Ma 2024. máj. 28., kedd, Emil és Csanád napja van. Holnap Magdolna napja lesz.

Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények

Igazgatójától

7570 Barcs, Tavasz u. 3.

 

 

                                                                                              ………..számú napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Minőségirányítási Programjának módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2011. szeptember 15-i ülésére

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Képviselő-testülete 163/2011.(VII.28.) sz. határozatában döntött a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban BNI) átszervezéséről. A BNI Városi Óvodák 1. számú Tagóvodáját, mint a Városi Óvodák Intézményegység telephelyét 2011. augusztus 1.- i hatállyal megszüntette, ennek megfelelően a BNI Városi Óvodák barcsi telephelyei férőhelyszámát 375-ről 350- re, módosította, elrendelte a BNI Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium intézményegység 2011. augusztus 1-től két külön intézményegységgé történő szétválasztását.

A Képviselő-testület fenti döntéseivel összhangban elrendelte az átszervezést követően a BNI alap dokumentumainak - nevelési/pedagógiai program, SZMSZ, IMIP, egyéb belső szabályzatok, szabályozók – felülvizsgálatát, módosítását, valamint annak Barcs Város Képviselő-testülete és a társulás Képviselő-testületei elé jóváhagyásra történő beterjesztését.

Ezen dokumentumok módosításának jóváhagyása ugyanis a Közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kotv.) 102. § (2) bekezdés f) pontja szerint a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A jelzett alapdokumentumok felülvizsgálatát, módosítását elvégeztük.

A Pedagógia Program módosítását a fentieken túl az is indokolja, hogy változott az alapfokú művészetoktatás követelményrendszere és tantervi programja, és emiatt a BNI Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Helyi tantervét át kellett dolgozni.

A Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Minőségirányítási Program módosítását a Pedagógia Program 2011. júliusi módosítása is indokolja. Ekkor a TÁMOP 3.3.2.-08/2.-2008-0034. kódszámú, „Esélyteremtés a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményekben”című pályázat céljaihoz, az esélyegyenlőség elveihez, elvárásaihoz kellett igazítani a BNI Pedagógiai Programját, melyeket át kellett vezetni e két alapdokumentumon is.

A Pedagógia Programmal, a Szervezeti és Működési Szabályzattal és a Minőségirányítási Programmal kapcsolatos egyeztetést a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése, 40. § (1) és (11) bekezdései alapján intézményegységenként lefolytattuk, a pedagógia program módosításával kapcsolatban az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő - Turi Katalin - véleményét beszereztük, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Fenti dokumentumok módosítását a véleményezésre jogosult szervezetek a 2011. augusztusi nevelő-testületi értekezleten, illetve egyeztető megbeszéléseken elfogadták. E dokumentumokat terjedelmi okok miatt nem küldjük meg, az egyeztetés lefolytatásáról szóló jegyzőkönyvekkel együtt megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Intézményfelügyeleti Irodáján.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Minőségirányítási Programjának módosításáról, a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint döntsön.

 

Barcs, 2011. szeptember 1.

 

 

 

                                                                                                          Kincsei János

Határozati javaslat:

 1. 1.Barcs Város Képviselő-testülete a Kotv. 102. § (2) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében eljárva:
  1. A)A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja,
  2. B)A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
  3. C)A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Minőségirányítási Programját az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
 2. 2.Barcs Város Képviselő-testülete felkéri a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények igazgatóját, hogy a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények egységes szerkezetbe foglalt Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, Minőségirányítási Programját a hatályos jogszabályok alapján hozza nyilvánosságra,

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

                       Kincsei János igazgató a végrehajtásért

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint

 

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

Barcs, 2011. szeptember 1.

 

 

                                                                                  Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

                                                                                              címzetes főjegyző

 

Melléklet

Szakértői vélemény a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának módosításáról

 

 1. A szakértés tárgya

Barcs Város Képviselő-testülete 163/2011.(VII.28.) sz. határozatában döntött a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban BNI) átszervezéséről. Az átszervezés a jogszabályi feltételekkel megvalósult, ennek nyomán szükségessé vált az intézmény stratégiai dokumentumainak, így a Pedagógiai Programnak a módosítása. Jelen szakértői vélemény a módosított program törvényi megfelelését vizsgálja.

 

 1. A módosítás indokai

A hatályos közoktatási törvény a többcélú intézmények Pedagógiai Programjairól úgy rendelkezik, hogy „A többcélú intézményben egy szervezeti és működési szabályzatot, pedagógiai programot, házirendet, intézményi minőségirányítási programot, az általános művelődési központban egy pedagógiai-művelődési programot kell készíteni.” (33.§ (7.) Emellett a törvény azt is előírja, hogy „A közös igazgatású közoktatási intézményben a pedagógiai program alapján, az általános művelődési központban a pedagógiai-művelődési program alapján a különböző tevékenységet folytató intézményegységek egymással együttműködnek, tevékenységüket összehangolják.”. (33.§8(9 Mindezt arra figyelemmel kell tennie, hogy ugyanakkor a közös igazgatású közoktatási intézményben, mint amilyen a barcsi BNI is, az egyes intézményegységek szakmailag és szervezetileg önállóak (33. § (4.)

 

A fentiekből az következik, hogy valamennyi intézményegység szakmai munkájában figyelemmel kell lenni az intézmény egységes és közös céljaira, valamint az egyes intézményegységek működésének sajátosságaira is.

Felépítésében tehát a közös igazgatású közoktatási intézmények Pedagógiai Programja úgy tud megfelelni e kettős elvárásnak, ha a program tartalmazza azokat a közös alapelveket, célokat, feladatokat, amelyek minden szervezeti egységében ugyanazok, majd a nevelési program és a helyi tantervek részletezik intézményegységenként a szükséges tartalmakat.

A fenntartói átszervezés nem érintette a Pedagógiai Program közös céljait, feladatait, így azok módosítására nem volt szükség.

A módosítás az alábbi intézményegységeket és területeket érintette:

Intézményegység

Módosítás indoka

Tartalmi elemek

BNI Városi Óvodák

A barcsi telephelyek férőhelyszámát 375-ről 350- re módosította a fenntartó

A TÁMOP 3.3.2. Esélyteremtő pályázat

Az óvodai fejlesztési program esélyteremtés lehetőségei, területei;a gyermekvédelemmel összefüggő tevékenységek;

Korszerű óvodapedagógiai módszerek;

Óvoda és iskola közötti átmenet feladatai

Széchényi Ferenc Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium

Külön intézményegységgé vált

A gimnáziumi képzésre és a kollégiumi nevelésre vonatkozó nevelési program, a gimnáziumi oktatásra vonatkozó helyi tanterv

Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola

Külön intézményegységgé vált

A szakképzésre vonatkozó nevelési program és helyi tanterv

Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet módosítása

A nevelési program és a helyi tanterv módosítása a rendelet előírásainak és fogalomhasználatának megfelelően

Valamennyi intézményegység

TÁMOP 3.1.4.

A projekt előírásainak megfelelő tartalom

 1. A szakértői vélemény elkészítéséhez figyelembe vett jogszabályok:
 • Az 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról (továbbiakban: Kt.)
 • A 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet a közoktatási intézmények működéséről (továbbiakban: R)
 • 24/2003. (VIII. 19.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet módosításáról
 • 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról

 

 1. A szakértői vizsgálat eredménye

4.1.  Óvoda

A programba átvezetésre került a férőhelyekre vonatkozó fenntartói döntés, valamint módosult az óvodai fejlesztési program. A bekerült tartalmi elemek megfelelnek az óvodai nevelés országos irányelvei szellemiségének, a korszerű óvodai módszerek alkalmazásának. A módosítások szakmailag indokoltak voltak, tartalmilag jól illeszkednek az óvoda programjába.

4.2.  Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A módosítás a jogszabályváltozással összhangban tartalmazza a tanszakok megváltozott elnevezését, az óratervet, a követelményrendszert, a vizsgaleírásokat mindhárom tagozaton.

A módosítás elsősorban a helyi tantervre vonatkozott, beépültek a tanszakokra és a képzési formákra vonatkozó tartalmak a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

 

4.3.  Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium

Az intézményegység eddig is külön helyi tanterv szerint végezte a tevékenységét. Itt módosításra csak a TÁMOP pályázat előírásai szerint volt szükség, a többi módosítást mindenütt átvezették. A gimnáziumi oktatásra és a kollégiumi nevelésre vonatkozóan a mostani program jól tükrözi azt a sokszínű képzést, amelyet az intézményegység folytat, megfelelő részletezésűek, ugyanakkor mértéktartóan tömörek a nevelési feladatokra vonatkozó fejezetek is. Mind a nevelési program, mind a helyi tanterv megfelelőképpen szabályozza a feladatellátást.

Javasolom a programban a dátumok felülvizsgálatát és összhangjának megteremtését (a borítón, valamint a legitimációs záradékban szereplőkét egyaránt).

4.4.  Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola

Az intézményegység a nevelési programot írta újra, immár csak a szakképzésre vonatkozó feladatokkal. A törvény előírásait tartalmazza, azok kifejtése megfelel mind a jogszabályi feltételeknek, mind pedig azoknak a pályázati előírásoknak, amelyek tevékenységét érintették.

A nevelési programon kívül a helyi tantervben és a szakmai programban is szükséges átvezetni az esetleges módosításokat, az önálló intézményegységgé válás következményeit.

A program nevelési fejezetei összhangban vannak a közös elvekkel, célokkal és feladatokkal.

Javasolom a programból a konkrét nevek kivételét (természetesen ez nem vonatkozik az iskolatörténetet bemutató fejezetre), hiszen ezek a hatályosságon belül változhatnak (2. old.) Szükséges a program jogszabály szerinti legitimációjáról említést tenni. Itt is javasolom a dátumokat összhangban hozni a többi intézményegységével és a fenntartói határozattal.

 

Összefoglalva

 

A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a Pedagógiai Programját a megváltozott szervezeti felépítésnek megfelelően módosította. A programban így teljesül az a jogszabályi feltétel, mely szerint az egyes ellátott feladatoknak világosan el kell különülnie, és a rájuk vonatkozó szabályozóknak meg kell jelennie.

A módosított program alkalmas arra, hogy a többcélú intézmény szervezze és végezze mindennapi nevelő oktató tevékenységét.

Javaslatom: Tekintettel arra, hogy a többcélú intézményben egy pedagógiai programot kell készíteni, ezért ennek egy egységes legitimációja kell, hogy legyen amellett, hogy természetesen az egyes nevelési közösségek, testületek véleményezik a csak rájuk vonatkozó programokat. A pedagógiai programot a szervezeti s működési szabályzatban foglalt testület jogosult elfogadni, ez a többcélú intézményekben többnyire a szak alkalmazotti értekezlet. Javasolom tehát az érvényes SZMSZ-ben foglaltakkal összhangba hozni a legitimációt, és ennek megfelelően kell a zárófejezetben rendelkezni erről.

 

Mindezeket figyelembe véve a barcsi BNI módosított Pedagógiai Programját fenntartói jóváhagyásra javasolom.

Pécs, 2011. szeptember 5.

Turi Katalin

Közoktatási szakértő

Szakértői vélemény a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának módosításáról

 

 1. A szakértés tárgya

Barcs Város Képviselő-testülete 163/2011.(VII.28.) sz. határozatában döntött a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban BNI) átszervezéséről. Az átszervezés a jogszabályi feltételekkel megvalósult, ennek nyomán szükségessé vált az intézmény stratégiai dokumentumainak, így a Pedagógiai Programnak a módosítása. Jelen szakértői vélemény a módosított program törvényi megfelelését vizsgálja.

