterjesztés)

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

4./   Döntés a személyes érintettség ügyében

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

5./  Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) rendelet módosítására

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

6./   Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnökének és képviselő tagjainak megválasztása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

7./   Alpolgármester megválasztása

(Szóbeli előterjesztés)

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

8./   Az alpolgármester eskütétele

 

9./   A bizottságok elnökeinek és képviselő tagjainak megválasztása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

10./  A polgármester illetményének, költségátalányának és szabadságának megállapítása

Előadó: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnöke

 

11./  Az alpolgármester illetményének és költségátalányának megállapítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

12./  A polgármesternek és az alpolgármesternek e tevékenységével összefüggő hivatali gépkocsi-használatának szabályozása

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

 

 

13./ Az SZMSZ felülvizsgálatának elrendelése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

14./ A gazdasági program kidolgozásának elrendelése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

15./ Feigli Ferenc leköszönő polgármester végkielégítése, cafetéria-juttatásának elszámolása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

16./ Feigli Ferenc leköszönő polgármester szabadságmegváltása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

17./ Karvalics Ottó polgármester helyettesítése a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulásban

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

18./ A 2010. évi munkaterv módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

19./ Egyebek

 

 

Napirend megtárgyalása:

 

 

1./   Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Karvalics Ottó polgármester:

Javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőként megválasztani Ander István és Szalai Balázs képviselőket. Megkérdezte, van-e egyéb javaslat a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére.

Egyéb javaslat nem érkezett.

A képviselő-testület – személyek szerinti szavazással, Szalai Balázs képviselő esetében 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett; Ander István esetében egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

209/2010. (X.14.) sz. határozat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007.(III.30.) rendeletének 33. § (10) bekezdése a) pontjában biztosított jogkörében eljárva jegyzőkönyv-hitelesítőknek megválasztotta Ander István és Szalai Balázs képviselőket.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        azonnal, majd folyamatos

 

Karvalics Ottó polgármester:

Felkérte Dr. Banna Zoltánt, a Helyi Választási Bizottság elnökét, ismertesse a 2010. október 3-án lebonyolításra került önkormányzati képviselő és polgármester választás eredményét.

 

 

2./   A választási bizottság elnökének tájékoztatója a választásról

(Szóbeli előterjesztés)

Előadó: Dr. Banna Zoltán, a Helyi Választási Bizottság elnöke

Dr. Banna Zoltán, a Helyi Választási Bizottság elnöke:

Tájékoztatást nyújtott a 2010. október 3-án lebonyolításra került önkormányzati képviselő és polgármester választás eredményéről, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

Bejelentette, hogy a mai nap délelőttje folyamán megalakultak a helyi kisebbségi önkormányzatok. A képviselők letették az esküt, megválasztásra került az elnök, illetve az elnökhelyettes személye.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

Megköszönte a Helyi Választási Bizottság beszámolóját, a választásban közreműködők tevékenységét. Pozitívumként értékelte, hogy zökkenőmentesen zajlott le a választás.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

210/2010. (X.14.) sz. határozat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Helyi Választási Bizottság tájékoztatóját a választás eredményéről.

 

 

3./   A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése

(Szóbeli előterjesztés)

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Karvalics Ottó polgármester:

Az átadás-átvétel hivatalos része megtörtént. A város visszafelé nem léphet, nem nyújthat kevesebbet, rosszabbat sem az oktatás, sem a szolgáltatások területén. Számos problémája van a városnak, az intézmények fenntartása sokba kerül. El kell dönteni, hogy ebben vagy egy másik struktúrában tudunk-e dolgozni. Ehhez szükséges az intézmények vezetőinek, illetve dolgozóinak együttműködése.

Az oktatás minőségét megpróbáljuk megtartani. A tervek között szerepel a Városgazdálkodási Igazgatóság átvilágítása, azaz ezt az üzemeltetési feladatot milyen struktúrában, milyen személyi és anyagi háttérrel lehet gazdaságosabban és jobban megoldani. Ezt rövid időn belül megvalósítjuk.

