Ma 2020. szeptember 27., vasárnap, Adalbert napja van. Holnap Vencel napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459.

 

 

 

 

………. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Szalai és Társa Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-vel kötött temetői-kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. február 17-i ülésére

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. §. (3) bekezdésében előírtak szerint, a tulajdonát képező köztemetők fenntartásáról és üzemeltetéséről – kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján - gondoskodik. Ennek megfelelően nyilvános pályázatot írt ki - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet alapján - a tulajdonát képező köztemetők kegyeleti közszolgáltatás keretében történő fenntartására és üzemeltetésére. A pályázati eljárás eredményeként történt meg a közszolgáltató kiválasztása és a Képviselő-testület 257/2000. (XI.23.) sz.-ú határozata értelmében a barcsi önkormányzati tulajdonú temetők fenntartási és üzemeltetési jogát - középtávú közszolgáltatási szerződés keretében - a Szalai és Társa Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 140/1.) nyerte el.

 

A Szalai és Társa Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-vel (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 140/1.) az önkormányzati tulajdonú köztemetők fenntartása és üzemeltetése tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés 2011. február 26-ig hatályos, ezért Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2011. (I.27.) sz. határozatában döntött Barcs Város tulajdonában álló köztemetők fenntartása, üzemeltetése és kegyeleti közszolgáltatás ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítéséről, lebonyolításáról.

 

Barcs Város Önkormányzata ugyanakkor tárgyalássorozat megkezdésével kezdeményezte a Közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítását a közbeszerzési eljárás lezárásáig a jelenlegi feltételrendszerrel a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 39. § (2) bekezdése e) pontjára tekintettel.

 

A hivatkozott jogszabályi előírás kimondja, hogy

„A szerződésnek tartalmaznia kell

e) a szerződés érvényességi idejét, amely 5 évnél rövidebb és 15 évnél hosszabb nem lehet, de újbóli megkötése nem zárható ki.”

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (3) pontja a temető tulajdonosának kötelezettségeként határozza meg a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását az alábbiak szerint:

„A temető tulajdonosa – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – köteles a temető fenntartásáról, továbbá üzemeltetéséről gondoskodni. E feladatait saját maga, illetve – szerződés alapján – gazdálkodó szervezet útján is elláthatja.”

 

E feladatok-, illetve a közszolgáltatás folyamatos ellátását kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatályba lépésével, a szerződésben foglaltak alapján a Közszolgáltató átvállalta.

 

A közszolgáltatási szerződés módosítása a fenti jogszabályi előírások maradéktalan teljesülését, a közszolgáltatás folyamatos ellátását hivatott szolgálni.

 

A fenti indokokat figyelembe véve, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés mellékleteként csatolt, a Szalai és Társa Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-vel Barcs Város közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonát képező köztemetők kegyeleti közszolgáltatás keretében történő fenntartására és üzemeltetésére kötött szerződés módosításának tervezetét fogadja el, és hatalmazzon fel annak aláírására.

 

B a r c s, 2011. február 08.

 

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező, a Szalai és Társa Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 140/1.) és Barcs Város Önkormányzata (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.) között az önkormányzat tulajdonát képező köztemetők kegyeleti közszolgáltatás keretében történő fenntartására és üzemeltetésére kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítását, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

Felelős:     Karvalics Ottó alpolgármester

Határidő:    értelem szerint

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

B a r c s, 2011. február 08.

 

 

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítás

Amely létrejött egyrészről:

 

Barcs Város Önkormányzata

székhely: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. E. u. 46.

képviseli: Karvalics Ottó polgármester

(a továbbiakban: Önkormányzat)

 

 

másrészről:

Szalai és Társa Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi

Betéti Társaság

székhely: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 140/1; Cg:14-06-300294

képviseli: Druskóczy Irén üzletvezető

mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató)

 

 

között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

 

 

1.) A szerződő felek 2000. december 29. napján kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötöttek az önkormányzat tulajdonát képező köztemetők kegyeleti közszolgáltatás keretében történő fenntartása és üzemeltetése tárgyában, melyet közös akaratelhatározással az alábbiak szerint módosítanak:

 

2.)Tekintettel arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2011. február 26.-ig hatályos, ezért Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2011. (I.27.) sz. határozatában döntött Barcs Város tulajdonában álló köztemetők fenntartása, üzemeltetése és kegyeleti közszolgáltatás ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítéséről, lebonyolításáról. Így Barcs Város Önkormányzata és a Közszolgáltató között megkötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbításra kerül a közbeszerzési eljárás lezárásáig a jelenlegi feltételrendszerrel „a temetőkről és a temetkezésről” szóló 1999. évi XLIII. törvény 39.§ (2) bekezdés e) pontjára tekintettel. Ennek értelmében a szerződő felek az alapszerződés 14. pontját az alábbiakkal egészítik ki:

 

„E szerződés a hatályba lépésétől számítva 10 évig érvényes. Hatályba lép a közszolgáltató számviteli szabályzata Képviselő-testületi jóváhagyása napján.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében a szerződés hatályát meghosszabbítják a közbeszerzési eljárás lezárásáig, mivel az Önkormányzat az általa kiírt közbeszerzési eljárást 2011. február 26. napjáig lezárni nem tudja.

A felek a közbeszerzési eljárás lezárásának tekintik az eljárás eredményeként megkötött közszolgáltatási szerződés hatálybalépésének napját, melyről az Önkormányzat írásban értesíti a Közszolgáltatót.”

 

3.)Szerződő felek a jelen szerződés-módosítással nem érintett kérdésekben az eredeti közszolgáltatási szerződés rendelkezéseit alkalmazzák.

 

 

 

Felek ezen szerződés-módosítást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

 

Barcs, 2011. február ….

 

......................................................                                        .…............................................

Karvalics Ottó                                                            Druskóczy Irén

polgármester                                                               üzletvezető

Barcs Város Önkormányzata                             Szalai és Társa Temetkezési Szolgáltató és

Kereskedelmi  Betéti Társaság

 

Ellenjegyzem:

 

Barcs, 2011. február  ……..

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

Barcs Város Önkormányzata