Ma 2021. január 18., hétfő, Piroska napja van. Holnap Sára és Márió napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459,

     82/ 463-176

 

 

 

 

 

1. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó

 

A két ülés közötti tevékenységről

 

 

 

 

J E L E N T É S

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

 

 

B E S Z Á M O L Ó

 

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. november 24-i ülésére

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

a két ülés közötti tevékenységről

 

Karvalics Ottó polgármester úr

 

találkozott és megbeszélést folytatott:

 • több alkalommal Varga Ilona intézményvezetővel és a H-Bon Mérnöki Iroda építészmérnökével Boa Árpáddal a Szociális Központ fejlesztéséről, a TIOP-3.4.2-2011 Bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati konstrukcióban való projekt indításáról. A tervező bemutatta a fejlesztés előzetes terveit és egyeztették, hogy milyen módosításokat kell azon végrehajtani annak érdekében, hogy a dokumentáció a szakmai igényeknek mindenben megfeleljen.
 • az OTP Nyrt. képviselőivel, Balogh Lászlóval, Georg Tímeával és Kántor Miklóssal a Barcs2019 és a Barcs2020 kötvények átütemezésének bírálatáról, és a 2011. december 8. napján lejáró hitelszerződés meghosszabbításának feltételeiről.
 • Dr. Bősze Gábor és Hőnyi Pál urakkal a Fort-Consult Kft. képviselőivel a még befejezetlen porjektek pénzeinek elszámolásáról.

részt vett:

 • az október 23-i megemlékezésen és koszorúzáson.
 • a Barcs és 17 társult település Szennyvíz-tulajdonközössége ülésén, ahol Dr. Halmos Péter ügyvéd, a megalakítandó pertársaság jogi képviselője ismertette az ügy előzményeit, valamint a per jogi igényét. E szerint a szavatosságról való lemondás jogellenességét kell megtámadni, a megállapodást semmissé tenni. Ha erre nincs lehetőség, akkor kártérítési igényt kell érvényesíteni.

A pertársaság megalakítására irányuló képviselő-testületi határozatok valamennyi önkormányzattól beérkeztek. Darány és Katélyosdombó települések úgy döntöttek, hogy a pertársaságban részt kívánnak venni, de annak költségeihez nem járulnak hozzá. Ennek költségei a többi érintett önkormányzat között kerültek felosztásra, így valamennyi önkormányzatnak új határozatot kellett hoznia.

Az önkormányzatok a pertársaság megalakításával megbízták Dr. Halmos Péter ügyvédet.

 • a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság rendkívüli ülésén.
 • a Szivárvány EGYMI-ben átadott sóterápiás helyiség átadási ünnepségén.
 • a Barcs és Térsége Vállalkozók Közhasznú Egyesületének egyesületi gyűlésén, ahol a vállalkozók kérdéseire válaszolt.

 

megnyitotta, köszöntőt mondott:

 • a Barcsi Kistérségi Járóbeteg Központ fejlesztése ünnepélyes projekt zárórendezvényén és átadásán.
 • Csokonyavisontán a felújított Kossuth tér és a megújult Református templom avató ünnepségén.
 • a Szociális Munka Napja alkalmából a Szociális Központban rendezett városi ünnepségen.

A Somogy TV Miért? című műsorában a pertársaság megalakulásának okairól és az ÖNHIKI-ről beszélt.

Racsek József alpolgármester úr

 

(alpolgármester és polgármester közös programjainak részletes leírása polgármester úr programjainál olvasható)

 

találkozott és megbeszélést folytatott:

 • a Volán Zrt. képviselőivel, Fodor József és Tóth József urakkal a volán pályaudvar területrendezéséről.

részt vett:

 • az október 23-i megemlékezésen és koszorúzáson.
 • a Barcs és Térsége Vállalkozók Közhasznú Egyesületének egyesületi gyűlésén.
 • a Szociális Központ fejlesztéséhez kapcsolódó megbeszélésen.
 • a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság rendkívüli ülésén.
 • a Barcsi Kistérségi Járóbeteg Központ fejlesztése projekt ünnepélyes zárórendezvényén és átadásán.
 • a DRV Zrt. közgyűlésén.
 • a Dráva-térségi Víziközmű Társulat Intéző Bizottságának rendkívüli taggyűlésén, ahol a társulat elszámolásáról és az elszámoló bizottság megválasztásáról döntöttek.
 • és elnökölt a Képviselőtestület által az aljegyzői pályázatok véleményezésére létrehozott bizottság ülésén. A meghallgatásról készült jegyzőkönyv az Aljegyző kinevezésére javaslat című előterjesztés mellékletét képezi.
 • a Víziközmű Társulat ülését követő Szennyvíz Tulajdonközösség ülésén. Az ülés témája az OTP felé fennálló 69 millió forintos tartozás kiegyenlítése volt. Elmondta, hogy a tartozásból cc. 36 millió forintra a fedezet a Víziközmű Társulat számláján rendelkezésre áll, a fennmaradó összeget a befolyt bérleti díjból kellene rendezni. Ez a művelet további pénzügyi terhet az érintett önkormányzatoknak nem okoz. A jelenlévő polgármesterek a javaslattal egyetértettek.
 • Budapesten az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon, a katasztrófavédelem területén 2012. január 1. napjától bekövetkező a helyi védelmi bizottságok elnökeit érintő jogszabályi változásokról, valamint a tűzoltóságok szervezeti átalakításának kérdéseiről tartott tájékoztatón.
 • a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai, az Egészségügyi Szociálpolitikai, az Oktatási, Művelődési, Sport, az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi és a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottságok ülésein.

A polgármesteri fogadónapon a lakossági ügyfeleket fogadta.

2011. október 10-én, alpolgármester úr előtt 1 fő tett állampolgársági esküt.

 

Barcs, 2011. november 18.                         

 

Karvalics Ottó

                                                                                                             Polgármester

 

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja.

Barcs Város Önkormányzatát érintő pályázati lehetőségek összefoglalása

Időszak: 2011. 10. 14 - 2011. 11. 16.

Sor-szám

Pályázat címe

Pályázat rövid összefoglalója

1.

"A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek felzárkózását segítő, modellértékű iskolai és iskolához kapcsolódó innovatív programok támogatására (Iskola-háló)" tárgyában. A pályázati felhívás kódja ISK-HALO-11

Pályázat célja: Az Iskola-háló program célja a HHH tanulók iskolai felzárkózását, integrációját segítő iskolai és iskolához kapcsolódó modell értékű programok fejlesztésének támogatása, illetve az ilyen típusú jó gyakorlatok összegyűjtése, terjesztése, tapasztalataik elemzése, rendszerbe illesztése és - egy hálózati együttműködés kialakításán keresztül - az iskolák számára elérhetővé tétele.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 228 000 000 Ft, azaz kettőszázhuszonnyolc millió forint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény KIM fejezet 15/9/7 Roma ösztöndíj programok című fejezeti kezelésű előirányzata terhére.

A pályázaton igényelhető támogatás mértéke: A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: legalább 5 000 000 Ft, de legfeljebb 30 000 000 Ft lehet. Támogatási időszak: A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. október 18.-2012. június 15. közötti időszak.

A pályázók köre: Közoktatási intézmények, közoktatási intézmény fenntartói, illetve iskolai felzárkózást támogató programokat megvalósító nonprofit szervezetek közoktatási intézményekkel való együttműködésben.

A pályázatok benyújtásának határideje: Az internetes pályázatok beadási határideje 2011. november 17. 24:00 óra.

2.

Megjelent az első pályázati felhívás a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Programban

A Globális alap a méltányos munka és a háromoldalú párbeszéd előmozdításáért pályázati felhívása. A Norvég Finanszírozási Mechanizmus célja, hogy az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban hozzájáruljon a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, valamint a kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez az Európai Unióhoz újonnan csatlakozott tizenkét ország és Norvégia között. A méltányos munka és a háromoldalú párbeszéd előmozdítására szolgáló alap 2011. október 20-tól pályázatot hirdet önálló pályázatok benyújtására a következő két fő eredmény elérése érdekében: - a szociális párbeszéd és a háromoldalú párbeszéd struktúráinak és gyakorlatainak javulása; - a méltányos munka előnyeinek jobb megértetése.

