Ma 2023. június 05., hétfő, Fatime és Fatima napja van. Holnap Norbert és Cintia napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 46.

Pf.62. Telefon:  82/462-459 

 

 

 

 

 

……. sz. napirend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata 2011.évi költségvetéséről szóló

6/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet

módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. március 31-i  rendkívüli ülésére

 

Az államháztartásról szóló törvény alapján a központi előirányzat módosítások, a képviselő-testület által hozott döntések és az átruházott, valamint a saját hatáskörben elrendelt módosítások indokolják a 2011. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

 

 

Képviselő-testület döntése alapján a címrend változik:

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei közül a Móricz Zsigmond Művelődési Központ átkerül az önállóan működő költségvetési szervei közé.

 

 

Képviselő-testület döntései, melyek a bevételi és a kiadási oldalt egyaránt módosítják:

 

- ……./2011. (III.31.) számú határozata alapján a  BNI Városi Óvodák IV. számú tagóvodájának és a BNI Deák Ferenc Általános Iskola Dráva-parti Tagintézménye fejlesztésére 33.333 e Ft kiadást tervez, 30.000 eFt bevételt tervez és 3.333 eFt önerőt biztosít az általános gazdálkodási tartalék terhére. Továbbá Bolhó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1.330 eFt önerő részt átutal Barcs Város Önkormányzata Költségvetési elszámolási számlájára, mely összeg elkülönítésre kerül az Önkormányzat céltartalékában.

 

- ……./2011. (III.31.) számú határozata alapján Barcs Városi Könyvtár berendezés fejlesztésére 2.200 e Ft kiadást tervez, 1.980 eFt bevételt tervez és 220 eFt önerőt biztosít az általános gazdálkodási tartalék terhére.

 

 

Intézmények költségvetési előirányzat átcsoportosítására vonatkozó igényei:

 

- A Vízvári Iskola és Óvoda költségvetésének módosítása indokolja a BNI költségvetésének módosítását az alábbiak szerint:

  • a saját bevételét 1.255 eFt-tal,
  • az átvett pénzeszközét 240 eFt-tal,
  • önkormányzati kiegészítést 13.450 eFt-tal csökkenti,
  • a személyi juttatásokat 4.529 eFt-tal,
  • a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 341 eFt-tal,
  • dologi kiadásainak előirányzatát 10.075 eFt-tal csökkenti.

Összességében a BNI költségvetése (bevételi és kiadási oldalon egyaránt) 14.945 eFt-tal    csökken.

 

Létszám előirányzat módosítás:

 

A Képviselő-testület 30/2011. (II.15.) számú határozata 3. pontjában (a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének döntési rendszerének folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló BM rendelet alapján a Magyar Államkincstárral történt egyeztetéseknek megfelelően) a BNI és a Szociális Központ 2011.évi engedélyezett létszám-előirányzata módosításra kerül. A Szociális Központ 2011. évi közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata 3,75 fő, a 21 fő a 2010.évi áthúzódó bér miatt tévesen került meghatározásra.

Emiatt ezen két intézmény létszám-előirányzatát a határozati javaslatnak megfelelően módosítani szükséges, mely maga után vonja Barcs Város Önkormányzata intézményi összes létszám-előirányzatának módosulását is.

 

 

Az általános gazdálkodási tartalék alakulása:

 

Eredeti általános gazdálkodási tartalék:                                                           21.630 eFt

(Tartalékot növelő tételek nem voltak, a csökkentő tételek 3.333 eFt + 220 eFt = 3.553 eFt, a pályázatok önereje.)

A módosított általános gazdálkodási tartalék a I. negyedév végén:       18.077 eFt

(Általános gazdálkodási tartalékból az Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka 16.447 eFt, a kisebbségi önkormányzatok általános gazdálkodási tartaléka 200 eFt és az Ivóvízminőségjavító társulás általános gazdálkodási tartaléka 1.430 eFt.)

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

 

 

Barcs, 2011. március 25.

 

 

Karvalics Ottó

 

 

 

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete a 30/2011. (II.15.) számú határozata 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

Barcs Város Képviselő-testülete a BNI engedélyezett létszám-előirányzatát 386 főről 366,5 főre módosítja.

Barcs Város Képviselő-testülete a Szociális Központ engedélyezett létszám-előirányzatát 95 főről 93 főre módosítja.

 

Barcs Város Képviselő-testülete a Barcs Város Önkormányzata intézményi összes létszám-előirányzatát 752,5 főben állapítja meg.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. március 25.

 

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

 

……./2011. (…...) önkormányzati rendelete az

Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító

6/2011. ( III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

 

Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III. 25.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. §

 

A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi   költségvetését

 

5.486.475 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

5.762.162.ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

275.687 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

 

Ezen belül:

 

  • a működési célú bevételt                                                     3.743.579 e Ft-ban

ebből:

-         finanszírozási célú műveletek bevételét                       295.385 e  Ft-ban

-         előző évi pénzmaradványt                                              5.141 e Ft-ban

 

  • a működési célú kiadásokat                                                3.740.026 e Ft-ban

ebből:

-         a személyi juttatások kiadásait                                1.758.846 e Ft-ban

-         a munkaadókat terhelő járulékokat                            458.484 e Ft-ban

-         a dologi kiadásokat                                                1.089.558 e Ft-ban

-         az ellátottak pénzbeli juttatásait                                    15.593 e Ft-ban

-         a speciális célú támogatásokat                                   369.718 e Ft-ban

-         az általános tartalékot                                                  18.077 e Ft-ban

-         a céltartalékot                                                             29.750 e Ft-ban

 

  • a felhalmozási célú bevételt                                                 2.223.023 e Ft-ban

ebből:

-         finanszírozási célú műveleteket                                   174.471 e Ft-ban

-         előző évi pénzmaradványt                                              5.130 e Ft-ban

 

  • a felhalmozási célú kiadást                                                    2.226.576  e Ft-ban

ebből:

-         a beruházások összegét                                          1.027.931 e Ft-ban

-         a felújítások összegét                                                  912.087 e Ft-ban

-         egyéb felhalmozási célú kiadásokat                           34.815 e Ft-ban

-         egyéb felhalmozási célú támogatásokat                       5.130 e Ft-ban

-         az intézményi felhalmozási kiadások összegét               40.843 e Ft-ban

-         finanszírozási célú műveleteket összegét                      204.440 e Ft-ban

-         céltartalék (felhalmozási célra)                                    1.330 e Ft-ban

állapítja meg.

 

3. §

 

A Rendelet 7. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

 

31.080 ezer Ft összegben állapítja meg.

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

 

18.077 ezer Ft összegben állapítja meg.

 

4. §

 

(1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 2/c. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 2/e. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 3/a. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(5) A Rendelet 3/b. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(6) A Rendelet 4.számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

(7) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

(8) A Rendelet 6/a. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

 

5. §

 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

Barcs, 2011. március 31.

 

 

 

Karvalics Ottó                                      Balázsné dr. Vástyán Krisztina

polgármester                                                  címzetes főjegyző

 

- mellékletek

 

Választás 2022