 

 1. A módosítás indokai

A hatályos közoktatási törvény a többcélú intézmények Pedagógiai Programjairól úgy rendelkezik, hogy „A többcélú intézményben egy szervezeti és működési szabályzatot, pedagógiai programot, házirendet, intézményi minőségirányítási programot, az általános művelődési központban egy pedagógiai-művelődési programot kell készíteni.” (33.§ (7.) Emellett a törvény azt is előírja, hogy „A közös igazgatású közoktatási intézményben a pedagógiai program alapján, az általános művelődési központban a pedagógiai-művelődési program alapján a különböző tevékenységet folytató intézményegységek egymással együttműködnek, tevékenységüket összehangolják.”. (33.§8(9 Mindezt arra figyelemmel kell tennie, hogy ugyanakkor a közös igazgatású közoktatási intézményben, mint amilyen a barcsi BNI is, az egyes intézményegységek szakmailag és szervezetileg önállóak (33. § (4.)

 

A fentiekből az következik, hogy valamennyi intézményegység szakmai munkájában figyelemmel kell lenni az intézmény egységes és közös céljaira, valamint az egyes intézményegységek működésének sajátosságaira is.

Felépítésében tehát a közös igazgatású közoktatási intézmények Pedagógiai Programja úgy tud megfelelni e kettős elvárásnak, ha a program tartalmazza azokat a közös alapelveket, célokat, feladatokat, amelyek minden szervezeti egységében ugyanazok, majd a nevelési program és a helyi tantervek részletezik intézményegységenként a szükséges tartalmakat.

A fenntartói átszervezés nem érintette a Pedagógiai Program közös céljait, feladatait, így azok módosítására nem volt szükség.

A módosítás az alábbi intézményegységeket és területeket érintette:

Intézményegység

Módosítás indoka

Tartalmi elemek

BNI Városi Óvodák

A barcsi telephelyek férőhelyszámát 375-ről 350- re módosította a fenntartó

A TÁMOP 3.3.2. Esélyteremtő pályázat

Az óvodai fejlesztési program esélyteremtés lehetőségei, területei;a gyermekvédelemmel összefüggő tevékenységek;

Korszerű óvodapedagógiai módszerek;

Óvoda és iskola közötti átmenet feladatai

Széchényi Ferenc Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium

Külön intézményegységgé vált

A gimnáziumi képzésre és a kollégiumi nevelésre vonatkozó nevelési program, a gimnáziumi oktatásra vonatkozó helyi tanterv

Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola

Külön intézményegységgé vált

A szakképzésre vonatkozó nevelési program és helyi tanterv

Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet módosítása

A nevelési program és a helyi tanterv módosítása a rendelet előírásainak és fogalomhasználatának megfelelően

Valamennyi intézményegység

TÁMOP 3.1.4.

A projekt előírásainak megfelelő tartalom

 1. A szakértői vélemény elkészítéséhez figyelembe vett jogszabályok:

 • Az 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról (továbbiakban: Kt.)
 • A 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet a közoktatási intézmények működéséről (továbbiakban: R)
 • 24/2003. (VIII. 19.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet módosításáról
 • 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról

 

 1. A szakértői vizsgálat eredménye

4.1.  Óvoda

A programba átvezetésre került a férőhelyekre vonatkozó fenntartói döntés, valamint módosult az óvodai fejlesztési program. A bekerült tartalmi elemek megfelelnek az óvodai nevelés országos irányelvei szellemiségének, a korszerű óvodai módszerek alkalmazásának. A módosítások szakmailag indokoltak voltak, tartalmilag jól illeszkednek az óvoda programjába.

4.2.  Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A módosítás a jogszabályváltozással összhangban tartalmazza a tanszakok megváltozott elnevezését, az óratervet, a követelményrendszert, a vizsgaleírásokat mindhárom tagozaton.