 

A fejlesztések megterhelőek a városra nézve. A megkezdett, lekötött beruházásokat be fogjuk fejezni; a többit átvizsgáljuk, mire van lehetőségünk a mai pénzügyi hátteret figyelembe véve. Az egészségügyi intézményt és a három iskolát a lehető legrövidebb időn belül be kell fejezni.

 

Az egészségügyi intézmény esetében a szakemberek véleményét várja, ez befolyásolja a döntést. Ezeknek a beruházásoknak azt a célt kell szolgálniuk, hogy a város fenntartásának költségei csökkenjenek. Ezt követően olyan beruházásokba fogunk belemenni, amely a város költségeit csökkenti.

 

A város legnagyobb problémája a munkahelyteremtés. Első lépésben helyiekben gondolkodunk. Hosszabb távon termelő üzemekről lehet szó. Azt a szolgáltatást, amelyet fejleszteni tudnánk, nem tudja a barcsi lakosság igénybe venni, amíg nincs munkahelye.

Átmenetileg a különböző közmunkaprogramokat fenntartjuk, de hosszú távon nem ebben kell gondolkodni.

 

A turisztikában van még lehetőségünk. Az eddig felépített kulturális hátteret meg akarjuk tartani, bővíteni szeretnénk.

 

A szociális lehetőségeket bővíteni kell, a részletek ezt követően kerülnek közösen kidolgozásra. Kérte a szakemberek támogatását és elképzeléseinek elfogadását.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

211/2010. (X.14.) sz. határozat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Karvalics Ottó polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseit elfogadta.

4./   Döntés a személyes érintettség ügyében

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A képviselő-testület tagjai előzetesen bejelentették személyes érintettségüket. Nem célszerű az egyes napirendi pontok kapcsán külön-külön döntést hozni arra vonatkozóan, hogy a testület a személyes érintettség okán kizárja-e a szavazásból az érintett képviselőt.

 

Javasolta, hogy a képviselő-testület döntsön általános jelleggel a személyes érintettség kérdésben az ülés egészére vonatkozóan.

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

212/2010. (X.14.) sz. határozat:

 

1./          Karvalics Ottó polgármester és a Képviselő-testület tagjai személyes érintettségüket előzetesen bejelentették, melyet a Képviselő-testület tudomásul vett.

 

2./          Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bizottságok elnöke és képviselő tagjai, az alpolgármester megválasztása, továbbá a polgármester és az alpolgármester illetményének, költségátalányának, valamint a polgármester szabadságának megállapítása során a személyes érintettség okán az érintetteket a rájuk vonatkozó napirendi pont tárgyalásából nem zárja ki.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

 

 

5./  Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) rendelet módosítására

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Karvalics Ottó polgármester:

A hatályos SZMSZ több rendelkezésének módosítása indokolt az alpolgármester, illetve a bizottságok esetében.

Vélemény:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Gratulált a polgármester, illetve az egyéni mandátumot szerzett képviselők megválasztásához.

Kérte polgármester úrtól, illetve jegyző asszonytól az együttműködés érdekében az egyeztetéseken történő részvétel, valamint a demokrácia minden módján mindenki általi együttgondolkozás lehetőségét. Fontosnak tartja, hogy valamennyi előzetes tárgyalásban teljes mértékben részt vehessenek a listáról bekerült képviselők is.

Megköszönte a kompenzációs listáról bekerültek támogatását.

Karvalics Ottó polgármester:

Nem tesz megkülönböztetést sem az egyéni, sem a listás képviselők között. Azt várja el minden képviselőtől, hogy a lehető legnagyobb intenzitással azon legyen, hogy a város előrébb jusson.

Az alakuló ülés miatt mindenképpen szükséges az SZMSZ módosítása. A későbbiek során újabb módosításokat szükséges elvégezni, amelyeket egyeztetni fogunk minden képviselővel. Mindenkivel egyeztetett a többség véleményéről.

 

A képviselő-testület – egyhangúlag –  megalkotta:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010. (X.14.) önkormányzati rendeletét Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) rendelete módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Karvalics Ottó polgármester a rendelet aláírása és kihirdetése idejére

SZÜNETET RENDELT EL

6./ Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnökének és képviselő tagjainak megválasztása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Karvalics Ottó polgármester:

Javasolta, hogy válassza meg a testület az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnökének Fodor Gyula képviselőt, képviselő tagjainak Ander István és Szalai Balázs képviselőket. A képviselők valamennyien hozzájárultak a napirend nyílt ülésen történő tárgyalásához.

Ismertette, hogy először a jelölésről kell dönteni, majd a megválasztásról. A jelöléshez egyszerű, a megválasztáshoz minősített szótöbbség szükséges.

 

 

A képviselő-testület a következő határozatot hozta:

 

 

213/2010. (X.14.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnökét és képviselő tagjait az alábbiak szerint jelölte:

 

Elnöke:            Fodor Gyula                            - egyhangúlag -

Tagjai:              Ander István                            - egyhangúlag -

Szalai Balázs                            - egyhangúlag -

 

A képviselő-testület a következő határozatot hozta:

 

214/2010. (X.14.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnökét és képviselő tagjait az alábbiak szerint választotta meg:

 

Elnöke:            Fodor Gyula                            - egyhangúlag -

Tagjai:              Ander István                            - egyhangúlag -

Szalai Balázs                            - egyhangúlag -

Felelős:          Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző a megbízási szerződés elkészítéséért

Határidő:        2010. november 2.

7./   Alpolgármester megválasztása

(Szóbeli előterjesztés)

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Karvalics Ottó polgármester:

A hatályos jogszabályok alapján a polgármester tehet javaslatot az alpolgármester személyére. Az alpolgármesteri tisztségre Racsek József képviselőt javasolta megválasztani.

 

Felkérte az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnökét, ismertesse a szavazás menetét.       Az alpolgármester megválasztása titkos szavazás keretében történik.

 

Fodor Gyula tanácsnok, az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnöke:

 

Ismertette a szavazás menetét: minden képviselő kap egy szavazólapot, amelyen szerepel a javasolt alpolgármester neve, valamint mellette két kör - igen, nem választási lehetőséggel. A szavazóhelyiség a kis tanácskozó terem lesz. Érvényesen úgy lehet szavazni, hogy a két kör közül egybe tesznek két egymást metsző vonalat. A bizottság elnöke, két tagja, valamint a hivatal dolgozója lesz jelen a szavazás során. A képviselőknek egyenként kell bevonulni a szavazóhelyiségbe. A szavazólapok leadását követően történik a szavazatok összeszámlálása. Az alpolgármester akkor tekinthető megválasztottnak, ha a jelölt mellett leadott igen szavazatok száma a megválasztott képviselők száma szerint több mint 50%, azaz legalább 7 fő.

 

 

Karvalics Ottó polgármester a szavazás előkészítése és lebonyolítása idejére SZÜNETET RENDELT EL.

Karvalics Ottó polgármester:

A titkos szavazás lebonyolítását követően felkérte az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnökét a szavazás eredményének ismertetésére.

Fodor Gyula tanácsnok, az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnöke:

Ismertette a szavazás eredményét:

Szavazás kezdete: 14 óra 10 perc

Szavazás vége:      14 óra 16 perc

Szavazásra jogosultak száma:                                                         12 fő

Leadott szavazatok száma:                                                             12 db

Érvényes szavazatok száma:                                                          12 db

Érvénytelen szavazatok száma:                                                        0 db

Érvényes szavazatok közül a jelöltre adott szavazatok száma:  12 db

Jelölt ellen leadott szavazatok száma:                                             0 db

 

A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy a jelöltre leadott 12 igen szavazattal a képviselő-testület Racsek József képviselőt alpolgármesternek megválasztotta.

 

Jó munkát kívánt.

