Ma 2023. június 05., hétfő, Fatime és Fatima napja van. Holnap Norbert és Cintia napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

....... sz. napirendi pont

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének

módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. szeptember 15-i ülésére

Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény alapján a központi előirányzat módosítások, a képviselő-testület által hozott döntések és az átruházott, valamint a saját hatáskörben elrendelt módosítások indokolják a 2011. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

Központi forrásokból biztosított előirányzatok, melyek a bevételi és a kiadási oldalt egyaránt módosítják:

- Prémiumévek program-munkáltatói ktg-ek támogatása 453 eFt

- Az integrációs intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 3.756 eFt

- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására 4.437 eFt

- Prémiumévek program-munkáltatói ktg-ek támogatása 430 eFt

- Kiegészítő felmérési adatok alapján 2.251 eFt

- Kiegészítő felmérési adatok alapján (16-os egyeztető) - 3.887 eFt

- Barcsi Kistérségi Járóbeteg központ fejlesztéséhez EU önerőalap tám. 7.345 eFt

- Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények fejlesztéséhez EU önerőalap tám. 7.428 eFt

- Lakossági közműfejlesztés támogatása 793 eFt

- ÖNHIKI támogatás 122.529 eFt

- Nyári gyermekétkeztetés támogatás 6.492 eFt

- Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények fejlesztéséhez EU önerőalap tám. 3.601 eFt

- Óvodáztatási támogatása 510 eFt

- 2011. évi bérkompenzáció 14.799 eFt

Összesen: 170.937 eFt

A Képviselő-testület költségvetést érintő döntései:

- 43/2011. (II.17.) számú határozata szerint a Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. sz. alatt található antenna árbóc tulajdonjogának megszerzésére 20 eFt-ért, amit a 2011. évi költségvetés általános gazdálkodási tartalék terhére biztosít.

- 60/2011. (III.17.) számú határozata szerint a „Városi nagyrendezvények" elkülönített összegből 283 eFt-ot a Móricz Zsigmond Művelődési Központ részére a Városi ünnepségek és koszorúzás szervezésére biztosít.

- 89/2011. (IV.28.) számú határozata szerint a 2011. évi költségvetés általános gazdálkodási tartalék terhére biztosít 939 eFt-ot az AQUA Rádió részére.

- 94/2011. (IV.28.) számú határozata szerint a 2011. évi költségvetés általános gazdálkodási tartalék terhére biztosít 231 eFt-ot a Kandó K. utcában 11 db bibircses nyírfa kivágásához és pótlásához.

- 96/2011. (IV.28.) számú határozata szerint a Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága 2011. évi költségvetésének előirányzatát az általános gazdálkodási tartalék terhére 6.186 eFt-al megemelte, úgy hogy a bevételi oldalon az önkormányzati támogatás, a kiadási oldalon a dologi kiadás emelkedik.

- A Képviselő-testület 30/2011 (II.15.) határozata alapján a Móricz Zsigmond Művelődési Központ (Városi Könyvtárral és a Múzeummal együtt) 2011.04.01.-i gazdasági integrálása miatt a Szolgátatások ellenértéke 3.109 eFt-tal, az Egyéb sajátos bevételek 539 eFt-tal növekedett.

- A Képviselő-testület 154/2011 (VII.12.) határozata alapján Barcsi Roma telep rehabilitációja címmel benyújtott pályázaton elnyert támogatásról és megvalósításáról lemondott.

A polgármester átruházott hatáskörében hozott pénzügyi döntései, melyek forrása a céltartalék e célból elkülönített 1.5 millió Ft, nem volt.

Kisebbségi Önkormányzatok költségvetést érintő döntéseket nem hozott.

Településrészi Önkormányzatok döntései, melyek a 2011. évi költségvetést módosítják:

Drávaszentesi településrészi Önkormányzat:

- 4/2011. (III.16.) számú határozatában a gyermekfarsanggal összefüggő kiadásokra 23 eFt-ot biztosít saját kerete terhére.

- 5/2011. (III.16.) számú határozatában a nőnapi rendezvényre 28 eFt-ot biztosít saját kerete terhére.

- 9/2011. (IV.12.) számú határozatában a húsvéti díszek és ajándékok készítéséhez kellékek vásárlására 5 eFt-ot biztosít saját kerete terhére.

- 10/2011. (V.18.) számú határozatában az anyák napi programra 10 eFt-ot biztosít saját kerete terhére.

- 13/2011. (VI.07.) számú határozatában a gyermeknapi programra 40 eFt-ot biztosít saját kerete terhére.

- 14/2011. (VI.07.) számú határozatában a Hősök napi koszorúzásra 5 eFt-ot biztosít saját kerete terhére.

- 16/2011. (VI.27.) számú határozatában a falu napi programokra 78 eFt-ot biztosít saját kerete terhére.

Somogytarnócai településrészi Önkormányzat:

- 12/2011. (III.12.) számú határozata alapján Nőnapi rendezvényre 96 eFt-ot hagyott jóvá a saját pénzeszköze terhére.

Bizottságok döntései, melyek a 2011. évi költségvetést módosítják:

Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság:

- 35/2011. (V.25.) számú határozatában a saját hatáskörében felhasználható 2011. évi pénzkerete terhére Városi Pedagógusnapi tárgyjutalomra 11 eFt-ot biztosít.

Intézmények költségvetési előirányzat átcsoportosítására vonatkozó igényei:

-

A céltartalék alakulását befolyásolják:

- bizottságok döntései,

- a képviselő-testület döntései,

- a településrészi önkormányzatok döntései,

- a polgármester átruházott jogkörében hozott döntése.

I. negyedév végéig módosított céltartalék: 31.080 eFt

Tartalékot csökkentő tételek összesen a II. negyedévben: 579 eFt

Sportegyesületek támogatása 3.105 eFt

A II. negyedévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege: 27.396 eFt

Az általános gazdálkodási tartalék alakulását befolyásolják:

- kisebbségi önkormányzatok döntései,

- a képviselő-testület döntései.

Negyedév végéig módosított általános gazdálkodási tartalék: 18.077 eFt

Tartalékot növelő tételek a II. negyedévben: 0 eFt

Tartalékot csökkentő tételek a II. negyedévben: 7.376 eFt

A módosított általános gazdálkodási tartalék a II. negyedév végén: 10.701 eFt

Kérem a Tisztel Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Barcs, 2011. augusztus 31.

Karvalics Ottó

polgármester

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

......./2011. (......) önkormányzati rendelete az

Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító

6/2011. ( III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Barcs Város Önkormányzat Képviselő – testületének az Önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2011. (III.25.) számú önkormányzati rendelet bevezető részének helyébe a következő rendelkezés lép:

„Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:"

1. §

(1) Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III. 25.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdésében az 1. számú melléklet szövegrész helyébe 1. melléklet szöveg lép.

(2) A Rendelet 2. § (3) bekezdésében az „1. számú melléklet" szövegrész helyébe „1. melléklet" szöveg lép.

(3) A Rendelet 3. § (2) bekezdésében a „2. számú melléklet" szövegrész helyébe „2. melléklet" szöveg lép.

(4) A Rendelet 3. § (3) bekezdésében a „2/d. számú melléklet" szövegrész helyébe „6. melléklet" szöveg lép.

(5) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében a „2. számú melléklet" szövegrész helyébe „2. melléklet" szöveg lép.

(6) A Rendelet 4. § (2) bekezdésében a „2. számú melléklet" szövegrész helyébe „2. melléklet" szöveg lép.

(7) A Rendelet 4. § (3) bekezdésében a „3/a. számú melléklet" szövegrész helyébe „8. melléklet" szöveg lép.

(8) A Rendelet 4. § (3) bekezdésében a „3/b. számú melléklet" szövegrész helyébe „9. melléklet" szöveg lép.

(9) A Rendelet 4. § (4) bekezdésében a „4. számú melléklet" szövegrész helyébe „10. melléklet" szöveg lép.

(10) A Rendelet 4. § (5) bekezdésében a „4. számú melléklet" szövegrész helyébe „10. melléklet" szöveg lép.

(11) A Rendelet 4. § (6) bekezdésében az „5. számú melléklet" szövegrész helyébe „11. melléklet" szöveg lép.

(12) A Rendelet 4. § (7) bekezdésében a „6/a. számú melléklet" szövegrész helyébe „13. melléklet" szöveg lép.

(13) A Rendelet 4. § (8) bekezdésében a „6/a. számú melléklet" szövegrész helyébe „13. melléklet" szöveg lép.

(14) A Rendelet 4. § (9) bekezdésében a „4. számú melléklet" szövegrész helyébe „10. melléklet" szöveg lép.

(15) A Rendelet 4. § (9) bekezdésében az „5. számú melléklet" szövegrész helyébe „11. melléklet" szöveg lép.

(16) A Rendelet 4. § (10) bekezdésében a „4. számú melléklet" szövegrész helyébe „10. melléklet" szöveg lép.

(17) A Rendelet 4. § (10) bekezdésében az „5. számú melléklet" szövegrész helyébe „11. melléklet" szöveg lép.

