Ma 2022. október 04., kedd, Ferenc napja van. Holnap Aurél napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

 

 

 

………. sz. napirendi pont

 

T á j é k o z t a t ó

 

 

az Önkormányzat 2011. évi első félévi költségvetésének

teljesítéséről

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete 2011. szeptember 15-i ülésére

Barcs Város Önkormányzata 2011. évi féléves költségvetésének költségvetési bevétele 3.909.627 eFt, mely 65,5 %-os teljesítést jelent, ebből működési bevétel 2.813.885 eFt, felhalmozási bevétel 1.095.742 eFt. A beszámolási időszakban (a teljes félév során) a költségvetés kiadása 3.977.573 ezer Ft volt. Ez esetben 66,3 %-os volt a teljesítés a módosított előirányzathoz képest. Ebből működési kiadás 2.838.847 eFt, felhalmozási kiadás 1.138.726 eFt.

Helyi adók

 

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként az alábbiak szerint változott:

2009.évben         11.000.-Ft

2010.évben         12.000.-Ft

2011.évben        12.000.-Ft

Az önkormányzati bevételek meghatározó forráscsoportját képezik a helyi adók, az átengedett központi adók és a különféle bírságokból származó sajátos működési bevételek.

Az önkormányzati bevételek sajátos jellegéből adódik, hogy a bevételek nem folyamatosan, hanem időszakosan állnak rendelkezésünkre, a helyi adók befizetési határideje meghatározza a rendelkezésünkre álló likvid pénzeszközök összegét.

 

A helyi adók teljesülése 54,5 %-os.

 

Adóbevételek alakulása

(az időarányos 50 %-oshoz viszonyítva)

Jogcím

2011. évi mód. ei.

adóbevételek telj.

%

ezer Ft

ezer Ft

Helyi adók

Építményadó

27 000

17 417

64,5

Idegenforgalmi adó

220

71

32,3

Iparűzési adó

200 000

106 798

53,4

Kommunális adók

38 500

20 503

53,3

Összesen:

265 720

144 789

54,5

Gépjárműadó

69 000

35 437

51,4

Talajterhelési díj *

1 789

0

-

Szja

343 230

179 509

52,3

Pótlékok, Bírság

5 500

2 143

40,0

                       

* A talajterhelési díj számlára beérkezett bevételek átvezetése a Környezetvédelmi alap számlára a II. félévben történik meg. A Környezetvédelmi alap számlára érkezett összegek fedezetet nyújtanak a Belterületi vízrendezés projekt önerejének egy részére.

 

Az önkormányzat helyi iparűzési adó visszafizetési kötelezettsége a 201. év lezárása után 4.221 ezer Ft.

 

 

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások, kiegészítések

 

A módosított előirányzat 1.755.515 eFt volt, amelyből a teljesítés 865.036 eFt-ban realizálódott. Tehát az éves előirányzatnak a 49,3 %-a teljesült, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

 

Jellemzően az átvett pénzeszközöket meghatározott célokra utalták át, vagy fizették be államháztartáson kívülről, így ezek a bevételek a kiadások között is adott célra kerültek felhasználásra. A többcélú kistérségi társulástól folyamatosan érkezik a számlánkra az intézményeket érintő működési támogatás. A tagintézmények rendszeresen fizették a normatíva különbözetet.

Az Önkormányzat az elmúlt években folyamatosan pályázatokat nyújtott be „az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) önkormányzatok támogatása” és „a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” tárgyában.

Barcs Város Képviselő-testülete döntött arról, hogy a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez ÖNHIKI-s támogatási forrást vesz igénybe. Az első fordulóban 122.529 eFt támogatásban részesültünk. Lehetőség van még egyszer pályázatot benyújtani, melynek határideje szeptember 12.

 

Az önkormányzat követelései 2011.06.30-ig

 

Megnevezés

Összeg (eFt)

Vevők

2.335

Barcs, Bajcsy-Zs. u. 5. épület eladás (Leányiskola)

39.292

Kamatmentes kölcsönök

6.375

Lakásértékesítés törlesztése

357

Szemétszállítási díjak

34.149

Mindösszesen:

82.508

Megnevezés

Összeg  (eFt)

Építményadó

21.384

Magánszemélyek kommunális adója

23.272

Vállalkozók kommunális adója

1.497

Idegenforgalmi adó

26

Helyi iparűzési adó

40.352

Gépjárműadó

22.745

Pótlékok

41.311

Bírságok és végrehajtási ktg.

3.536

Talajterhelési díj

1.385

Mindösszesen:

155.508

Területek, ingatlanok értékesítése

Jelentősebb összeg az otthonházi lakások és a telkek értékesítéséből folyt be (9.115 ezer Ft) az önkormányzat számlájára.

 

Fejlesztési pályázatok

Pályázatot nyújtottunk be és támogatási szerződéssel rendelkezünk a „TÁMOP 3.3.7. konstrukcióban” Könyvtár használatra irányuló digitális és információkeresési készségeket fejlesztő internet tanfolyam: „A könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés a Barcsi Kistérségben” címmel, melynek megvalósítása 2011. szeptember hónapban kezdődik.

Az Oktatási Intézmények fejlesztésére irányuló beruházás befejeződött, jelenleg a záró kifizetési kérelem elbírálása, illetve a végleges használatbavételi engedély beszerzése van folyamatban.

A Kistérségi Járóbeteg központ építése befejeződött, a kivitelező készrejelentése alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődött. Visszalévő feladat még az épület végleges energia ellátásának kiépítése, ami után az időközben beszerzett orvostechnológiai eszközök, berendezések végleges üzembehelyezése is megtörténhet.

A Barcs Város belterületi vízrendezése pályázat kivitelezési munkálatai az ütemezésnek megfelelően haladnak. A „piramis árok” burkolási munkálatai gyakorlatilag befejeződtek. A Martinovics u. és a Bem u. munkálatai 60% készültségi fokúak. A tervezett befejezési határidő (2011. november 30.) a munkák jelenlegi állása szerint tartható.

A Nyugati Városrész rehabilitációjánál a Könyvtár és a hozzá kapcsolódó külső térrendezés 85% készültségi fokú. A külső térrendezés és útépítések megvalósulási ütemét hátráltatja az idő közben szükségessé vált közműkiváltás (gázbekötés).

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Városi Bölcsőde fejlesztése beruházás kivitelezéséhez két alkalommal folytattunk le közbeszerzési eljárást, azonban ezek eredménytelenek lettek. Új közbeszerzési eljárást folytatunk le, azonban ennek előfeltétele a támogatási szerződés ismételt meghosszabbítása. A szerződés meghosszabbítását kezdeményeztük a közreműködő szervezet felé.