 

A szavazásról készült jegyzőkönyv e jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

A képviselő-testület – egyhangúlag, 12 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:

 

 

215/2010. (X.14.) sz. határozat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Racsek József képviselőt alpolgármesternek megválasztotta.

Felelős:          Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző az okmányok elkészítéséért

Határidő:        értelem szerint

Karvalics Ottó polgármester sok sikert kívánt az alpolgármesternek munkájához, megköszönte a képviselőknek a támogatást.

8./   Az alpolgármester eskütétele

Karvalics Ottó polgármester:

 

Felkérte Racsek József alpolgármestert, hogy a képviselő-testület előtt tegye le az esküt.

 

 

Racsek József alpolgármester az esküt letette.

Az esküokmány aláírásra került.

9./   A bizottságok elnökeinek és képviselő tagjainak megválasztása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Karvalics Ottó polgármester:

Javasolta, hogy a hatályos SZMSZ alapján Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs; Ügyrendi, Igazgatási, Jogi; Egészségügyi, Szociálpolitikai; Oktatási, Művelődési, Sport; valamint Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság megválasztására kerüljön sor. Kiegészítette a felsorolást azzal, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság elnevezése egészüljön ki a „Turisztikai” szóval.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

A módosítást az 5. napirendi pontnál kellett volna javasolni, így már csak az SZMSZ átfogó felülvizsgálatakor lesz erre lehetőség.

Karvalics Ottó polgármester:

Kérte, hogy az SZMSZ átfogó felülvizsgálatakor kerüljön kiegészítésre a bizottság elnevezése, ezt a feladatot is lássa el.

 

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnöke és képviselő tagjai megválasztásra kerültek, jelen napirendi pont keretében a másik négy bizottság megválasztása történik, nyílt szavazással. A képviselő-testület tagjai valamennyien hozzájárultak ahhoz, hogy jelölésük esetén a napirend tárgyalása nyílt ülésen történjen.

Először a jelölésről, ezt követően a megválasztásról kell szavazni. A jelölésről a képviselő-testület egyszerű többséggel dönt.

 

 

Kérdés, vélemény:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Ez azt jelenti, hogy most megválasztásra kerül a bizottságok három tagú képviselete, és két külsős tagot egy következő alkalommal választ a testület?

Bízik abban, hogy a külsős bizottsági tagok esetében egyeztetések alapján már tehetnek javaslatot. Kérte, hogy közös megállapodás alapján javaslattételi joggal élhessenek a külsős tagok megválasztásakor.

Válasz:

Karvalics Ottó polgármester:

A képviselő-testületi tagokat meg kell választanunk, hogy a bizottság működőképes legyen. A külső tagok megválasztása olyan egyeztető fórumban történik, ahol minden képviselő elmondhatja javaslatát.

Először az elnökök személyére, majd a bizottságok képviselő tagjaira tett javaslatot.

A képviselő-testület a következő határozatot hozta:

 

 

216/2010. (X.14.) sz. határozat:

1./ A képviselő-testület a bizottságok elnökeit és képviselő tagjait az alábbiak szerint jelölte:

 

 

Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság

 

Elnöke:            Dr. Kis M. János                     - egyhangúlag -

Tagjai:              Halász Istvánné                        - egyhangúlag -

Szemere Márta                        - egyhangúlag -

 

Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság

 

Elnöke:            Vekkeli Józsefné                      - egyhangúlag -

Tagjai:              Halász Istvánné                        - egyhangúlag -

Szemere Márta                        - egyhangúlag –

 

Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság

 

Elnöke:            Szakos Gábor                         - egyhangúlag -

Tagjai:              Fodor Gyula                            - egyhangúlag -

Szabadi József             - egyhangúlag -

 

Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság

 

Elnöke:            Henger János                           - egyhangúlag -

Tagjai:              Szakos Gábor                         - egyhangúlag -

Szabadi József             - egyhangúlag -

 

A képviselő-testület a következő határozatot hozta:

 

 

217/2010. (X.14.) sz. határozat:

1./ A képviselő-testület a bizottságok elnökeit és képviselő tagjait az alábbiak szerint választotta meg:

 

 

Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság

 

Elnöke:            Dr. Kis M. János                     - egyhangúlag -

Tagjai:              Halász Istvánné                        - egyhangúlag -

Szemere Márta                        - egyhangúlag -

Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság

 

Elnöke:            Vekkeli Józsefné                      - egyhangúlag -

Tagjai:              Halász Istvánné                        - egyhangúlag -

Szemere Márta                        - egyhangúlag –

 

Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság

 

Elnöke:            Szakos Gábor                         - egyhangúlag -

Tagjai:              Fodor Gyula                            - egyhangúlag -

Szabadi József             - egyhangúlag -

 

Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság

 

Elnöke:            Henger János                           - egyhangúlag -

Tagjai:              Szakos Gábor                         - egyhangúlag -

Szabadi József             - egyhangúlag -

 

Felelős: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző a megbízási szerződés elkészítéséért

Határidő: 2010. november 2.

 

10./  A polgármester illetményének, költségátalányának és szabadságának megállapítása

Előadó: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnöke

Karvalics Ottó polgármester:

A napirend tárgyalásának idejére az ülés vezetését átadta Racsek József alpolgármesternek.

Racsek József alpolgármester:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság tesz előterjesztést e napirend kapcsán, ezért felkérte a bizottság elnökét az ülés összehívására és a javaslat kialakítására.

 

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság ülésének idejére

SZÜNETETET RENDELT EL.

A bizottsági ülést követően az előterjesztés kiosztásra került.

Racsek József alpolgármester:

 

Felkérte Fodor Gyula tanácsnokot, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

Fodor Gyula tanácsnok, az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnöke:

Ismertette a bizottság javaslatát, javasolta a képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

218/2010. (X.14.) sz. határozat:

 

1./    Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Karvalics Ottó polgármester illetményét  2010. október 3-i hatállyal havi 38.650,-Ft x 13,5 = 521.800,-Ft összegben állapította meg.

Felelős: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

2./    Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete testülete Karvalics Ottó polgármester költségátalányát 2010. október 3-i hatállyal havi 521.800,-Ft 30 %-a = 156.500,-Ft összegben állapította meg.

 

Felelős: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

3./    Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Karvalics Ottó polgármester 2010. évi szabadságát 2010. október 3-i hatállyal 10 munkanapban állapította meg.

 

Felelős: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

11./  Az alpolgármester illetményének és költségátalányának megállapítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Az előterjesztés kiosztásra került.

Karvalics Ottó polgármester:

Azért most került az anyag kiosztásra, mivel a polgármester illetménye befolyásolja az alpolgármester illetményét. Az előterjesztés elolvasására olvasási szünetet rendelt el.

Karvalics Ottó polgármester:

A hatályos jogszabályok alapján a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét a képviselő-testület úgy állapítja meg, hogy az ne érje el a polgármester illetményét. A polgármesternek megállapított illetmény mértéke: 521.800.- Ft/hó.

Fentieket figyelembe véve javasolta Racsek József alpolgármester illetményét 486.000.- Ft/hó összegben, költségátalányát 97.200.- Ft/hó összegben megállapítani.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

219/2010. (X.14.) sz. határozat:

1./          Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Racsek József alpolgármester illetményét 2010. október 14-i hatállyal havi 486.000,- Ft összegben állapította meg.

2./          Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Racsek József alpolgármester költségátalányát 2010. október 14-i hatállyal havi 97.200- Ft összegben állapította meg.

Felelős: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

12./ A polgármesternek és az alpolgármesternek e tevékenységével összefüggő hivatali gépkocsi-használatának szabályozása

Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Karvalics Ottó polgármester:

Az előterjesztés lényege, hogy a polgármester és az alpolgármester vezethesse a hivatal gépkocsiját, amikor hosszabb útra vagy többnapos programra mennek. Cél, hogy ne kelljen a gépkocsivezetőnek túlórát, szállást biztosítani.

Javasolta, hogy a képviselő-testület hagyja jóvá  a polgármester és az alpolgármester részére a hivatali gépkocsi vezetését, a gépkocsivezető igénybevételének kötelezettsége alól a hosszabb tartamú távollét esetében - költségtakarékossági szempontok miatt - tekintsen el.

Módosító indítvány:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Rövid távon is célszerű lenne a hivatali gépkocsi vezetésének engedélyezése, mivel így kizárjuk, hogy akár Barcson is vezethessék a járművet. Bővíteni kellene ezt a kört azzal, hogy bármikor használhassák a gépkocsit. Pontosítást javasolt.

Karvalics Ottó polgármester:

Megköszönte a javaslatot. Javasolta a határozati javaslat módosítását azzal, „amennyiben a gépkocsivezetőre nem tart igényt.”

 

 

Vélemény:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Azért vannak a vállalati gépkocsik, hogy szükség esetén használhatóak legyenek. Az lenne költségpazarlás, ha sofőröket kellene folyamatosan helyettesíteni. Legyen a polgármester hatásköre, ki vezeti a járművet.

Karvalics Ottó polgármester:

Szavazást javasolt Szemere Márta képviselő-testületi tag módosító indítványára vonatkozóan.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

220/2010. (X.14.) sz. határozat:

1./    Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezte Karvalics Ottó polgármester részére Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala tulajdonában lévő gépkocsi vezetését, amennyiben a gépkocsivezetőre nem tart igényt.

2./    Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezte Racsek József alpolgármester részére Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala tulajdonában lévő gépkocsi vezetését, amennyiben a gépkocsivezetőre nem tart igényt.

Felelős: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint

13./  Az SZMSZ felülvizsgálatának elrendelése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Karvalics Ottó polgármester:

Javasolta, hogy a hatályos SZMSZ alapján a képviselő-testület bízza meg az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságot, hogy végezze el a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatát, és ha szükségesnek látja, 6 hónapon belül nyújtson be javaslatot a rendelet módosítására.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

221/2010. (X.14.) sz. határozat:

1./    Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkérte az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságot, hogy a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007.(III.30.) rendelet felülvizsgálatát végezze el, készítse el a rendelet-tervezetet, majd terjessze be azt legkésőbb a képviselő-testület 2011. márciusi ülésére.

 

Felelős:          Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnöke

Határidő:        2011. márciusi ülés

2./    A Képviselő-testület felkérte valamennyi tagját, hogy 2010. november 15-ig tegyen javaslatot az általa szükségesnek tartott módosításokra a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati- és Intézményfelügyeleti Irodájához.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        2010. november 15.

 

14./  A gazdasági program kidolgozásának elrendelése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Karvalics Ottó polgármester:

Az előző Képviselő-testület ­­az 57/2007. (III.29.) számú határozatával fogadta el gazdasági programját, melyben a fejlesztési feladatokat kivéve a választási ciklus idejére határozták meg a feladatokat. Erre tekintettel a hatályos jogszabályok szerint az új képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat hónapon belül új gazdasági programot kell elfogadnia, illetve a fejlesztési feladatokat tekintve felül kell vizsgálnia a 2007-2010. évekre vonatkozó gazdasági programot, majd legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni azt.

 

Javasolta, hogy a gazdasági program előkészítésére, a korábbi felülvizsgálatára és 6 hónapon belüli előterjesztésére adjon megbízást a képviselő-testület Karvalics Ottó polgármesternek.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

222/2010. (X.14.) sz. határozat:

A képviselő-testület megbízta Karvalics Ottó polgármestert, hogy készítse el az Ötv. 91.§-ában foglalt szempontok alapján Barcs Város Önkormányzata gazdasági programját, illetve vizsgálja felül Barcs Város Önkormányzata 2007-2010. évekre vonatkozó gazdasági programját a fejlesztési programokat illetően.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        elkészítés és felülvizsgálat: 6 hónapon belül

a képviselő-testületnek történő előterjesztés: legkésőbb a 2011. áprilisi ülés

 

15./ Feigli Ferenc leköszönő polgármester végkielégítése, cafetéria-juttatásának elszámolása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Az előző ciklusban a polgármesteri tisztséget Feigli Ferenc 4 évig főállásban töltötte be. Foglalkoztatási jogviszonya az új polgármester megválasztásával szűnt meg, ezért őt többféle juttatás illeti meg, illetve a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódóan a képviselő-testületnek, mint a munkáltatói jogok gyakorlójának többféle döntést kell hoznia.

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a polgármesteri munkakör átadás-átvétele a jogszabály által előírt 8 napos határidőn belül megtörtént, így a megállapítandó juttatások kifizetésének nincs törvényi akadálya.

 

A jogszabály alapján a leköszönő polgármestert végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg; azaz 1.565.400,-Ft.

Feigli Ferenc leköszönő polgármester az éves cafetéria-juttatásból az időarányos részt meghaladóan 47.120,- Ft-nak megfelelő összeget használt fel üdülési csekk formájában. Javasolta, hogy a képviselő-testület tekintsen el az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett juttatás visszafizettetésétől.

 

 

Vélemény:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

A határozati javaslat 2. pontja annál inkább is támogatásra érdemes, mivel egy ellentétes lemondás történt a leköszönő polgármester részéről. Amit elengedünk, azt ő megtette a következő napirend kapcsán.

Karvalics Ottó polgármester:

 

Ezt a gesztust természetesen megtesszük.

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

223/2010. (X.14.) sz. határozat:

 

 

1./  Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Feigli Ferenc leköszönő polgármester részére a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2. § (5) bekezdése alapján háromhavi illetményének megfelelő, azaz 1.565.400,-Ft összegű végkielégítést állapított meg.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

2./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete eltekintett Feigli Ferenc leköszönő polgármester által az időarányos részt meghaladó mértékben, 47.120,- Ft- összegben igénybe vett cafetéria-juttatásának visszafizettetésétől.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 

 

 

 

16./ Feigli Ferenc leköszönő polgármester szabadságmegváltása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Karvalics Ottó polgármester:

Feigli Ferenc leköszönő polgármester ki nem adott szabadságának mértéke, a hároméves elévülési időt is figyelembe véve, összesen 80 nap. 32 nap szabadság megváltásáról a leköszönő polgármester írásban lemondott.

Javasolta, hogy Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Feigli Ferenc leköszönő polgármester részére foglalkoztatási jogviszonyának 2010. október 3-án történő megszűnésével összefüggésben 48 nap ki nem adott szabadságának pénzbeli megváltását rendelje el, melyből 29 nap a 2010. évre járó szabadsága, 19 nap az előző évekből felhalmozott szabadsága.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

224/2010. (X.14.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Feigli Ferenc leköszönő polgármester részére foglalkoztatási jogviszonyának 2010. október 3-án történő megszűnésével összefüggésben 48 nap ki nem adott szabadságának pénzbeli megváltását rendelte el, melyből 29 nap a 2010. évre járó szabadsága, 19 nap az előző évekből felhalmozott szabadsága. Utasította Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyzőt, hogy a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint

17./Karvalics Ottó polgármester helyettesítése a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulásban

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Karvalics Ottó polgármester:

 

A többcélú kistérségi társulásban akadályoztatása esetén gondoskodni szükséges helyettesről. Javasolta, hogy helyettesítésével Racsek József alpolgármestert bízza meg a képviselő-testület.

Kérdés:

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Ugye nem a feladatot adja át polgármester úr, hanem csak akadályoztatása esetén a helyettesítést?

 

 

Válasz:

Karvalics Ottó polgármester:

Csak a helyettesítésről van szó.

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

225/2010. (X.14.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Racsek József alpolgármestert Karvalics Ottó polgármester Barcsi Többcélú Kistérségi Társulásban történő helyettesítésére megválasztotta.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

18./ A 2010. évi munkaterv módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

Karvalics Ottó polgármester:

A munkaterv szerinti soron következő rendes képviselő-testületi ülés időpontja 2010. október 21. Mivel az SZMSZ ülés előkészítésére vonatkozó szabályainak maradéktalan betartása nem lehetséges a jelzett időpontig, ezért indokolt a munkaterv módosítása.

 

Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 2010. október 21-i testületi ülésre tervezett napirendi pontokat a 2010. november 18-i ülésén tárgyalja meg.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

226/2010. (X.14.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő-testülete a 2010. évi munkaterv elfogadásáról szóló 308/2009. (XII.17.) sz. határozatát akként módosította, hogy a 2010. október 21-re tervezett képviselő-testületi ülés nem kerül összehívásra. Az október 21-i ülésre tervezett napirendi pontokat a képviselő-testület a 2010. november 18-i ülésén tárgyalja meg.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

 

19./ Egyebek

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

A napokban zajlott Barcs városában a „LIM-LOM” nap. Felhívta a figyelmet a lakosság tájékoztatása kapcsán arra, hogy a FiberNet Kft. által üzemeltetett kábeltelevíziót kevesen nézik a lakosság részéről. A „LIM-LOM” nap gyakorlata sokak által nem ismert. Meg kell találni a lakosság tájékoztatásának megfelelő módját, mert a kábeltelevízió a pontos tájékoztatásra alkalmatlan.

 

Racsek József alpolgármester:

Javasolta annak átgondolását, hogy a képviselő-testület hogyan tudna segíteni a kolontári és devecseri károsultakon. Leginkább anyagi javakkal lehetne őket támogatni. A következő találkozásra mindenkitől véleményt vár a segítségnyújtás módját illetően.

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

A tegnapi napon a római katolikus templom parókiáján összegyűjtött tartós élelmiszereket eljuttatta esperes úr. Valóban pénzre lenne most szükség. Volt a városban gyűjtés.

Racsek József alpolgármester:

Közös véleményt kellene kialakítani arról, mekkora összeggel tudnánk a károsultakat támogatni.

Karvalics Ottó polgármester:

Valóban el kell gondolkodni a lakosság megfelelőbb tájékoztatásának módjáról. Kérte Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyzőt e probléma megoldására.

 

A vörösiszap-katasztrófával kapcsolatban megkeresték a parlamentben, a pénzbeli támogatás szükségességét kiemelve. El kellene dönteni, hogy egy számlára gyűjtsük az adományokat vagy mindenki kapjon egy csekket, és anyagi lehetőségéhez képest nyújtson támogatást. Országgyűlési képviselőként első fordulóban 20.000.- Ft-ot fizetett be, jelen esetben 10.000.- Ft összeg átutalását javasolta képviselőként.

Valószínűleg a következő hétre rendkívüli testületi ülés kerül összehívásra, addig javasolta a kérdés átgondolását. Kérte a lakosság támogatását akár a Máltai Szeretetszolgálaton, akár a katolikus egyházon, akár a központi segélyhívókon keresztül. Megköszönte e kérdés felvetését.

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek 30 napon belül kell eleget tenni. A határidő elmulasztása esetén nem gyakorolhatja az adott személy képviselői jogait.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait - különös figyelemmel az új megválasztott képviselőkre -, amennyiben kérdésük merülne fel a testület működésével, a törvényi háttérrel kapcsolatban, aljegyző asszonnyal állnak rendelkezésre. A hatályos joganyag áttekintéséhez segítséget, illetve a képviselői jogokról és kötelezettségekről tájékoztatást nyújtanak igény esetén.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Felhívta a képviselők figyelmét a vagyonnyilatkozatok átvételére.

 

 

Karvalics Ottó polgármester megköszönte az ülésen való részvételt, a képviselő-testület alakuló ülését 15.30 órakor bezárta.

 

 

 

K.m.f.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                              Karvalics Ottó

címzetes főjegyző                                       polgármester

Ander István                                        Szalai Balázs

jegyzőkönyv-hitelesítő                          jegyzőkönyv-hitelesítő