Ma 2024. július 17., szerda, Endre és Elek napja van. Holnap Frigyes napja lesz.

Barcs Városi Önkormányzat

Városgazdálkodási Igazgatósága

Igazgatójától

7570 Barcs, Széchenyi u. 48.

 

 

 

 

 

 

 

 

……sz. napirend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási Igazgatóság Alapító okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. március. 17-i ülésére

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011.02.15-én hozott 30/2011. (II.15) sz. határozatában elrendelte a Városgazdálkodási Igazgatóság létszámcsökkentését 15 fővel. Ennek következtében az intézmény szervezeti felépítését és működési rendjét átszerveztük a költségvetési tárgyalásokon megbeszéltek szerint.

Ezen átszervezések az Alapító okirat és az SZMSZ módosításának szükségességét vonják maguk után. Ezenkívül a 2010. évi XC. törvény 66. § (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló ún. státusztörvényt. A hatályon kívül helyezéssel egyidőben a jogalkotó a státusztörvény bizonyos rendelkezéseit átemelte az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvénybe (továbbiakban:Áht.). Így a 2010. augusztus 15-i hatállyal módosított Áht.-ba beépítették a költségvetési szervek „életútjára” (alapítás, nyilvántartás, átalakítás, megszüntetés stb.) vonatkozó szabályokat. Az Áht. módosítása és a státusztörvény hatályon kívül helyezése mellett az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) is módosult 2010. augusztus 15-i hatállyal.

 

A fent hivatkozott jogszabályi változások eredményeként a költségvetési szervek alapító okiratát érintő lényegi változások:

 

- megszűnt a tevékenység jelleg szerinti besorolás (közhatalmi, közszolgáltató és ezen belüli bontások)

 

- a költségvetési szervek négy tevékenységtípusa (alap, kiegészítő, kisegítő, vállalkozási) kettőre (alap és vállalkozási) csökkent

 

- a feladatellátási funkcióhoz kapcsolódó besorolás elnevezés gazdálkodási jogkör elnevezésre változott

 

A Magyar Államkincstár az Áht. és az Ámr. 2010. augusztus 15-én hatályba lépett változásairól írásban tájékoztatta Barcs város címzetes főjegyzőjét. Ebben az is szerepelt, hogy a költségvetési szervek alapító okiratán a jogszabályi változásokat elegendő a 2010. augusztus 15-ét követő első módosítás során átvezetni.

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága Alapító okiratát az előterjesztés szerint szíveskedjen módosítani, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását pedig az előterjesztés szerint szíveskedjen jóváhagyni!

 

 

Barcs, 2011. március 4.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Ungvári Zoltán

 

 

 

 

 

Határozati javaslat:

1. Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyja. Felhatalmazza Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aláírására.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő: értelem szerint

2. Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

2.1. Az SZMSZ III. fejezetében törlésre kerülnek az alábbi szövegrészek:

 

Az intézmény vállalkozásként végezhető  tevékenysége:

A rendelkezésre álló szabad kapacitások kihasználása.

 

Szakfeladatok:

2009. december 31-ig

-     014034   Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

-         454018   Épületfenntartás és korszerűsítés

-         701015   Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

-            751757 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó,        kisegítő szolgálatai

-         751845   Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

-         751922   Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai

-         902113   Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

-         930910   Fürdő és strandszolgáltatás

-         930932   Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás

2010. január 1-től

-         412000  Lakó- és nem lakó épület építése
-         421100  Út, autópálya építése
-         431100  Bontás

Vállalkozási tevékenység köre, mértéke:

2009. december 31-ig

751959 Költségvetési szervek által végzett egyéb vállalkozási tevékenység:

A Városgazdálkodási Igazgatóság vállalkozási tevékenységet azzal a feltétellel folytathat, ha az nem akadályozza az alaptevékenysége ellátását. A Városgazdálkodási Igazgatóság vállalkozási tevékenységéből származó bevételeinek együttes összege az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. Rendelet 64. § (4) bekezdésében foglaltak alapján két egymást követő évben nem haladhatja meg a ténylegesen teljesített - a költségvetési támogatást is magában foglaló - összbevétel egyharmadát

 

2010. január 1-től vállalkozási tevékenységet nem folytat.

2.2. Az SZMSZ III. fejezetében az Internet honlap szövegrész kiegészül az elkészült új honlap címével: http://www.vgigbarcs.hu/

 

2.3. Az SZMSZ IV. fejezete helyébe az előterjesztés 2. számú melléklete lép.

 

2.4. Az SZMSZ V. fejezetében törlésre kerül a közterület-fenntartási részlegvezetőre, a karbantartási részlegvezetőre, a műszaki csoportvezetőre valamint a piacfelügyelőre vonatkozó szövegrész.

 

2.5. Az SZMSZ V. fejezetében a „főkönyvelő” megnevezést „gazdasági vezető” megnevezésre változik, feladatköre kiegészül a gépjármű ügyintéző munkájának irányításával.

 

2.6. Az SZMSZ V. fejezete kiegészül az alábbi szövegrésszel:

 

Városüzemeltetési részlegvezető :

A vezető beosztás ellátásával a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója bízza meg, tevékenységét annak irányítása mellett végzi.

Jogállását a vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg.

Feladatköre:

-         Felelős a részleg szervezett és hatékony működéséért,

-         Közvetlenül irányítja a parkfenntartási csoportvezető munkáját.

-         Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a napi feladatok végrehajtását, az időjárás – és létszámváltozások függvényében a szükséges és indokolt szervezési intézkedéseket megteszi,

-         Összefogja a város zöldfelületeinek gondozását és felújítását,

-         Meghatározza a havi, heti, napi városüzemeltetési munkák sorrendjét és végrehajtási ütemezését.

-         Feladata a város közterületeinek, parkjainak, virágfelületeinek, növényanyagainak gondozása, fenntartása.

-         Az intézmény területein lévő virágházak, szabadtéri kertészeti területek hasznosításának szervezése, szakmai irányítása,

-         Irányítja az utak mentén és környezetükben lévő fák, bokrok szakszerű metszését, karbantartását,

-         Feladata a város közterületein parkjaiban és játszóterein található köztéri berendezések állapotának felmérése, javíttatása, karbantartása .

-         Gondoskodik a részleg részére kiadott anyag és technikai eszközök megóvásáról, megőrzéséről,

-         Téli időszakban megszervezi és felügyeli a hóeltakarítással és síkosságmentesítéssel kapcsolatos munkákat,

-         Felelős a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartásáért,

-         Szoros kapcsolatot tart fenn a Munkaügyi Központ illetékes munkatársával, a közhasznú foglalkoztatások körében,

-         Részt vesz a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer (FEUVE) működtetésében,

-         Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza.

A fentieken túl ellátja és ellenőrzi mindazt, amire felettesétől utasítást kap, valamint ami munkaköréből következik, illetve adódik.

 

 

 

Parkfenntartási csoportvezető:

A városüzemeltetési részlegvezetőnek van közvetlenül alárendelve. Feladata a Városgazdálkodási Igazgatóság parkfenntartási, köztisztasági feladatok közvetlen irányítása, összehangolása, vezetése. Közvetlenül neki vannak alárendelve a városüzemeltetés dolgozói, a részleghez beosztott közcélú és közhasznú dolgozók.

Feladatköre:

-         Közvetlenül szervezi a város zöldfelületeinek éves rendszeres gondozását, fenntartását.

-         Koordinálja a közmunkás brigádvezetők és a beosztott alkalmazottak munkáját.

-         A rendelkezésére bocsátott közhasznú és közcélú dolgozók feladatait igény szerint irányítja.

-         Meghatározza a heti, napi városfenntartási munkák sorrendjét és végrehajtási ütemezését.

-         Az intézmény telephelyén lévő raktárak kezelése, a raktári rend fenntartása.

-         Gondoskodik a az alárendelt dolgozók munkaeszközeinek névre való kiadásáról, a szerszámmozgás vezetéséről és visszavételezéséről.

-         Felelős a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartásáért,

-         Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza.

-         A fentieken túl ellátja és ellenőrzi mindazt, amire felettesétől utasítást kap, valamint ami munkaköréből következik, illetve adódik.

 

2.7. Az SZMSZ V. fejezetében az ingatlankezelési előadó feladatköre kiegészül az alábbival:

 

Gondoskodik az önkormányzati bérlakásokban felmerülő műszaki hibák kijavításáról

 

2.8. Az SZMSZ VII. fejezete kiegészül az alábbi szövegrésszel:

 

-         Vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata

-         Cafetéria szabályzat

-         Szabályzat a kiküldetésekről

-         Helységek és berendezések használatának szabályzata

-         Szabálytalanságok kezelésének rendje

-         Informatikai biztonsági szabályzat

-    Eszközök és források értékelési szabályzata

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Ungvári Zoltán igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő: értelem szerint

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

Barcs, 2011. március 4.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

1. számú melléklet

Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága

Alapító okiratát módosító okirat

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága Alapító okiratát (továbbiakban Alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja:

 

 

1. Az Alapító okirat 3. pontjában a 2010. január 1-től szövegrészben az alábbi szakfeladatok törlésre kerülnek:

412000 Lakó-és nem lakó épület építése

421100 Út, autópálya építése

431100 Bontás

 

2. Az Alapító okirat 4. pontja törlésre kerül

 

3. Az Alapító okirat 5-10. pontjainak számozása 4-9.-re módosul

 

4. Az Alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

 

6. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó

 

 

 

 

Záradék:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen Módosító okiratot …/2011. (III.17.) sz. határozatával jóváhagyta.

 

 

 

Barcs, 2011. március

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                                                  Karvalics Ottó

címzetes főjegyző                                                                                         polgármester

2. számú melléklet

IV.AZ  INTÉZMÉNY  IRÁNYÍTÁSI  -  SZERVEZETI  STUKTÚRÁJA

A Városgazdálkodási Igazgatóság szervezeti egységei, felépítése

A Városgazdálkodási Igazgatóság belső szervezeti egységeinek, vezető szintjeinek meghatározásánál alapelv, hogy a feladatokat zavartalanul és a legeredményesebben láthassák el.

A Városgazdálkodási Igazgatóság az alábbi szervezeti egységekre tagolódik, melyek élén az alábbi felelős beosztású vezetők állnak:

Részleg

Vezető

Városüzemeltetési részleg

részlegvezető

Gazdasági részleg

gazdasági vezető

Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ

fürdővezető

Az intézmény belső szervezeti egységeinek főbb feladatai

Az intézmény belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál elsődleges cél, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek megfelelően.

A fenti körülmények figyelembe vételével intézményünkben az alábbi szervezeti egységek határozhatók meg:

Városüzemeltetési részleg feladatai:

-         Barcs város közigazgatási határai között végzi a városfenntartásból adódó feladatokat:

-         Zöldfelületek kaszálása, lombeltakarítás, fák és cserjék gondozása, fakivágás és újratelepítés, vízelvezető árkok, csatornaszemek tisztítása,

-         Az üvegházak és fóliák üzemeltetése – alapanyag előállítás és a közterületi virágágyak kezelése

-         Utak, járdák seprése; közterületeken végzet szemétszedés; utcai szemetesek ürítése; hóeltakarítás – síkosságmentesítés, bezárt hulladéklerakó kezelése

-         Előző feladatokhoz kapcsolódó szállítási és gépüzemeltetési feladatok

-         Közterületi, játszótéri berendezések javítása, karbantartása

-         Előbbiekhez kapcsolódva foglalkoztatja és felügyeli a közfoglalkoztaottakat.

-         Ezen munkavállalókkal oldjuk meg a

-         telephely, a szeméttelep, a Szabadstrand őrzését,

-         a nyilvános WC üzemeltetését,

-         a parkfenntartás szakértelmet nem igénylő feladatait,

-         köztisztasági feladatokat

-         kertészeti feladatokat

-         szezonális jellegű feladatokat (parlagfűmentesítés)

Gazdasági részleg

-         A mindenkori jogszabályi előírásoknak, a fenntartó utasításainak megfelelően végzi tevékenységét, szervezi az intézmény gazdasági, pénzügyi munkáját, ellátja munkaügyi feladatait.

-         Kialakítja és folyamatosan ellátja az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási rendszerét, mely alapján adatszolgáltatást végez.

-         Az ingatlankezelési előadó útján bonyolítja az önkormányzati bérlakások, a Drávai szabadstrand, a Piac és a nyilvános WC-k üzemelési, fenntartási feladatait. Szervezi az önkormányzati bérlakások  karbantartási feladatait.

-         A gépjármű ügyintézőn keresztül szervezi a gépek javítását, szervizelését és műszaki vizsgára való felkészítését

-         Bonyolítja a saját és közfoglalkoztatás keretében felvett munkavállalók lejelentési kötelezettségeit

A fürdő részleg feladatai:

-         A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ magas színvonalú működtetése

A Városgazdálkodási Igazgatóság közalkalmazotti állománya:

Részleg

Teljes munkaidős (fő)

Részmunkaidős (fő)

Városüzemeltetés

13

1

Gazdasági részleg

8

0

Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ

21

1

Összesen:

42

2

A közalkalmazotti létszámon felül a 12 hónap átlagában minimum 30 fő (20-55)                köz-foglalkoztatott alkalmazása szükséges a városfenntartás feladataihoz


A Városgazdálkodási Igazgatóság szervezeti felépítése

A Városgazdálkodási Igazgatóság szervezeti felépítése, vezetői  szintjei a racionális működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények érdekében határoztuk meg. Az intézmény szervezeti felépítése alá- és fölérendeltség, illetőleg munkamegosztás szerint az alábbi:

IGAZGATÓ

GAZDASÁGI VEZETŐ

VÁROSÜZEMELTETÉSI  RÉSZLEGVEZETŐ

FÜRDŐVEZETŐ

MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS

Pénztáros

PARKFENNTARTÁSI CSOP.VEZ.

Pénztárosok

TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS

Főkönyvi könyvelő

Úszómesterek

JOGI SZOLGÁLTATÁS

Munkaügyi ügyintéző

Közterületi dolgozók

Medence-felügyelők

Anyagkönyvelő

Takarítók

Műszaki ügyintéző

Gépjárművezetők

Gépészek

Szerelő

Ingatlankezelési előadó

Gyepmester

Kertészeti dolgozó

Köz-foglalkoztatás