Ma 2024. április 18., csütörtök, Andrea és Ilma napja van. Holnap Emma napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

   Hivatásos Tűzoltósága

     7570 Barcs, Béke u. 81

Tel.: 82 / 463 – 128

Fax: 82 / 463 – 128/113 mellék

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                                                      ........ sz. napirend

                                   E L Ő T E R J E S Z T É S

a Tűzoltóság túlmunka kifizetéséhez kapcsolódó többletbevételének felhasználásáról.

                                                              

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

             2011. november 24-i ülésére.

 

A Kormány a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről szóló 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz történő előirányzat átcsoportosítással forrást biztosított a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya által 2004. május 1. és 2007. december 31. között teljesített túlmunkák távolléti díjainak, az azt terhelő járulékoknak, valamint a kapcsolódó kamatkiadásoknak utólagos megtérítésére. A forrás felhasználásának módját, és alapvető szabályait a Rendelet tartalmazta.

A Tűzoltóság a Támogatást kizárólag az előzőekben meghatározott kiadások kiegyenlítésére használhatta fel.

A Tűzoltóság parancsnoka – a kamatkifizetések mérséklése érdekében – a tőle elvárható gondosságnak megfelelően köteles intézkedni a kifizetések mihamarabbi teljesítésére.

Tűzoltóságunk ebből a célból 34.230 e Ft támogatást kapott és a távolléti díj részét 2011. augusztus 31-én, a késedelmi kamat részét pedig szeptember 1-én fizette ki. A pénz felhasználásáról a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére még szeptember elején a rendeletben szabályozott módon beszámolót küldtünk.

Személyi kiadásokra a 19.064 e Ft-ot fizettünk ki, ehhez kapcsolódó járulék összege 7.277 e Ft volt. Mindezekhez kapcsolódóan késedelmi kamat fizetési kötelezettségünk 7.890 e Ft volt.

A 2010. október 4-én a Magyar Alumínium Zrt. területén lévő iszaptároló gátjának átszakadása következtében történt vörösiszap-kiömlés következtében Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely települések területén mind a lakosok magánvagyonában, mind pedig a közvagyonban jelentős károk keletkeztek. 2010. október 6-án a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és ennek során teendő intézkedésekről szóló 245/2010. (X. 6.) Korm. rendeletben veszélyhelyzetet hirdetett Vas, Veszprém és Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területére. A Kormány a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során keletkezett károk enyhítéséről és a helyreállításról szóló 1221/2010. (XI. 4.) Korm. határozat, valamint a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során nem lakóépületekben keletkezett további károk enyhítéséről szóló 1222/2010. (XI. 4.) Korm. határozat alapján a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. CXXX. törvény 1. számú melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. cím 1. alcím 34. Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok (a továbbiakban: „Előirányzat”) terhére a Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról szóló 5/2010. (XII. 3.) BM rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 3. §-ában megjelölt kiadásokra forrást biztosít. Az Előirányzat felhasználásának módját, és alapvető szabályait a Rendelet tartalmazza.

A védekezésben, valamint a helyreállításban részt vett tűzoltóságunk is. A védekezéssel összefüggő többletkiadásainkra (különösen: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzése, valamint a károsodott eszközök visszapótlása) az OKF a Tűzoltóságunk részére a 2010. október 4. napjától 2010. december 31. napjáig terjedő időszakban felmerült kiadásokra 1.327 e Ft támogatást utalt át a Tűzoltóság 11743057-15570523 számlájára.

Az első csapat október 13-én érkezett Devecser településre, majd 3 napos turnusokban váltották egymást más tűzoltóságokkal egészen november 2-ig. A kezdeti 7 fő október 25-től 6 főre csökkent.

A személyi kiadások között ezeknek a személyeknek a túlszolgálata illetve készenléti ideje szerepel járulékokkal növelten. Személyi kiadásokra a 806 e Ft-ot fizettünk ki, ehhez kapcsolódó járulék összege 218 e Ft volt.

 

Mivel Parancsnokságunk az első csapatok között érkezett a kárhelyszínre pontos információkkal nem rendelkeztünk a szükséges védőfelszerelések tekintetében. A rendszeresített felszerelésen felül egységeink részére beszerzésre került ezért Tyvek típusú overáll, higiénés pormaszk, saválló munkavédelmi kesztyű, munkavédelmi szemüveg. A beszerzett eszközök az ott töltött idő alatt el is használódtak.

Ezen kívül elláttuk egységeinket hidegélelemmel, védőitallal.

Tűzoltóságunk a tartalék szerként üzemelő Ifa gépjárműfecskendővel valamint a tűzoltóság kisbuszával vonult a kárhelyre, majd ezek a járművek Devecseren is állomásozott.

A dologi kiadás összesen 303 e Ft volt.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben leírt többletbevétel felhasználásához járuljon hozzá.                                                                

 

B a r c s, 2011. november 2.

 

 

                                                                                             Tarlós István

                                                                                                tű. alez.

                                                                                        Tűzoltóparancsnok

 

Határozati javaslat:

1./ Barcs Város Képviselő-testülete engedélyezi a Barcsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére a 35.557 e Ft működési célra átvett bevételének felhasználását 19.869 e Ft összegben személyi juttatás, 7.495 járulék, 8.193 e Ft-ot dologi célra.

     Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

                 Tarlós István tű. alez. tűzoltóparancsnok a megvalósításért

     Határidő: értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

B a r c s, 2011. november 9.

 

                                                                          Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

                                                                                     címzetes főjegyző