Ma 2023. június 02., péntek, Kármen és Anita napja van. Holnap Klotild és Cecília napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf. 62 Telefon: 82/462-459

                                                                                                                     sz. napirendi pont

Előterjesztés

Aljegyző munkakör betöltésére pályázat kiírása

 

 

Készült:             Barcs Város Képviselő-testülete

                           2011. október 20-i ülésére


Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző kezdeményezésére a Képviselő-testület 287/2010 (XII.15.) számú határozatával jóváhagyta közszolgálati jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetését. Közszolgálati jogviszonyának megszűnése 2011. szeptember 30. napja.

Tekintettel arra, hogy az aljegyzői munkakör fenti időponttal betöltetlenné válik, szükséges dönteni pályázat kiírásáról az aljegyzői munkakör betöltésére.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a jegyző javaslatára – a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint – községben kinevezhet, más önkormányzatnál kinevez aljegyzőt a jegyző helyettesítésére, a jegyző által meghatározott feladatok ellátására. A kinevezés határozatlan időre szól.

Az aljegyzői álláshelyre kiírandó pályázat vonatkozásában a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) alábbi szabályai alkalmazandók:

8. § (1) bekezdése szerint jegyzővé, körjegyzővé, megyei jogú város kerületi hivatalvezetőjévé, aljegyzővé (továbbiakban együtt: jegyző) az nevezhető ki, aki

a) igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, és jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és

b) legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.

8. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi.

10. § (2) A pályázatot kiíró szerv által meghirdetett pályázatban megjelölt benyújtási határidőt a pályázatot kiíró szerv által történő közzétételtől kell számítani. A pályázat benyújtására meghatározott idő a pályázati felhívásnak a pályázatot kiíró szerv által történő közzétételétől számított tíz napnál nem lehet rövidebb.

(3) A pályázatot kiíró szerv a - munkáltatói jogkör gyakorlója által összeállított munkakörtérképen alapuló - pályázati kiírás meghirdetésével egyidejűleg a pályázati kiírást elektronikus úton megküldi a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: szolgáltató központ) részére, amely azt elektronikusan közzéteszi az egységes hozzáférés biztosítása érdekében.

(8) A kinevezési jogkör gyakorlója a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül, testület esetében a következő ülésen dönt a pályázatokról és a köztisztviselő kinevezéséről vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.

 

A jogszabályban meghatározott feltételen túl pályázati a felhívást Barcs Város honlapján (www.barcs.hu) is közzétesszük.

A költségmegtakarítás és a jobb munkavégzés érdekében javaslom elsősorban helyi, vagy környékbeli pályázók támogatását, ennek érdekében a pályázati felhívásban előnyként lehet feltüntetni a helyismeretet, valamint az önkormányzati közigazgatásban szerzett gyakorlatot.

A pályázók meghallgatására, a pályázatok véleményezésére a Képviselő-testület egy bizottságot szíveskedjen kijelölni, melynek tagjai közé javaslom:

-         Racsek József alpolgármester – a bizottság vezetője

-         Fodor Gyula tanácsnok – bizottság tagja (Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság)

-         Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző – bizottság tagja           

Barcs, 2011. október 3.

Karvalics Ottó

Határozati javaslat:

1.)    Barcs Város Képviselő-testülete aljegyzői munkakör betöltésére a mellékletben meghatározott tartalmú pályázatot írja ki, és elrendeli annak a Barcs Város honlapján, és a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételét. Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati határidő lejártát követő ülésére a munkakör betöltésére vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

 

2.)    Barcs Város Képviselő-testülete a pályázókat meghallgató, illetve pályázatokat véleményező bizottság tagjai közé választja:

            - Racsek József alpolgármester – a bizottság vezetője

- Fodor Gyula tanácsnok – bizottság tagja (Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság)

- Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző – bizottság tagja   

Felelős:                                  Karvalics Ottó polgármester

Végrehajtásért felelős:          Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

 

Határidő:                               A pályázati kiírás elküldésének határideje: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. október 3.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző


Melléklet

Barcs Város Képviselő-testülete az alábbi tartalommal pályázatot hirdet aljegyzői munkakör betöltésére:

„Pályázati feltételek:

a) igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, és

b) legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,

c) magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A képviselő-testület közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Helyismeret és önkormányzati közigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat.

 
A pályázatnak tartalmaznia kell:

- részletes szakmai önéletrajzot,

- végzettséget igazoló okiratok másolatát,

- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolatát,
- a pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a  pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik,

- nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok,

- nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását.

Ellátandó feladatok:

A jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása, továbbá a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Intézményfelügyeleti Irodájának vezetése és az ezzel kapcsolatos vezetői teendők ellátása.

A kinevezés határozatlan időre szól a Ktv. szabályainak megfelelően.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján történik.

A munkakör legkorábban 2011. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtási határideje:

2011. november 6.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a Barcs Város Önkormányzatának polgármesteréhez kell benyújtani személyesen vagy postai úton, lezárt borítékban az alábbi címre: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Karvalics Ottó polgármester.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Aljegyzői pályázat”

A pályázat elbírálásának ideje, módja:

A benyújtott pályázatokról a Képviselő-testület a határidő lejártát követő első rendes ülésén dönt.

Választás 2022