A módosítás elsősorban a helyi tantervre vonatkozott, beépültek a tanszakokra és a képzési formákra vonatkozó tartalmak a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

 

4.3.  Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium

Az intézményegység eddig is külön helyi tanterv szerint végezte a tevékenységét. Itt módosításra csak a TÁMOP pályázat előírásai szerint volt szükség, a többi módosítást mindenütt átvezették. A gimnáziumi oktatásra és a kollégiumi nevelésre vonatkozóan a mostani program jól tükrözi azt a sokszínű képzést, amelyet az intézményegység folytat, megfelelő részletezésűek, ugyanakkor mértéktartóan tömörek a nevelési feladatokra vonatkozó fejezetek is. Mind a nevelési program, mind a helyi tanterv megfelelőképpen szabályozza a feladatellátást.

Javasolom a programban a dátumok felülvizsgálatát és összhangjának megteremtését (a borítón, valamint a legitimációs záradékban szereplőkét egyaránt).

4.4.  Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola

Az intézményegység a nevelési programot írta újra, immár csak a szakképzésre vonatkozó feladatokkal. A törvény előírásait tartalmazza, azok kifejtése megfelel mind a jogszabályi feltételeknek, mind pedig azoknak a pályázati előírásoknak, amelyek tevékenységét érintették.

A nevelési programon kívül a helyi tantervben és a szakmai programban is szükséges átvezetni az esetleges módosításokat, az önálló intézményegységgé válás következményeit.

A program nevelési fejezetei összhangban vannak a közös elvekkel, célokkal és feladatokkal.

Javasolom a programból a konkrét nevek kivételét (természetesen ez nem vonatkozik az iskolatörténetet bemutató fejezetre), hiszen ezek a hatályosságon belül változhatnak (2. old.) Szükséges a program jogszabály szerinti legitimációjáról említést tenni. Itt is javasolom a dátumokat összhangban hozni a többi intézményegységével és a fenntartói határozattal.

 

Összefoglalva

 

A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a Pedagógiai Programját a megváltozott szervezeti felépítésnek megfelelően módosította. A programban így teljesül az a jogszabályi feltétel, mely szerint az egyes ellátott feladatoknak világosan el kell különülnie, és a rájuk vonatkozó szabályozóknak meg kell jelennie.

A módosított program alkalmas arra, hogy a többcélú intézmény szervezze és végezze mindennapi nevelő oktató tevékenységét.

Javaslatom: Tekintettel arra, hogy a többcélú intézményben egy pedagógiai programot kell készíteni, ezért ennek egy egységes legitimációja kell, hogy legyen amellett, hogy természetesen az egyes nevelési közösségek, testületek véleményezik a csak rájuk vonatkozó programokat. A pedagógiai programot a szervezeti s működési szabályzatban foglalt testület jogosult elfogadni, ez a többcélú intézményekben többnyire a szak alkalmazotti értekezlet. Javasolom tehát az érvényes SZMSZ-ben foglaltakkal összhangba hozni a legitimációt, és ennek megfelelően kell a zárófejezetben rendelkezni erről.

 

Mindezeket figyelembe véve a barcsi BNI módosított Pedagógiai Programját fenntartói jóváhagyásra javasolom.

Pécs, 2011. szeptember 5.

Turi Katalin

Közoktatási szakértő

Szakértői vélemény a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának módosításáról

 

 1. A szakértés tárgya

Barcs Város Képviselő-testülete 163/2011.(VII.28.) sz. határozatában döntött a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban BNI) átszervezéséről. Az átszervezés a jogszabályi feltételekkel megvalósult, ennek nyomán szükségessé vált az intézmény stratégiai dokumentumainak, így a Pedagógiai Programnak a módosítása. Jelen szakértői vélemény a módosított program törvényi megfelelését vizsgálja.

