Ma 2023. június 02., péntek, Kármen és Anita napja van. Holnap Klotild és Cecília napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.

Pf.: 62., Tel.: 82/463-176

                                                                                                     ………….napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete…/2011. (…)

önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Készült:

Barcs Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

2011. december 22-i ülésére

Általános indoklás

Tisztelt Képviselő-testület!

A települési önkormányzatok alapvető feladata a közhatalom helyi gyakorlása mellett, a helyi közszolgáltatások biztosítása. Ezeknek a feladatoknak a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása szükségessé teszi az önkormányzatok önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtését.

A rendelkezésre álló, csökkenő összegű állami normatívák, az átengedett adók és saját bevételek nem elegendőek az önkormányzat által felvállalt és kötelező feladatok finanszírozására.

Az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy a helyi adó fajtáit és az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez, az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan megállapítsa.

A helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) ad felhatalmazást a települési önkormányzatoknak arra, hogy illetékességi területükön, saját rendeletükkel helyi adókat vezessenek be. Az önkormányzatok vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó), kommunális jellegű adók: magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó bevezetésére jogosultak.

A rendelet újraszabályozza a magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó rendelkezéseket. Az újraszabályozás terjedelme indokolta új rendelet megalkotását.

A Htv. 7. §-a alapján az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza, hogy az adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetén csak egyféle adó megfizetésére lehet kötelezni, az önkormányzat döntésétől függően vagy vagyoni típusú adót (építményadó, telekadó) vagy kommunális adót lehet kivetni. A rendeletben az adómentességek körének meghatározásával biztosítottuk azt, hogy egy adótárgy után az adóalanynak egyszeri fizetési kötelezettsége keletkezzen

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell.

A Jat. 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélet hatását, különösen:

  1. 1.társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
  2. 2.környezeti és egészségi következményeit
  3. 3.adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
  4. 4.a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit
  5. 5.a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

Fentiek alapján az adórendelet megalkotásának várható következményei:

A rendeletalkotás hatásai:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

2012. január 1-től a magánszemélyek kommunális adója a törvényi szabályozás szerinti maximum lenne, a jelenlegi adómérték: 12.000 Ft/év , a tervezett adómérték: 17.000 Ft/év

Az adókivetésből várható bevétel 2012-ben: 63 419 000 Ft (többletbevétel a jelenlegi szabályozáshoz viszonyítva: 18 757 691 Ft )

2. Környezeti és egészségi következményei:

A rendelet megalkotása következményeként környezeti és egészségi hatás nem mérhető.

 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet alkalmazásával és végrehajtásával kapcsolatos munka jelentős többletfeladatot jelent az adócsoport számára. A lakosságok értesíteni kell a kommunális adó emeléséről, az építmény és telekadóval kapcsolatos változásokról, az ügyintézést követően határozniuk kell az adó megfizetéséről, a nyilvántartást felül kell vizsgálni, és aktualizálni.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendeletmegalkotás a költségvetési hiány csökkentését teszi lehetővé, hozzájárul az Önkormányzat működőképességének megőrzéséhez.

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az adócsoport személyi feltétele 4 fő, szervezeti és tárgyi feltételek adottak, a pénzügyi vonzata a korábbi adókivetéssel azonos, mivel az adófizetési kötelezettséget határozatban kell megállapítani.

A magánszemélyek kommunális adója a törvényi adómaximumnak megfelelően 17.000 Ft/év.

Az adó megállapításának és kivetésének eljárási rendje:

Várhatóan december hónapban, a rendelet elfogadását követően megkezdődik a nyilvántartás felülvizsgálata és aktualizálása. Ezt követően az adócsoport munkatársai megkezdik a bevalláshoz szükséges nyomtatványok és a kitöltést segítő tájékoztatás kiküldését az adózók részére. A bevallások határideje a tervek szerint 2012. január 31., ezt követően határozattal állapítják meg az adófizetési kötelezettséget, amely alapján 2012. évben az adó első részletét az általános szabályoktól eltérően 2012. május 15-ig kell megfizetni. A magánszemélyek részére biztosítva lesz az évente négy időpont az adó befizetésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Barcs, 2011. december 6.

