Ma 2024. április 20., szombat, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.

Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai

Módszertani Intézmény Igazgatójától

7570 Barcs, Széchenyi u.2.

............ sz. napirendi pont

BESZÁMOLÓ

A SZIVÁRVÁNY EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI

MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Készült: Barcs Város Képviselő-testület

2011. szeptember 15-i ülésére

A Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény az alapító okiratban meghatározott alap és vállalkozási feladatokat látja el.

Működési területünk : Barcs város, a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás közigazgatási területe.

A dolgozói létszám, tanulólétszám alakulása a 2010/2011-es évben:

Dolgozói létszámadatok:

Engedélyezett létszám: 63 fő

pedagógus 35

gyógypedagógiai asszisztens 9

gyermekfelügyelő 2

gyermek-és ifjúságvéd.felelős 0,5

ápoló 3

dajka 2

gazdasági ügyintéző,gondnok,iskolatitkár 2

kisegítő dolgozók /takarítók, gépkocsivez.,konyhai dolg.

karbantartó 9,5

Az engedélyezett létszámból tartósan távol volt 3 fő / 1 fő GYED, 1 fő fizetés nélküli szabadság, 1 fő táppénz /.

A Munkaügyi Központ, illetve a közmunkaprogram keretein belül kiközvetített munkavállalókkal helyettesítettük illetve helyettesítjük a hiányzó kollégákat.

Tanulói létszámadatok:

Gyógypedagógiai óvoda 6

Fejlesztő iskola

/ súlyosan, halmozottan fogy. tanulók/ 13

Értelmileg akadályozott tanulók 1 – 8. évf. 25

Tanulásban akadályozottak 1 – 8. évf. 78

Előkészítő speciális szakiskola 9 – 10.évf. 24

Készségfejlesztő speciális szakiskola 9 – 10. évf. 12

ÖSSZESEN 158

Diákotthon 80

Szakszolgálaton ellátott feladatok:

Korai fejlesztés, gondozás 9

Fejlesztő felkészítés 2

Logopédia 303

Gyógytestnevelés 305

Habilitáció, rehabilitáció 16

ÖSSZESEN 635

A fejlesztő központban ellátott diszleksziás tanulók terápiás ellátása

2011. március 01-től átkerült a BNI-be.

Gazdálkodás:

A Szivárvány EGYMI 2011. évi költségvetése a 2010. évihez képest 21 771 eFt-tal csökkent.

Egyre nehezebb az intézmény költségvetésének egyensúlyban tartása.

BEVÉTEL:

Intézményi finanszírozás: 170 542 eFt

- normatíva : 163.140 eFt

- Önk.tám. : 7.702 eFt

Saját bevétel : 2.850 eFt

Átvett pénzeszköz : 25.139 eFt

- pályázat

- közcélú munkavégzés

- munkaügy

- utazótanári szolgáltatás

ÖSSZES BEVÉTEL : 198.531 eFt

KIADÁS:

Személyi juttatás : 135.859 eFt / a költségvetés 68 %-a/

Munkáltatót terhelő jár.: 34.890 eFt 18 %-a

Dologi kiadás : 26.286 eFt 13 %-a

Egyéb /tankönyv tám./ : 1.496 eFt 1 %-a

ÖSSZES KIADÁS : 198.531 eFt

A bérjellegű kiadások teszik ki a költségvetés túlnyomó hányadát, dologi kiadásra aránytalanul kevés összeg marad.

Saját bevételeinkre, valamint az átvett pénzeszközökre tervezett előirányzatot időarányosan teljesíteni tudtuk.

Napközis illetve diákotthoni tanulóink térítési díj hátralékát a családsegítő ügyintézők bevonásával sikerült csökkenteni.

Esetenként jegyzői határozatokra volt szükség, hogy a hátralékok a családi pótlékból kerüljenek kifizetésre.

2011. január 03-án hátralék : 1 019.019 Ft volt

2011. augusztus 31-én : 488.687 Ft

Pályázati bevételek, felhasználások:

TÁMOP 3.1.5 pályázat / Pedagógusképzések/

Támogatás érkezett : 5 148.000 Ft

Felhasznált : 2 682.135 Ft

TÁMOP 3.3.7 pályázat / a minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel a LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében/

Támogatás érkezett : 8 008.000 Ft

Felhasznált : 3 226.100 Ft

A pályázati összegek felhasználása a tervezettnek megfelelően történik.

A „ Lovagok a Kórházakért „ Alapítvány 2 millió Ft-ot adományozott intézményünknek sószoba kialakítására.

Az összeg felhasználásra került, a sószoba elkészült.

Szakmai munka :

Intézményünkben az oktató – nevelő – fejlesztő munka a törvényi előírásoknak megfelelően folytatja tevékenységét.

Ellátjuk a kistérségi SNI-s gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ambulanter és utazótanári szolgálattal szakszolgálati keretek között 0 - 23 éves korig, valamint a gyógytestnevelést és a logopédiai terápiát.

Az intézményi beszámoló melléklete: A Szivárvány EGYMI kistérségi feladatellátásáról

szóló beszámoló, melyet a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás 2011.márciusi ülésén elfogadott 1 számú mellékletként csatolva.

A TÁMOP 3.3.7 pályázatnak köszönhetően e területen jelentős előrelépés történt.

Bővültek a személyi és tárgyi feltételek a kistérségben az utazótanári ellátást magasabb színvonalon tudjuk megvalósítani.

Barcs város óvodáiban és általános iskoláiban végezzük az integrációs és a tanulási zavar miatt kezelésre szoruló gyermekek fejlesztését.

A Szivárvány EGYMI-ben szegregáltan működik az óvoda, általános iskola és kollégium a tanulásban akadályozott és az értelmileg akadályozott gyermekek számára.

A szakszolgálat végzi az integráltan oktatható gyermekek fejlesztését, habilitációját, rehabilitációját.

A sokrétű tevékenység koordinálását az intézményegységek vezetői segítik.

A sérülésspecifikumoknak és a szülői elvárásoknak megfelelően szervezzük a fejlesztő munkát.

Szakember ellátottságunk jónak mondható, több szakon végzett, jól felkészült gyógypedagógusok és az őket segítő speciális szakemberek / orvos, pszichológus, gyógytestnevelő, asszisztensek, ápolók / tevékenykednek a SNI-s gyermekek fejlesztése érdekében, a teljes körű rehabilitációt és habilitációt megcélozva.

A Szivárvány EGYMI szakmai munkáját fémjelzik az alábbiak :

- 30 éves jubileumi Adventi ünnepség,

- komplex tanulmányi verseny megyei fordulója I. helyezés – országos döntőbe jutás,

- tanulásban akadályozottak országos atlétikai versenye Zánka III., IV. helyezés,

- Szivárvány Kupa 8. alkalommal került megrendezésre intézményünkben- regionális atlétikai

verseny,

- író – olvasó találkozó,

- irodalmi hetek,

- hangversenyek, táncház,

- városi Gyermeknap szervezése.

Tanulmányi iskolai eredmények:

2010/2011-es tanévben – az előző évhez viszonyítva – emelkedett az iskola tanulmányi átlaga

/ 3,5-ről 3,68-ra /, emelkedett a tantárgyi dicséretek száma, a magatartás és a szorgalom átlaga.

Nagy örömünkre csökkent a mulasztott napok száma.

Az igazolatlan hiányzások száma 1081- ről 451-re csökkent.

A 2010/2011-es tanévben végzett 10. osztályos tanulók 90 %-a továbbtanult.

A logopédiai ellátásban részesült 305 gyermek 30 %-a kapott tünetmentes minősítést.

Tárgyi feltételek :

Intézményünk a jelenlegi eszközlista szerint nem rendelkezik aulával, szertárakkal és tisztítószeres raktárral, hiányzik a technikai személyzet számára elengedhetetlen öltöző.

Nagyon fontos lenne az udvar teljes burkolatának és a lépcsők felújításának betonozása, az épület külső vakolása, a gépkocsik részére garázs.

16 munkaállomásos számítógéppark TIOP pályázat

Intézményünkben a nyári karbantartási munkák megtörténtek az alábbiak szerint:

- sószoba kialakítása / orvosi szoba a kollégiumban kapott helyet/,

- az intézmény összes vizesblokkjának tisztasági , fertőtlenítő meszelése,

- emeleti tantermek javító festése, mázolása,

- kollégiumban 3 hálószoba javítása, festése, mázolása,

- udvari tantermek, mosókonyha felújítása, meszelése.

A fenti munkálatokat a város közmunka-programja keretében kiközvetített dolgozók végezték, iskolánknak az anyagszükségletet kellett biztosítani, amelyet pályázati támogatásból tudtuk fedezni.

Intézményünk maximálisan kihasznál minden pályázati és szponzori lehetőséget, így tudtuk megszervezni a szülőklubokat, továbbképzéseket, táborokat, sportrendezvényeket.

Tervezzük még az év folyamán játszóudvar és konyhakert kiépítését szponzori támogatással.

Intézményünk szakmai önállósággal működik, gazdaságilag a BNI-hez tartozunk mint önállóan működő költségvetési szerv.

A belső gazdasági átcsoportosításokkal valamint 2 fő státusz megszűntetésével a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szűkösen, de zavartalanul működött a 2010/2011-es tanévben.

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet a beszámoló elfogadására.

Barcs, 2011. augusztus 31.

Szemere Márta

igazgató

 

 

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. szeptember 02.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

 

 

  1. sz. melléklet

B E S Z Á M O L Ó

a Szivárvány EGYMI Kistérségi feladatellátásáról

A Szivárvány EGYMI a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás és a Közoktatási törvény szerint látja el a közoktatási szakfeladatokat.

Az alábbi szakfeladatokat látjuk el a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás közigazgatási területén ambulanter vagy utazótanári szolgálattal:

- gyógytestnevelés

- logopédia

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

- fejlesztő felkészítés

Az ellátást a 2010/2011-es tanévben az alábbi táblázatban településre, szakfeladatra és gyermeklétszámra lebontva mutatjuk be.

Kistérségi ellátás 2010/2011

Település Logopédia Gyógytestnevelés SNI

Szulok 3 fő - 1 fő autista

Kálmáncsa 5 fő - 1 fő tanulásban ak.

Homokszentgyörgy 16 fő Iskola: 24 fő 1 fő hallássérült

Lad 13 fő Iskola: 38 fő -

Darány 32 fő Óvoda: 18 fő Iskola: 37 fő 1 fő látássérült

Istvándi 7 fő Óvoda: 21 fő -

Lakócsa 13 fő Óvoda: 15 fő Iskola 32 fő 1 fő autista

Csokonyavisonta 16 fő - 1 fő mozgássérült

Rinyaújlak 5 fő - 1 fő beszédfogyatékos

Babócsa 23 fő Óvoda: 17 fő -

Bolhó 8 fő Óvoda: 16 fő Iskola: 20 fő -

Vízvár 9 fő - 1 fő beszédfogyatékos

Bélavár - - -

Hedrehely 4 fő - -

Barcs 94 fő Szivárvány EGYMI: 112 fő 3 fő látássérült 1 fő mozgássérült 3 fő beszédfogyatékos 1 fő autista

Összesen 248 fő 350 fő 16 fő

Munkánkat gazdaságilag a kistérségi normatíva és a 2010-ben elnyert TÁMOP-3.3.7-09/1-200-0043 számú pályázat biztosítja, melyet intézményünk költségvetése tartalmaz.

A pályázat címe: minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében.

A konstrukció célja a minőségi és esélyteremtő közoktatás kialakításának és a kultúra eszközeivel az egész életen át tartó tanulás feltételeinek javítása a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben.

A projekt célja, hogy elősegítse az esélyegyenlőség érvényesülését és megerősítse az iskolarendszer esélyteremtő szerepét, javítsa a gyermekek minőségi oktatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférését.

 Ennek kapcsán a beszédhibás és beszédfogyatékos gyermekek ellátásának bővítésére kistérségi iskolacentrumhoz kapcsolódóan logopédia terápiás helyiségek kerültek kijelölésre. Az ellátottak száma, a települések távolsága, megközelíthetősége tette indokolttá további 2 fő logopédus alkalmazását.

A 2009/2010-es tanévben Homokszentgyörgyön, Ladon, Lakócsán, Bolhón végeztünk utazótanári logopédiai ellátását.

Ez a kör bővült a 2010/2011-es tanévben további öt településsel. Szulok, Kálmáncsa, Istvándi, Csokonyavisonta, Vízvár településekre is kitelepítettük a szolgáltatást.