A TIOP-1.1.1/07 pályázat keretében lezárul a BNI Informatikai fejlesztése és a TÁMOP-3.3.2 pályázat keretében az Esélyegyenlőségi program végrehajtása pályázat is lezárult. Jelenleg a záró kifizetési kérelmek összeállítása van folyamatban.

A Városközpont rehabilitációja, valamint a Szociális város rehabilitáció (Romatelep rehabilitációja) tárgyában beadott pályázatainkat a képviselő-testület határozatai alapján visszavontuk.

 

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

 

A beruházási, felújítási, felhalmozási kiadások I. féléves teljesítése 53,8 %-a a módosított előirányzatnak.

Az intézmények féléves gazdálkodásáról

(10. sz. melléklet szerint.)

Az intézmények működéséhez szükséges fedezetet a fenntartó által biztosított finanszírozás és az államháztartás alrendszereiből származó támogatások, az átvett pénzeszközök és államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek biztosítják. Az éves költségvetésről szóló törvény állapítja meg azt az összeget, illetve normatívákat, amelynek figyelembevételével a felügyeleti szerv határozza meg az intézmények működéséhez biztosított támogatás rendszerét. Az intézmények részére pályázati úton, valamint megállapodás alapján is adható támogatás.

Az önkormányzat az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézményei finanszírozására az előző évek gyakorlatának megfelelően év közben pótelőirányzatot biztosított.

 

Az intézményi bevételek

Az intézményi bevételek az önkormányzati és állami támogatással, valamint a működési-, saját bevételekkel, a pénzeszköz átvételekkel, a támogatás értékű bevételekkel és a pénzmaradvánnyal együtt mindösszesen 1.500.367 eFt-ban teljesültek. A félévet vizsgálva megállapítható, hogy az összes intézményi bevétel 49,8 %-ban realizálódott.

 

Az intézményi kiadások

A költségvetési intézmények összes (működési és felhalmozási) kiadásaikat 1.479.064 eFt-ban, azaz 49,1 %-ban teljesítették, mely az azonos mértékű finanszírozásukkal együtt jól jelzi, hogy gazdálkodásukra alapvetően a rendszeres bevételek és kiadások teljesülése a jellemző.

Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (BNI)

A BNI valamennyi intézményegységét illetően a 2011. évi jóváhagyott költségvetésének teljesítése – június 30-ig – az alábbiak szerint alakult:

A BNI 2011. évi jóváhagyott bevételi-kiadási előirányzata:   1.449.920 eFt

Az összeg a BNI –hez tartozó 14 Intézményegység és az önállóan működő Szivárvány EGYMI előirányzatait tartalmazza.

Módosítások:

Vízvári tagintézmények kiadási előirányzatának csökkentése:   - 14.945 eFt

Integrációs felkészítés kiegészítő illetménye, biztosítása:            + 8.193 eFt

Prémiumévek programban való részvétel                                       +     883 eFt

Módosítások összesen:                                                              -   5 869 eFt

 

Módosított előirányzat:                                                            1.444.051 eFt.

 

Az engedélyezett összeg a 2010. év végén a mérlegben kimutatott 81.566 ezer Ft összegű szállítói tartozások kifizetésére nem biztosít fedezetet.

 

A bevételi előirányzatok teljesítése:

Saját bevétel előirányzatának teljesítése június 30-án 38%-os.A térítési díj hátralék: 3.688 e Ft. A hátralékok behajtása évek óta egyre nehezebb. A kollégium nyári hasznosítására is évről évre kisebb az igény.

Működési célra átvett pénzeszközök tételén tervezett összegek 62%-a teljesült az első félévben. Az összegek az iskolaalma program, a TÁMOP-os pályázatok, (tehetséggondozás, IPR Ernyő program) Munkaügyi Központ által fizetett bértámogatás, a tanulóknak fizetett Útravaló ösztöndíj, hiányszakmát tanulók részére fizetett ösztöndíj, közcélú foglalkoztatás biztosítására átutalt pénzeket tartalmazza.

Intézményfinanszírozás teljesítése félévkor 53%-os volt.

 

A kiadási előirányzatok teljesítése:

A kiadások teljesítése a könyvelésben rögzített adatok alapján 53%-os, mind a személyi juttatás, mind a járulékok, illetve a dologi kiadások tételeken.

Mivel a 2010 évről áthozott tartozásokat rendezték először, a 2011. évi szállítási tartozások állománya jelentős összegű, a féléves mérlegjelentésben kimutatott állomány értéke 101.382 eFt. A késedelmes fizetések miatt 2011. első félévében 128 eFt késedelmi kamatot fizettek ki, és folyamatosan érkeznek a kamatokat felszámító levelek.

A Képviselőtestület 19,5 fő létszámleépítésről döntött 2011. februárban, melyből a megtakarítás a következő évben jelentkezik, mivel a felmentési időre járó béreket ki kell fizetni.

Az első félév eltelte után látható, hogy a dologi kiadásokra engedélyezett 310.654 eFt nem elégséges a 15 intézményegység üzemeltetéséhez.

Létszámok:

 

Vidéki intézményegységek:                     44   fő

BNI Barcs                                           322,5 fő

Szivárvány EGYMI                                63   fő

Összesen:                                           429,5 fő

Közcélú foglalkoztatás a BNI intézményegységeiben az alábbiak szerint alakul:

Napi 4 órában     33 fő           2011. február 1 – május 31-ig

                             33 fő       2011. június 1 – szeptember 30-ig

Napi 6 órában     7 fő 2011. február 1 – június 30-ig

                           2 fő 2011. február 1 – 2012.január 31-ig

Konyhai kisegítő, parkgondozó, gyermekfelügyelő, valamint portás munkakörben foglalkoztatták a dolgozókat.

 

Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

 

A Szivárvány EGYMI az Alapító Okiratban meghatározott alap-és kiegészítő feladatokat látja el. Működési területe Barcs város, a Barcsi Többcélú Kistérség területe.

A bevételi előirányzatok teljesítése:

 

A Szivárvány EGYMI 2011.évi költségvetése a 2010. évihez képest 21.771 eFt-al csökkent.

Egyre nehezebb az intézmény költségvetésének egyensúlyban tartása.

