Ma 2023. április 01., szombat, Hugó napja van. Holnap Áron napja lesz.

Statikus tartalom

Tételek # 
13. Beszámoló a Móricz Zsigmond Művelődési Központ 2010. évi szakmai tevékenységéről, valamint 2011. évi munkatervének jóváhagyása
12. JAVASLAT A 2011. ÉVI VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK PROGRAMJÁRA ÉS KÖLTSÉGEIRE
11. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének és finanszírozási tervének jóváhagyása
10. Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének megállapítása
09. A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője javadalmazásának megállapítása
08. Mikrohullámú internetszolgáltatás további üzemeltetése
07. A fogorvosi körzetek további működtetése, az orvosi és védőnői körzetek területi beosztásáról szóló 26/2004.(IV.30.) rendelet, valamint a feladatátvállalási szerződések módosítása
06. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007.(III.30.) rendelet felülvizsgálata
05 A tanköteles korú gyermekek iskolai beíratása időpontjának kijelölése, valamint az általános iskolai kötelező felvételi körzethatárok módosítása
04. Barcs Város Önkormányzata 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységének értékelése
03. Beszámoló a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről
02. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása
01. napirend
08. Barcs Város Önkormányzata 2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosítása
07. Pályázat benyújtása a Városi Könyvtár belső berendezéséhez
06. Pályázat benyújtása a 7/2011. (III. 9.) BM rendelete alapján a BNI Városi Óvodák IV. számú tagóvodájának és a BNI Deák Ferenc Általános Iskola Dráva-parti Tagintézménye fejlesztésére
05. A Barcs, Damjanich utca közterületén lévő fák kivágásának elbírálása
04. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének és finanszírozási tervének módosítása
03. Az önkormányzat folyószámla-hitelkeret megújításának engedélyezése
02. A Dráva Múzeumnak, mint önként vállalt önkormányzati feladatnak a Somogy Megyei Közgyűlés fenntartásába történő visszaadása
16. Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága pótelőirányzat kérelme
15. A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) rendelet módosítása
14. A Somogy Megyei Önkormányzat szakképzési feladatellátásának átszervezéséhez történő állásfoglalás kialakítása
13. A Barcs, Kandó K. utcai lakók fakivágási kérelmének elbírálása
12. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása
11. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997. (IV. 25.) számú rendelet módosítása
10. A Barcsi Szociális Központ közös fenntartásáról szóló megállapodás, az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Szakmai Program módosítása és jóváhagyása
09. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó együttműködési megállapodás módosításának jóváhagyása
08. A drávaszentesi falunap időpontjának módosítása
07. Az AQUA Rádió támogatása
06. Barcs Város Önkormányzata 2011-2014. évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadása
05. Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési jelentése
04. Barcs Város Önkormányzatának a Somogytarnócai Satelit FC, valamint a Barcsi Sport Club közötti ingyenes használati szerződések jóváhagyása
03. Beszámoló az ÁNTSZ Barcsi, Szigetvári, Szentlőrinci Kistérségi Intézet Barcsi Kistérségben végzett 2010. évi tevékenységéről
02. Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
01. napirend
14. Barcs Város Önkormányzata 2011-2014. évekre vonatkozó Gazdasági Programjának kiegészítése
13. 100 millió Ft éven belüli hitel visszafizetési határidejének meghosszabbítása
12. Barcs Város Önkormányzata HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) szöveges részének felülvizsgálata
11. A Barcs, Széchenyi u. 31. és Köztársaság u. 1. szám alatti helyiségek bérbeadása
10. Beszámoló Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága 2011.év első négy hónapjának tevékenységéről
09. A Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató BT. 2011. évre vonatkozó fejlesztési tervének jóváhagyása
08. A Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató BT. temetői számviteli szabályzatának elfogadása
07. A Dráva Múzeum, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Városi Könyvtár Szervezeti és Működési szabályzatának módosítása
06. A DDOP-3.1.3/B-2009-0002 azonosítószámú Barcsi Kistérségi Járóbeteg Központ fejlesztéséhez kapcsolódóan az 1192/2009.(XI.16.) Kormányhatározatban jóváhagyott egészségügyi ellátás többlet kapacitás igény módosításának kezdeményezése
05. A „BARCS VÁROS” Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2010. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
04. A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a számviteli törvény szerinti 2010. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása és a közhasznúsági jelentés elfogadása
03. Beszámoló a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. munkájáról
02. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása
01. napirend
02. A költségcsökkentési és bevétel növelési intézkedési terv elfogadása
01. A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átszervezésének előkészítése