Pályázhatnak: szociális partnerek (munkáltatói és munkavállalói szervezetek, szakszervezetek), állami hatóságok és szervezeteik, amelyek a kedvezményezett országban vagy Norvégiában önálló jogi személyként működnek és tevékenységük kapcsolódik a méltányos munka és/vagy a háromoldalú együttműködés területeihez. Országos, regionális és helyi szinten működő szervezetek egyaránt jogosultak pályázni. Norvég partnerrel való együttműködés ösztönözendő, de nem kötelező. Norvég jogi személy projektgazdaként csak kedvezményezett országbeli jogi személlyel partnerségben pályázhat.

A program a méltányos munka támogatására, a háromoldalú párbeszéd elősegítésére és a norvég partnerekkel való kétoldalú együttműködés növelésére összpontosít. A szociális partnerek közötti párbeszéd javulása hozzájárul a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődéshez.

A pályázatok leadási határideje 2012. március 31., déli 12.00 óra, norvég helyi idő szerint.

A pályázatban érdekelt szervezetek megtalálhatnak minden, a támogatással kapcsolatos információt, valamint a pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatványokat az alábbi elérhetőségen: http://www.decentwork.no

3.

Európa a polgárokért program / Testvérvárosi találkozók

Pályázhatnak: települések vagy azok testvérvárosi bizottságai vagy a helyi hatóságokat képviselő egyéb nonprofit szervezetek

Kiíró: Európai Bizottság

Pályázatkezelő: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (Brüsszel)

Beadási határidők: 2012. február 1., június 1., szeptember 1.

A program célja:A testvérvárosi találkozók célja, hogy összehozzák a részt vevő települések polgárait, biztosítva, hogy az önkormányzati együttműködés mellett erős informális, személyes kapcsolatok alakuljanak ki közöttük.

Támogatható tevékenységek: Ezeknek a találkozóknak fontos összetevője

- az európai integráció iránti elkötelezettség: az Európai Unió alapgondolatának, jövőjének és értékeinek megvitatása, az EU demokratikus életében való részvétel megtanulása, tapasztalatcsere az európai integráció konkrét, helyi vagy egyéni szinten tapasztalható előnyeiről, a szolidaritás és az összetartozás kifejezése a testvérvárosok között, stb.; 

- személyes kapcsolatok kialakulása a testvérvárosok lakói között: egymás mindennapi életének megismerése, a kulturális sokszínűség és az európai közös kulturális örökség megtapasztalása és megosztása egymással, stb.; 

- az aktív részvétel: a helyi közösség (egyesületek, iskolák, önkéntes szervezetek stb.) bevonása a projekt megtervezésébe és végrehajtásába, a résztvevők aktív szerepvállalása (műhelyfoglalkozások, közös kulturális előadások, sportesemények) stb. 

További pályázati feltételek:

- A projektben legalább két részt vevő ország településeinek kell szerepelnie, amelyek közül legalább az egynek az EU tagállamának kell lennie. 

- A tevékenységeknek a projektben részt vevő támogatható programországok valamelyikében kell megrendezésre kerülniük.

- Egy település egy naptári évben nem kaphat támogatást egynél több találkozó szervezésére.

- Találkozók esetén a meghívottak minimum létszáma 25 fő. 

- Nem támogatható olyan csoportok részvétele, ahol a résztvevőknek több mint a fele helyi választott képviselő vagy önkormányzati munkatárs.

- A találkozó maximális időtartama 21 nap lehet.

A támogatás mértéke:

A támogatás formája átalánydíj, a résztvevők száma és a találkozó időtartama alapján meghatározott napi ráták szerint. A megítélhető támogatás mértéke minimum 5000 euró/projekt, maximum 25 000 euró/projekt lehet. 

Részletes pályázati felhívás és további információ:

Tempus Közalapítvány: http://www.tka.hu.

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA): http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

Magyar nyelvű programismertető: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/documents/EACEA_2008_0185_HU.pdf

További részletes információ található még az Európai Bizottság honlapján:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E L E N T É S

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 209/2011. (X.20.) sz. határozatával Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények Térítési Szabályzatát jóváhagyta.

 

Az érintettet a döntésről értesítettük.

 

1. Barcs Város Képviselő-testülete 210/2011. (X.20.) sz. határozatával a Kotv. 102. § (2) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyta:

 1. A)Az SZMSZ 3.2.1 pontja „Igazgatói hatáskörök átruházása” fejezet 3. bekezdésében „az utalványozási jogkört akadályoztatása esetén a BNI Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium intézményegység-vezetőjére” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:„az utalványozási jogkört akadályoztatása esetén a BNI Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményegység-vezetőjére”(ruházza át.)
 2. B)Az SZMSZ 3.2.2. pontja (Az intézményegység-vezetők) második fejezete (felelősségük) utolsó bekezdése első mondata: „A BNI Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium intézményegység-vezető ellátja az intézményigazgató általános szakmai ügyekben történő helyettesítését.” törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegrész lép:

                   „A BNI Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményegység-vezető ellátja az intézményigazgató általános szakmai ügyekben történő helyettesítését.”

 1. C)Az SZMSZ 3.3 pontja (A vezetők helyettesítési rendje, munkarendje) 2. bekezdésében:

„A BNI igazgatót távollétében az általános helyettesítési jogkörrel megbízott, BNI Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium intézményegység-vezetője helyettesíti, mindkettőjük akadályoztatása esetén a BNI Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményegység-vezetője vagy a Kollégium intézményegység-vezető helyettese helyettesíti, mindhárom hiányzása esetén a gazdasági intézményegység vezető feladata.„szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

„A BNI igazgatóját tartós távollétében az általános helyettesítési jogkörrel megbízott, BNI Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményegység-vezetője helyettesíti. Tartós távollétnek minősül a legalább 1 hetes távollét, melynek esetén az általános helyettesítési jogkörrel megbízott, BNI Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményegység-vezető gyakorolja a kizárólagos igazgatói jogkörként fenntartott hatásköröket is. A BNI igazgatójának általános helyettesét tartós távolléte esetén a BNI Széchényi Ferenc Gimnázium intézményegység-vezetője helyettesíti, mindhárom hiányzása esetén a gazdasági vezető feladata a helyettesítés.”szövegrész lép.

 1. 2.Barcs Város Képviselő-testülete felkérte a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények igazgatóját, hogy a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a hatályos jogszabályok alapján hozza nyilvánosságra.

 

Az érintettet a döntésről értesítettük. A módosítások átvezetésre kerültek.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 211/2011. (X.20.) sz. határozatával az előterjesztés 1 . mellékletét képező, a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a 2. mellékletet képező, a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyta. Felhatalmazta Karvalics Ottó polgármestert a módosító okiratok, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettük. Az egységes szerkezetbe foglalás megtörtént. A törzskönyvi nyilvántartásba vétel folyamatban van.

 

1.) Barcs Város Képviselő-testülete 215/2011. (X.20.) sz. határozatával aljegyzői munkakör betöltésére a mellékletben meghatározott tartalmú pályázatot írta ki, és elrendelte annak a Barcs Város honlapján, és a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételét. Képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy a pályázati határidő lejártát követő ülésére a munkakör betöltésére vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

2.)    Barcs Város Képviselő-testülete a pályázókat meghallgató, illetve pályázatokat véleményező bizottság tagjai közé megválasztotta:

            - Racsek József alpolgármester – a bizottság vezetője

- Fodor Gyula tanácsnok – bizottság tagja (Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság)

- Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző – bizottság tagja

 

A pályázat meghirdetésre került. A véleményező bizottság meghallgatta a pályázókat. Az aljegyzői kinevezésre vonatkozó javaslat ezen képviselő-testületi ülés napirendi pontja.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 216/2011. (X.20.) sz. határozatával 2011. évi munkatervét az alábbiak szerint módosította:

1./  A Dráva Múzeum igazgatójának öt éves vezetői megbízása című előterjesztést a napirendről törli.