Intézményi finanszírozás:    170.542 eFt

- normatíva   163.140 eFt

-Önk.tám.         7.702 eFt

Saját bevétel/napközi/         2.850 eFt

Átvett pénzeszköz                 25.139 eFt

ÖSSZES BEVÉTEL      198.531 eFt

 

A kiadási előirányzatok teljesítése:

 

Személyi juttatás             135.859 eFt   /költségvetés 68 %-a/

Munkáltatót terh.jár.         34.890 eFt                         18 %-a

Dologi kiadás                   26.286 eFt                         13 %-a

Egyéb /tankönyv/              1.496 eFt                           1 %-a/

ÖSSZES KIADÁS       198.531 eFt

A bérjellegű kiadások teszik ki a költségvetés túlnyomó hányadát, dologi kiadásra aránytalanul kevés összeg marad. Saját bevételeiket, valamint az átvett pénzeszközökre tervezett előirányzatot időarányosan teljesíteni tudták.

Napközis, illetve diákotthoni tanulóik térítési-díj hátraléka a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak bevonásával, jegyzői határozattal a családi pótlékból kerültek levonásra.

2011. január 03-án hátralék : 1 019.019 Ft

2011. június 30.                 :   636.244 Ft

TÁMOP 3.1.5 Pedagógusképzések

Támogatás érkezett: 5 148.000 Ft

Felhasznált             : 2 682.135 Ft

TÁMOP 3.3.7 Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel a LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében.

Támogatás érkezett: 8 008.000 Ft

Felhasznált             : 3 226.100 Ft

A pályázati összegek felhasználása a tervezetteknek megfelelően történik.

2011. június hónapban érkezett az intézmény részére 2 millió Ft adomány a „Lovagok a Kórházakért” Alapítványtól / Budapest /. A támogató kötött felhasználásra – sószoba kialakítására, berendezésére, orvosi szobába eszközök vásárlására- biztosította az adományt.

 

Szakmai munka:

Az intézményben az oktató – nevelő – fejlesztő munka a törvényi előírásoknak megfelelően működik. Ellátják a kistérségi SNI-s gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ambulanter és utazótanári szolgálattal szakszolgálati keretek között 0-23 éves korig, valamint a gyógytestnevelést és logopédiai terápiát. A TÁMOP 3.3.7 pályázatnak köszönhetően e területen jelentős előrelépés történt. Bővültek a személyi és tárgyi feltételek a kistérségben, az utazótanári ellátást magasabb színvonalon tudják megvalósítani.

Barcs város óvodáiban és általános iskoláiban végzik az integrációs és a tanulási zavarban szenvedő gyermekek fejlesztését.

A Szivárvány EGYMI-ben szegregáltan működik az óvoda, általános iskola és kollégium a tanulásban akadályozott és az értelmileg akadályozott gyermekek számára. A szakszolgálat végzi az integráltan nevelődő, tanuló gyermekek fejlesztését, habilitációját, rehabilitációját.

A sokrétű tevékenység koordinálását az intézményegységek vezetői segítik.

A sérülésspecifikumoknak és a szülői elvárásoknak megfelelően szervezik a fejlesztő munkát. Szakember ellátottságuk jónak mondható, több szakon végzett, jól felkészült gyógypedagógusok és az őket segítő speciális szakemberek / orvos, pszichológus, gyógytestnevelő, asszisztensek, ápolók / tevékenykednek az SNI-s gyermekek fejlesztése érdekében, a teljes körű rehabilitációt és habilitációt megcélozva.

A Szivárvány EGYMI szakmai munkáját fémjelzik az alábbi adatok:

- komplex tanulmányi verseny megyei fordulója I. helyezés – országos döntőbe jutás

- tanulásban akadályozottak országos atlétikai versenye Zánka III., IV. helyezés

- Szivárvány Kupa 8. alkalommal került megrendezésre - regionális atlétikai verseny

- író – olvasó találkozó

- irodalmi hetek

- hangversenyek, táncház

- városi Gyermeknap szervezése,

Tárgyi feltételek:

Az intézmény a jelenlegi eszközlista szerint nem rendelkezik aulával, szertárakkal és tisztítószeres raktárral, hiányzik a technikai személyzet számára elengedhetetlen öltöző.

Nagyon fontos lenne az udvar teljes burkolatának és a lépcsők felújításának betonozása, az épület külső vakolása, a gépkocsik részére garázs építése.

Az intézményben a nyári karbantartási munkák júliusban megtörténtek.

-         sószoba kialakítása / orvosi szoba kollégiumban kapott helyet/

-         az intézmény összes vizesblokkjának tisztasági meszelése

-         az emeleti tantermek javító festése, mázolása

-         kollégium – 3 hálószoba festése

E munkálatokat a város közmunka-programja keretében kiközvetített dolgozók végezték, az iskoláknak az anyagszükségletet kellett biztosítani /pályázati támogatás/.

Az intézmény maximálisan kihasznál minden pályázati és szponzori lehetőséget, így tudták megszervezni a szülőklubokat, továbbképzéseket, táborokat, sportrendezvényeket.

Tervezik még az év folyamán játszóudvar és konyhakert kiépítését- szponzori támogatással.

Az intézmény szakmai önállósággal működik, gazdaságilag a BNI-hez tartozik, mint önállóan működő költségvetési szerv.

A belső gazdasági átcsoportosításokkal valamint 2 fő státusz megszűntetésével a Szivárvány EGYMI szűkösen, de zavartalanul működött a 2011. év első félévében.

Dolgozói létszámadatok:

Engedélyezett létszám:    

63

- pedagógus                

35

-gyógyped.asszt.          

9

-gyerm.fel.                  

2

-ápoló                        

3

-dajka                        

2

-gyerm.és ifj.v.fel.      

0,5

-ügyviteli dolg.          

2

-kisegítő dolg. /gk.vez.,karbantartó, takarító,konyhai dolg./          

9,5

A Munkaügyi Központ, illetve a közmunkaprogram keretein belül kiközvetített, támogatott munkavállalókkal helyettesítették illetve helyettesítik a hiányzó kollégákat.

Tanulói létszámadatok:

- gyógypedagógiai óvoda                               6 fő

-fejlesztő iskola                                             13 fő

/súlyosan,halmozottan fogy.tan./

-értelmileg akadályozott tan.1-8évf.             25 fő

-tanulásban akadályozottak 1-8évf.               78 fő

-előkészítő speciális szakisk.9-10.évf.           24 fő

-készségfejl.spec.szakisk.9-10.évf.               12 fő

--------------------------------------------------------------

                                                                    158 fő

Diákotthon                                                   80 fő

Szakszolgálaton ellátott feladatok:

-korai fejlesztés, gondozás                               9 fő

-fejlesztő felkészítés                                        2 fő

-logopédia                                                     303 fő

-gyógytestnevelés                                         305 fő

-habilitáció, rehabilitáció                                 16 fő

--------------------------------------------------------------

                                                                         635 fő

A Fejlesztő Központban ellátott dyslexiás tanulók terápiás ellátása 2011. március 01-től átkerült a BNI-be.

Művelődési Központ

A Képviselő-testület 30/2011.(II. 15.) számú határozatával 2011. 04. 01-vel megszüntette a Móricz Zsigmond Művelődési Központ gazdasági önállóságát, így a Művelődési Központ, Városi Könyvtár és a Dráva Múzeum gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. A megszünést követően az előirányzatok, az intézmények vagyona, a pénzkészlet és átfutó kiadások átadásra kerültek.

Az intézmények költségvetése a tárgyidőszakban az alábbiak szerint alakult /a felhasználás százaléka az eredeti előirányzathoz viszonyítva/:

Az intézmény 2011. évi jóváhagyott költségvetése 28.595e Ft. A beszámolási időszak végéig az összes bevétel 13.086 e Ft, 45%. Ebből a saját tevékenység bevételei 6.000 eFt, 64 %, átvett pénzeszköz 500 eFt, / NKA pályázati pénz/.

A felhasznált önkormányzati támogatás 6.572 eFt, 34 %. A pénzmaradvány felhasználás 14 eFt.

Működési kiadások összesen 12.971 eFt, 45 %. Ebből a személyi jellegű kiadások

4.445 eFt, 28 %, melyből előző évi szállítói követelés 315 eFt. A munkaadókat terhelő befizetések 1.071 eFt 21 %, a dologi kiadások 6.476 eFt, 86 %. A dologi kiadások tartalmazzák a 2010-ben ki nem egyenlített szállítói követeléseket /1.892 eFt/. Pénzeszköz átadás 1.094 eFt /bankszámla egyenlegének átadása az önkormányzatnak/.

Az intézmény engedélyezett létszáma 6 fő. A foglalkoztatottak száma 10 fő, melyből 4 fő felmentési idejét tölti.

Városi Könyvtár

 

Az intézmény 2011. évi jóváhagyott költségvetése 30.758 eFt, ebből a kistérségi feladatok

ellátása 16.800 eFt. A működési bevétele 308 eFt 41%, átvett pénzeszköz 240 eFt /Munkaügyi Központ/. A felhasznált önkormányzati támogatás 6.135 e Ft 20%.

A működési kiadások 6.683 eFt, 22 %. Ebből a személyi jellegű kiadások 4.157 e Ft

28%. A munkaadókat terhelő befizetések 995 eFt, 24 %, a dologi kiadások 1.531 eFt 13%, melyből 673 eFt az előző évi szállítói tartozás.

Az intézmény engedélyezett létszáma 9 fő. A foglalkoztatottak száma 9 fő.

Dráva Múzeum

 

Az intézmény 2011. évi jóváhagyott költségvetése 16.664 eFt. Az intézmény összes bevétele 5893 eFt, 35 %. A saját tevékenység bevétele 222 eFt, 22 %, átvett pénzeszköz 457 eFt, melyből 188 eFt lakossági, 269 eFt közhasznú foglalkoztatott támogatása. A felhasznált önkormányzati támogatás 5.214 eFt, 34 %.

A működési kiadások 5.993 eFt, mely a kiadások 33 %-a.

Az összes kiadásból a személyi juttatások 4.055 eFt, 38 %, előző évi szállítói követelés 150 eFt. A munkaadókat terhelő befizetések 938 eFt, 31 %, a dologi kiadások 900 e Ft, 31 %, ami tartalmazza előző évi szállítói követelést 34 eFt-ot.

Az intézmény engedélyezett létszáma 4 fő. A foglalkoztatottak száma 6 fő, melyből 1 fő közcélú foglalkoztatott.

 

 

Hivatásos Tűzoltóság

 

A bevételi előirányzatok teljesítése:

Összes idei tervezett bevételük 204.000 eFt, melyből eddig 48.961 eFt teljesült, mely a tervezett bevétel 24 %-át jelenti. Nem tervezett bevételként szerepel a tavalyi vörösiszapömlés miatt kapott 1.327 eFt, mely kiadásként a tavalyi beszámolóban szerepelt.

Főbb bevételeink

                                                    

Bevétel

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

ezer Ft

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

ezer Ft

Teljesítés

%-os

teljesítés

intézményi támogatásból

ezen belül:

             -kötött normatív tám:

             -egyéb központi kieg.

             -önkormányzati tám.

195.747

195.747

0

0

195.747

195.747

0

0

91.758

91.758

0

0

47

47

0

0

Működésre átvett pénz

0

0

1.327

---

Felhalmozásra átvett pénz

-         önkormányzatoktól

-         vállalkozásoktól

3500

0

3500

0

0

100

---

---

Saját bevétel

850

850

778

92

Tárgyi eszközértékesítés

-

-

0

--

Bevétel mindösszesen:

Pénzmaradvány 2010                                                      

200.097

3.903

200.097

3.903

93.963

3.903

47

100

Mindösszesen:

204.000

204.000

97.866

48

 

Működési bevételeik 99,6 %-a az intézményi támogatásból, azon belül a tűzvédelmi törvény által biztosított kötött normatív finanszírozású támogatásból származik.

 

Normatív állami támogatás 2011

 

Ft-ban

1/. Személyi juttatások és járulékok normatívája

3.620.169

Ft/fő

50

181.008.450

2/. Dologi kiadások normatívája:

         a/.   tűzoltólaktanya alapterületre vetített normatívája:

4.897

Ft/m2

1.970

m2

9.647.090

         b/. tűzoltójárművek normativája:

138

Ft/km

29.646

km

4.091.148

       c/. tűzoltásvezetői gj, hajó

1.000.000

         d/. egyéb dologi kiadásokra:

0

Ft/fő

50

0

Dologi normatíva mindösszesen:                               14.738.238

M i n d ö s s z e s e n:

 

195.746.688

Az önkormányzat által 2007-ben benyújtott erdőtüzes gépjármű pályázat és nagyértékű technikai fejlesztések pályázatának az önrészét a tűzoltóság technikai fejlesztések alszámláján gyűjtötték az elsődleges működési körzet önkormányzataitól, vállakozóitól. Erre a célra az önkormányzatoktól 3.500 eFt bevételt terveztek. Mindezideig 100 eFt folyt be.

A saját bevételük a 2010-es szinthez hasonlóan került tervezésre. A bevételek növelése érdekében folyamatosan keresik a hatékonyabb működtetést szolgáló megoldásokat.

2010. évi pénzmaradványként 3.903 eFt összeg került a költségvetésbe beállításra.