01. „Barcs Város komplex rehabilitációja vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján a ZÁÉV Zrt-vel megkötött kivitelezői szerződés 3-as számú módosítása
11. A Barcs, Széchenyi u. 31. és Köztársaság u. 1. szám alatti helyiségek bérbeadása
10. Barcs Város Önkormányzata és a Somogy Megyei Önkormányzat között létrejövő, a Dráva Völgye Középiskola és Kollégium feladatának átvállalására, valamint használatba adására vonatkozó megállapodás jóváhagyása
09. A helyi építési szabályzatról szóló 15/2002 (IX.27.) sz. rendelet módosítása
08. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak térítési díj és tandíj fizetéséről szóló 13/2007./VIII.3./ számú rendelet módosítása
07. Tájékoztató Barcs Város Önkormányzata 2010. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól
06. Tájékoztató Barcs Város sportéletéről
05. A 2011/2012. tanévben a közoktatási intézményekben indítható óvodai, iskolai, napközis, kollégiumi csoportok számának engedélyezése, és létszámcsökkentés elrendelése
04. A BNI Bölcsőde nyitva tartása szüneteltetésének jóváhagyása
03. Kivonat Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága felügyeleti, átfogó, pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzési jelentéséből
02. Beszámoló Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága tevékenységéről
01. napirend
01. Barcs Város Önkormányzata Barcsi Roma telep rehabilitációja című pályázat támogatásáról, megvalósításáról való lemondás
14. A parlagfű elleni védekezést szolgáló közmunkaprogramhoz szükséges önerő biztosítása
13. A Barcs 953/1. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról való lemondás
12. A „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” elnevezésű kötvények kamatfelárának emelése
11. Az önkormányzati lakások lakbéréről és a helyi támogatásról szóló 24/2003. (XI.28.) sz. rendelet módosítása
10. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (………) önkormányzati rendelete az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről
09. Barcs Város Önkormányzata Lakásgazdálkodási Koncepciójának elfogadása
08. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) számú rendelet módosítása
07. A Dráva Múzeum költségvetési szervként történő megszüntetése, valamint közérdekű muzeális kiállítóhelyként a Móricz Zsigmond Művelődési Központtal való összevonása
06. Az óvodai felvételi körzetek módosítása, valamint az óvodai beíratás időpontjának meghatározása
05. A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átszervezése, alapító okiratának módosítása
04. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának módosítása
03. Tájékoztató Barcs városában működő fogyatékossággal élők érdekeit képviselő szervezetek tevékenységéről
02. Beszámoló Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága Lakásgazdálkodási tevékenységéről
01. napirend
05. Az önkormányzat folyószámla-hitelkeret szerződés további feltételeinek jóváhagyása
04. Barcs, Hősök tere 2-3. szám alatti 2657/4/A/22 hrsz-ú iroda értékesítésére pályázat kiírása
03. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásának II. fordulójára vonatkozó igény benyújtásáról
02. A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat valamint a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosításáról
01. A Dráva Elektro Comp Kft.-vel a közterület-használati szerződés megkötéséről és a közterület használati díjnak elengedéséről
14. napirend: A Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
06. napirend: Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi első félévi költségvetésének
12. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásának II. fordulójára vonatkozó igény benyújtására vonatkozó határozat módosítása
13. napirend: Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosításáról
11. napirend: Városközponti közvilágítási rekonstrukció
10. napirend: Beszámoló a vagyonnyilvántartás helyzetéről
09. napirend: a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2011.(III.25.) számú rendelet módosításáról
08. napirend: Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének
07. napirend: Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló 1/2011. (II.23.) számú önkormányzati rendelet tartalmának módosításáról
05. napirend: BESZÁMOLÓ A SZIVÁRVÁNY EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI
04. napirend: A BNI Arany János Általános Iskola és Deák Ferenc Általános Iskola Iskolaszékeibe a fenntartó részéről tagok delegálásáról
03. napirend: A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Minőségirányítási Programjának módosításáról
02. napirend: Beszámoló a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények tevékenységéről
01.napirendi pont
03. „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” elnevezésű kötvények kamatfelárának módosítása
02. 100 millió Ft éven belüli hitel visszafizetési határidejének meghosszabbítása 2012. január 31-ig
01. 100 millió Ft éven belüli hitel visszafizetési határidejének meghosszabbítása 2011. október 31-ig
13. A Dalkia Energia Zrt. ajánlatának elvi támogatása. (Szóbeli előterjesztés)
12. Barcs Város közterületén lévő fák kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása
11. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása
10. Aljegyző munkakör betöltésére pályázat kiírása

Alkategóriák