Ma 2024. július 15., hétfő, Henrik és Roland napja van. Holnap Valter napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

                                                                                                    ……. sz. napirendi pont


Előterjesztés

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének

módosításáról


Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2011. december 22-i ülésére

Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény alapján a központi előirányzat módosítások, a képviselő-testület által hozott döntések és az átruházott, valamint a saját hatáskörben elrendelt módosítások indokolják a 2011. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások átvezetését.

 

Központi forrásokból biztosított előirányzatok, melyek a bevételi és a kiadási oldalt egyaránt módosítják:

- ÖNHIKI támogatás

75.000 eFt

- Helyi szervezési intézkedések támogatása

111 eFt

- Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása

190 eFt

Összesen:

75.301eFt

A Képviselő-testület költségvetést érintő döntései:

- 208/2011(X.20.) számú határozatával az általános gazdálkodási tartalékát növelte 517 eFt-tal a helyi buszközlekedés működési költségeinek csökkenése miatt.

 

- 223/2011(X.28.) számú határozatával az általános gazdálkodási tartalékát csökkentette 592 eFt-tal Dr. Halmos Ügyvédi iroda ügyvédi alapdíjával.

- ……../2011(XII.22.) számú határozatával az általános gazdálkodási tartalékát növelte 132.643 eFt-tal a BNI pótelőirányzatai kérelmére és 7.500 eFt-tal a Szivárvány EGYMI pótelőirányzatai kérelmére, mindösszesen 140.143 eFt-al.

 

A polgármester átruházott hatáskörében hozott pénzügyi döntései, melyek forrása a céltartalék e célból elkülönített 1.5 millió Ft:

- Szociális dolgozók jutalmazására                                                      39 eFt,

 

Településrészi Önkormányzatok döntései, melyek a 2011. évi költségvetést módosítják:

 

Somogytarnócai településrészi Önkormányzat:      

 

- 25/2011. (X.17.) számú határozatában adventi ünnepi rendezvényre 34 eFt-ot biztosított saját kerete terhére.

Drávaszentesi településrészi Önkormányzat:      

 

- 26/2011. (XI.16.) számú hallowen-party költségeire 5 eFt-ot biztosított saját kerete terhére.

- 27/2011. (XI.16.) számú mikuláscsomagok költségeire 31 eFt-ot biztosított saját kerete terhére.

 

Előirányzat módosítások

Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 12.§ (2) bekezdése alapján az államháztartás alrendszereiben a költségvetési gazdálkodás bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában és a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel, továbbá az Áht. 12.§ (3) bekezdése alapján a központi költségvetési szerv és fejezeti kezelésű előirányzat bevételeinek túlteljesítése vagy azok elmaradása esetén az előirányzatokat az arra jogosultnak a jogszabályi előírások változásától függetlenül módosítania kell.

- Kiadási előirányzat átcsoportosításként a kötvények kamat kiadásának eredeti előirányzata 60.000 eFt, a várható kiadáshoz igazodva 23.000 eFt növeléssel a módosítás után 83.000 eFt lesz.

- Barcs Város Képviselő-testülete a 243/2011(XII.01.) számú határozata alapján a „Barcs 2019” nevű kötvény tőketörlesztésére tervezett 80.940 eFt-ból 74.500 eFt-al kevesebb és a „Barcs 2020” elnevezésű kötvény tőketörlesztésére tervezett 47.500 eFt-ból 41.500 eFt-al kevesebb lesz az előirányzat a csökkentett tökefizetési kötelezettség miatt.

- Bevételi előirányzatok közül a 10.000 eFt összegű építési telkek értékesítését 4.000 eFt-tal, a 16.000 eFt összegű otthonházi lakások értékesítését 10.000 eFt-tal, a 20.000 eFt összegű önkormányzati bérlakások értékesítését 20.000 eFt-tal és az 59.014 eFt összegű egyéb területek, ingatlanok értékesítését 59.000 eFt-tal csökkentésre kerül az elmaradt bevételek miatt.