Mely az alábbi tételekből adódik össze:

  1. 1.A tűzoltóság a 2007. évben nagyértékű védőfelszerelésekre benyújtott pályázat önrészének a kifizetéséhez a vállalkozóktól gyűjtött l.735 eFt-ot, mely pályázat nagy része már 2010-ben teljesült, a fennmaradó tételek (légzőkészülékek, mozgásérzékelők) önrészének a kifizetése 2011-ben várható, ezért ez a tétel a kiadások között pénzeszköz átadásként szerepel.
  2. 2.1.598 eFt összegű készlet beszerzése áthúzódott a 2011-es évre.
  3. 3. 570 eFt a tavaly decemberből áthúzódó személyi jellegű kifizetésekre. (nyugdíjazás miatti többletköltségek)

A kiadási előirányzatok teljesítése:

Összes kiadásuk 95.858 eFt volt, mely a tervezett 47 %-át teszi ki. (204.000 eFt)

Az összes kiadásaikon belül a személyi juttatás és járulékai 87,4 %-ot tesznek ki, a dologi kiadás 10 %-ot, a beruházási kiadásuk, valamint a fejlesztési célú pénzeszköz átadás 2,5 %-ot jelent.

Rendszeres személyi juttatásra 53.367 eFt (50 %), nem rendszeres személyi juttatásra 14.703 e Ft (40%), járulékokra 17.368 eFt (49%) került kifizetésre.

Dologi kiadásokra 10.533 eFt-ot költöttek a 20.400 eFt tervezetthez képest. (52 %)

 

Eredeti előirányzat

e Ft

Módosított előirányzat

e Ft

Teljesítés

e Ft

%

telj/mód EI

Készletbeszerzés

4.170

4.170

2.336

56

Szolgáltatások

8.000

8.000

4.259

53

Áfa    

3.042

3.042

1.574

52

Kiküldetés, reprezentáció, reklám

500

500

238

48

Adók, biztosítások

4.688

4.688

1.845

39

Összesen:

20.400

20.400

10.252

50

 

Beruházási kiadások:

A 2010-es pénzmaradvány terhére került be a költségvetésbe, mint áthúzódó kiadás egy magasnyomású tisztító berendezés megvásárlása 168 eFt összegben, a gépjárműveik megfelelő tisztítása, karbantartása céljából.

 

Fejlesztési célú térítésmentes pénzeszköz átadás:

 

2007. évben benyújtott erdőtüzes gépjármű pályázat és nagy-értékű védőfelszerelésekre benyújtott pályázatuk önrészének a biztosításához 5.130 eFt-ot terveztek, melyből 1.737 eFt a tavalyi pénzmaradványuk terhére, a fennmaradó 3.393 eFt az idén befolyó önkormányzati támogatásokból fog összetevődni.

Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság végleges elszámolása alapján az erdőtüzes gépjárműfecskendő ára 124.649 eFt, melynek az önrésze 24.930 eFt. Ebből átutalásra került 2010-ben az önkormányzati támogatásokból addig befolyt 21.537 eFt, a fennmaradó 3.393 eFt még befizetésre vár.

Tervezett létszámuk 50 fő.

Betöltött létszámuk 49 fő volt június 30-án.

Szociális Központ

 

A Barcsi Szociális Központ 2011. I. félévi költségvetési bevétele 346.447 eFt, költségvetési kiadása 324.992 eFt. Az intézményi működési bevétel 48 %-os teljesítést jelent, kiadás teljesítése 45 %-a az előirányzatnak.

                                                                                                                               adatok eFt-ban

 

2011. I.félév

 

Bevétel

 

Kiadás

 

előirányzat

teljesítés

%

előirányzat

teljesítés

%

 

Szociális Központ

 

 

366.022

 

177.808

 

49 %

 

366.022

 

 

176.634

 

48 %

 

Közcélú foglalkoztatás

 

 

1.937

 

1.937

 

100 %

 

1.937

 

1.937

 

100 %

 

Segély

 

351.195

 

 

166.702

 

48%

 

351.195

 

146.421

 

42 %

 

Összesen

 

719.154

 

346.447

 

48 %

 

719.154

 

 

324.992

 

45 %

Közcélú foglalkoztatás

A 2010. évben közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazott 21 fő közfoglalkoztatott 2010. december havi illetményének kiadását és bérfinanszírozását tartalmazza a felhasznált költségvetési keret.

 

Segély    

A különböző jogcímeken kifizetett segélyek összegét az alábbi táblázat tartalmazza. A segélyekre fordított összeg 8 %-al elmarad a tervezettől. A 2011. június havi rendszeres segélyek finanszírozása június 30-án jóváírásra került a segély bankszámlán, azonban a kifizetés július hónapban esedékes. Ebből adódik a kiadás- bevétel közti 20.281 eFt összegű különbség, ami a magas pénzkészlet állományt eredményezi.

Kimutatás

a 2011. június 30-ig kifizetett segélyekről

                                                                                                                                            adatok eFt-ban

 

2011.évi előirányzat

I.félévi teljesítés

Rendszeres szociális segély

Bérpótló juttatás

Időskorúak járadéka

Gyermekvédelmi kedvezmény

Lakásfenntartási támogatás

normatív

méltányos

Ápolási díj

normatív

méltányos

Lakbértámogatás

Óvodáztatási támogatás

18.468

196.337

650

12.760

25.056

5.040

24.613

16.992

1.680

1.510

9.719

84.626

325

-

12.813

2.588

11.131

6.744

582

510

Átmeneti segély

Temetési segély

Köztemetés

Közgyógyellátás

Közlekedési támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

25.000

1.200

5.000

300

1.200

3.000

10.268

232

797

236

780

294

Segélyek összesen :

338.806

141.645

Ápolási díj TB járuléka

   9.889

   3.620

Dologi kiadás

   2.500

   1.156

Összesen

351.195

146.421

Szociális Központ

                                                                                                                           adatok eFt-ban

 

Előirányzat

 

Teljesítés

%

Saját bevétel

139.562

59.194

 

42 %

Átvett pénzeszköz

8.347

5.731

 

69 %

OEP finanszírozás

1.231

874

 

71 %

Önkormányzati támogatás

216.882

112.009

 

52 %

 

Összesen

 

366.022

 

177.808

 

49 %

 

 

Az intézmény saját bevételi előirányzatát 42 % -ban teljesítette a beszámolási időszakban.  

Az ellátotti térítés bevétele időarányosan teljesült, a 8 %-os bevétel elmaradást a Barcsi Nevelési Oktatási Intézményekkel szembeni követelés, óvodai étkezési díjtartozás okozza, melynek összege : 13.135.905 eFt.                      .

