Ma 2024. június 19., szerda, Gyárfás napja van. Holnap Rafael napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 46.

Tel.: 82/463-176

                                                                                                          …….sz. napirendi pont

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

A szennyvíz-beruházással kapcsolatos peres eljárás megindításáról,

a pertársaságban való részvételről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2011. október 20-i ülésére

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

A szennyvízcsatorna-hálózattal és a szennyvíztisztító teleppel kapcsolatosan felmerült problémák miatt megbeszélést folytattam a Dr. Halmos ügyvédi irodával.

Dr. Halmos Péter ügyvéd úr által készített tájékoztató anyagok az előterjesztés mellékletét képezik.

Az Ügyvéd úr álláspontja az, hogy a tulajdonközösség vagyoni érdekei súlyosan sérültek.

Az önkormányzatok részéről lényeges a haladéktalan igényérvényesítés, amely elsődlegesen a 2005.12.20-i megállapodás (amelyben a jótállási/szavatossági igényérvényesítésről mondtak le az önkormányzatok) megtámadása semmisség, vagy érvénytelenség okán, majd ezt követően a DRV Zrt., mint lebonyolító, műszaki ellenőr perbe vonásával a kivitelező vállalkozók perlése jótállási, szavatossági és kártérítési alapon.

Az Ügyvéd úr javaslata viszonylag kisebb összegre indítani a pert (30.000.000 Ft kijavítási költség) majd a jogalap tekintetében közbenső határozatot kérni, és annak jogerőre emelkedését követően a kereseti követelés összegét megemelni.

Az Ügyvéd úr által készített tájékoztatóban jelzi, hogy álláspontja szerint a peres eljárást célszerű megindítani valamennyi tulajdonostárs, tehát valamennyi érintett önkormányzat (tulajdoni hányadának megfelelő) perben állása- és egységes jogi képviselet mellett.

Az érintet önkormányzatoknak, mivel a perbeli követelések ugyanabból a jogviszonyból erednek, célszerű pertársaságot alapítaniuk a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 51.§ alapján.

Az előzetes egyeztetések alapján valószínűsíthető, hogy valamennyi önkormányzat szándékában áll a pertársaságban részt venni, és a költségekhez tulajdoni hányaduk arányában hozzájárulni, az ehhez kapcsolódó képviselő-testületi döntések folyamatban vannak.

A települések a hozzájárulásának mértékét a mellékelt táblázat tartalmazza.

Az ügyvédi képviselet peres eljárás megindítása esetén 2.000.000,- Ft + ÁFA alapdíjat, valamint 30.000,- Ft + ÁFA/tárgyalási nap költséget ró az önkormányzatokra Az ügyvédi alapdíjat a perindítást megelőzően meg kell előlegezni.

A várhatóan felmerülő költségek:

A szakértői eljárás díja, valamint a dologi kiadások, ennek összege nem becsülhető meg előzetesen.

Az ügyvédi díj, ami az ajánlat szerint 2.000.000 Ft+ÁFA alapdíj, a pertárgy értékének 5%+ÁFA sikerdíj, valamint tárgyalási naponként 30.000 Ft+ÁFA költségtérítés.

A peres eljárás megindítását megelőzően az alapdíj összegének 22,97 %-át, összesen 459.400 Ft+ÁFA (összesen: 574.250 Ft-ot) kell az ügyvédi irodával kötendő megállapodással egyidejűleg Barcs Város Önkormányzatának megfizetnie.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltakkal szíveskedjen egyetérteni!

Barcs, 2011. október 5.

                                                                                                          Karvalics Ottó

 

 

 

Határozati javaslat:

 

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szennyvízberuházással kapcsolatos peres eljárás megindítására, a Dr. Halmos ügyvédi irodával kötendő ügyvédi megbízási szerződés aláírására és a pertársaságban való részvételhez való hozzájárulásra.

2. Az ügyvédi alapdíj költségének a tulajdoni hányad szerinti 22,97 részét, 459.400 Ft+ÁFA-t, összesen: 574.000 Ft-ot Barcs Város Önkormányzata a költségvetés általános gazdálkodási tartalékának terhére biztosítja.

3. A további költségek (ügyvédi napidíj, szakértői költségek előlegezése) megfizetését tulajdoni hányadának arányában, szükség szerint biztosítja.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. október 5.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

       címzetes főjegyző

 

Melléklet