Ma 2024. február 27., kedd, Ákos és Bátor napja van. Holnap Elemér napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Telefon: 82/463-176

 

1. sz. napirendi pont

 

ELŐTERJESZTÉS

 

A Dráva Elektro Comp Kft.-vel a közterület-használati

szerződés megkötéséről és a közterület használati díjnak elengedéséről

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. augusztus 30-i rendkívüli ülésére

 

A Dráva Elektro Comp Kft. Beruházása által valósult meg Barcs Városában a Dráva Makett, amelynek hivatalos megnyitója 2011. augusztus 05-én megtörtént. A Makett megépítésének célja az volt, hogy a térség természeti értékeire felhívja a figyelmet, élővilágát, kirándulási lehetőségeit bemutassa.

A Dráva Makettel megvalósult a közterület színvonalas rendezése és átalakítása. A vállalkozó nem csak a beruházás összes költségét vállalta, hanem a kialakított park fenntartásának a biztosítását is.

A Dráva Elektro Comp Kft. képviselője, Endrődi Károly azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat felé, hogy engedélyezzék a Barcs, Köztársaság u. 57. sz. alatti társasház előtti közterület használatát a következőképpen:

A közterületen a felújítás során a térkővel lerakott területet használná, részben, mint vendéglátó ipari előkertet, részben, mint egyéb rendezvény helyszínét (légvár felállítására).

A mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I.22.) GKM rendelet 6.§ (1) bekezdése alapján a mutatványos berendezés üzemeltetője részére közterület használati engedély csak hatályos megfelelőségi tanúsítvány alapján adható ki.

A Dráva Elektro Comp Kft. képviselője az akkreditált ÉMI-TÜV SÜD Kft. által kiállított megfelelőségi tanúsítványt a kérelméhez csatolta.

Barcs Város Önkormányzata a közterületek használatáról és a fizetendő díjak mértékéről szóló 17/1999. (VII.2.) számú rendeletének 2. mellékletében meghatározza, hogy a közterület használatért vendéglátó ipari előkert esetén 500Ft/nap/m2, egyéb kategóriában 200Ft/nap/m2 díjat kell fizetni.

 

A Dráva Elektro Comp Kft. által kért közterület használati díja havonta összesen 360.000 Ft, egy évi díja 4.320.000 Ft.

 

Tekintettel arra, hogy a vállalkozó jelentős anyagi ráfordítással (a Dráva Makett kialakításának összköltsége kb. 24 millió forint, éves fenntartási költsége a Városgazdálkodási Igazgatóság által készített költségvetés szerint: 4.139.615 Ft) valósított meg közterületen idegenforgalmi szempontból kiemelkedően látványos, a város turisztikai vonzerejét növelő beruházást, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy mindaddig, amíg a vállalkozó a Dráva Makett éves fenntartási költségét viseli, a területet karbantartja, a Képviselő-testület mondjon le a közterület használati díj beszedéséről, és hatalmazza fel a Polgármestert a szerződés aláírására, azzal, hogy a megállapodást a Képviselő-testület évente felülvizsgálja.

 

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:vagyonrendelet) 20.§ g) pontja alapján  a Képviselő-testület az önkormányzatot megillető követelésről lemondhat „a Képviselő-testület, az Ötv. és más jogszabályok által megfogalmazott közérdekű cél esetén, ha a lemondás a közérdekű cél megvalósítását szolgálja, és nem ellentétes jogszabályok rendelkezéseivel”.

 

A vagyonrendelet 20.§ (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület mondhat le a követelésről (engedheti el a tartozást) bármely összeg esetén.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakkal értsen egyet!

 

Barcs, 2011. augusztus 30.

 

Karvalics Ottó

polgármester

 

 

Határozati javaslat:

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelet 20.§ g) pontja alapján  lemond a közterületek használatáról és a fizetendő díjak mértékéről szóló 17/1999. (VII.2.) számú rendeletének 2. mellékletében meghatározottak szerinti közterület használati díj beszedéséről, és felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező közterület használati szerződés aláírására, azzal, hogy a megállapodás teljesítését a Képviselő-testület évente felülvizsgálja.

 

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. augusztus 30.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

Címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Közterület használati szerződés

Mellékletek