Ma 2024. július 17., szerda, Endre és Elek napja van. Holnap Frigyes napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Postafiók:62, Tel.: 82/462-459

……………….napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Barcs 953/1. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról való lemondásról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. július 28-i ülésére

 

 

 

A Dr. Sárkány Ügyvédi Iroda ( 7400. Kaposvár, Berzsenyi utca 6.  I/l.) az előterjesztés 1. számú mellékletét képező levélben fordult az önkormányzathoz.

2011. július 12-én az alábbi nyilatkozatot küldtem meg az ügyvédi irodának:

 

„Ügyfelei,  OAZA Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  eladó és  KAPOS DOM 2000 Kft.  vevő között  a barcsi 953/1. hrsz. alatt nyilvántartott 58 m2 területű  szabadtéri büfé megnevezésű   ingatlan adás-vételére  létrejött  szerződéssel kapcsolatban az Önkormányzatot illeti meg az elővásárlási jog.

Az elővásárlási jog kérdésében az önkormányzat Képviselő-testülete jogosult nyilatkozni az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010.(II.5) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a.) pontja valamint  a 21. § (3) bekezdés előírásai szerint szabályozott jogkörében.

 

Az  önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 28-án ülésezik és kérelmét a testület elé terjesztjük. Addig kérjük az Ön és ügyfelei türelmét, mivel joghatályos nyilatkozatot csak a Képviselő- testület tehet.

A testületi döntést késedelem nélkül fogjuk Önnel közölni.”

Az elővásárlási jog azt jelenti, ha valamelyik tulajdonostárs  saját tulajdoni hányadát harmadik személynek el akarja adni, a kapott vételi ajánlatot köteles közölni minden tulajdonostársával. Bármelyik tulajdonostárs élhet elővásárlási jogával, ha elfogadja a vételi ajánlatban foglaltakat. Közte és az eladó tulajdonostárs között az adásvételi szerződésnek, az ajánlatnak megfelelő tartalommal kell létrejönnie.

Az elővásárlási jog törvényen alapul, vagyis az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés nélkül is mindenkivel szemben hatályos. E jog gyakorlásában a Ptk. 373 §-a, a szerződésen alapuló elővásárlási jog szabályai adnak eligazítást.

Az elővásárlási jog gyakorlása során a Ptk. 373. §- a alapján :

„(2) Ha az elővásárlásra jogosult a tulajdonoshoz intézett nyilatkozatában az ajánlat tartalmát magáévá teszi, a szerződés közöttük létrejön. Ha a jogosult a szerződési ajánlat elfogadására általában megszabott határidő alatt ilyen nyilatkozatot nem tesz, a tulajdonos a dolgot az ajánlatnak megfelelően vagy annál kedvezőbb feltételek mellett eladhatja. „

 

A mellékelt adás-vételi szerződés alapján - különös tekintettel a vételárra - javaslom a Képviselő- testületnek, hogy az elővásárlási jogunkkal ne éljünk.

 

Az adás- vételi szerződésben szereplő 14 09 303608 cégjegyzék számú  OAZA Kft-nek 2010.12.hó 02-től Marcali, Móra Ferenc u.7/3. fszt.2. a bejegyzett székhelye és nem a szerződésben szereplő Nagyatád, Baross G.u.12.- erre a tényre az Ügyvédi Iroda figyelmét  felhívtuk.

 

Tájékoztatom továbbá a Képviselő- testületet, hogy az Ügyvédi Iroda továbbá a 2. számú mellékletben csatolt levélben is megkereste az Önkormányzatot, amelyre az alábbi választ adtam:

„Tisztelt Ügyvéd Úr!

Az Ön által  megküldött  levéllel és a hozzácsatolt adás-vételi szerződéssel kapcsolatban arra kívánja megnyilatkoztatni az Önkormányzatot, hogy a szerződés 1.) pontjában  megjelölt  büfé-kávézó elnevezésű  felépítmény tekintetében  gyakorolni akarja-e az elővételi jogát.

 

A szerződésben nem jelölte meg, hogy ügyfele mely felépítményi ingóságoknak a tulajdonosa és mire kellene az önkormányzatnak gyakorolni az elővásárlási jogát.

A jelenlegi ismeretek szerint az ún. előcsarnoki büfében  elhelyezett berendezési tárgyak tulajdonjogát az Ön ügyfele kellően nem igazolta, ennélfogva olyan  ingóságokat kíván a szerződésben sommásan áruba bocsátani, amelyeknek a tulajdonjogával -  ismereteink szerint és bizonyíthatóan - nem rendelkezik.

 

Az elővásárlási jog kérdésében az önkormányzat Képviselő-testülete jogosult nyilatkozni az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010.(II.5) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a.) pontja valamint a 21. § (3) bekezdés előírásai szerint  szabályozott jogkörében.

 

Ahhoz, hogy az önkormányzat Képviselő-testülete az ügyben megalapozottan dönthessen ügyfele  pontosítsa mely felépítményi tárgyakat tekint tulajdonának  és azt mivel  igazolja.

Annak ismeretében a Képviselő-testület 2011. 07. 28-i ülése elé terjesztjük javaslatunkat, melynek döntéséről Önt kellő időben értesítjük.

Addig kérjük az Ön és ügyfelei türelmét, mivel joghatályos nyilatkozatot csak a Képviselő- testület tehet.„

 

A beltéri büfével kapcsolatosan az Ügyvédi Iroda a mai napig nem nyilatkozott.

A beltéri büfé az önkormányzat tulajdonát képezi, a Városgazdálkodási Igazgatóság vagyonkezelő , ezért a Városgazdálkodási Igazgatóság jogtanácsosának továbbítottuk az iratokat a további intézkedések megtétele érdekében.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.

 

 

B a r c s, 2011. július 19.

Karvalics Ottó

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010.(II.5) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a.) pontja valamint a 21. § (3) bekezdés előírásai szerint szabályozott jogkörében eljárva a barcsi 953/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében kötött adásvételi szerződés teljes ismeretében elővásárlási jogával nem kíván élni, arról jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten lemond.

A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

B a r c s, 2011. július 19.

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző