Ma 2024. június 17., hétfő, Laura, Alida és Alina napja van. Holnap Arnold és Levente napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.sz.62., Tel:  82/462-459 

 

 

 

sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési jelentéséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. április 28-i ülésére

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 92. § (10) bekezdése alapján a polgármester a tárgyévre vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott – éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti. A fentiek alapján az éves ellenőrzési jelentést az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé.

 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 217. § c) pontja a költségvetési szervek vezetői számára előírja, hogy az Ámr. 21. melléklete szerint értékeljék az irányításuk alá tartozó költségvetési szervre vonatkozóan a belső kontrollok működését, valamint azt, hogy az értékelést a költségvetési szerv az éves elemi költségvetési beszámolóval együttesen küldje meg az irányító szervnek. A címzetes főjegyző (továbbiakban: jegyző) és az intézmények vezetői a belső kontroll rendszerek működését az Ámr. 21. számú melléklete szerint értékelték és nyilatkoztak a kontrollkörnyezet, a kockázatkezelés, a kontrolltevékenységek, az információ és kommunikáció, valamint a monitoring működtetéséről.

 

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (IX. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ber.) 31. § (1)-(3) bekezdésében előírtak, valamint a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készült éves ellenőrzési jelentés tartalmazza a Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek 2010. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló beszámolót és az ellenőrzések fontosabb megállapításaira tett javaslatokat, a javaslatok hasznosulását.

 

a) Belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

 

aa) Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítése

 

A 2010. évi ellenőrzési feladatokat a Képviselő-testület a 215/2009. (X. 15.) számú határozattal elfogadott ellenőrzési tervben, illetve a 40/2010. (II. 18.) számú határozattal módosított ellenőrzési tervben határozta meg.

A módosításra azért volt szükség, mert a Ber. 2009. évi változása előírta, hogy a helyi önkormányzatoknak a belső ellenőrzés keretében gondoskodniuk kell az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek vezetői felelősségi körébe tartozó belső ellenőrzéséről is. A 2010. évi ellenőrzési terv készítésekor ez a jogszabályi változás még nem volt ismert, ezért az intézményvezetők felelősségi körébe tartozó intézményi belső ellenőrzést a korábban elfogadott éves ellenőrzési terv nem tartalmazta.

 

A 2010. évi ellenőrzési terv magában foglalta a tervezett vizsgálatok tételes felsorolását, ütemezését, típusát, a tervezett ellenőrzési napok számát, a kockázatelemzés eredményét, létszám- és erőforrás igényét. Az ellenőrzési terv a Polgármesteri Hivatalban egy rendszerellenőrzést és egy pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzést, az intézményeknél kettő felügyelet jellegű, átfogó szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzést és egy utóellenőrzést, továbbá az intézményvezetői felelősségi körben hat szabályszerűségi ellenőrzést tartalmazott.

 

Az éves ellenőrzési tervnek megfelelően elkészített ellenőrzési programok minden vizsgálat esetében lefedték az érintett intézmények tevékenységét, gazdálkodását az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 121/B. § előírásában foglaltaknak megfelelően.

A 2010. évi ellenőrzési tervben tervezett ellenőrzések az alábbiak voltak:

 

A Polgármesteri Hivatalban:

 

Belső ellenőrzések:

 

 • a számítógépes rendszerek ellenőrzése, különös tekintettel a pénzügyi, gazdálkodási feladatokra;
 • céljelleggel nyújtott támogatások ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalban és a kedvezményezett szervezeteknél;

 

Az intézményeknél:

 

Felügyelet jellegű, átfogó szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzések:

 • Móricz Zsigmond Művelődési Központ;
 • Városgazdálkodási Igazgatóság;

 

Utóellenőrzés:

 • Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények, valamint az önállóan működő Szivárvány EGYMI;

 

Intézményvezetői felelősségi körben végzett belső ellenőrzések:

 

A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrei által végzett szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzések:

 

 • Városgazdálkodási Igazgatóság – a lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok;
 • Szociális Központ – a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások nyilvántartásának és elszámolásának ellenőrzése;
 • Járóbetegellátó Intézmények – az egészségügyi kiadások elszámolásának szabályszerűsége;
 • Szivárvány EGYMI – a normatív hozzájárulásokkal és a pályázatokkal kapcsolatos nyilvántartások, elszámolások ellenőrzése;
 • Hivatásos Tűzoltóság – a belső kontrollrendszerek szabályozása;
 • Móricz Zsigmond Művelődési Központ – a kötelezettségvállalások szabályozása.