Adatok e Ft-ban

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosítás (+/-)

Módosított előirányzat

Kötvények kamat kiadása

60.000

+23.000

83.000

„Barcs 2019” nevű kötvény tőketörlesztése

80.940

-74.500

6.440

„Barcs 2020” elnevezésű kötvény tőketörlesztése

47.500

-41.500

6.000

Kiadások egyenlege:

 

-93.000

Építési telkek értékesítése

10.000

-4.000

6.000

Otthonházi lakások értékesítése

16.000

-10.000

6.000

Önkormányzati bérlakások értékesítése

20.000

-20.000

0

Egyéb területek, ingatlanok értékesítése

59.014

-59.000

14

Bevételek egyenlege:

 

-93.000

Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények:

2011. november 22-én kelt kérelmében kérte az intézmény – kiadásainak tekintetében – a személyi juttatások előirányzatának 16.917 eFt (9.537 eFt + 7.380 eFt) összegű növelését, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának 4.001 eFt (2.536 eFt + 1.465 eFt) összegű növelését, a dologi kiadások előirányzatának 4.086 eFt (-12.073 eFt + 7.987 eFt) nagyságú csökkenését, ellátottak pénzbeni juttatásainak 6.408 eFt nagyságú növelését, valamint a felhalmozási kiadások előirányzatának 224 eFt összegű növelésének engedélyezését. A – bevételek közül – a működésre átvett pénzeszközök 23.240 eFt, a felhalmozásra átvett pénzeszközök 224 eFt összeggel való növelését.

A fenti előirányzat változások az alábbiakból tevődnek össze:

 

BNI Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola esetében:

Kiadási előirányzat növekedés

Személyi juttatások                                             9 537 ezer Ft

Munkaadót terhelő járulékok                             2 536 ezer Ft

                           Személyi juttatások+járulékok összesen:          12 073 ezer Ft

 

Kiadási előirányzat csökkenés

Dologi kiadások                                             12 073 ezer Ft

BNI további tagintézményeit érintő előirányzat változások:

Bevételi előirányzat növekedés

Működésre átvett pénz                             23 240 ezer Ft

Felhalmozási célú átvett pénz                       224 ezer Ft

Bevétel összesen:                                      23 464 ezer Ft

Kiadási előirányzat növekedés

Személyi juttatás                                       7 380 ezer Ft

Munkaadót terhelő járulékok                     1 465 ezer Ft

Dologi kiadások                                          7 987 ezer Ft

Ellátottak pénzbeli juttattásai                     6 408 ezer Ft

Felhalmozási kiadások                                   224 ezer Ft

Kiadás összesen:                                       23 464 ezer Ft

Az előirányzatok módosítására az alábbiak miatt van szükség:

A működésre átvett pénzeszközök, a felsorolt pályázatok elnyerése miatt év közben érkeztek a BNI bankszámlájára.

-         TÁMOP 3.4.3. pályázat Tehetségekért a BNI-ben

-         TÁMOP 3.4.4. pályázat Együtt a tehetségekért a BNI-ben

-         Iskola alma pályázat (napi egy alma biztosítása az általános iskolák 1-4. osztálya részére)

-         ÚTRAVALÓ ösztöndíjprogram ( Út az érettségihez és Út a középiskolába)

-         Hiányszakmák tanulói részére biztosított ösztöndíj

-         Munkaügyi központ támogatása a tartós munkanélküliek, illetve pályakezdők alkalmazása miatt

A pályázatokon elnyert összegek a pályázati kiírásokban meghatározott célokra kerültek felhasználásra, ezért szükséges az előirányzat módosítás mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.

Mivel ez sem tartalékot, sem finanszírozást nem érint, csak bevételi és kiadási előirányzatok képzését jelenti az év közben befolyt bevételek és az azokból teljesítendő kiadások számára, ezért átvezetésre került a költségvetésen.

Szivárvány EGYMI:

2011. november 29-én kelt kérelmében kérte az intézmény – kiadásainak tekintetében – a személyi juttatások előirányzatának 2.474 eFt összegű növelését, a dologi kiadások előirányzatának 255 eFt nagyságú növelését, valamint a felhalmozási kiadások előirányzatának 1.745 eFt összegű növelésének engedélyezését. A – bevételek közül – a működésre átvett pénzeszközök 2.474 eFt, a felhalmozásra átvett pénzeszközök 2.000 eFt összeggel való növelését. Mivel ez sem tartalékot, sem finanszírozást nem, érint csak bevételi és kiadási előirányzatok képzését jelenti az év közben befolyt bevételek és az azokból teljesítendő kiadások számára, ezért átvezetésre került a költségvetésen.

 

A céltartalék alakulását befolyásolják:

 

     -   bizottságok döntései,

     -   a képviselő-testület döntései,

-         a településrészi önkormányzatok döntései,

-         a polgármester átruházott jogkörében hozott döntése.

 

III. negyedév végéig módosított céltartalék:                                                        

22.101 eFt

Tartalékot csökkentő tételek összesen a IV. negyedévben:                                          

109 eFt

A IV. negyedévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege:    

21.992 eFt        

Az általános gazdálkodási tartalék alakulását befolyásolják:

 

-         kisebbségi önkormányzatok döntései,

-         a képviselő-testület döntései.

Negyedév végéig módosított általános gazdálkodási tartalék:

10.701 eFt

Tartalékot növelő tételek a IV. negyedévben:

140.690 eFt

Tartalékot csökkentő tételek a IV. negyedévben:

592 eFt

A módosított általános gazdálkodási tartalék a IV. negyedév végén:                

150.769 eFt

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Barcs, 2011. december 8.

Karvalics Ottó

             Polgármester


Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

 

……./2011. (…...) önkormányzati rendelete az

Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító

6/2011. ( III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III. 25.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi  költségvetését

 

5.661.012 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

   5.992.767 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

   331.755 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                     3.948.960 e Ft-ban

ebből:

-         finanszírozási célú műveletek bevételét                       227.412 e Ft-ban

-         előző évi pénzmaradványt                                            13.182 e Ft-ban        

 

  • a működési célú kiadásokat                                                3.962.402 e Ft-ban

ebből:

-         a személyi juttatások kiadásait                                1.799.762 e Ft-ban         

-         a munkaadókat terhelő járulékokat                            468.150 e Ft-ban

-         a dologi kiadásokat                                                1.129.443 e Ft-ban

-         az ellátottak pénzbeli juttatásait                                    22.001 e Ft-ban

-         a speciális célú támogatásokat                                   371.615 e Ft-ban

-         az általános tartalékot                                                150.769 e Ft-ban

-         a céltartalékot                                                             20.662 e Ft-ban

                                                                                   

  • a felhalmozási célú bevételt                                                 2.132.247 e Ft-ban

ebből:

-         finanszírozási célú műveleteket                                   174.471 e Ft-ban

-         előző évi pénzmaradványt                                              5.130 e Ft-ban         

                                                                                   

  • a felhalmozási célú kiadást                                                  2.118.805 e Ft-ban

ebből:

-         a beruházások összegét                                          1.027.931 e Ft-ban

-         a felújítások összegét                                                 909.887 e Ft-ban

-         egyéb felhalmozási célú kiadásokat                           35.940 e Ft-ban

-         egyéb felhalmozási célú támogatásokat                       5.130 e Ft-ban

-         az intézményi felhalmozási kiadások összegét               50.147 e Ft-ban

-         finanszírozási célú műveleteket összegét                      88.440 e Ft-ban

-         céltartalék (felhalmozási célra)                                   1.330 e Ft-ban

állapítja meg.

 

2. §

 

A Rendelet 7. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

                                                        21.992 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

                       150.769 ezer Ft összegben állapítja meg.

 

3. §

(1) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(7) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(8) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(9) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

 

4. §

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Barcs, 2011. december 22.

 

 

Karvalics Ottó                                     Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                        polgármester                                                 címzetes főjegyző   

 

Melléklet