Ma 2023. április 01., szombat, Hugó napja van. Holnap Áron napja lesz.

Statikus tartalom

Tételek # 
13. A Dalkia Energia Zrt. ajánlatának elvi támogatása. (Szóbeli előterjesztés)
12. Barcs Város közterületén lévő fák kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása
11. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása
10. Aljegyző munkakör betöltésére pályázat kiírása
09. A szennyvíz-beruházással kapcsolatos peres eljárás megindításáról, a pertársaságban való részvételről
08. 211 m2 értékesítése az 1861/3 hrsz-ú ingatlanból, Petrinovics Péter Barcs, Széchenyi u. 3. II/13. szám alatti lakos részére
07. Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelet módosítása
06. A költségvetési szervek 2012. évi ellenőrzési terve
05. A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosítása
04. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának, módosítása
03. Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények Térítési Szabályzatának módosítása
02. A KAPOS VOLÁN Zrt. 2010. évi beszámolójának elfogadása a barcsi helyi autóbuszjárat működési költségeiről, és a szükséges Önkormányzati támogatásról
01. napirend
Meghívó
Meghívó
01. A szennyvíz-beruházással kapcsolatos peres eljárás megindításáról, a pertársaságban való részvételről szóló 214/2011.(X.20.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése. (Szóbeli előterjesztés)
04. A Tűzoltóság túlmunka kifizetéséhez kapcsolódó többletbevételének felhasználása
10. Aljegyző kinevezésére javaslat
09. Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója
08. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének módosítása
07. Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről
06. Beszámoló a többcélú kistérségi együttműködés tapasztalatairól, a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről
05. A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2012. évi keretösszegének megállapítása
03. Kivonat Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények felügyeleti, átfogó, pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzési jelentéséből
02. Beszámoló Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények 2010-2011. évi tevékenységéről
01. napirend
Meghívó
03. Startmunka-programhoz önerő biztosítása
02. A „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” elnevezésű kötvények átütemezése
01. Az önkormányzat folyószámla-hitelkeret megújításának engedélyezése, valamint a munkabérhitel szerződés megkötése
Meghívó
28. Barcs Város közigazgatási területén a közterületen lévő nyárfák kivágása
27. A Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosítása
26. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása
25. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) számú rendeletének módosításáról
24. Barcs Város Önkormányzata Képviselő- testületének rendelete a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) rendeletének módosításáról
23. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete…/2011. (…) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról
22. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2011. (….) önkormányzati rendelete az építmény és telekadóról
21. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 22/2003. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
20. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi munkatervének megállapítása
19. A Kisebbségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások felülvizsgálata
18. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
17. A Szivárvány EGYMI 2011. évi pótelőirányzat iránti kérelme
16. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények 2011. évi költségvetésének módosítása
15. Barcs Város Önkormányzata 2011.évi költségvetésében általános gazdálkodási tartalék növelése
14. A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Szervezeti és Működési szabályzatának módosítása
13. Kivonat a Barcsi Szociális Központ utóellenőrzési jelentéséből
12. Beszámoló a Barcsi Szociális Központ 2009-2010. évi tevékenységéről
11. Barcs Város Önkormányzata Képviselő- testületének rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 27/2004. (IV.30.) számú rendeletének módosításáról
10. A temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések 2011. évi tapasztalatai
09. Tájékoztató a 2011. évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról
08. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról szóló 21/2004. (IV.30.) sz. rendeletének módosításáról
07. Tájékoztató a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2012. évre elszámolható vízterhelési díj mértékéről
06. Tájékoztató a víziközmű közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról
05. A barcsi helyi autóbuszjárat 2012. évi működési költségeiről, a szükséges Önkormányzati támogatásról, és a menetrend módosítása
04. Barcs Város Önkormányzata Képviselő- testülete rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) rendelet módosításáról
03. A hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés vállalkozói árának költségelemzése alapján történő közszolgáltatói díj megállapítása
02. Tájékoztató a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól
01. napirend
Meghívó
Meghívó
A szennyvíz-beruházással kapcsolatos peres eljárás megindításáról, a pertársaságban való részvételről szóló 223 / 2011. (X.28.) számú képviselő-testületi határozat módosítása
01. napirend
A XIV. Barcsi Nemzetközi Vásár és Élelmiszeripari Szakvásár megrendezéséről
Barcs, Hősök tere 1-2., Nagyhíd u. 1. sz. alatti társasházban házmester megbízásáról
Porga Sándor Barcs, Köztársaság u. 51. 1/1. szám alatti lakós telekhatár rendezési kérelme a 0489/21 és a 489/23 hrsz-ú területek között
A HHE Fánimajor Gyűjtőállomás – MOL Babócsa gázvezeték közötti DN 150 gázgerincvezeték által érintett ingatlanokon bányaszolgalmi jog bejegyzéséről
Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselőkkel szemben 2012. évben meghatározandó teljesítménykövetelmények alapját képező célokról
A barcsi Szociális Központ bővítése és felújítása című pályázat beadásáról
Előterjesztés a Barcsi Szociális Központ 2011. évi költségvetésének, valamint a szociális ellátások előirányzatának módosításáról
a Barcsi Szociális Központ 2011. évi költségvetésének, valamint a szociális ellátások előirányzatának módosításáról
a Barcsi Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Szakmai Programja módosításáról és jóváhagyásáról
1. Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése megtárgyalásának I. fordulója
Meghívó
13. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
12. Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága 2011. évi előirányzat módosítása
11. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. ( …) számú önkormányzati rendelete a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemek meghatározásáról
10. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011. (XII.30.) számú, az építmény és telekadóról szóló önkormányzati rendeletének módosítása
09. Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. keretében „Modulszerű turisztikai termékcsomagok összeállítása a határrégióban” című pályázat beadása
07. Beszámoló az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság tevékenységéről
06. Az óvodák nyári zárva tartásának engedélyezése
05.Az óvodai beíratás időpontjának engedélyezése
04. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet módosítása
03. A Barcsi Szociális Központ Otthoni Szakápolási Szolgálata tevékenységének megszüntetése
02. Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről; a határellenőrzési, határrendészeti feladatokról
01. napirend
Meghívó
13. Barcs Város Önkormányzata 2/2010.(II.05.) számú, az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló önkormányzati rendeletének módosítása
12. Barcs 134/28 hrsz-ú területből 2960 m2 bérbeadása
11. Beszámoló a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről
10. A tanköteles korú gyermekek iskolai beíratása időpontjának kijelölése
09. Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának megbízásával kapcsolatos teendők
08. Barcs Város Önkormányzata 2011. évi gyermekvédelmi tevékenységének értékelése
07. Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megállapítása
06. Javaslat a 2012. évi városi nagyrendezvények programjára és költségeire
05. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének és finanszírozási tervének jóváhagyása
04. Barcs Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségeinek 2013 - 2015. évekre várható összege
03. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
02. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
01. napirend
Közmeghallgatás
Meghívó
02. Pályázat benyújtása a 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján aBNI Városi Óvodák Hársfa utcai tagóvodájának fejlesztésére
01. Barcs Város Önkormányzata Barcsi Városi Bölcsőde pályázatok lemondás

Alkategóriák