Ma 2024. máj. 28., kedd, Emil és Csanád napja van. Holnap Magdolna napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 46.

Tel.: 82/463-176

                                                                                                          …….sz. napirendi pont

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2011. október 20-i ülésére

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 134/2011. (V.27.) számú határozatával fogadta el Barcs Város Önkormányzata költségcsökkentési és bevétel növelési intézkedési tervét.

Az elfogadott intézkedési tervben a tervezett ingatlanértékesítések előfeltétele, hogy a Képviselő-testület a korlátozottan forgalomképesként nyilvántartott ingatlanokat forgalomképessé nyilvánítsa. A forgalomképessé nyilvánítandó ingatlanok a következők: Óvoda (Damjanich u. 2.), Napközi Otthon, Pártok háza, Zeneiskola, Zeneiskola II., Kollégium (Leányiskola), Egészségház, volt Iskola (Bem. u.).

Az ingatlanok jelenleg a korlátozottan forgalomképes vagyonelemek közt szerepelnek Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklete 3,4, 9,11,12,14,15,17, sorszámú sorai alapján.

Az ingatlanok közül megosztásra kerülnek a Rendelet 2. számú melléklete 4. és 14. sorszám alatt szereplő ingatlanok a következőképpen:

A 4. sorszámmal jelölt, 359//2 hrszú Iskola 359/3 hrszú 6705 m2 területű része korlátozottan forgalomképes marad, 359/4 hrszú, 719 m2 területű része forgalomképes lesz, lakóház, udvar megnevezéssel.

A 14. sorszámmal jelölt, 57 hrszú Egészségház 57/1 hrszú, 3572 m2 területű része továbbra is korlátozottan forgalomképes marad, 57/2 hrszú 1583 m2 területű része lesz forgalomképes.

Az értékesítéshez szükséges, hogy a Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 15. § (1) bekezdése, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdése alapján minősített többséggel az ingatlanokat a forgalomképes vagyonelemek közé sorolja. A Rendelet 4. § (5) bekezdése alapján a vagyontárgy forgalomképesség szerinti besorolásának megváltoztatásáról a Képviselő-testület dönt.

A Rendelet 3. számú mellékletéből törölni szükséges a 328 sorszámmal jelölt 1831/27 hrszú beépítetlen területet, valamint a 329 sorszámmal jelölt 1831/57 hrszú beépítetlen területet, mivel ezek eladásra kerültek.

A Rendelet 3. számú mellékletében 229 sorszámmal jelölt 911/1/A/8. hrszú Barcs, Barátság u. 7. II/8. szám alatti ingatlant, valamint a 268 sorszámmal jelölt 1819/9/A/7. hrszú Barcs, Köztársaság u. 51. II/6. szám alatti ingatlant a nyilvántartásból törölni szükséges, mivel ezek szintén eladásra kerültek.

A Rendelet mellékleteinek jelölését a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 128.§ rendelkezésének megfelelően szükséges megváltoztatni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet szíveskedjen jóváhagyni!

Barcs, 2011. szeptember 27.

                                                                                                          Karvalics Ottó

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

…/2011. (…) önkormányzati rendelete

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelete módosításáról

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 79-80. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, az Ötv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Hatályukat vesztik Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 2. sz. mellékletének 3, 9,11,12,15,17 sorszámú sorai.

(2) Hatályukat vesztik a Rendelet 3. sz. mellékletének 232,271 és 328, 329 sorszámú sorai.

 

2. §

(2) A Rendelet 2. sz. mellékletének 4. sorszámú sora helyébe az „Egészségház 57/1 3572” szövegrész lép

(3) A Rendelet 2. sz. mellékletének 14. sorszámú sora helyébe az „Iskola 359/3 6705” szövegrész lép.

3.§

(1) A Rendelet 3. sz. melléklete a következő 1. sorszámú sorral egészül ki:

„1 volt óvoda 46 1003”

(2) A Rendelet 3. sz. melléklete a következő 2. sorszámú sorral egészül ki:

„2 Egészségház 57/2 1583”

(3) A Rendelet 3. sz. melléklete a következő 26. sorszámú sorral egészül ki:

„26 volt napközi Otthon 160 2218”

(4) A Rendelet 3. számú melléklete a következő 27. sorszámú sorral egészül ki:

„27 Pártok háza 174 423”

(5) A Rendelet 3. számú melléklete a következő 28. sorszámú sorral egészül ki:

„28 Zeneiskola 184 1835”

(6) A Rendelet 3. számú melléklete a következő 32. sorszámú sorral egészül ki:

„32 Lakóház, udvar 359/4 719”

(7) A Rendelet 3. számú melléklete a következő 41. sorszámú sorral egészül ki:

„41 Zeneiskola II. 656 1153”

(8) A Rendelet 3. számú melléklete a következő 44. sorszámú sorral egészül ki:

„44 volt kollégium 882 2363”

4.§

(1) A Rendelet 2. sz. mellékletében az 1-227 sorszámú sorok számozása 1-221 sorszámokra változik.

(2) A Rendelet 3. sz. mellékletében az 1-23 sorszámú sorok számozása 1-25 sorszámokra változik. A Rendelet 3. sz. mellékletében a 24-26 sorszámú sorok számozása 29-31 sorszámokra változik. A Rendelet 3. sz. mellékletében a 27-34 sorszámú sorok számozása   33-40 sorszámokra változik.

(3) A Rendelet 3. sz. mellékletében a 35-36 sorszámú sorok számozása 42-43 sorszámokra változik. A Rendelet 3. sz. mellékletében a 37-329 sorszámú sorok számozása 45-333 sorszámokra változik.

5.§

 

(1) A Rendelet 1. számú mellékletének elnevezése 1. melléklet a 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelethez elnevezésre változik.

(2) A Rendelet 2. számú mellékletének elnevezése 2. melléklet a 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelethez elnevezésre változik.

(3) A Rendelet 3. számú mellékletének elnevezése 3. melléklet a 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelethez elnevezésre változik.

Záró rendelkezés

6. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Barcs, 2011. október 20.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                                                  Karvalics Ottó

            címzetes főjegyző                                                                             polgármester