Ma 2022. október 04., kedd, Ferenc napja van. Holnap Aurél napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

…./2011. (…...) önkormányzati rendelete

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 15/2002. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdése a) pontjában, 7. § (3) bekezdése c) pontjában és 13. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el a Somogy Megyei Kormányhivatal állami főépítésze, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, az ÁNTSZ Barcsi, Szigetvári, Szentlőrinci Kistérségi Intézete, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-dunántúli Irodája, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága, a Somogy Megyei Földhivatal, a Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága, a Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-és talajvédelmi Igazgatósága, a Pécsi Bányakapitányság, a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Hivatala, Darány Község Önkormányzata, Drávatamási Község Önkormányzata, Csokonyavisonta Község Önkormányzata, a Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Megyei Igazgatósága, az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt, az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt., valamint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. véleményének kikérésével:

1. §

(1) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 15/2002. (IX.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Rendelet területi hatálya a város igazgatási területére terjed ki, és a Stadler Építész Iroda 23/2000, 8/2006, 4/2009, 4a/2009 és 8/2010 jelzőszámú 2M2a, 6M2c, 10M2a, 10M2b, 7/M2, 9/M2a, SM2a, S2/M2b, Sz-1/M2, 1-2/M5a, és 2/M5b rajzszámú szabályozási terveivel együtt alkalmazható.”

 

(2) A Rendelet 1.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(6) Az országos és helyi természetvédelem alatt levő és arra javasolt területeken az építéshatósági ügyekben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szakhatóság szakvéleményét az 1. számú függelékben felsorolt jogszabályok alapján be kell szerezni.”(Lásd: Függelék 1/4 pont)

(3) A Rendelet 1.§-a a következő (26) bekezdéssel egészül ki:

„(26) A tervezési területeken levő tájékoztató táblákat, köztárgyakat és hirdető berendezéseket megvilágítani csak közvetlenül hozzájuk rögzített világító berendezéssel lehet.”

 

 

 

 

 

2. §

 

(1) A Rendelet 7.§ (6) bekezdésében az „54. pontjában” szövegrész helyébe a „67. pontjában” szöveg lép.

 

 

3. §

(1) A Rendelet 12.§ (1) bekezdésében a „KG1-KG11” szövegrész helyébe a „KG1-KG12” szöveg lép.

4. §

 

(1) A Rendelet 13.§ (1) bekezdésében a „KG1-KG111” szövegrész helyébe az „IG1-IG12” szöveg lép.

 

(2) A Rendelet 13.§ (7) bekezdésében „az elvi telekalakítási engedélyekkel” szövegrész helyébe „a telekalakítási tervekkel” szöveg lép.

 

 

5. §

 

(1) A Rendelet 18.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(3) Az erdők területén az építéshatósági ügyekben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szakhatóságokat az 1. számú függelékben felsorolt jogszabályok alapján be kell vonni”.(Lásd: Függelék 1/2 és 3 pont.)

 

 

6. §

 

(1) A Rendelet 19.§. (2) bekezdésében a „község” helyett „város” elnevezés kerül

 

(2) A Rendelet  19.§ (3) bekezdés szövege a következők szerint módosul:

 

„(3) A területen építményeket elhelyezni az e rendeletben kikötötteken túl szabadon- állóan lehet azzal, hogy a technológiai építményeknél, műtárgyaknál és a sajátos építmény fajtáknál az építmény magasság maximuma 20 m.”

 

(4) A Rendelet 19.§ (5) bekezdés szövege a következők szerint módosul:

 

„(5) A Somogytarnóca 01 103 hrsz-ú „M” jelű mezőgazdasági árutermelő területnél a patak partvonalától mért 60 m-es széles sávban csak a vízgazdálkodással kapcsolatos építmények helyezhetők el.”

 

 

7.§

 

 

(1) A Rendelet 20.§. (1) bekezdésének a szövege végén az „m” betű  nagy „M”-re változik.

 

 

(2) A Rendelet 20.§ (3) bekezdés szövege a következők szerint módosul:

 

„(3)” A területek kialakításánál és beépítésénél a vonatkozó rendelkezés előírásait kell alkalmazni” (Lásd: Függelék 1/8 pont.)

8.§

 

(1) A Rendelet 21.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

 

(3) A területen maximum 4,0 m-es építmény magasságú, egytömegű gazdasági épület valamint pince helyezhető el.

- A már korábban kialakított 720-1000 m² közötti telkeken a beépítettség mértéke 5 %

- A már korábban kialakított 1000-1500 m² közötti telkeken a beépítettség mértéke

50 m2, plusz az 1000 m² feletti terület 2 % - a.

- Az 1500-3000 m² közötti telkeken a beépítettség mértéke 60 m², plusz az

1500 m² feletti terület 2 % - a.

 

 

(2) A Rendelet  21.§. (7) bekezdésének számozása (4) bekezdésre módosul.

 

 

9.§

 

(1) A Rendelet 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(3) A műemlék épületekkel (M) kapcsolatos építési engedélyezési eljárás az 1. számú függelékben felsorolt jogszabályok által meghatározott hatóság hatáskörébe tartozik.”(Lásd: Függelék 1/7 pont.)

 

(2) A Rendelet 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(4) A szabályozási terven műemléki környezetként (MK) és régészeti területként (R) jelölt és körülhatárolt területeken az építési engedélyezési eljárási ügyekbe a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szakhatóság szakvéleményét az 1. számú függelékben felsorolt jogszabályok alapján be kell szerezni.” (Lásd: Függelék 1/7 pont.)

 

 

(3) A Rendelet 28. § (8) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(8) A szabályozási terven jelölt régészeti lelőhelyeken építési engedélyezési eljárási ügyekben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szakhatóságot az 1. számú függelékben felsorolt jogszabályok alapján be kell vonni”.(Lásd: Függelék 1/7 pont)

 

 

 

10. §

 

A Rendelet 1. számú függeléke e Rendelet 1. számú függeléke szerint módosul.

11. §

A Rendelet 4. mellékletében a „Központi vegyes” táblázatban szereplő „Kv7”-es építési övezet beépítési előírásai szabadon-álló beépítés mellett: az építménymagasság maximuma 10,5 m-re, beépítethetőség maximuma 40 %-ra, a legkisebb telekméret 4000 m²- re módosul.

12.§

Záró rendelkezés

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés követő 30. napon lép hatályba.

 

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 

(3) Hatályát veszti a helyi építési szabályzatról szóló 15/2022.(IX.27.) önkormányzati rendelet 19.§ (6) a 20.§ (4),(5),(6) és a 21.§(4),(5),(6) pontja.

 

 

 

Barcs, 2011.

 

 

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                           Karvalics Ottó

címzetes főjegyző                                                        polgármester

 

 


1. számú függelék

 

 

 

 

1./        27/2008.(XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról.

 

 

2./        306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet A levegő védelméről

 

 

3./        14/2001.(V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

 

 

4./        193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

 

 

5./        2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

 

 

6./        153/2009. (XI.13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009.évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

 

 

7./        2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről.

 

 

8./        253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)

 

 

9./        1997.évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

 

 

Választás 2022