 

Vevői követelés állományuk az I. negyedév végén : 19 297 eFt , ami 10 212 eFt-al magasabb az év eleji nyitóállománynál. Az önkormányzati támogatás 2 %-al túllépi az időarányos költségvetési tervet. A közalkalmazottakat megillető bérkompenzáció és járulékának összege a költségvetés tervezése időpontjában még nem volt ismert, ezért ezen a jogcímen előirányzat nem került meghatározásra, pótelőirányzat szükségességét indokolja.

 

Az átvett pénzeszköz alakulása :

                         OEP finanszírozás                         :       874 eFt

                         Munkaügyi Hivatal bértámogatás :     2751 eFt

                         Idősektől átvett pénzeszköz           :    2980 eFt

A költségvetés tervezésekor az otthoni szakápoló szolgálat feladat ellátását 2011. június 30-ig tervezték, ebből adódik a magas teljesítési arány, azonban éves szinten 15 %-os elmaradást jelent.

Az otthonházi ellátottak hozzájárulása az intézményi kiadásokhoz folyamatos bevételt jelent, az idősektől átvett pénzeszköz 74 %-ban realizálódott a 4 000 eFt éves előirányzat alapján.

A 2011. évben foglalkoztatott közcélú munkavállalók bértámogatása a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszközök között került elszámolásra.

                                                                                                                      adatok eFt-ban

 

Előirányzat

 

Teljesítés

%

Személyi jellegű kiadások

159.436

81.257

 

51 %

Munkaadót terhelő járulék

41.775

21.047

 

50 %

Dologi kiadás

164.811

72.941

 

44 %

Felhalmozási kiadás

-

1.389

 

100 %

 

Összesen

 

366.022

 

176.634

 

48 %

A személyi jellegű kiadások eredeti előirányzata 159.436 eFt, időarányos teljesítése 81.257 eFt, amely 51 %-os kiadást jelent. A bértábla szerinti illetmény, valamint a kötelező pótlékok kifizetése időarányosan teljesült. A nem rendszeres személyi juttatások kifizetése túllépi az előirányzatot, mivel a különböző jogcímen kifizetett juttatások esedékessége eltérő az év folyamán. Az adott időszakban kerültek kifizetésre a tervezett jubileumi jutalmak, az előírt kreditpontos szakképesítést megszerzők juttatása, a felmentett munkavállalók illetménye.

Intézményünk engedélyezett létszáma 2011. január 01-én :   94 fő

  • 1 fő munkaviszonya 2011. 05.16-án megszűnt, a komlósdi idősek klubja bezárása miatt, az engedélyezett létszám 93 főre módosult.
  • 5 fő 6 órás (3,75 fő) közcélú foglalkoztatott munkaviszonya 2011.04.11-től kezdődött.

    

A munkaadót terhelő járulékok kiadása az adott időszak előirányzata alapján, időarányosan, 50 %-ban teljesült.

Dologi kiadások                                                                                                           

A dologi kiadások eredeti előirányzata 164.811 eFt, ami 44 %-os felhasználást jelent, 9.465 eFt-al elmaradva az adott időszak előirányzatától.

Különösen a dologi kiadások tekintetében a megtakarítási lehetőségeket továbbra is igyekeztek szem előtt tartani, így elsősorban az élelmiszer nyersanyag beszerzésnél a 15 %-os kiadás csökkentés, a beszállítói árak folyamatos figyelemmel kísérése mellett kiemelt feladata az intézményüknek. Az I. negyedév végére a szállítói kötelezettség 40 % -al volt alacsonyabb a nyitóállománynál. A csökkenő tendencia azonban a II. negyedévben nem volt tartható, mivel a vevő követeléseink kiegyenlítése határidőre nem teljesült. A kötelezettségeik rendezésére fedezet nem állt rendelkezésre, így a szállítói tartozásállományuk egyenlege az időszak végén : 27.852 eFt. Kötelezettségeik 50 %-a, az energiaszolgáltatók felé fennálló tartozás, amely kifizetése állandó problémát okoz az intézménynek.

 

Felhalmozási kiadások

Beruházási, felújítási feladatokra a költségvetés készítése során nem terveztek kiadást. A pályázati forrásból működő Közösségi Pszichiátriai Szolgálat részére vásárolt 1 db számítógép, valamint a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához szükséges 5 db jelzőkészülék vásárlása, a pályázatban vállalt feladatok ellátását szolgálja.

2010. évben kezdődő beruházás, transzformátor állomás üzembe helyezésének végszámlája ebben az időszakban került kifizetésre.

2011. I. félévben 1.389 eFt felhalmozási kiadás került elszámolásra.

 

Az intézményük gazdálkodását hatékonysági és takarékossági követelmények figyelembe vétele jellemezte, amelyet a rendelkezésre álló szűkös források tettek indokolttá.

A beszállítóikkal folyamatos egyeztetés szükséges ahhoz, hogy a zökkenőmentes működést biztosítani tudják.

A beszámolási időszak tapasztalatai alapján magas prioritású megoldás szükséges a Szociális Központ pénzügyi egyensúlyának fenntartása érdekében, hogy a Barcsi Nevelési Oktatási Intézmények likviditási problémái ne az intézményüket terheljék. Az intézményi erőfeszítések elsősorban és kizárólagosan az intézményi feladataink megoldására kell, hogy irányuljanak.

 

 

Járóbetegellátó Intézmények

 

A bevételi előirányzatok teljesítése:

Az intézménynek három fő bevételi forrása van: az OEP támogatás, saját bevétel és a fenntartótól kapott támogatás. Ezek megoszlása a következő:


                                                                                                                adatok eFt-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

TB támogatás

178.800

87.160

48,75%

Saját bevétel

39.640

21.433

54,08%

Elk. alapoktól kapott bevétel

5.876

2.904

49,42%

Összesen

224.075

121.904

49,71%

A bevételeket befolyásoló tényezők:

Az intézmény meghatározó bevételi forrása a OEP támogatás. A bevétel időarányosan minimálisan elmarad a tervezettől, aminek az az oka, hogy a teljesítmény volumenkorlát havonta eltérő nagyságú, mely az év végére kiegyenlítődik. Az elkülönített alapoktól kapott bevétel a közcélú foglalkoztatás és az egyéb munkaügyi támogatást jelenti. A saját bevételük időarányos túlteljesítését az okozta, hogy nőtt a fizetős árbevétel, és nőtt a közcélú munkavégzés miatti foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok száma. Az eredeti előirányzattól jelentős eltérés nem volt. Az intézménynél nem tervezett bevétel nem volt.

A kiadási előirányzatok teljesítése
                                                                                                                      adatok eFt-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Személyi juttatás

99.591

47.381

47,58%

Munkaadót terhelő járulékok

26.443

12.641

47,80%

Dologi kiadások

88.505

43.919

49,62%

Dologi kiadások áfája

9.195

4.059

44,14%

Egyéb folyó kiadások

1.223

741

60,59%

Működési kiadások összesen

224. 957

108.741

48,34%

Intézményi beruházások

143

Intézményi beruházások áfa

35

Felhalmozási kiadások összesen

 

178

 

Kiadások összesen

224.957

108.919

48,42%

A kiadásaik az időarányosnak (és a bevételek alakulásának) megfelelően alakultak, komoly eltérés egyik soron sincs. A személyi jellegű kiadásoknál összegszerűen a legmagasabb az eltérés, aminek az az oka, hogy a tervezett jubileumi jutalmak a II. félévben kerülnek kifizetésre. Az eredeti előirányzattól komoly eltérés nem volt.

Nem tervezett kiadás az intézményi beruházásoknál volt. Még 2010-ben 800 eFt összeget nyertek a diabetológia és kardiológia fejlesztésére, ebből történt a 178 eFt értékű fejlesztés.

A tevékenység értékelése

Az év eleji tervezéskor az akkor ismert egészségügy finanszírozásból indultak ki. Hosszú idő után először fordult elő, hogy nem volt év közbeni változtatás. Ez jó is, mivel tervezhető a bevétel, de rossz is, mert a finanszírozás továbbra is elégtelen. Valamennyi szakmában tudták a betegellátást folytatni, igaz, hasonlóan a korábbi tendenciához a szemészeten, a bőrgyógyászaton, az ortopédián megnőtt a várakozási idő, de még mindig nem éri el a kaposvárit, vagy a siófokit. Tárgyalásaik eredményeképpen 2011-től sikerül az ortopédián és a szemészeten további 5 óra rendelést beállítani, ehhez az óraszámuk megvan. A laboratórium működési engedélye állandóan problémát jelentett, mivel a humán feltételeket sokáig nem tudták teljesíteni. A feltételek teljesítésével sikerült október 1-jétől végleges működési engedélyt kapni, így valamennyi szakmában rendelkeznek érvényes működési engedéllyel.

2011-ben megoldódott a gyógyfürdőn lévő gyógyászati egység működtetése, elindultak a kádat igénylő vizes kezelések, új szolgáltatásként belépett a szénsavas fürdő alkalmazása.

A kötelezettségállomány az előző év végén 4.313 eFt volt, amely jelenleg 3.050 eFt-ra csökkent. Követelés állományuk év elején 562 eFt volt, mely jelenleg 2.070 eFt. A követelés állomány csaknem teljes egészében foglalkozás-egészségügyből fakad. A beszedésére megtették az intézkedéseket.

Az intézmény a CareNet Kft-ben rendelkezik összesen 120 eFt részesedéssel. A Kft valamennyi tagja (100%) az államháztartás szervezete. A kft jelenleg végelszámolás alatt van, a befizetett törzstőke a HEFOP 4.4.1 pályázat keretében megvalósított IKIR rendszer működtetésére kerül felhasználásra, azaz ennyivel kevesebbet kell majd az intézménynek a közös költségre befizetni.

A nyitó pénzkészletük 6.335 eFt, volt. 2011. I. félév végén a pénzkészletük 8.445 eFt, mely hasonlóan alakult a 2010.-es félévi állapothoz.

Az intézmény a vállalt feladatainak eleget tett. Valamennyi szakrendelés működött, a létszám teljes volt. Az egyéb megszorítások miatt egyes szakrendeléseken a várakozási idő növekedett, de nem nagyobb, mint a szomszédos kórházaké, illetve a kaposvári szakrendeléseké. A működtetés erőn felüli volt, mert a kardiológia, a diabetologia és a gyógytorna működtetése nem járt bevétel növekedéssel, mivel ezekre a tevékenységekre volumenkorlát növekedés nélkül kaptak engedélyt.

Városgazdálkodási Igazgatóság

                                                        

A bevételi előirányzatok teljesítése:

A 2011. évi költségvetés tervezetük 81.168 eFt intézményi támogatással számol, ezt a Képviselő Testület döntése alapján az Önkormányzat a Fürdő nyári szezonjának kezdetén megemelte és 87.354 eFt-ot irányzott elő. A beszámolási időszakban 67.069 eFt támogatást vettek igénybe.

Saját bevételek

Teljes bevételük az előirányzat 44,5%-ában teljesült, ebből a fürdő bevételei az előirányzathoz képest 33%-ban teljesültek. A közmunkák csúszása miatt az átvett pénzeszköz (munkaügyi támogatás) 1 hónapja kiesett, valamint egy hónapos csúszással érkezik az intézményhez a támogatás.

Az lakbértartozások összege a 29.901 eFt nyitó állományról a félév végére 31.886 eFt-ra emelkedett.

eFt

 

Megnevezés

eredeti ei.

mód. ei.

teljesítés

telj. %-ban

Saját bevétel

166.079

166.079

60.610

36,5

Áfa bevétel

33.030

33.030

11.144

33,7

Kamat

0

0

348

Működési célú pe. átvét (közhasznú)

89.584

89.584

25.538

28,5

Saját bevétel összesen:

288.693

288.693

97.640

33,8

Támogatás

81.168

87.354

67.069

76,8

Bevétel összesen:

369.861

376.047

164.709

44,5

A fürdő az előző évekhez hasonló bevételt hozott, a nyári szezonnal várták a bevétel növekedését. Nőtt a megbízásos bérkaszálások száma, valamint a virágeladásból származó bevételük, de csökkent a lakásgazdálkodás részére befizetett lakbérek mértéke.

A kiadási előirányzatok teljesítése:

Kiadásaikra az előirányzatuk 41,51 %-át használták fel. Ebből a személyi juttatások 45 %-ra teljesültek. A takarékoskodás a dologi kiadásokon valósult meg jobban, a kiemelt előirányzatnál 36%-ot használtak fel.

 

 

 

e Ft

Megnevezés

eredeti ei.

mód. ei.

teljesítés

telj. %-ban

Személyi juttatások

170.532

170.532

77.204

45,3

Munkaadót terh jár. összesen

34.483

34.483

16.543

47,9

Dologi, egyéb kiad. összesen

163.746

169.932

61.831

36,4

Működési célú pénzeszk. (közös ktg.)

1.100

1.100

547

49,7

Működési kiadások összesen:

369.861

376.047

156.125

42,2

Felhalmozási kiadás összesen:

0

0

0

Kiadások összesen:

369.861

376.047

156.125

42,2

Ebből a Barcsi Rekreációs és Termálközpontnál a személyi juttatások 18.426 eFt-ot, a munkaadót terhelő járulékok 4.963 eFt-ot és a dologi kiadások 45.135 eFt-ot tesznek ki.