                                                                                         Karvalics Ottó

Részletes indokolás

 

1-3. §-hoz

 

A rendelet Barcs Város illetékességi területére terjed ki.

Kommunális adókötelezettség terheli az építmény és a telek tulajdonosát, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

Lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg.

A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

Kommunális adó fizetésére köteles a telek valamint az építmény tulajdonosa, valamint az a magánszemély, aki lakásbérleti joggal rendelkezik.

 

A 4. §-hoz

 

Az adó mértéke adótárgyanként, lakásbérleti jogonként 17.000 Ft, ez a Htv. 26.§-a alapján az adó mértékének felső határa.

 

Az 5-6. §-hoz

 

Az önkormányzatnak a helyi szabályozás keretében lehetősége van a kedvezményeket megállapítani. A kedvezmények köre az alacsony jövedelemmel rendelkezők adóterhét igyekszik mérsékelni, a mentességek körének szabályozása a kettős adóztatás (ugyanazon adótárgyra építmény és kommunális adó fizetési kötelezettség is fennállna) elkerülését szolgálja.

 

Nem lakás céljára szolgáló épület: az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján garázsnak, gépjárműtárolónak, raktárnak, üvegháznak, műhelynek, szerviznek, üzemnek, üzemcsarnoknak, pincének, présháznak, hűtőháznak, gyárnak minősülő vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész, továbbá a melléképület és a melléképületrész;

Lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjárműtároló: a lakóépületben lévő épületrész, vagy a lakóépület elhelyezésére szolgáló telken álló épület, amely kialakításánál fogva gépjármű tárolására alkalmas, függetlenül attól, hogy az épület vagy az épületrész az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként szerepel;

Melléképület, melléképületrész: a lakás, az üdülő elhelyezésére szolgáló telken lévő és a lakás, üdülő szokásos használatához szükséges, de huzamos emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen sem szolgáló, tüzelő, lom, szerszám, kerékpár, babakocsi tárolására szolgáló épület vagy épületrész, ide nem értve a gépjárműtárolót. A többlakásos lakóépületben lévő lakás esetén a lakástulajdonhoz tartozó, 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó, lomok, szerszámok, tüzelő tárolására szolgáló helyiség, feltéve, hogy az az épületen belül, de a lakástól elkülönítve helyezkedik el, valamint lakóépületben az osztatlan közös tulajdonban lévő közlekedő és tároló-helyiség, akkor, ha azt a tulajdonközösség közösen használja.

 

 

A 7-8. § -hoz

Az adózás rendje szerint az adót két részletben: március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni, ettől eltérő szabályozás akkor lehetséges, ha az az adóalanyra kedvezőbb.

2013-tól az adót négy egyenlő részletben a tárgyév március 15-ig, június 15-ig, szeptember 15-ig, illetve december 15-ig kell megfizetni. 2012-ben, az adóemelés bevezetésének évében az első részlet megfizetési határideje: 2012. május 1.

 

A 9-10. §-hoz

A beszedett adó összegéről és az adó felhasználásáról az önkormányzat a költségvetési beszámoló részeként a város lakosságát minden évben tájékoztatja. A 10. § a hatályba lépésről rendelkezik.

                             Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

………../2011. (….) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, a helyi közszolgáltatások biztosítása, a feladatok ellátásához szükséges bevételek kiegészítése érdekében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdésében, 5. § b) pontjában, és a 6. § -ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

A rendelet hatálya

1. §

 

A rendelet Barcs Város illetékességi területére terjed ki.

 

Az adó alanya és adókötelezettség

2. §

 

Az adó alanya a külön jogszabályban meghatározott[1] adóalannyal azonos.

 

3. §

 

Kommunális adókötelezettség terheli az építmény és a telek magánszemély tulajdonosát, továbbá azt a magánszemélyt is, aki Barcs Város Önkormányzata illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Az adó mértéke

4. §

 

Az adó mértéke adótárgyanként, lakásbérleti jogonként 17.000 Ft.

 

Adókedvezmények

5. §

 

(1) A fizetendő adó 50-100 % - ig terjedő összegben adókedvezmény illeti meg az adózót, amennyiben az egy főre eső havi jövedelem a ténylegesen együtt élő hozzátartozók jövedelmét is figyelembe véve nem haladja meg a nyugdíjak legkisebb összegéről szóló jogszabályban meghatározott mértéket az alábbiak szerint:

a) 50 % kedvezmény illeti meg az adózót, amennyiben az egy főre eső jövedelem a (2) bekezdésben meghatározottak szerint nem haladja meg a nyugdíjminimum 100 %-át

b) 50-70 % kedvezmény illeti meg az adózót, amennyiben az egy főre eső jövedelem a (2) bekezdésben meghatározottak szerint nem haladja meg a nyugdíjminimum 70 %-át

c) 70-100 % kedvezmény illeti meg az adózót, amennyiben az egy főre eső jövedelem a (2) bekezdésben meghatározottak szerint nem haladja meg a nyugdíjminimum 50 %-át

(2) A fizetendő adó 50 %-ig terjedő összegben adókedvezmény illeti meg az adózót

  1. a)egyedülálló nyugdíjas által lakott lakásingatlan esetén, amennyiben a nyugdíja nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét.
  2. b)a családban élő nyugdíjasok által lakott lakásingatlanok esetén, ahol valamennyi együtt élő családtag 70 éven felüli és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét.

(3) A külterületen lévő, az ingatlan nyilvántartás szerint lakóházként nyilvántartott, 30 m2 alapterületet meg nem haladó építmények esetén az adóalany a fizetendő adó összegéből 50 % kedvezményre jogosult.

(4) Az adókedvezmény ügyében benyújtott kérelmek elbírálása során jövedelem: ami a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény meghatározása szerint jövedelemnek minősül. A kérelemben foglalt feltételek fennállását az adózónak kell igazolnia.

Adómentesség

6. §

 

Mentes az adókötelezettség alól

  1. a)a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmények közül az, amelyet a tulajdonos vállalkozás céljára használ, hasznosít, használatba ad, és amely után az adóalany építményadó fizetésére köteles
  2. b)telek, amely után az adóalany telekadó fizetésére köteles
  3. c)a magánszemély tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló épület

 

 

Eljárási szabályok

7. §

 

(1) Az adóalany az adó kivetését követően részletfizetés engedélyezésére és adókedvezmény megállapítására irányuló kérelmet nyújthat be az adóhatósághoz. A kérelmet az adózónak írásban, indoklással és a szükséges igazolásokkal együtt kell benyújtania az adóhatóság felé.

(2) Az eljárás során az adózó az illetékekről szóló külön jogszabályban meghatározott mértékű illeték megfizetésére köteles.

 

Az adó megfizetésének határideje

8. §

(1) Az adó részleteinek megfizetési határideje 2012. évben: 2012. május 15., június 15., szeptember 15., december 15.

(2) 2013-tól az adót négy egyenlő részletben a tárgyév március 15-ig, június 15-ig, szeptember 15-ig, illetve december 15-ig kell megfizetni.

Az adó felhasználásról tájékoztatás

9. §

(1) A beszedett adó összegéről és az adó felhasználásáról az önkormányzat a költségvetési beszámoló részeként a város lakosságát minden évben tájékoztatja.

Záró rendelkezések

10. §

(1) A rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2003. (XI.28.) számú, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelete.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Barcs, 2011. december 22.

Karvalics Ottó                                                                   Balázsné dr. Vástyán Krisztina

Polgármester                                                                               címzetes főjegyző  [1] A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 24.§ .

Választás 2022