 

A BNI belső ellenőre által végzett ellenőrzések:

 

 • A 2009. évi normatíva elszámolás ellenőrzése;
 • Az étkezők nyilvántartása, a térítési díjak ellenőrzése;
 • Gyermek térítési díjak besorolásának ellenőrzése;
 • A feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezésének, hasznosításának ellenőrzése;
 • Készpénzes kifizetések ellenőrzése a Gimnáziumnál;
 • Leltározás ellenőrzése;
 • Túlóra-elszámolás ellenőrzése a Gimnáziumnál.

 

A Polgármesteri Hivatalban tervezett ellenőrzési feladatok teljesültek, ellenőrzési feladatot elhagyni, átcsoportosítani nem kellett. Soron kívüli ellenőrzésre egy esetben, a Barcsi Sport Clubnál került sor, ahol az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználását ellenőriztük.

A BNI-nél a 2010. évi normatíva igénylésének ellenőrzése – a határidő rövidsége miatt – elmaradt, helyette a gépkocsi üzemanyag felhasználásának ellenőrzésére került sor.

A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítését, az ellenőrzések összesítését a 2. számú melléklet tartalmazza.

 

A belső ellenőrzési tevékenység időráfordítása magába foglalta a tanácsadásra és képzésre fordított ellenőri napokat is. Összesen 643 ellenőri nap kapacitás állt rendelkezésre, melyből 88,3 %-ot ellenőrzésre, 5,9%-ot tanácsadásra, 1,8%-ot képzésre, 4%-ot egyéb tevékenységre (önértékelés, minőségbiztosítás, ellenőrzési terv és éves beszámoló jelentés készítése, egyéb adminisztratív tevékenység) fordítottunk.

Az egyes tevékenységekre fordított munkaidő kapacitást a 3. számú melléklet mutatja.

 

ab) Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

 

A belső ellenőrzés engedélyezett létszáma nem változott. A Polgármesteri Hivatalban két fő (ebből: egy fő külső szakértő), a BNI-ben egy fő látta el az ellenőrzési feladatokat. A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrei 2010. január 1-től ellátták az intézményi vezetői hatáskörbe tartozó belső ellenőrzési feladatokat is a BNI kivételével. A rendelkezésre álló létszám elegendő volt a kockázatelemzésekkel alátámasztott intézményi és Polgármesteri hivatali belső ellenőrzések elvégzéséhez.

A létszám és az erőforrások adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

A belső ellenőrök képzettsége megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrei az Áht. 121/D. § (1) bekezdés előírásának megfelelően rendelkeznek a belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges az államháztartásért felelős miniszter engedélyével, regisztrálásuk 2009. decemberében megtörtént. A regisztrációt követő kötelező ÁBPE–I. szakmai képesítést – a Vám- és Pénzügyőri Iskola szervezésében tartott szakmai továbbképzésen – 2010. szeptemberében megszerezték.

A BNI belső ellenőrének regisztrációjára 2010. évben nem került sor.

A belső ellenőrök funkcionális függetlensége biztosított volt. A belső ellenőrök tevékenységüket a jegyzőnek, a BNI-nél a BNI igazgatójának alárendelve végezték.

Az ellenőrzési feladatok végrehajtásához a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság kötelezően, míg az intézmények feladatkörének megfelelő szakbizottságok igényük szerint kapcsolódtak.

Az ellenőrzöttek minden esetben lehetővé tették a dokumentumokhoz való hozzáférést, az ellenőrzések során összeférhetetlenség nem merült fel. Az ellenőrzési jelentések az ellenőrzési standardok alapján készültek, érdemi ajánlásokat és javaslatokat tartalmaztak, melyeket az ellenőrzöttek minden esetben elfogadtak. Az ellenőrzött intézmények az ellenőrzést követően, az ellenőrzési tevékenységet minősítő, értékelő lapokat a jegyző részére pozitív visszajelzéssel megküldték.

 

A belső ellenőrzés tárgyi feltételei megfelelőek, számítógép és internet hozzáférés segítette a munkavégzést.

Az ellenőrzések nyilvántartásáról a Ber. 32. §-ában előírt formában és tartalommal a belső ellenőrzési vezető gondoskodott.

Az intézmények felügyeleti jellegű, átfogó pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzéséről készült jelentések kivonatait a képviselő-testület és az érintett bizottságok megtárgyalták és elfogadták.

 

ac) Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései, javaslatai:

 

Rangsor

Megállapítás

Következtetés

Javaslat

Kiemelt jelentőségű

a belső kontrollok szabályzatát nem az előírt jogszabályok, módszertani útmutatók, közzétett irányelvek (Áht. 121-121/A.§., Ámr 155-160. § és 1/2009. (IX. 11.) PM irányelv)

változásainak megfelelően készítették el, illetve működtették

 

a hatáskörök pontatlan szabályozottsága miatt jogosulatlan kifizetések, hatásköri túllépések, a vezetői kontrollok elmaradása következhet be

a belső kontrollok szabályzatban pontosan meg kell határozni, kijelölni a feladat- és hatásköröket, a feladatokat ellátó személyeket

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások kifizetésének manuális nyilvántartása nem tette teljes mértékben lehetővé az átláthatóságot, egyezőséget a kifizetésekkel

a központi költségvetéssel való elszámolás pontossága nem biztosított

a „Win Szoc” számítógépes program alkalmazását javasoltuk, amely a nyilvántartások és kifizetések zárt rendszerben történő működtetése révén biztosítja az elszámolások pontosságát, egyezőségét

az értékelési szabályzatban nem a jogszabály előírásának megfelelően határozták meg az értékvesztés, az értékvesztés visszaírásának részletes elszámolási szabályait egyedi értékelés esetén, illetve a könyvvitelileg elkülönített kisösszegű követelések (adósok, vevők) együttes, csoportos minősítése alapján, és a követeléseknél nem számoltak el értékvesztést

 

az értékvesztés elszámolásának elmaradása miatt nem feleltek meg a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15. § (3) bekezdésében foglalt valódiság számviteli alapelvnek, ennek következtében a beszámoló valódisága sem biztosított

 

az értékelési szabályzatban rögzíteni kell az értékvesztés, az értékvesztés visszaírásának  elszámolási szabályait egyedi értékelés esetén, illetve a könyvvitelileg elkülönített kisösszegű követelések (adósok, vevők) együttes, csoportos minősítése alapján, a szabályozás alapján el kell számolni a követeléseknél értékvesztést

 

Átlagos jelentőségű

az adatvédelmi törvény alapján nem szabályozták a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos feladatok, tájékoztatási kötelezettséget, a rendszeresen közzéteendő adatok dokumentumok, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét

nem feleltek meg a közpénzek átláthatóságáról szóló törvény követelményének

szabályozzák az adatvédelmi törvény alapján a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos feladatokat, a rendszeresen közzéteendő adatok dokumentumok, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét és gondoskodjanak a nyilvánosságra hozatalról

az ágazati előírások szerinti szabályzatok, valamint a számviteli rend és a számviteli politika részét képező belső szabályzatok aktualizálása a jogszabály-változásoknak megfelelően nem minden esetben történt meg

a jogszabályváltozások nyomon követésének, átvezetésének hiánya törvénysértő működést, kifizetéseket okozhat.

fokozott figyelmet kell fordítani az ágazati előírások szerinti szabályzatok, valamint a számviteli rend és a számviteli politika részét képező belső szabályzatok aktualizálására

a munkaköri leírásokban az ellátandó feladatok meghatározása nem minden esetben volt pontos

a munkakörök pontatlan meghatározása nem biztosítja a felelősségre vonást és szankcionálást

a munkaköri leírásokban a feladat- és hatásköröket az ellátandó feladatoknak megfelelően, pontosan kell rögzíteni.

 

 

ad) A Városgazdálkodási Igazgatóságnál került sor fegyelmi eljárás megindítására a „a 88 lakásos társasháznál tapasztalt mulasztások, hiányosságok miatt. A képviselő-testület utasította az intézményvezetőt a fegyelmi eljárás megindítására. A fegyelmi eljárás lefolytatása az ellenőrzési beszámoló készítésekor folyamatban volt.

Egyéb büntető-, szabálysértési, kártérítési eljárás nem történt.

ae)       A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok:

-         A kontrollkörnyezet keretében javaslatot tettünk a szakmai és a pénzügyi belső szabályzatok aktualizálására, módosítására;

-         Javasoltuk a munkaköri leírások felülvizsgálatát, a feladat- és felelősségi körök pontos meghatározását;

-         Felülvizsgáltuk az ellenőrzött szerveknél az ellenőrzési nyomvonalat, javasoltuk annak naprakészen tartását;

-         A kockázatkezelés keretében gondoskodtunk az ellenőrzött intézmények tevékenységével kapcsolatos kockázatok felmérésről és a kiemelt kockázatú tevékenységek ellenőrzését elvégeztük, valamint nyomon követtük az egyes kockázati tényezők csökkentése érdekében hozott intézkedéseket;

-         A kontrolltevékenységek keretében fokozottan ellenőriztük a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzések működését, az ellenőrzési nyomvonalakban ellenőriztük a kontrolltevékenységek kontrollpontokhoz való hozzárendelését;

-         Az információ és kommunikáció keretében ellenőriztük a mindennapi munkavégzéshez szükséges információáramlást, a szabálytalanságok eljárásrendjét;

-         A monitoring keretében a vizsgálatok során feltárt hibák kijavítását, a szükséges intézkedések megtételét ellenőriztük, a végrehajtásról az érintetteket beszámoltattuk.

b) a belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok;

ba) a belső ellenőrzés által, a 2010. évben végzett ellenőrzések során tett főbb megállapítások és javaslatok, a javaslatok hasznosulása:

A Polgármesteri Hivatalnál végzett ellenőrzések

1. A számítógépes rendszerek ellenőrzéséről készült jelentésben:

 • Megállapítottuk, hogy az adatok éves biztonsági mentéséről a katasztrófa-elhárítási szabályzatban rögzítettek ellenére a pénzügyi (könyvelési) adatoknál nem készül évente másolat külső (merevlemezre) adathordozóra, így a biztonsági mentés nem megoldott, javasoltuk külső adathordozóra az adatok éves biztonsági mentését, ami várhatóan 2011. évtől, új szerver rendszerbe állításával lesz véglegesen megoldható.
 • A munkaköri leírások nem tartalmazták a számítógépes rendszerben használt adatok biztonsági mentését, javasoltuk a munkaköri leírások kiegészítését, ami megtörtént.
 • A honlap feltöltésével, frissítésével kapcsolatos részletes feladatokat nem határozták meg, ennek részletes feladatait javasoltuk belső szabályzatban rögzíteni a feladatokért felelős személyek megnevezésével. A javasoltak szerint a belső szabályzat elkészült, amely biztosítja a honlap folyamatos frissítését.

 

2. A társadalmi szervezeteknek, sportegyesületek céljelleggel nyújtott támogatások ellenőrzéséről készült jelentésekben:

 

 • Rögzítettük, hogy a civil szervezetek közül négy szervezet, valamint egy sportegyesület ellenőrzésére került sor. Az ellenőrzött társadalmi szervezetek – melyek összesen 310 ezer Ft támogatást kaptak – a következők voltak: a Máltai Szeretetszolgálat barcsi csoportja, a Barcsi Természet- és Állatvédő Egyesület, a Cigányokért az Európai Unióban Egyesület, a Barcsi Szív Egyesület. A civil szervezeteken kívül a 6 500 ezer Ft önkormányzati támogatásban részesülő Barcsi Városi Sport Egyesületet (továbbiakban: BVSE) ellenőriztük. A nyújtott támogatások felhasználása az adott célra a Máltai szeretetszolgálatnál, a Természet- és Állatvédő Egyesületnél maradéktalanul, a többi szervezetnél kisebb hiányosságokkal megtörtént. A felhasznált összegeket számlákkal igazolták;
 • A BVSE egyes szakosztályai elszámolásánál a pénzügyi-számviteli előírások nem érvényesültek teljes mértékben. A leggyakrabban előforduló hiányosságok a következők voltak: az időszaki pénztárjelentés lezárása nem történt meg, a számlaösszesítő pontatlanul tartalmazta a csatolt számlákat; az üzemanyag és az étkezési költségek elszámolása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Javaslatot tettünk a hibák, hiányosságok kijavítására, felszámolására;
 • Megállapítottuk, hogy a Polgármesteri Hivatalban a céljelleggel nyújtott elszámolások felülvizsgálatát az arra kijelölt dolgozó munkaköri leírásában nem rögzítették, így nem biztosították a támogatások elszámolásának szabályszerű felülvizsgálatát. Javaslatunkra a felülvizsgálati kötelezettség az arra kijelölt dolgozó munkaköri leírásában rögzítésre került.

 

3. Soron kívüli ellenőrzés: a Barcsi Sport Club Egyesületnek nyújtott önkormányzati támogatás ellenőrzéséről készült jelentésben:

 

A jelentésben megállapítottuk, hogy a 21 760 ezer Ft előirányzat időarányos (az ellenőrzés időpontjáig) kiutalása megtörtént, az Egyesület az önkormányzati támogatást a megállapodásban foglalt feladatokra (nevezési, versenyeztetési, játékvezetői díjakra, alkalmazotti bérekre, APEH járulékokra, közműdíjakra, sportfelszerelésekre, utazási-, szállás-, étkezési költségekre, telefon díjakra, irodaszer- és postaköltségekre) fordította. A felhasználást számviteli bizonylatokkal alátámasztotta, azonban az elszámolás során a pénzügyi-számviteli jogszabályok előírásait maradéktalanul nem tartotta be, amelyekre felhívtuk az Egyesület figyelmét, és javaslatokat fogalmaztunk meg a szabályszerű gazdálkodás vitele érdekében.

 

 

Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Városi Könyvtár és a Dráva Múzeum felügyeleti, átfogó, pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzéséről készült jelentésben:

 

A Művelődési Központ számára:

 

 • Megállapítottuk, hogy az intézmény nem készítette el az éves költségvetéshez kapcsolódva a helyzetelemzésen alapuló munkatervét és annak teljesítését követően éves beszámolóját. Javasoltuk, hogy a 2010. évi beszámolót és a 2011. évi munkatervet hagyassák jóvá a Képviselő-testülettel;
 • az intézmény saját honlappal nem rendelkezik, a tevékenységének népszerűsítése, az információáramlás meggyorsítása érdekében javasoltuk honlap elkészítését, annak megvalósulásáig az intézmény a Dél-dunántúli Rendezvény és Fesztivál Turisztikai Kataszter honlapján érhető el;
 • a turizmus fellendítése érdekében az intézmény éves programjait bemutató kiadvány létrehozását javasoltuk, ami a „Kistérségi közkincs kerekasztal” pályázati forrásból megvalósult;
 • a saját bevételek érdekében az infrastruktúra hasznosítását javasoltuk;
 • a követelések értékvesztésének, az értékvesztés visszaírásának részletes elszámolási szabályait nem határozták meg, illetve értékvesztést sem számoltak el, amire javaslatot tettünk;
 • a belső kontrollok szabályzata nem felelt meg a jogszabályok, módszertani útmutatók előírásainak, a szabályozás módosítása megtörtént.

 

A Városgazdálkodási Igazgatóságnál készült jelentésben

 

 • Megállapítottuk hogy a „88 lakásos társasház”-ra vonatkozóan szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) nem készült, így társasházként nem működhetett. Az SZMSZ hiányában közös költség megállapítására sem került sor. Javasoltuk az SZMSZ elkészítését március 31-i határidővel. A tulajdonosváltások lekövetése, a közös költségek kidolgozása és megosztása, az egyeztetések lefolytatása megtörtént. A SZMSZ március 31-ig elkészült, az új tulajdonosokkal való elfogadtatása az ellenőrzési beszámoló készítésekor folyamatban volt.
 • A lakásgazdálkodási feladatoknál problémát jelentett a lakások rongálása, nem rendeltetésszerű használata, a bérlakás ellenőrzések dokumentálási hiánya, a lakbérek nem fizetése. Javasoltuk az ellenőrzések alaposabb végrehajtását közcélú foglalkoztattak bevonásával, az ellenőrzések dokumentálását, rongálás, nem rendeltetésszerű használat, a lakbérek nem fizetése esetén a bérleti szerződés felmondását. Az ellenőrzéseket közcélúak bevonásával végzik, minden esetben a javasolt tartalommal feljegyzés készül, a lakások visszavételekor hatósági tanút alkalmaznak;
 • Rögzítésre került a Gyógyfürdő és Rekreációs Központnál, hogy nem megoldott a gyógyászati részleg teljes leválasztása, költségeinek elkülönítése, melyek a Városgazdálkodási Igazgatóság költségvetését terhelik, ebben nem történt változás.

 

A BNI utóellenőrzéséről készült jelentésben

 

 • Megállapítottuk, hogy az intézmény végrehajtotta a felügyeleti, átfogó pénzügyi szabályszerű jelentésben tett javaslatokat, viszont a jogszabályok 2010. január 1-jei változását követően a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatait még nem módosította, az Ámr-ben előírt új szabályzatokat még nem készítette el, ezért a módosításokra, az új szabályzatok elkészítésére tettünk javaslatot.

 

Az intézményvezetők felelősségi körébe tartozó ellenőrzésekben

 

 • Megállapítottuk, hogy a kötelezettségvállalások utalványozása, ellenjegyzése nem volt szabályszerű, elmaradt az utalványon az ellenjegyzés. Az utalványozás szabályszerű végzését javasoltuk.

 

Minden ellenőrzöttnél, vagy azok többségénél javasoltuk, hogy:

 

 • az ellenőrzött szervek gondoskodjanak arról, hogy a kötelezettségvállalás alapdokumentumát (foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséről, szerződés, megállapodás megkötéséről, támogatás biztosításáról, illetve más, pénzben kifejezhető értékű szolgáltatás teljesítésére irányuló kötelezettség vállalásról szóló szabályszerűen megtett jognyilatkozat, továbbá visszaigazolt áru, szolgáltatás megrendelése) a 100 ezer Ft-ot elérő gazdasági eseményeknél csatolják;
 • a belső kontrollok szabályzatát az előírt jogszabályok, módszertani útmutatók, közzétett irányelvek (Áht. 121-121/A.§., Ámr 155-160. § és 1/2009. (IX. 11.) PM irányelv) változásainak megfelelően módosítsák és a belső kontrollokat annak alapján működtessék
 • a gazdálkodási-pénzügyi szabályzatok aktualizálása maradéktalanul nem történt meg, illetve a munkaköri leírások sem tükrözték pontosan a feladat- és hatásköröket, ezek megvalósítására tettünk javaslatot;

 

 

bb) a belső ellenőrzés megállapításaira és javaslataira tett intézkedések és azok megvalósulása

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra a költségvetési szervek vezetői, illetve a Polgármesteri Hivatal illetékes dolgozói minden esetben intézkedési tervet készítettek a határidők és felelősök megjelölésével.

A Ber. 29/A. §-ának (4) bekezdése előírja, hogy az ellenőrzött költségvetési szervek a belső ellenőrzés által tett javaslatokhoz kapcsolódó intézkedésekről, a javaslatok hasznosulásáról a következő év január 31-ig beszámoljanak a jegyzőnek. Az intézmények a jogszabályban előírt ellenőrzési beszámolókat elkészítették, megküldték a jegyzőnek. Az ellenőrzöttek nyilatkoztak az intézkedési tervben megfogalmazottak megvalósításáról. Az ellenőrzési beszámolókban foglaltakat, az intézkedések megvalósítását a belső ellenőrzés a következő vizsgálatok keretében ellenőrzi.

Az intézkedések megvalósítását részletesen a 4. számú melléklet tartalmazza.

A tárgyévben jóváhagyott intézkedések száma összesen 33 volt, amelyből a Polgármesteri Hivatalnak 5 intézkedést, az irányított költségvetési szerveknek (továbbiakban: irányított szervek) 28 intézkedést javasoltunk. A megvalósult intézkedések aránya az előző évekről áthúzódó intézkedésekkel együtt 96,2% volt.

Az előző évekről áthúzódó és a tárgyévi intézkedések a Polgármesteri Hivatalban 2010. évben megvalósultak. Az irányított szerveknél az előző év(ek)ről 10 áthúzódó intézkedés volt, amelyek egy kivétellel teljesültek, a Szociális Központnál a rászorultságtól függő pénzbeli ellátások számítógépes nyilvántartása 2011. évben valósult meg. A tárgyévi intézkedéseket egy kivétellel végrehajtották (a Móricz Zsigmond Művelődési Központnál nem készült el a saját honlap).

További, úgynevezett „nem konkrét határidejű” (pl: értelem szerint, folyamatos, stb.), illetve 2011. évben lejáró határidejű intézkedés: a Polgármesteri Hivatalnál egy, a Városgazdálkodási Igazgatóságnál négy volt.

A Polgármesteri Hivatal következő évben lejáró intézkedései közül a könyvelési adatok merev lemezre történő biztonsági mentése új szerver üzembeállításával lesz teljesíthető (addig hordozható winchesterre történik a mentés).

bc) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok (Ber. 31. § (3) bekezdés bb) pont)

A 2011. évi belső ellenőrzési tevékenység ellátása során továbbra is a PM módszertani útmutatása, a szakmai továbbképzések tapasztalatai alapján járunk el, figyelemmel kísérjük a jogszabályok és a feladatellátás összhangját.

 

Tisztelettel kérem a jelentés elfogadását.

 

Barcs, 2011. április 4.

 

 

Karvalics Ottó

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2010. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentését.

 

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. április 4.

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

 

- melléklet