(18) A Rendelet 4. § (11) bekezdésében az „12. számú melléklet" szövegrész helyébe „22. melléklet" szöveg lép.

(19) A Rendelet 7. § (1) bekezdésében a „2/e. számú melléklet" szövegrész helyébe „7. melléklet" szöveg lép.

(20) A Rendelet 8. § a „9/a. számú melléklet" szövegrész helyébe „18. melléklet" szöveg lép.

(21) A Rendelet 8. § a „9/b. számú melléklet" szövegrész helyébe „19. melléklet" szöveg lép.

(22) A Rendelet 9. § a „7/a. számú" szövegrész helyébe „13." szöveg lép.

(23) A Rendelet 9. § a „7/b. számú" szövegrész helyébe „14." szöveg lép.

(24) A Rendelet 9. § a „7/c." szövegrész helyébe „15." szöveg lép.

(25) A Rendelet 11. § a „11. számú" szövegrész helyébe „21." szöveg lép.

(26) A Rendelet 12. § a „10. számú" szövegrész helyébe „20." szöveg lép.

2. §

A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetését

5.639.038 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

5.793.832 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

154.794 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt 3.775.249 e Ft-ban

ebből:

- finanszírozási célú műveletek bevételét 174.492 e Ft-ban

- előző évi pénzmaradványt 5.141 e Ft-ban

• a működési célú kiadásokat 3.770.903 e Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 1.762.499 e Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 459.324 e Ft-ban

- a dologi kiadásokat 1.110.754 e Ft-ban

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 15.593 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 385.966 e Ft-ban

- az általános tartalékot 10.701 e Ft-ban

- a céltartalékot 26.066 e Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt 2.223.023 e Ft-ban

ebből:

- finanszírozási célú műveleteket 174.471 e Ft-ban

- előző évi pénzmaradványt 5.130 e Ft-ban

• a felhalmozási célú kiadást 2.227.369 e Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 1.027.931 e Ft-ban

- a felújítások összegét 909.887 e Ft-ban

- egyéb felhalmozási célú kiadásokat 35.608 e Ft-ban

- egyéb felhalmozási célú támogatásokat 5.130 e Ft-ban

- az intézményi felhalmozási kiadások összegét 43.043 e Ft-ban

- finanszírozási célú műveleteket összegét 204.440 e Ft-ban

- céltartalék (felhalmozási célra) 1.330 e Ft-ban

állapítja meg.

3. §

A Rendelet 7. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

27.396 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

10.701 ezer Ft összegben állapítja meg.

4. §

(1) A Rendelet 14. § (1) bekezdésében „ Az önállóan működő és gazdálkodó" szövegrész helyébe „ Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő " szövegrész lép.

(2) A Rendelet 14. § (2) bekezdésében „ Az önállóan működő és gazdálkodó" szövegrész helyébe „ Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő " szövegrész lép.

5. §

Hatályát veszti a Rendelet 19.§-ban „az 50.000 Ft-ot meghaladó összegű" szövegrész.

6. §

(1) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2/a. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(3) A Rendelet 2/b. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(4) A Rendelet 2/c. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(5) A Rendelet 2/d. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(6) A Rendelet 2/e. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(7) A Rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(8) A Rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(9) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(10) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(11) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(12) A Rendelet 6/a. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(13) A Rendelet 7/a. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(14) A Rendelet 7/b. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(15) A Rendelet 7/c. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(16) A Rendelet 8. melléklet helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

(17) A Rendelet 9/a. melléklet helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

(18) A Rendelet 9/b. melléklet helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

(19) A Rendelet 10. melléklet címében a „10. számú melléklet" szövegrész helyébe a "20. melléklet a 6/2011.(III.25.) önkormányzati rendelethez" szöveg lép.

(20) A Rendelet 11. melléklet helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

(21) A Rendelet 12. melléklet helyébe e rendelet 22. melléklete lép.

(22) A Rendelet 13. melléklet címében a „13. számú melléklet" szövegrész helyébe a "23. melléklet a 6/2011.(III.25.) önkormányzati rendelethez" szöveg lép.

(23) A Rendelet 14. melléklet címében a „14. számú melléklet" szövegrész helyébe a "24. melléklet a 6/2011.(III.25.) önkormányzati rendelethez" szöveg lép.

(24) A Rendelet 15. melléklet címében a „15. számú melléklet" szövegrész helyébe a "25. melléklet a 6/2011.(III.25.) önkormányzati rendelethez" szöveg lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Barcs, 2011. szeptember 15.

Karvalics Ottó Balázsné dr. Vástyán Krisztina

polgármester címzetes főjegyző

 

Melléklet

 

Választás 2022