 Fejlesztésünk a mozgásszervi defomitásokkal és belgyógyászati panaszokkal küszködő, testi képességekben visszamaradó, azaz gyógytestnevelésre utalt tanulók ellátását is bővítette. Az ellátás szükségessé tette 0,5 fő létszámbővítését, hiszen egyre nagyobb az ellátási igény.

Amíg a 2009/2010-es tanévben Homokszentgyörgy, Lad, Darány igényelte a szolgáltatást, addig a jelen tanévben Istvándi, Lakócsa, Babócsa gyógytestnevelési ellátását is biztosítottuk.

 A gyermekek hátránykompenzációja érdekében bevezetésre került a szakszolgálati ambulancia kialakítása.

Igény esetén a sérülésnek megfelelő szakos gyógypedagógus kiutalását biztosítjuk, aki a helyszínen tanácsaival, újszerű tanulás szervezési eljárások megismertetésével, speciális taneszközök bemutatásával segítheti a helyi pedagógus munkáját.

Vizsgálatot végez, terápiás eredményeket nyomon követ, segítséget nyújt fejlesztési tervek kidolgozásához.

 A kistérségben dolgozó pedagógusok részére képzési és továbbképzési lehetőségeket biztosítunk. E továbbképzések ingyenesek és olyan oktatási – nevelési kompetenciák kialakítását teszik lehetővé, hogy a munkájuk során jelentkező speciális és/ vagy komplex problémák megoldására ad módszereket, alternatívákat.

 Az egész életen át tanulás támogatása érdekében a pedagógusok, pedagógiai munkát segítők valamint az érdeklődő szülők számára is elérhető kölcsönözhető szakkönyvtárat hoztunk létre.

 Azokban az óvodákban ahol arányaiban a legtöbb HHH gyermekek száma,- a szülők folyamatos tájékoztatásával – a gyermekek ötéves korában, az időben történő felismerés érdekében Sindelar féle és DIFER vizsgáló eljárással szűrővizsgálatot végzünk. E vizsgálat célja, hogy a felfedezett tehetségek és hiányok az iskolába lépésig kezelve legyenek. E terápiás munkával kívánjuk megelőzni a tanulási zavarok kialakulását. Ebben az évben Istvándi, Bolhó, Lakócsa településeken folynak a hátránykompenzációs foglalkozások, mível a jelzések szerint e településeken a legmagasabb a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma.

 Kulturális szolgáltatást is biztosítottunk, mint oktatást kiegészítő iskolán kivüli programot . Színházlátogatásokat, mint közösségi programokat szerveztünk és szervezünk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára. A projekt időtartama alatt minden kistérségi település iskolába járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekének lesz lehetősége részt venni – ingyenesen – színházlátogatáson.

 További célunk egy egységes adatbázis és dokumentáció létrehozása és működtetése a kistérségben élő HHH és SNI gyermekek megsegítése érdekében.

Továbbá ellátjuk a kistérség valamennyi közoktatási intézményében – igény szerint – az érzékszervi sérült, az autista és egyéb fogyatékkal élő gyermekek terápiáját közoktatási megállapodással.

Intézményünk a speciális végzettségű szakemberek széles skálájával rendelkezik.

Olygofrén-, TAP-os, látás-, hallás-, mozgás-, logopédia-, szakos gyógypedagógusokkal valamint gyógytestnevelővel, fejlesztő pedagógussal vizes-, lovas terapeutával, szociálpedagógussal és szociológussal rendelkezünk.

A kistérség területén jó a kapcsolatunk a polgármesterekkel, jegyzőkkel.

A közoktatási intézményekben az igazgatók, óvónők, tanítók, tanárok empatikusan, nagy odafigyeléssel segítik fejlesztő munkánkat.

További segítséget az eszközök bővítése terén szeretnénk kérni valamint az alapellátáshoz szükséges fűtött kis fejlesztőszoba, mely logopédia terápia esetén 5 – 6 gyermek tükör előtti foglalkoztatásához szükséges asztal + székekből és egy zárható szekrényből áll.

Gyógytestnevelés esetén a fűtött tornaterem a fejlesztő helyiség igényünk. Kivételt képez az óvoda, ahol kisebb helyiség is megfelelő

További zökkenőmentes együttműködésünkben bízva tisztelettel kérem beszámolóm megvitatását és elfogadását.

Barcs, 2011. március 11.

Szemere Márta

Igazgató