A törlés megtörtént.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 217/2011. (X.20.) sz. határozatával az önkormányzati tulajdont képező Barcs, Köztársaság utcában, a - 1819/61 hrsz.-ú –közterületen elhelyezkedő 8 db vérjuhar és 1 db platán, a Barcs, Széchenyi u. 30. és 32. számú ingatlanok előtti – 483/3 hrsz.-ú - közterületen lévő 5 db ezüst juhar kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulását megadta, pótlási kötelezettség vállalása mellett.

 

A fák kivágása és a pótlási kötelezettség teljesítése megtörtént.

 

 

1. Barcs Város Képviselő-testülete 219/2011.(X.20.) sz. határozatával felkérte Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyzőt, hogy a lehető legrövidebb határidőn belül a lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékén szereplő személyeket az éves felülvizsgálatnak megfelelően vizsgálja meg, hogy megfelelnek-e lakásbérleti ajánlattevői feltételeknek.

2. A Képviselő-testület továbbá felkérte a Címzetes Főjegyzőt, hogy a vizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni szíveskedjen.

 

A felülvizsgálat megtörtént. A vizsgálat eredménye jelen képviselő-testületi ülés napirendi pontja.

 

 

1./ Barcs Város Képviselő-testülete 220/2011.(X.20.) sz. határozatával a lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékére három személyt felvett.

2./ Barcs Város Képviselő-testülete 220/2011.(X.20.) sz. határozatával a lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékéről 31 személyt törölt, mivel az éves felülvizsgálatnál 1,5 hónapig nem tettek eleget az adatszolgáltatásnak.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettük.

 

 

1./ Barcs Város Képviselő-testülete 221/2011. (X.20.) sz. határozatával a Barcs, Darányi u. 24. sz. alatti 50,0 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2012. október 31-ig szóló időre 63,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Felhatalmazta a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011.(VIII.05.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

2./ Barcs Város Képviselő-testülete 221/2011. (X.20.) sz. határozatával a Barcs, Zrínyi u. 18. sz. alatti 83,0 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2011. november 01. -2012. október 31.-ig szóló időre 195,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Felhatalmazta a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011.(VIII.05.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

 

Az érintetteket a döntésről értesítettük. A bérleti szerződések megkötésre kerültek.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 120/2011. (V.19.) sz. határozatával az OTP Bank Nyrt.-vel a pályázati támogatások, és ahhoz kapcsolódó ÁFA különbözetek előfinanszírozására megkötött 100 millió Ft éven belüli hitelszerződés rendelkezésre tartási idejének 2011. szeptember 30-ig történő, illetve lejáratának 2011. október 31-ig történő meghosszabbítását kezdeményezte és felkérte a polgármestert a szerződés módosításának előkészítésére. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a hitelszerződés módosításának aláírására.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 198/2011. (X.11.) sz. határozatával   120/2011. (V.19.) számú határozatát az alábbiakkal egészítette ki:

Barcs Város Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-vel megkötött 100 millió Ft éven belüli hitelszerződés fedezetére az alábbi ingatlanok esetén keretbiztosítéki jelzálogjogot jegyeztet be az OTP Bank Nyrt. javára:

Megnevezés

Helyrajzi szám

Volt Bíróság épülete (Bajcsy-Zs. u. 9.)

660

2. sz. óvoda épülete (Bajcsy-Zs. u. 175.)

2230

Pálfalusi iskola épülete (Bem u. 13.)

2504

Beépítetlen terület

2441/2

Beépítetlen terület

2003

Beépítetlen terület

2005

Beépítetlen terület

2008

S.tarnóca beépítetlen terület

4271

S.tarnóca, beépítetlen terület

4325

Starnóca, beépítetlen terület

4318

Régi rendelőintézet

57/1

Napközi otthon

160

Zeneiskola épület

184

Volt rendőrségi épület

656

Bajcsy-Zs. u. 27. 4/4. (lakás)

1400/1/A/19

Bajcsy-Zs. u. 76. 1/3. (lakás)

66/A/5

Bajcsy-Zs. u. 78. 1/2. (lakás)

67/A/14

Köztársaság u. 1. 2/4. (lakás)

1804/A/12

Széchenyi u. 10. 1/8. (lakás)

350/A/7

Széchenyi u. 11. 1/4. (lakás)

655/1/A/4

Köztársaság u. fszt.

üzlethelyiség

1804/A/25

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, az OTP Bank Nyrt-vel kötendő 100 millió Ft éven belüli hitelszerződés fenti kiegészítésekkel történő megkötésére.

A szerződés megkötésre került december 30-ig történő visszafizetéssel.

Barcs Város Képviselő-testülete 200/2011. (X.11.) sz. határozatával az OTP Bank Nyrt-vel, az uniós pályázatainkhoz kapcsolódó ÁFA különbözetek és az utófinanszírozás előfinanszírozására megkötött 100 millió Ft éven belüli hitelszerződés lejáratának 2012. január 31-ig történő meghosszabbítását kezdeményezte, változatlan szerződési feltételek mellett, a 46, 174, 57/2, 882 hrszú ingatlanok 2011. november 15-ig történő fedezeti körbe vonásával és felkérte a polgármestert a szerződés módosításának előkészítésére. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a hitelszerződés módosításának aláírására.

A szerződés megkötésre került december 30-ig történő visszafizetéssel.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 177/2011. (VIII.30.) sz. határozatával a 72/2011. (III.31.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki:

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata vállalja, hogy a Barcs 46, 174, 57/2 és 882 hrsz. korlátozottan fogalomképes ingatlanokat forgalomképes ingatlanná minősíti át 2011. október 31-ig.

2. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata folyószámla-hitelkeret szerződésében vállalja, hogy a Barcs 46, 174, 57/2 és 882 hrsz. ingatlanok 892 mFt összegű terhelésére vonatkozó biztosítéki szerződéseket (keretfinanszírozási szerződés és keretbiztosítéki jelzálog szerződés) az OTP Bank Nyrt.-vel legkésőbb 2011. november 15-ig megköti, illetve a keretbiztosítéki jelzálog bejegyeztetése érdekében az illetékes földhivatalnál eljár.

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, az OTP Bank Nyrt-vel kötendő folyószámla hitelszerződés fenti kiegészítésekkel történő megkötésére.

 

Az ingatlanok átminősítése megtörtént. A szerződés megkötésre került. Az illetékes földhivatalnál a keretbiztosítéki jelzálog bejegyzése folyamatban van.

 

 

B a r c s, 2011. november 17.

 

 

                                                                                                          Karvalics Ottó

                                                                                                             polgármester

 

 

Határozati javaslat:

 

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. november 17.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ

 

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

Polgármester átruházott hatáskörökben hozott döntése:

A 2012. évben Barcs Város Önkormányzatának lehetősége nyílik a Startmunka programban való részvételre. A jelen Képviselő-testületi ülésen tárgyalásra kerülő „Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója” napirend keretében ismertetésre kerültek a program főbb paraméterei.

Az önkormányzat a mezőgazdasági tevékenység, a mezőgazdasági földutak, valamint a belvízelvezető rendszerek rendbetétele, az illegális hulladékkezelő helyek felszámolása, közutak rendbetétele (erre most nyílt lehetőség) és a téli közfoglalkoztatás projektekhez nyújtotta be az adatlapokat a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Barcsi Kirendeltségéhez.

A Munkaerő-piaci Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2012. évi előirányzatának terhére indított Startmunka-program támogatására vonatkozó kérelem beadására – jelen ismereteink szerint - december első napjaiban kerül sor. A kérelmek elbírálását követő szerződéskötésre egy többlépcsős folyamat (tervezés, bírálat, véglegesítés, kérelmező meghallgatása, döntés, jóváhagyás) eredményes lezárulása után kerül sor, melyről a Tisztelt Képviselő-testületet tájékoztatni fogom.

A programban való részvételhez az önkormányzat részéről saját erő, önrész biztosítása nem szükséges és a pályázati cél összhangban van a képviselő-testület által a foglalkoztatással kapcsolatban elfogadott programokkal, tervekkel, döntésekkel.
Jelen beszámolómat Barcs Város Önkormányzatának a képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló 7/2001.(IV.6.) számú rendeletének 4. § rendelkezésére figyelemmel tettem meg, ugyanezen rendelet 1. §-a, valamint az 1. számú melléklet 30. pontja rendelkezése alapján.

A Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

 

A Somogytarnócai Részönkormányzat 25/2011. (X.17.) STÖ sz. határozatával az adventi ünnepi rendezvényekre a saját pénzeszköze terhére 34.449 Ft-ot biztosított.

 

B a r c s, 2011. november 18.

 

                                                                                               Karvalics Ottó

                                                                                                 polgármester

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. november 18.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

K I M U T A T Á S

a jegyzői hatáskörben hozott döntések alapján

2011. január 01.-október 31-ig kifizetett segélyekről

                                                                                                                                                         e/ft                                                                                      

 

2011. évi

előirányzat

2011.09.30-ig

kifizetett

2011.október hó

Teljesítés

összesen

Rendszeres szociális segély

Bérpótló juttatás

Időskorúak járadéka

Gyermekvédelmi kedvezmény

Ápolási díj

-         normatív

Óvodáztatási támogatás

 

18 468

 

196 337

 

650

 

12 760

 

 

24 613

 

1 000

 

15 875

 

117 962

 

488

 

6 165

 

 

17 296

 

510

 

2 154

 

10 506

 

54

 

-

 

 

1 961

 

-

 

 

18 029

 

128 468

 

542

 

6 165

 

 

19 257

 

510

Közgyógyellátás

Közlekedési támogatás

 

300

 

1 200

 

336

 

780

 

 

-

 

-

 

336

 

780

Segélyek összesen   :

255 328

159 412

14 675

174 087

Ápolási díj TB járuléka

5 811

3 733

457

4 190

Dologi   kiadás

2 200

1 652

286

1 938

Összesen

263 339

164 797

15 418

180 215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K I M U T A T Á S

a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései alapján

2011. január 01.- október 31-ig kifizetett segélyekről

                                                                                                                                                        e/ft                                                                                      

 

2011.évi

előirányzat

2011.09.30-ig

kifizetett

2011.október hó

Teljesítés

összesen

Lakásfenntartási támogatás

-         normatív

-         méltányossági

 

Ápolási díj

-         méltányossági

Lakbértámogatás

 

 

25 056

5 040

 

 

16 992

 

1 680

 

 

18 741

3 843

 

 

9 760

 

772

 

 

 

2 100

366

 

 

920

 

95

 

 

20 841

4 209

 

 

10 680

 

867

Átmeneti segély, egyszeri méltányossági segély  

(bérlettérítés, közüzemi díj)

Temetési segély

Köztemetés

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

 

25 000

 

 

 

 

1 200

 

5 000

 

3 000

 

13 265

 

 

 

 

348

 

1 118

 

2 583

 

629

 

 

 

 

58

 

188

 

64

 

13 894

 

 

 

 

406

 

1 306

 

2 647

Segélyek összesen   :

82 968

50 430

4 420

54 850

Ápolási díj TB járuléka

4 078

2 112

262

2 374

Dologi   kiadás

300

151

5

156

Összesen

87 346

52 693

4 687

57 380

2011. 10. 01.-2011. 10. 31. között egyedi ügyekben hozott döntések száma:

 

Átmeneti segély megállapítása:                       71 db.

                           elutasítása:                               4 db.

Egyszeri méltányossági segély megállapítása:36 db.

                                                   elutasítása:       2 db.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:         12 db.

                                                 elutasítása:           0 db.

Temetési segély megállapítása:                           2 db.

Köztemetés megállapítása:                                1 db.

Lakásfenntartási támogatás megállapítása:   98 db.

                                                 elutasítása:           0 db.

                                                 megszüntetése:     3 db.

Ápolási díj megszűnése:                                      1 db.

Az elutasítások oka: 1 főre jutó jövedelem összege illetve ebben az évben már kért és kapott egyszeri segélyt valamint méltányossági indokot alátámasztó igazolást nem csatolt kérelméhez.