Ma 2023. december 06., szerda, Miklós napja van. Holnap Ambrus napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 46.

Pf. 62. , Tel.: 462-459

..... sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló 1/2011. (II.23.) számú önkormányzati rendelet tartalmának módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. szeptember 15-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal 3-1072/2011 számú feljegyzése alapján, mely hivatkozik a 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 128 § (1) bekezdésére, miszerint „A jogszabály mellékletek megjelölése – az alábbi sorrendben

a) a mellékletnek a pozitív egész számból képzett arab számokkal jelölt sorszámát,

b) a „melléklet" szöveget és

c) a 9.§ (3) bekezdés a)-d) pontjában, 9.§ (4) bekezdés b)-e) pontjában vagy a 9.§ (5) bekezdés b)-e) pontjában meghatározottakat a „-hez" raggal ellátott alakban."

Ezért a rendeletünk mellékleteinek jelölését módosítottuk, a rendelet mellékleteinek tartalmában nem történt lényeges változás.

A fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testület a rendelettervezetet fogadja el!

Barcs, 2011. augusztus 30.

Karvalics Ottó

Barcs Város Önkormányzat Képviselő – testületének

......./2011. (......) önkormányzati rendelete az

Önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló

1/2011. (II.23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Barcs Város Önkormányzat Képviselő – testületének az Önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló 1/2011. (II.23.) számú önkormányzati rendelet bevezető részének helyébe a következő rendelkezés lép:

„Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 118. §-a és az Ötv. 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:"

1. §

Barcs Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) költségvetését megállapító és a költségvetés teljesítéséről szóló 1/2011. (II.23.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe e rendelet 2. §-a lép.

2. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletének mellékletei az alábbiak

1. melléklet Címrend

2. melléklet Önkormányzat bevételek és kiadások forrásonként főbb jogcímcsoportonként

3. melléklet Önkormányzat sajátos működési bevételeinek és a támogatások, kiegészítések részletezése

4. melléklet Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételek valamint a támogatási kölcsön visszatérülésének, igénybevételének részletezése

5. melléklet Önkormányzat véglegesen átvett pénzeszközeinek részletezése

6. melléklet Önkormányzat finanszírozási célú műveletek bevételének és kiadásainak részletezése

7. melléklet Önkormányzat tartalékainak részletezése

8. melléklet Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlege

9. melléklet Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

10. melléklet Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak részletezése

11. melléklet Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetése feladatonkénti részletezettséggel

12. melléklet Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű kiadásainak részletezése

13. melléklet Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata célonként és beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

14. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése

15. melléklet Horvát Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése

16. melléklet Német Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése

17. melléklet Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak következő évekre vonatkozó alakulását bemutató mérleg

18. melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek - Projektek

19. melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek - Hitelek

20. melléklet Önkormányzat közvetett támogatásai

21. melléklet Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterv

22. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

23. melléklet Önkormányzat hitelképességének bemutatása

24. melléklet A működési költségvetés - kötelezően előírt feladatkörökre

25. melléklet A működési költségvetés - önként vállalt feladatkörökre

(2) A zárszámadási rendelet mellékletei az alábbiak:

A rendelet 2. §-ában meghatározott 1.- 25. kimutatásokon túl, az alábbiak:

26. melléklet Önkormányzat egyszerűsített mérlege

27. melléklet Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

28. melléklet Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

29. melléklet Önkormányzat egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatása

30. melléklet Önkormányzat pénzforgalmának egyeztetése

31. melléklet Önkormányzat vagyonkimutatása

szerinti tartalommal mutatja be a költségvetés megállapításakor előzetes adatok, a zárszámadásban tényleges adatok alapján.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Barcs, 2011 ......................

Karvalics Ottó Balázsné dr. Vástyán Krisztina

polgármester címzetes főjegyző

 

Melléklet