Ma 2024. február 27., kedd, Ákos és Bátor napja van. Holnap Elemér napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.:62 Telefon: 82/462-459

………..sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átszervezésének előkészítéséről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. május 27-i rendkívüli ülésére

 

Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése előkészítésekor is felmerült már az a kérdés, hogy a csökkenő gyermeklétszám miatt indokolt lesz egy óvodai tagintézmény és egy óvodai csoport megszüntetése, illetve a szakképzés átalakítása miatt, s annak érdekében, hogy a szakképző iskolánk több szakképzési támogatáshoz juthasson, célszerű lenne a BNI Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium intézményegységet gimnáziumra és kollégiumra, valamint szakképző iskolára szétválasztani. A CC. AUDIT Könyvvizsgáló Kft. mely önkormányzatunk megbízásából átvilágítást végzett az önkormányzat gazdálkodására és az intézményhálózat működésére vonatkozóan, megerősítette ezt az álláspontunkat.

A BNI keretei között működő BNI Városi Óvodák jelenleg Barcson 6 tagóvodával működik az alábbiak szerint:

1.Számú Tagóvoda (Damjanich u.): 3 csoportos 75 férőhelyes, 3. Számú Tagóvoda (Széchényi köz): 3 csoportos 75 férőhelyes, 4. Számú Tagóvoda (Hársfa u.): 3 csoportos 75 férőhelyes, 5. Számú Tagóvoda (Somogytarnóca) 1 csoportos 25 férőhelyes, 6. Számú Tagóvoda (Deák Ferenc u.): 2 csoporttal működik, de 100 férőhelyes, 7. Számú Tagóvoda (Felszabadulás u.): 3 csoportos, 75 férőhelyes.

Az engedélyezett 375 férőhelyen 2011 májusában a 6 tagóvodába 384 gyermek jár, 15 óvodai csoportban, melyből 2011 szeptemberében iskolába megy 140 gyermek. Várhatóan 94 három évet betöltött gyermeket fognak beíratni a szülők a következő tanévre. Ezáltal a várható óvodai gyermeklétszám 2011 szeptemberében 338 fő lesz. A demográfiai adatok szerint 2010-ben 93 gyermek született, 2011-ben várhatóan 90 lesz a születések száma Barcson, és ez a szám az azt követő években még 3-4 fővel csökken. A születések száma fokozatos csökkenése maga után vonja az óvodai gyermeklétszám csökkenését is, így már az elkövetkezendő tanévtől elegendő lesz 25-tel kevesebb óvodai férőhely, miközben egy tagóvoda, és egy óvodai csoport működtetése feleslegessé válik.

A jelenleg működő 6 tagóvoda közül az 1. számú Tagóvoda és a 3. Számú Tagóvoda családi házból került kialakításra.

Az 1. Számú Tagóvoda, bár a városközpontban helyezkedik el, nem felel meg a kor követelményeinek és a kötelező eszköz felszerelési jegyzék szerint az alábbi, kötelezően előírt helyiségekkel nem rendelkezik melyet a szülők és a dolgozók gyakran kifogásoltak:

Megfelelő méretű gyermeköltözők, kiszolgáló helyiségek, nincs tornaszoba, nevelői szoba, nincs orvosi szoba, szertár, felnőtt öltöző, felnőtt WC, ezen kívül szűk az udvar, egy csoportszoba fűtése nagyon sok problémát okoz.

A 6. Számú Tagóvodában, amely óvodai célra épült, 4 gyermekcsoport helyezhető el, és jelenleg két csoporttal működik.

Az óvodai felvételi körzetek átalakításával a gyermekek elhelyezése megnyugtató módon biztosítható, hisz Barcson nincsenek nagy távolságok és az 1. Számú Tagóvoda gyermekcsoportjai saját óvónőikkel és dolgozóikkal áthelyezhetők a 6. Számú Tagóvodába

Az alkalmazotti létszámot 2 fő óvónővel és egy dajkával már lecsökkentette a BNI.

Az 1. Számú Tagóvoda megszüntetése, a BNI Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium intézményegység 2011. augusztus 1-től két külön intézményegységgé történő szétválasztása átszervezésnek minősül melyről szóló döntést a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kotv) 102.§ (11) bekezdése értelmében május utolsó munkanapjáig hozhatja meg a Képviselő-testület.

A Kotv. 121. § 15. pontja értelmében intézményátszervezésnek minősül minden olyan döntés, mely az alapító okiratnak a Kotv. 37.§ (5) bekezdés b) pontjában meghatározottak módosulásával jár, kivéve az olyan vagyon érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz továbbiakban nem szükséges.

„37.§ (5) A közoktatási intézmény alapító okirata tartalmazza az

a) intézmény nevét, az alapító, illetve a fenntartó nevét és címét,

b) intézmény típusát, alaptevékenységét, nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatait, tagintézményét, a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát, az

intézmény székhelyének és valamennyi telephelyének címét, nevelési-oktatási intézmény esetén az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot, a tagozat megnevezését, iskola esetén az évfolyamok számát, alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését,

c) a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat.”

Az átszervezéssel kapcsolatban be kell szerezni a Somogy Megyei Közgyűlés fejlesztési tervre épített szakvéleményét, valamint az Oktatási Hivatal Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságán keresztül független közoktatási szakértő kijelölését kell kérnünk, mivel az átszervezéssel kapcsolatban a Kotv. 88. § (6) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„88.§ (6) A helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve egyes szolgáltatás ellátását - részben vagy egészben - akkor szüntetheti meg, közoktatási intézményét akkor szervezheti át, ha az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a fővárosi, megyei önkormányzat - fejlesztési tervre épített - szakvéleményét. A helyi önkormányzat közoktatási szakértő véleményét köteles beszerezni tervezett intézkedésének véleményezése céljából. A közoktatási szakértőnek abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás e bekezdésben meghatározottak szerint történő további ellátását. A szakértő véleményét a fővárosi, megyei önkormányzat részére - a szakvélemény megkérésével egyidejűleg - meg kell küldeni. A független közoktatási szakértő személyére - a helyi önkormányzat megkeresésére - a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal tesz javaslatot. E rendelkezéseket kell alkalmazni

abban az esetben is, ha a helyi önkormányzat a feladatellátásához rendelkezésre bocsátott vagyont, illetve a vagyon feletti rendelkezés jogát vonja meg a közoktatási intézménytől”.

A Kotv. 102 §.(3) bekezdése értelmében az átszervezés előtt le kell folytatni az alábbi egyeztetéseket:

„(3) A fenntartó a közoktatási intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közösségének, iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek (közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén, illetve a nemzeti vagy etnikai kisebbségi nevelésben-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a fenntartótól függően a települési vagy a területi kisebbségi önkormányzat, illetőleg ennek hiányában az adott kisebbség helyi egyesületének, szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara véleményét. Az e bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.”

Nem minősül átszervezésnek, de a BNI feladatkörét érinti a fenti vizsgálat által javasolt, a BNI Bölcsődét érintő változtatás, miszerint indokolt elrendelni a BNI Bölcsőde napi nyitva tartásának 12 óráról 10 órára történő csökkentését, ennek megfelelően kell kérelmezni az intézményegység működési engedélyének módosítását, majd végrehajtani munkarendjének átalakítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átszervezésének előkészítéséről a BNI Bölcsőde napi nyitva tartási idejének csökkentéséről a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint döntsön!

 

Barcs, 2011. május 23.

 

Karvalics Ottó

 

Határozati javaslat:

1.)   Barcs Város Képviselő-testülete elrendeli a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átszervezésének előkészítését az alábbi feltételekkel:

A)    A testület elrendeli a BNI Városi Óvodák 1. számú Tagóvodájának, mint a Városi Óvodák Intézményegység telephelyének 2011. augusztus 1.- i hatállyal történő megszüntetésének előkészítését, ennek megfelelően a BNI Városi Óvodák barcsi telephelyei férőhelyszámának 375-ről 350- re, az indítható csoportok számnak 15-ről 14- re történő módosítását.

B)     A BN Városi Óvodák 1. számú Tagóvodájából az óvodai gyermekcsoportok a BNI Városi Óvodák VI. számú Tagóvodájába kerülnek áthelyezésre, az így kialakításra kerülő intézményi struktúrának megfelelően elrendeli a testület az óvodai felvételi körzeteket módosítását.

C)    A Képviselő-testület elrendeli a BNI Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium intézményegység 2011. augusztus 1-től két külön intézményegységgé történő szétválasztását az alábbiak szerint:

Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium Barcs Tavasz u. 3.

Ipari Szakképző Iskola Barcs, Barátság u. 9-11.

 

2.)    Barcs Város Képviselő-testülete a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átszervezésével kapcsolatos döntése előtt a Kotv. 102 §.(3) bekezdése alapján beszerzi az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, a szülői szervezetnek, a diákönkormányzatnak, a kisebbségi önkormányzatok, a Somogy Megyei Iparkamara, a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás önkormányzatainak véleményét.

3.)   A Képviselő-testület a Kotv. 88. § (6) bekezdése alapján az Oktatási Hivatal Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságán keresztül független közoktatási szakértő kijelölését kéri, majd szakértő véleménye ismeretében kikéri a Somogy Megyei Önkormányzat fejlesztési tervre épített szakvéleményét.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal a szakértő kijelölésének megkérésére, illetve 2011. június 30.

 

4.)   A testület elrendeli BNI Bölcsőde napi nyitva tartásának 2011. augusztus 1-től 12 óráról 10 órára történő csökkentését, ennek megfelelően kell kérelmezni az intézményegység működési engedélyének módosítását, majd végrehajtani munkarendjének átalakítását.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Kincsei János igazgató

Határidő: 2011. augusztus 1.

 

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. május 23.

 

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző