Ma 2024. április 23., kedd, Béla napja van. Holnap György napja lesz.

Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények

Igazgatójától

7570 Barcs, Tavasz u. 3.

………..számú napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. július 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Barcs Város Képviselő-testülete 131/2011.(V.27.) sz. határozata 4. pontjában elrendelte BNI Bölcsőde napi nyitva tartásának 2011. augusztus 1-től 12 óráról 10 órára történő csökkentését, ennek megfelelően kell végrehajtani munkarendjének átalakítását, mely a Bölcsőde Szakmai Programjának és Házirendjének módosításával jár. E dokumentumok a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban BNI) Pedagógiai Programjának részei, így annak módosítása a Közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontja szerint a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A Pedagógia Program módosítását indokolja továbbá a TÁMOP 3.3.2.-08/2.-2008-0034. kódszámú, „Esélyteremtés a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményekben”című pályázat, mivel a BNI Pedagógiai Programját a pályázat céljaihoz, az esélyegyenlőség elveihez, elvárásaihoz kellett igazítani, a megvalósítási időszak végére, mely 2011. július 31. napjával zárul. Ennek megfelelően módosítani szükséges az intézményben folyó nevelő-oktató munka céljait, feladatait, eljárásait, és meg kell alkotni a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjáról szóló fejezetet.

A Pedagógia Programmal kapcsolatos egyeztetést a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kotv.) 44. § (1) bekezdése alapján lefolytattuk, az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő véleményét beszereztük. A szakértő –Mandák Csaba – valamennyi intézményegység nevelési, pedagógiai, szakmai programját áttekintette, és megállapította, hogy azok megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. A szakértői vélemény az előterjesztés mellékletét képezi.

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület, a 2011. június 24-én tartott nevelő-testületi értekezleten egyhangúlag elfogadta.

E dokumentumokat terjedelmi okok miatt nem küldjük meg, az egyeztetés lefolytatásáról szóló jegyzőkönyvvel és a szakértői véleménnyel együtt megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Intézményfelügyeleti Irodáján.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának, módosításáról, a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint döntsön.

 

Barcs, 2011. július 14.

 

 

 

Kincsei János

Határozati javaslat:

  1. Barcs Város Képviselő-testülete a Kotv. 102. § (2) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében eljárva:

A)    A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Bölcsődéjének Szakmai programját és Házirendjét az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

B)     A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja,

  1. 2. Barcs Város Képviselő-testülete felkéri a Barcsi Nevelési és Oktatási intézmények igazgatóját, hogy a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények egységes szerkezetbe foglalt Pedagógiai Programját a hatályos jogszabályok alapján hozza nyilvánosságra, Minőségirányítási Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát a Pedagógiai Program változásának megfelelően dolgozza át, és terjessze be jóváhagyásra a nevelési év megkezdése előtt a Képviselő-testület elé

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Kincsei János igazgató a végrehajtásért

Határidő: 2011.augusztus 10. illetve értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. július 14.

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző