Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények

Intézmény vezetőjétől

7570 Barcs, Tavasz u. 3.

Tel: 82-463-326.

……..sz. napirendi pont

Előterjesztés

a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények 2011. évi költségvetésének módosításáról


Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

           2011. december     22-i ülésére

 

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19.) Kormányrendelet 68. §. (3) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.”

 

 

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (1)-(2). bekezdése szerint:

(1) „A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az átcsoportosítás jogát az általa meghatározott keretek között, a bizottságaira és a polgármesterre átruházhatja.”

1. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények 2011. évre jóváhagyott költségvetésének fő előirányzatai között az alábbi átcsoportosítás engedélyezését kéri:

 

Indokolás:

1.1 BNI Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola előirányzat átcsoportosítás

Az előirányzat átcsoportosítás a BNI Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményegységében vált szükségessé, mivel a 2011. évi költségvetésben a pedagógusok túlmunkadíja nem a ténylegesen megtartott óraszámnak megfelelően került tervezésre.

Ez az intézményben 6 916 ezer Ft bér + 1 867 ezer Ft összegű járulék többlet kiadást eredményezett. Ezen kívül nem került tervezésre a pedagógusok nyári szabadságára járó távolléti díjának, valamint az érettségi és a szakmai vizsga díjazására kifizetett megbízási díjak összege, mely 2 621 ezer Ft bér + 669 ezer Ft összegű járulék többlet kiadást eredményezett.

Mivel az intézményegység dologi kiadásaira tervezett előirányzat esetében megtakarítás mutatkozik, ezért nem szükséges a fenntartó részéről önkormányzati támogatás biztosítása, hanem előirányzat átcsoportosítással biztosítható a fedezet a fenti kiadások teljesítésre.

A BNI Ipari és kereskedelmi Szakképző Iskola intézményegység többletfinanszírozást nem igényel.

 

Kiadási előirányzat növekedés

Személyi juttatások                                           9 537 ezer Ft

Munkaadót terhelő járulékok                             2 536 ezer Ft

Személyi juttatások+járulékok összesen:                   12 073 ezer Ft

 

Kiadási előirányzat csökkenés

Dologi kiadások                                         12 073 ezer Ft

 

 

 

 

1.2. A működésre átvett pénzeszközök, a felsorolt pályázatok elnyerése miatti előirányzat módosítás.

 

 

Az előirányzatok módosítására az alábbiak miatt van szükség:

A működésre átvett pénzeszközök, a felsorolt pályázatok elnyerése miatt év közben érkeztek a BNI bankszámlájára.

-         TÁMOP 3.4.3. pályázat Tehetségekért a BNI-ben

-         TÁMOP 3.4.4. pályázat Együtt a tehetségekért a BNI-ben

-         Iskola alma pályázat (napi egy alma biztosítása az általános iskolák 1-4. osztálya részére)

-         ÚTRAVALÓ ösztöndíjprogram ( Út az érettségihez és Út a középiskolába)

-         Hiányszakmák tanulói részére biztosított ösztöndíj

-         Munkaügyi központ támogatása a tartós munkanélküliek, illetve pályakezdők alkalmazása miatt

A pályázatokon elnyert összegek a pályázati kiírásokban meghatározott célokra kerültek felhasználásra, ezért szükséges az előirányzat módosítás mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.

 

Bevételi előirányzat növekedés

Működésre átvett pénz                             23 240 ezer Ft

Felhalmozási célú átvett pénz                       224 ezer Ft

Bevétel összesen:                                       23 464 ezer Ft

Kiadási előirányzat növekedés

Személyi juttatás                                       7 380 ezer Ft

Munkaadót terhelő járulékok                     1 465 ezer Ft

Dologi kiadások                                         7 987 ezer Ft

Ellátottak pénzbeli juttattásai                    6 408 ezer Ft

Felhalmozási kiadások                                   224 ezer Ft

Kiadás összesen:                                      23 464 ezer Ft

2. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények 2011. évre jóváhagyott költségvetésének fő előirányzatainak módosítására pótelőirányzat engedélyezése.

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények barcsi tagintézményei részére a 2011. évi költségvetésében az alábbi előirányzat módosítás engedélyezését kéri:

 

Indokolás:

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat a 2011. évi költségvetésben nem került teljes körűen tervezésre.

Nem került tervezésre egyik intézményegységnél sem a betegszabadság után járó távolléti díj, valamint a pedagógusok nyári szabadságára járó távolléti díj, melynek összege az intézmény 5 000 ezer Ft + 1 906 ezer Ft járulék.

Az Arany János Iskolában a túlmunka nem a megtartott óraszámnak megfelelően került tervezésre, a ténylegesen kifizetett összeg 3 414 ezer Ft bér + 922 ezer Ft járulék összeggel meghaladja a tervezett összeget.

A 2011. évi dologi kiadási előirányzat nem tartalmazza a 2010. évről áthúzódó szállítói kifizetetlen számlák összegét, melynek összege a barcsi intézmények vonatkozásában 65 556 ezer Ft-ot tesz ki. Ezen kívül az évközi júliusi és októberi normatíva lemondás 6 097 ezer Ft összegű előirányzat csökkenést eredményezett. A költségvetés nem tartalmazza a Szociális Központ részéről az óvodai étkeztetéssel kapcsolatosan 2011. évtől kezdődően havonta leszámlázott rezsi költséget, mely éves szinten 14 000 ezer Ft-ot tesz ki. Ezért a 2011. évben várható összes dologi kiadás 85 653 ezer Ft-tal meghaladja a költségvetésben   tervezett előirányzatot.

A saját bevételek a 2011. évi költségvetésben irreálisan magasra lettek tervezve, a teljesítés várhatóan 35 748 ezer Ft-tal elmarad a tervezettől, ezért szükséges a saját bevételek csökkentése, és az intézmény finanszírozás növelése annak érdekében, hogy a kiadások teljesíthetőek legyenek.

Kiadási előirányzat növekedés

Személyi juttatások                                       8 414 ezer Ft

Munkaadót terhelő járulékok                       2 828 ezer Ft

Dologi kiadások                                        85 653 ezer Ft

Kiadási előirányzat növekedés összesen: 96 895 ezer Ft

Bevételi előirányzat csökkenés

Saját bevétel                                                 35 748 ezer Ft

Bevételi előirányzat növekedés

Intézményfinanszírozás                           132 643 ezer Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előirányzatok módosításáról szóló előterjesztést szíveskedjen elfogadni.

Barcs, 2011. december 6.                                    

                                                                     Kincsei János BNI igazgató

                             Helyett : Csonka Zoltán

                           általános igazgatóhelyettes

 

 

Határozati javaslat:

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények előirányzat átcsoportosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A Barcsi Nevelési és Oktatási intézmények működési célra átvett pénzeszköz előirányzata 23 240 ezer Ft-tal, felhalmozási célra átvett pénzeszköz előirányzata 224 ezer Ft-tal nő.

Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 16 917 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 4 001 ezer Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 6 408 ezer Ft-tal, a felhalmozási kiadások előirányzata 224 ezer Ft-tal növekszik, a dologi kiadások előirányzata 4 086 ezer Ft-tal csökken.

Felelős: Karvalics Ottó Polgármester a határozat közléséért

            Kincsei János igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő: értelem szerint

2. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények pótelőirányzat igénylési kérelmét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A Barcsi Nevelési és Oktatási intézmények intézményfinanszírozás előirányzata 132 643 ezer Ft-tal nő, saját bevételi előirányzata 35 748 ezer Ft-tal csökken.

Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 8 414 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 2 828 ezer Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 85 653 ezer Ft-tal nő.

A 132 643 ezer Ft–t a költségvetés általános gazdálkodási tartalékának terhére biztosítsa

Felelős: Karvalics Ottó Polgármester a határozat közléséért

            Kincsei János igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő: értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. december 7.

             Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                                                                                                                   Címzetes főjegyző