 

 1. A módosítás indokai

A hatályos közoktatási törvény a többcélú intézmények Pedagógiai Programjairól úgy rendelkezik, hogy „A többcélú intézményben egy szervezeti és működési szabályzatot, pedagógiai programot, házirendet, intézményi minőségirányítási programot, az általános művelődési központban egy pedagógiai-művelődési programot kell készíteni.” (33.§ (7.) Emellett a törvény azt is előírja, hogy „A közös igazgatású közoktatási intézményben a pedagógiai program alapján, az általános művelődési központban a pedagógiai-művelődési program alapján a különböző tevékenységet folytató intézményegységek egymással együttműködnek, tevékenységüket összehangolják.”. (33.§8(9 Mindezt arra figyelemmel kell tennie, hogy ugyanakkor a közös igazgatású közoktatási intézményben, mint amilyen a barcsi BNI is, az egyes intézményegységek szakmailag és szervezetileg önállóak (33. § (4.)

 

A fentiekből az következik, hogy valamennyi intézményegység szakmai munkájában figyelemmel kell lenni az intézmény egységes és közös céljaira, valamint az egyes intézményegységek működésének sajátosságaira is.

Felépítésében tehát a közös igazgatású közoktatási intézmények Pedagógiai Programja úgy tud megfelelni e kettős elvárásnak, ha a program tartalmazza azokat a közös alapelveket, célokat, feladatokat, amelyek minden szervezeti egységében ugyanazok, majd a nevelési program és a helyi tantervek részletezik intézményegységenként a szükséges tartalmakat.

A fenntartói átszervezés nem érintette a Pedagógiai Program közös céljait, feladatait, így azok módosítására nem volt szükség.

A módosítás az alábbi intézményegységeket és területeket érintette:

Intézményegység

Módosítás indoka

Tartalmi elemek

BNI Városi Óvodák

A barcsi telephelyek férőhelyszámát 375-ről 350- re módosította a fenntartó

A TÁMOP 3.3.2. Esélyteremtő pályázat

Az óvodai fejlesztési program esélyteremtés lehetőségei, területei;a gyermekvédelemmel összefüggő tevékenységek;

Korszerű óvodapedagógiai módszerek;

Óvoda és iskola közötti átmenet feladatai

Széchényi Ferenc Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium

Külön intézményegységgé vált

A gimnáziumi képzésre és a kollégiumi nevelésre vonatkozó nevelési program, a gimnáziumi oktatásra vonatkozó helyi tanterv

Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola

Külön intézményegységgé vált

A szakképzésre vonatkozó nevelési program és helyi tanterv

Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet módosítása

A nevelési program és a helyi tanterv módosítása a rendelet előírásainak és fogalomhasználatának megfelelően

Valamennyi intézményegység

TÁMOP 3.1.4.

A projekt előírásainak megfelelő tartalom

 1. A szakértői vélemény elkészítéséhez figyelembe vett jogszabályok:
 • Az 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról (továbbiakban: Kt.)
 • A 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet a közoktatási intézmények működéséről (továbbiakban: R)
 • 24/2003. (VIII. 19.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet módosításáról
 • 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról

 

 1. A szakértői vizsgálat eredménye

4.1.  Óvoda

A programba átvezetésre került a férőhelyekre vonatkozó fenntartói döntés, valamint módosult az óvodai fejlesztési program. A bekerült tartalmi elemek megfelelnek az óvodai nevelés országos irányelvei szellemiségének, a korszerű óvodai módszerek alkalmazásának. A módosítások szakmailag indokoltak voltak, tartalmilag jól illeszkednek az óvoda programjába.

4.2.  Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A módosítás a jogszabályváltozással összhangban tartalmazza a tanszakok megváltozott elnevezését, az óratervet, a követelményrendszert, a vizsgaleírásokat mindhárom tagozaton.

A módosítás elsősorban a helyi tantervre vonatkozott, beépültek a tanszakokra és a képzési formákra vonatkozó tartalmak a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

 

4.3.  Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium

Az intézményegység eddig is külön helyi tanterv szerint végezte a tevékenységét. Itt módosításra csak a TÁMOP pályázat előírásai szerint volt szükség, a többi módosítást mindenütt átvezették. A gimnáziumi oktatásra és a kollégiumi nevelésre vonatkozóan a mostani program jól tükrözi azt a sokszínű képzést, amelyet az intézményegység folytat, megfelelő részletezésűek, ugyanakkor mértéktartóan tömörek a nevelési feladatokra vonatkozó fejezetek is. Mind a nevelési program, mind a helyi tanterv megfelelőképpen szabályozza a feladatellátást.

Javasolom a programban a dátumok felülvizsgálatát és összhangjának megteremtését (a borítón, valamint a legitimációs záradékban szereplőkét egyaránt).

4.4.  Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola

Az intézményegység a nevelési programot írta újra, immár csak a szakképzésre vonatkozó feladatokkal. A törvény előírásait tartalmazza, azok kifejtése megfelel mind a jogszabályi feltételeknek, mind pedig azoknak a pályázati előírásoknak, amelyek tevékenységét érintették.

A nevelési programon kívül a helyi tantervben és a szakmai programban is szükséges átvezetni az esetleges módosításokat, az önálló intézményegységgé válás következményeit.

A program nevelési fejezetei összhangban vannak a közös elvekkel, célokkal és feladatokkal.

Javasolom a programból a konkrét nevek kivételét (természetesen ez nem vonatkozik az iskolatörténetet bemutató fejezetre), hiszen ezek a hatályosságon belül változhatnak (2. old.) Szükséges a program jogszabály szerinti legitimációjáról említést tenni. Itt is javasolom a dátumokat összhangban hozni a többi intézményegységével és a fenntartói határozattal.

 

Összefoglalva

 

A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a Pedagógiai Programját a megváltozott szervezeti felépítésnek megfelelően módosította. A programban így teljesül az a jogszabályi feltétel, mely szerint az egyes ellátott feladatoknak világosan el kell különülnie, és a rájuk vonatkozó szabályozóknak meg kell jelennie.

A módosított program alkalmas arra, hogy a többcélú intézmény szervezze és végezze mindennapi nevelő oktató tevékenységét.

Javaslatom: Tekintettel arra, hogy a többcélú intézményben egy pedagógiai programot kell készíteni, ezért ennek egy egységes legitimációja kell, hogy legyen amellett, hogy természetesen az egyes nevelési közösségek, testületek véleményezik a csak rájuk vonatkozó programokat. A pedagógiai programot a szervezeti s működési szabályzatban foglalt testület jogosult elfogadni, ez a többcélú intézményekben többnyire a szak alkalmazotti értekezlet. Javasolom tehát az érvényes SZMSZ-ben foglaltakkal összhangba hozni a legitimációt, és ennek megfelelően kell a zárófejezetben rendelkezni erről.

 

Mindezeket figyelembe véve a barcsi BNI módosított Pedagógiai Programját fenntartói jóváhagyásra javasolom.

Pécs, 2011. szeptember 5.

Turi Katalin

Közoktatási szakértő

 

KIEGÉSZÍTŐ

3. sz. napirendi pont

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Minőségirányítási Programjának módosítása című előterjesztéshez a bizottsági ülés véleményére, javaslatára figyelemmel

Bizottság megnevezése

Javaslat témája

Szavazás eredménye

Előterjesztő álláspontja

Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság

A Bizottság javasolta a BNI igazgatójának, mint előterjesztőnek, hogy a Pedagógiai programban a közoktatási szakértő szakvéleményében leírt hibák a dátumokra és a legitim záradékokra vonatkozóan kerüljenek a testületi ülésig kijavításra, valamint ugyanezen időpontig történjen meg a Pedagógiai Program módosításának a BNI alkalmazotti közössége által történő elfogadása, mivel az a bizottsági ülésig intézményegységenként történt meg.

egyhangúlag

Elfogadja