Ma 2023. szeptember 28., csütörtök, Vencel napja van. Holnap Mihály napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.sz.62. Telefon: 462-459

 

 

 

 

 

_____ számú napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak térítési díj és tandíj fizetéséről szóló 13/2007./VIII.3./ számú

rendelet módosításáról.

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. június 16-i ülésére

Általános indoklás

 

 

 

A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kotv.) jelenlegi szabályozása értelmében, a 117. §. (1) bekezdés b), c) pontja szerint, az alapfokú művészetoktatási intézményekben a szakmai feladatra tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra eső hányadának, 18 éven aluliak esetében 5-15 %-át, 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulók esetében l5-35 %-át lehet térítési díjként előírni. A tandíj mértéke tanévenként a Kotv. 117. § (3) bekezdése szerint nem haladhatja meg a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát.

Ezen előírások 2011. szeptember 1-től az alábbiak szerint módosulnak:

A szakmai feladatra tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra eső hányadának,18 éven aluliak esetében 5-20 %-át, 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulók esetében l5-40 %-át lehet térítési díjként előírni. A Kotv. 117. § (2) bekezdése értelmében "... a térítési díj nem lehet kevesebb, mint az adott feladatokhoz biztosított normatív hozzájárulások egy tanulóra számított összegének zeneművészeti ág esetében 10, más művészeti ág esetén 20 százaléka. E rendelkezés a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem alkalmazhatók, tőlük térítési díj nem szedhető."

A tandíj mértékére vonatkozó szabályok, melyek a 22 év feletti tanulókra vonatkoznak, változatlanok maradnak, továbbra is a fizetendő tandíj összege tanévenként nem haladhatja meg a szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A tandíj mértékét a törvényi előírásoknak megfelelően a Képviselő-testületnek a tanulmányi eredményektől függően kell megállapítania.

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak térítési díj és tandíj fizetéséről szóló 13/2007./VIII.3./ számú rendelet 2007. évi megalkotása óta a térítési díjakat nem módosította a Képviselő-testület.

A 134/2011. (V.27.) számú határozattal a Képviselő-testület bevétel növekedési és kiadáscsökkentési intézkedési tervet fogadott el, amelyben egy millió forint többletbevételt irányzott elő a Művészetoktatási Intézmény esetében.

Az intézmény saját bevételeinek növelése és az önkormányzati támogatás csökkentése érdekében szükségessé válik a térítési díjak és a tandíj emelése 2011. szeptember 1-i hatállyal.

 

Részletes indoklás

Az 1.§- hoz

 

A rendelet 3.§ (1) bekezdésének módosítását az indokolja, hogy zárómondatában szerepelt a "2004/2005-ös tanévben, ill. az azóta beiratkozott új évfolyamokra felvett tanulóknál" kifejezés a hangszeres egyéni foglalkoztatásban részesülő tanulókra vonatkozóan, mely idézett szövegrészt törölni szükséges.

A 2. §- hoz

 

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2011/2012. tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra eső hányada a zeneművészeti ágon, ahol többnyire egyéni oktatás folyik, 184.186 Ft, az egyéb művészeti ágakon (néptánc és grafika), ahol csoportos oktatás folyik, 51.405 Ft. Az előterjesztés mellékletében szereplő táblázatban mutatjuk be a folyó kiadások összetételét.

A szakmai feladatra tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra eső hányadának - 18 éven aluliak esetében - 20 %-át figyelembe véve, a zeneművészeti ágon az éves térítési díj maximális mértékét az eddigi 21. 000 forint helyett 36.000 forintban javaslom megállapítani.

 

A 3. §- hoz

 

A 18 éven felüliek, de 22 év aluliak esetében a szakmai feladatra tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra eső hányadának maximum 40 %-át lehet térítési díjként előírni, ennek megfelelően az eddigi 43 000 forint helyett, 72.000 forintban javaslom annak maximális mértékét megállapítani

 

A 4.§- hoz

 

A rendelet 3.§ (4) bekezdése módosítását az is indokolja, hogy a 2005. szeptember 1. előtt is tanulói jogviszonyban álló személyekre a néptánc és grafika tagozaton, a 2007/2008. és a 2008/2009. tanévekre vonatkozó rendelkezéseket törölni szükséges.

 

Az 5. § - hoz

 

A tandíj, melyet a 22 év feletti tanulóknak kell fizetniük, nem haladhatja meg a szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A tandíj mértékét a törvényi előírásoknak megfelelően a képviselő-testületnek a tanulmányi eredményektől függően kell megállapítania.

A tandíj maximális mértékét 130 ezer forintról 180 ezer forintra javaslom módosítani.

 

A 6. §- hoz

 

A paragrafusok számozását pontosítani szükséges, mivel a rendelet megalkotásakor számozási hiba történt.

 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak térítési díj és tandíj fizetéséről szóló 13/2007./VIII.3./ számú rendeletet módosítani szíveskedjék.

 

Barcs, 2011. június 2.

.

 

 

 

Karvalics Ottó

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

____/2011. /___/ számú

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak térítési díj és tandíj fizetéséről szóló 13/2007./VIII.3./ számú

rendelet módosításáról.

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 124. § (21) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a közoktatásról szóló, 1993. évi LXXIX. törvény 115. § (1) bekezdés c.) pontjára, 116. § (1) bekezdés a.) pontjára és a 117. §-ra a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak térítési és tandíj fizetéséről a következőket rendeli el:

 

 

1.§

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak térítési díj és tandíj fizetéséről szóló 13/2007.(VII.3.) számú rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi szövegrész lép:

„(1) A hangszeres egyéni foglalkozásban részesülő tanulók térítési díj mértéke a törvényi előírásoknak megfelelően a képviselő-testület a tanulmányi eredménytől függően az egy tanulóra jutó kiadásoknak megfelelően, differenciáltan az alábbiak szerint állapítja meg:”

 

2.§

A rendelet 3.§ (1) bekezdése a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

 

„ a.) 18 éven aluli tanulók esetében:

 

 

 

Éves térítési díj

Féléves térítési díj

I.

jeles (4,5-5,0)

33.000 Ft

16.500 Ft

II.

Jó (3,5-4,4)

34.000 Ft

17.000 Ft

III.

közepes (2,5-3,4)

35.000 Ft

17.500 Ft

IV.

elégséges (2,0-2,4)

36 .000 Ft

18.000 Ft”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. §

A rendelet 3.§ (1) bekezdése b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„b.) A 18 éven felüli tanulók esetében:

 

 

 

Éves térítési díj

Féléves térítési díj

I.

jeles (4,5-5,0)

66.000 Ft

33.000 Ft

II.

jó (3,5-4,4)

68.000 Ft

34.000 Ft

III.

közepes (2,5-3,4)

70.000 Ft

35.000 Ft

IV.

elégséges (2,0-2,4)

72.000 Ft

36.000 Ft”

4.§

A rendelet 3. § (4) bekezdése hatályát veszti.

 

5. §

A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az intézményben a fizetendő tandíj összege tanévenként nem haladhatja meg a szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A tandíj mértékét a törvényi előírásoknak megfelelően a képviselő-testület a tanulmányi eredményektől függően az alábbiak szerint állapítja meg:

 

 

 

Éves tandíj

Féléves tandíj

I.

jeles (4,5-5,0)

150.000 Ft

75.000 Ft

II.

jó (3,5-4,4)

160.000 Ft

80.000 Ft

III.

közepes (2,5-3,4)

170.000 Ft

85.000 Ft

IV.

elégséges (2,0-2,4)

180.000 Ft

90.000 Ft”

 

6. §

 

A 10.§ számozása 9. §-ra változik.

Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet 2011. szeptember 1. napjával lép hatályba.

 

 

Barcs, 2011. június 16.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                                                  Karvalics Ottó

címzetes főjegyző                                                                                         polgármester

Választás 2022