Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7571.Barcs, Bajcsy-Zs.u.46.

Pf.: 62. Tel.: 462-459.

 

 

 

                                                                                                      …... sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

E l ő t e r j e s z t é s

 

A Kisebbségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

                2011. december 22-i ülésre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megállapodást az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 66. §-a és 68.§ (3) bekezdésének végrehajtására, a költségvetés összeállítására és végrehajtására kötik a települési és kisebbségi önkormányzatok.

Az Áht. 66. §-a és a 68. § (3) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

„A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő megyei önkormányzati hivatal, (fő)polgármesteri hivatal, körjegyzőség, illetőleg a közös képviselő-testület hivatala (a továbbiakban együtt: önkormányzati hivatal). E feladatokat az önkormányzati hivatal - az adott helyi önkormányzat és az érintett helyi kisebbségi önkormányzatok megállapodása alapján - több település helyi kisebbségi önkormányzata számára is elláthatja. A megállapodásnak tartalmaznia kell a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodása végrehajtásának rendjét, az ehhez kapcsolódó feladatellátás jogosultjainak, kötelezettjeinek kijelölését is.”

„A költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok együttműködésére vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet - külön kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat megállapodásban rögzíti.”

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) (továbbiakban: Ámr. 37.§-a) Kormányrendelet szabályozza az együttműködési megállapodás tartalmát valamint azt, hogy az érintett helyi önkormányzatok és helyi kisebbségi önkormányzatok a megállapodást tárgyév január 15-éig kötik meg, és azt minden évben eddig az időpontig módosíthatják.

Az együttműködési megállapodásokat a tavalyi év során a Kisebbségi Önkormányzatok felülvizsgálták és határozataikban kérték annak módosítását, amit Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 277/2010. (XII.15.) számú határozatával jóváhagyott és megkötésre kerültek a módosított együttműködési megállapodások.

A Kisebbségi Önkormányzatok a megkötött megállapodásokat 2011-ben is felülvizsgálták, a Cigány és a Német Kisebbségi Önkormányzatok nem kívánnak módosítani rajta.

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 4-i ülésének elfogadott 40/2011. (XI.4.) sz. HKÖ határozatában arról döntött, hogy a jelenleg érvényes együttműködési megállapodást fenntartja azzal a kiegészítéssel, hogy Barcs Város Önkormányzata 2012. január 1-én köteles kijelölni - és annak fenntartásáról gondoskodni - egy olyan ingatlanrészt, amelyet a Horvát Kisebbségi Önkormányzat székhelyként és irodaként használhat.

Az elfogadott határozat, amelyben kötelezik Barcs Város Önkormányzatát az ingatlanrész kijelölésére és fenntartására megkérdőjelezhető törvényességi szempontból és Barcs Város Önkormányzatának címzetes főjegyzője törvényességi észrevételt tett a Horvát Kisebbségi Önkormányzat felé.

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 27.§ (1) alapján a helyi önkormányzat biztosítja a települési kisebbségi önkormányzat részére - a helyi önkormányzat szervezeti és működés szabályzatában rögzített módon- a települési kisebbségi önkormányzat testületi működésének feltételeit. A testületi működés feltételeinek biztosítása különösen a testületi működéshez igazodó helyiséghasználat biztosítása.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2007. (III.30.) számú rendelete rendelkezik a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (továbbiakban: SZMSZ).

Az SZMSZ 49.§ /2/ bekezdése alapján a települési önkormányzat igény szerint, előzetes egyeztetés alapján biztosítja a kisebbségi önkormányzatok részére a működésükhöz szükséges ingyenes terem-és helyiséghasználatot.

 

Előzetes eredményes egyeztetés helyiség, vagy teremhasználat kérdésében az önkormányzattal nem történt.

A kisebbségi önkormányzat 2011. február 1-i ülésén tárgyalta a polgármester úr által felajánlott Nagyhíd utca - Hősök terei irodahelyiség használatának kérdését, de döntés és megállapodás nem született.

 

A 2011. augusztus 5-i ülésen a Barcs, Széchenyi u. 31. sz. alatti ingatlan ügyében az elnök asszony tájékoztatta a kisebbségi önkormányzatot, hogy a polgármester úr írásbeli válasza alapján a kérdéses ingatlant elidegeníteni szándékozik a város, így ezt nem tudja irodaként felajánlani.

 

Megállapodás azóta sem jött létre a települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat között ingatlanhasználatra vonatkozóan, az egyeztetéseket folytatni szükséges.

 

Az együttműködési megállapodás alapja az Áht. 68.§ (3) bekezdése, miszerint a költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok együttműködésére vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet - külön kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat megállapodásban rögzíti.

 

Tehát a települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat együttműködési megállapodása a költségvetéssel kapcsolatos kérdéseket és együttműködési rendet szabályozza.

A megállapodás tartalmának kötelező elemeit az Ámr. 37.§ -a tartalmazza.

 

A települési és a kisebbségi önkormányzat között érvényben lévő együttműködési megállapodásnak a helyiség, vagy teremhasználat nem lehet a tárgya, ehhez külön megállapodás megkötése szükséges.

 

Ezért kérem a Képviselő-testületet, értsen egyet azzal, hogy az Együttműködési Megállapodások Barcs Város Önkormányzata és a Kisebbségi Önkormányzatok között változatlan tartalommal maradjanak érvényben.

B a r c s, 2011. december 6.

                                                                                                          Karvalics Ottó

 

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Kisebbségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások változatlan tartalommal érvényben maradjanak.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

B a r c s, 2011. december 6.

                                                                                  Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                               címzetes főjegyző