A személyi juttatásokból 2.387 eFt és a munkaadót terhelő járulékokból 645 eFt az előző évi leépítések miatt az idei évre áthúzódó költségek. A dologi kiadásokból 2.948 eFt-ot a vegyszer költségek tesznek ki. A látogatók száma 2010.06.30-ig 70.829 fő, 2011.06.30-ig 71.343 fő volt.

Minden téren takarékossági intézkedéseket vezettek be, melyek a városképet még nem rontják. A legkisebb beszerzések is csak vezetői jóváhagyással történhetnek. A gépek futását korlátozták, egyre több kézi munkát végeznek

A beszámolási időszakban számláikat határidőre kiegyenlítették, kifizetetlen tartozásuk nincs. Az ellenőrzés hibákat nem tárt fel, így az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) számú Kormány rendelet szerinti bemutatási kötelezettségünk nincs.

EU-s pályázatokból pénzt, egyéb eszközt nem kaptak. Alapítványi feladatokat nem látnak el. Gazdasági társulásban részesedésük nincs.

Alapfeladataikat folyamatosan teljesítették, munkájukkal a lakosság elégedett, a városkép rendezett és tiszta.

Gépesítettségük alacsony, gépparkjuk elöregedett ezért magas az élőmunka ráfordításuk. Feladataikat magas létszámú 4 órás közfoglalkoztatással hajtották végre.

Télen a hóeltakarítási tervük szerint dolgoztak. Az általunk tisztított utakon, járdákon közlekedési fennakadás, balesetveszély nem volt. A 2011-es évben fejlesztést nem terveztek.

 

Létszámadatok:

Megnevezés

eredeti ei.

mód. ei.

teljesítés

Létszám

59

44

53

Közfoglalkoztatott létszám

95

95

69

Összesen:

154

139

122

 

Polgármesteri Hivatal

 

A bevételek 71,4 %-ban teljesültek. A kiadások teljesítése 48,3 %-os.

A kiadások közül a személyi juttatás előirányzatának teljesítése 44,6 %-os. A munkaadókat terhelő járulékok kiadásainak teljesítése 43,8 %-ot mutat. A dologi kiadások előirányzata 53,8 %-ban realizálódott. Felhalmozási kiadása 2011. I. félévben 1.088.087 eFt volt (53,8 %).

 

A félév során az intézmények időarányos finanszírozása a következőképpen alakult (10. sz. melléklet):

Városgazdálkodási Igazgatóság: 76,8 %-ban,

BNI (a Szivárvány EGYMI-vel együtt): 53 %-ban,

Szociális Központ (a segélyeket is figyelembe véve): 47 %-ban,

Járóbetegellátó Intézmények: 0 %-ban,

Tűzoltóság: 47 %-ban került lefinanszírozásra.

 

A Polgármesteri Hivatal közgazdasági irodájának pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzése folyamatos.

Hitelek, tartozások

 

A „rövidlejáratú” munkabérhitel havonta – az állami kiutalás és a bér kifizetési kötelezettség közötti különbözet „finanszírozására” – került felvételre. 2011-ben a legnagyobb felvett hitel összeg 100.000 eFt.

Barcs Város Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének 750.000 eFt-os mértékét.

A folyószámlahitel egyenlege 2011. június 30-án 702.608 eFt volt.

 

2011. I. félévében sok fizetési és ügyvédi felszólítást is kapott az Önkormányzat a szállítói számla tartozásokkal kapcsolatban. Igyekezni kell az ilyen jellegű jogi utakat, vitákat elkerülni. Napi szinten kell egyeztetéseket folytatni, hogy melyik számla legyen kifizetve előbb.

Elsődleges cél , hogy működőképes maradjon a város.

 

Az önkormányzat hosszú lejáratú hitel (tartozás) állománya 2011. II. negyedév végén:

-         95.000 eFt célhitel:                                                            17.976 eFt

-         202.549 eFt lakáshitel:                                                      129.826 eFt

-         350.000 eFt hitel a strand I. ütemének saját forrásához: 263.600 eFt

Összesen:                                                                         411.402 eFt

 

A 2007. augusztusában 44.000 svájci frank (azaz 697.080 eFt) értékben kibocsátott „Barcs 2019.” kötvény tőke törlesztő részlete 2011-ben 0 eFt volt.

A 2008. évben 400.000 eFt értékben svájci frank alapú „Barcs 2020.” nevű kötvény tőke törlesztő részlete 2011-ben 0 eFt volt. Az Önkormányzat az OTP Nyrt.-nél kezdeményezte mindkét kötvény esetében a 2 éves prolongációt. Erre a számlavezető bank részéről még nem érkezett érdemi döntés.

Az Önkormányzat a félév során 18.644 eFt-ot törlesztett a fenti hosszú lejáratú hitelek után (kamat törlesztés).

 

 

Lekötött betét részletezése

Az Önkormányzat 2008. május 26-án kibocsátott névre szóló kötvénye 12 éves futamidővel került forgalomba hozatalra 400.000.000.- forintnak megfelelő össznévértékű, CHF-ben. (Az értékpapír visszafizetési határideje: 2020. április 15-e). A kamatfizetés negyedévente, a tőke visszafizetése türelmi idő után, 2010-2020-ig évente két alkalommal (április 15-én és október 15-én) egyenlő részletekben történik. Ezen kötvény kibocsátása fejlesztési, felhalmozási jellegű pénzeszközt (pályázatokhoz saját erőt) jelent(ett) az Önkormányzat számára.

A kötvény teljes összege elkülönített számlán 8%-os kamattal került lekötésre. Az Önkormányzat lekötött betét állománya 2011. június 20-án 55.131 eFt.

Kisebbségi Önkormányzatok

A 2011. évi tervezés során az önkormányzat a kisebbségi önkormányzatok költségvetését eredeti előirányzatként összesen 5.851 ezer Ft-tal építette be a költségvetésbe.

 

Költségvetésük teljesítésének részletezését a 14-16. sz. mellékletek tartalmazzák.

Kiadásaikat a következő arányban teljesítették:

            Cigány Kisebbségi Önkormányzat                   40,3 % (bev. 26,8 %)

            Horvát Kisebbségi Önkormányzat                      27,5 % (bev. 21,2 %)

            Német Kisebbségi Önkormányzat                      30,4 %. (bev. 42,7 %).

Barcs, 2011. augusztus 31.

 

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

 

A Képviselő-testület Barcs Város Önkormányzata 2011. évi féléves költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. augusztus 31.

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina, címzetes főjegyző


 

Kapcsolódó anyagok:

Választás 2022