Ma 2023. június 02., péntek, Kármen és Anita napja van. Holnap Klotild és Cecília napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.

Pf: 62. Tel: (82) 462-459

                                                                                         ………….. sz. napirendi pont

 

 

ELŐTERJESZTÉS

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról szóló 21/2004. (IV.30.) sz. rendeletének módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült:       Barcs Város Képviselő-testülete

                        2011. december 22-i ülésére

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete a 2004. évi április 22-én megtartott ülésén alkotta meg a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról szóló 21/2004. (IV.30.) rendeletét.

E rendelet 3. § (1) bekezdése rögzíti, hogy „a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, valamint a közüzemi csatornamű üzemeltetésének költségeit és a szolgáltatásért fizetendő díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza, amely évenkénti rendszerességgel felülvizsgálatra kerül. A felülvizsgálathoz az üzemeltetéssel megbízott szolgáltató köteles adatszolgáltatást adni. A felülvizsgálat eredményeként megállapított díjakat e rendelet 1. melléklete alapján kell megfizetni, és a kedvezményeket az abban meghatározott rendelkezések szerint lehet igénybe venni”.

Felülvizsgálati kötelezettségének eleget téve, a DRV Zrt. az önkormányzat részére megküldte a 2012. évre általa javasolt (ivóvízre és szennyvízre) vonatkozó szolgáltatási díjakat.

A Magyar Víziközmű Szövetség ajánlása az ágazati sajátosságok figyelembevételével 2012. évre a szolgáltatási díjon belül az energia költségekre 4,6 %, a bérköltség-re 7,1 %, míg a felhasznált vegyszerekre 1,6 % költséghányad emelést tartana szükségesnek. A kedvezőtlen hatásokat a Szolgáltató hatékony szervezeti struktúra működtetésével igyekszik ellensúlyozni, így a benyújtott víz és csatornadíjra javasolt összesített átlagú 3,96 %-os díjemelési javaslata elmarad a MAVÍZ ajánlástól.  

A 2012. évre érvényesíteni javasolt díjtételek, azok elfogadása esetén a helyi rendeletben az előterjesztés mellékleteként csatolt rendelettervezet szerint kerülnek átvezetésre. Az előterjesztés mellékleteként csatolt DRV Zrt.-s díjjavaslatban szereplő összehasonlító táblázat adataiból látható, hogy a 2012. évre áremelést   kizáró előzetes egyeztetések után a szolgáltató által átdolgozott és változatlan szolgáltatási díjat tartalmazó változat milyen üzemeltetési és bérleti díjváltozás mellett eredményez változatlan szolgáltatási díjat.

A benyújtott vízdíjra javasolt 405 Ft/m3 nettó ár 390 Ft/m3 üzemelési és 15 Ft/m3 bérleti díj, míg a csatornadíjra javasolt 321 Ft/m3 nettó ár 296 Ft/m3 üzemelési és 25 Ft/m3 bérleti díj mellett adja ki a 2011. évivel megegyező – változatlan szolgáltatási díjakat. A víz és csatornadíjra összesen javasolt 726 Ft/m3 nettó ár tehát végered-ményben nem jelent áremelést. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a vízterhe-lési díj 2012. évi mértékéről szóló DRV-s tájékoztató alapján elfogadásra kerülő 11,30 Ft/m3+ÁFA összegű vízterhelési díj az ez évi 19.03 Ft/m3 +ÁFA díjhoz ké-pest 7,73 Ft/m3 összegű csökkenést eredményez, vagyis a lakosság a víz-csa-tornadíj szolgáltatást 2012-ben végeredményben közel 8 Ft/m3 +ÁFA összeg-gel olcsóbban veszi majd igénybe.    

A DRV szakembereivel folytatott előzetes egyeztetések után kijelenthető, hogy a 2012. évre javasolt közüzemi árban megjelenő bérleti díj biztosítja a vízi közművek állapotának megfelelő szinten tartását. Az előzőekben rögzítettek alapján javaslom elkészíteni a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról szóló 21/2004. (IV.30.) rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen.

B a r c s, 2011. december 08.

                                                                                    Karvalics Ottó

                                                                                                    

 Melléklet

                                                                      

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 

……/ 2011.(…......)

R E N D E L E T E

 

A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról szóló 21/2004.(IV.30.) rendelet módosításáról

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló, többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakkal kapcsolatban a következőket rendeli el:

 

1. §

A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról szóló 21/2004.(IV.30.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet ) 3.§ ( 1 ) bekezdésében „1.sz.melléklet” szövegrész helyébe „1. melléklet” szöveg lép.

 

2. §

A Rendelet 7.§ ( 3 ) bekezdésében „1.sz.melléklet” szövegrész helyébe „1. melléklet” szöveg lép.

 

3. §

( 1 ) A Rendelet 1.melléklete 1.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

1.) A fizetendő díj mértéke 2012. évben:

 

Szolgáltatási díj

a./

Ivóvíz díj

405.- Ft/m3 + ÁFA

b./

Csatornadíj

321.- Ft/m3 + ÁFA

c./

Közműdíj összesen:

726.- Ft/m3 + ÁFA

 

( 2 ) A Rendelet 1.melléklete 4.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

4.) Az értékesített mennyiség 2012. évben tervezett nagysága Barcs és térsége vonatkozásában:

 

Tervezett értékesítési mennyiség

a./

Ivóvíz

579.500 m3

b./

Szennyvíz

586.900 m3

 

4. §

( 1 )      Ez a rendelet 2012. január 01. napján lép hatályba.

 

( 2 )      A 2011-ben elfogyasztott, de 2012. január 01. napja után esedékes víz- és csatornadíjat a 20/2010.( XII.23 ) számú önkormányzati rendeletben meghatározott díj szerint kell megfizetni.

 

B a r c s, 2011. december 22.

 

 

                           Balázsné Dr. Vástyán Krisztina               Karvalics Ottó

                                   címzetes főjegyző                             polgármester

Választás 2022