Ma 2024. március 05., kedd, Adorján és Adrián napja van. Holnap Leonóra és Inez napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.

Pf: 62. Tel: (82) 462-459

                                                                                         ………….. sz. napirendi pont.

ELŐTERJESZTÉS

A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használa-táról és a fizetendő díjakról szóló 21/2004. (IV.30.) sz. rendelet módosításáról.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült:       Barcs Város Képviselő-testülete

                        2010. december 15-i ülésére

Barcs Város Képviselő-testülete a 2004. évi április 22-én megtartott ülésén megal-kotta a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű hasz-nálatáról és a fizetendő díjakról szóló 21/2004. (IV.30.) rendeletét.

E rendelet 3. § (1) bekezdése rögzíti, hogy „a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, valamint a közüzemi csatornamű üzemeltetésének költségeit és a szolgáltatásért fi-zetendő díjakat a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, amely évenkénti rendsze-rességgel felülvizsgálatra kerül. A felülvizsgálathoz az üzemeltetéssel megbízott szolgáltató köteles adatszolgáltatást adni. A felülvizsgálat eredményeként megálla-pított díjakat e rendelet 1. sz. melléklete alapján kell megfizetni, és a kedvezménye-ket az abban meghatározott rendelkezések szerint lehet igénybe venni”.

Felülvizsgálati kötelezettségének eleget téve, a DRV Zrt. az önkormányzat részére megküldte a 2011. évre általa javasolt (ivóvízre és szennyvízre) vonatkozó szolgáltatási díjakat.

A Magyar Víziközmű Szövetség ajánlása az ágazati sajátosságok figyelembevételé-vel 2011. évre 3-4,5%-os szolgáltatási díjemelést tartana szükségesnek. A DRV Zrt. részéről benyújtott, csak bérleti díjnövekedést (a viziközmű rendszer rekonstrukciój-jára fordítandó összeg) tartalmazó, összesítetten 2,83% os díjemelési javaslata el-marad a MAVÍZ ajánlástól.  

A 2011. évre érvényesíteni javasolt díjtételek, azok elfogadása esetén a helyi rende-letben az előterjesztés mellékleteként csatolt rendelettervezet szerint kerülnek átve-zetésre . Az előterjesztés mellékleteként csatolt díjmódosító levél tartalmazza a DRV Zrt. által javasolt árváltozásokat a jelenleg érvényes díjakhoz viszonyítva.

A benyújtott vízdíjra javasolt 384 Ft/m3 nettó ár 0 %-os, míg a csatornadíjra javasolt 285 Ft/m3 nettó ár szintén 0 %-os üzemelési díjemelést jelent, vagyis megegyezik a 2010. évre érvényes üzemelési díjjal. Ugyanakkor a díjjavaslat jelentős bérleti díjemelést tartalmaz. Az ivóvíz esetében a jelenleg érvényben lévő nettó 10 Ft/m3 bérleti díj helyett nettó 21 Ft/m3-es, míg a szennyvíz esetében a jelenleg érvényes nettó 27 Ft/m3-es díj helyett nettó 36 Ft/m3-es díjat tartana célszerűnek. Tehát a vízdíjban 110 %-os, míg a szennyvíz díjban 33 %-os bérleti díjnövekedésre tesz javaslatot. Összességében tehát a vízdíjra adódó nettó 405 Ft/m3-es szolgáltatási díj 2,8 %-os, míg a csatornadíjra adódó nettó 321 Ft/m3-es szolgáltatási díj 2,9 %-os szolgáltatási díjemelést eredményez.

Az így javasolt – infláció alatti – szolgáltatási díjemelkedés teljes mértékben az Önkormányzatnak a víz és szennyvíz rendszerre fordítható rekonstrukciós for-rásait növelné, ivóvíz esetében 6,8 MFt-al, míg szennyvíz esetében 4,8 MFt-al.

A változatlan üzemelési díj megajánlásához kapcsolódóan szükségesnek tartják, az eddigi 3 havi leolvasási periódus helyett 6 havi leolvasási gyakoriság bevezetését, ezzel is hozzájárulva a működési költségek mérsékléséhez.

Az előzőekben rögzített kötelezettség, valamint az ismertetett adatok és kért változ-tatások alapján indokolt a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüze-mi csatornamű használatáról és a 2010. évre fizetendő díjakról szóló többször módosított 21/2004. (IV.30.) rendelet módosítása.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rende-

lettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Barcs, 2010. december 02.

                                                                                   Karvalics Ottó

                                                                                                    

                                                                      

                   Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

 

……/2010. (…......)

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

 

A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű hasz-nálatáról és a fizetendő díjakról szóló 21/2004. (IV.30.) rendelet módosításáról

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló, 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el :

 

1. §

 

A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról szóló, 21/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése valamint az 1. sz. melléklete 1.) és 4.) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

7. § (1) A szolgáltató az egyéni, lakossági családi házakban élő fogyasztók, továbbá           a többlakásos épületek külön lapon nyilvántartott tulajdonosai vagy használói,           - ha azok vízmérővel, vagy mellékmérőkkel rendelkeznek -, és az önkormány-           zat tulajdonában lévő társasházi lakások főmérőin és /vagy mellékmérőin a             vízfogyasztást 6 havonta olvassa le.    

 

1. sz. melléklet

 

1.)        A fizetendő díj mértéke 2011. évben:

Szolgáltatási díj

a./

Ivóvíz díj

405.- Ft/m3 + ÁFA

b./

Csatornadíj

321.- Ft/m3 + ÁFA

c./

Közműdíj összesen:

726.- Ft/m3 + ÁFA

4.)       Az értékesített mennyiség 2011. évben tervezett nagysága Barcs és térsége           vonatkozásában

 

Tervezett értékesítési mennyiség

a./

Ivóvíz

614.500 m3

b./

Szennyvíz

528.600 m3

2. §

 

( 1 )      Ez a rendelet 2011. január 01. napján lép hatályba.

 

( 2 )      A 2010-ben elfogyasztott, de 2011. január 01. napja után esedékes víz- és csatornadíjat a 34/2009.(XII.28.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott díj szerint kell megfizetni.

 

( 3 )   E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a               Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 

 

 

 

 

Barcs, 2010. december 15.

 

 

 

 

 

           Balázsné Dr. Vástyán Krisztina               Karvalics Ottó

                címzetes főjegyző                             polgármester