Ma 2024. máj. 28., kedd, Emil és Csanád napja van. Holnap Magdolna napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Oktatási, Művelődési, Sport

Bizottsága Elnökétől

7570. Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.

…........ sz. napirendi pont

Előterjesztés

 

A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2012. évi keretösszegének megállapításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

                2011. november 24-i ülésére

Az Oktatási Minisztérium a települési és megyei önkormányzatok közreműködésével a 2000/2001. tanév során hozta létre a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatot, mely a településünkön állandó lakhellyel rendelkező, felsőfokú intézmények hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Önkormányzatunk kezdettől fogva csatlakozott e pályázati rendszerhez.

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet 18-20 §-ai alapján ismét meghirdetésre került a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulója. A csatlakozási nyilatkozat visszaküldésének határideje 2011. október 14., a pályázatok kiírásának határideje 2011. október 17. napja volt.

A Bursa Hungarica Felsőfokú Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 39/2004.(X.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a alapján az Oktatási, Művelődési Sport Bizottság hatáskörébe tartozik a pályázati felhívás kiírása, azok elbírálása, illetve a jelentkezők számának ismeretében az adott évben az ösztöndíjpályázat keretösszegére javaslattétel.

Az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint a Képviselő-testület 3 millió forintot biztosított e támogatási rendszer anyagi fedezetére éves költségvetéseiben a bizottság javaslata alapján.

Az önkormányzat részéről a 2012. évi fordulóhoz a csatlakozás megtörtént, mivel a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló, 39/2004.(X.28.) önkormányzati rendelet 3.§-ában a Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a csatlakozásról szóló nyilatkozat évenkénti aláírására.

A pályázatokat az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság kiírta, melyek benyújtási határideje 2011.november 14. napja volt.

A pályázati felhívásra 65 db „A” típusú, (ők felsőfokú intézményben,nappali tagozaton tanulnak, és 10 hónapra pályázhatnak) és 11 db „B” típusú (ők érettségizettek, vagy érettségi előtt állnak, és 3*10 hónapra pályázhatnak, amennyiben a jövő szeptemberben felsőfokú intézmény nappali tagozatán kezdik meg tanulmányaikat) pályázat érkezett. A pályázatokat az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottságnak 2011. december 5-ig kell - a központi előírásokat és a vonatkozó helyi rendeletet figyelembe véve - elbírálni, és december 16-ig kell a pályázókat értesíteni a döntésről. A pályázatok elbírálását követően a Képviselő-testületet tájékoztatjuk az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló jelentésben a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatás összesített adatairól.

A jövő évi fordulóra beérkezett pályázatok nagyságrendje némileg elmarad az előző években beérkezett pályázatoktól:

2008-ban 87 db. „A”, 11 db. „B” típusú

2009-ben 95 db „A”, és 7 db „B” típusú,

2010-ben 78 db „A”, és 17 db „B” típusú

2011-ben 71 db „A”, és 9 db „B” típusú pályázatot támogattunk.

A 2012. évi keretösszegből kell fedezni a 2012. évi „A” és „B” típusú pályázatokon túl a 2011., 2010., 2009. évi „B” típusú pályázatok támogatási összegeit is, melynek összege az alábbi:

2011. ”B”        265.000 Ft,-

2010. „B”        550.000 Ft,-

2009. ”B”        200.000 Ft,-

Összesen:         1.015.000 Forintot jelent a 2012. évi fordulóra vonatkozóan.

Tekintettel a jelentkezők alacsonyabb számára és a város nehéz gazdasági helyzetére, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2012. évi fordulójára 2 millió 800 ezer Ft,- kiadási előirányzat betervezését rendelje el Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, előterjesztésemet elfogadni szíveskedjék!

Barcs, 2011. november 15.

                                                                                    Vekkeli Józsefné s. k.

                                                                                    tanácsnok, bizottsági elnök

 

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2012. évi fordulójára - a 2012. évi „A” és „B”, valamint 2011., 2010., 2009. évi „B” típusú pályázatok támogatására – 2.800.000 Ft kiadási előirányzat betervezését rendeli el Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. november 15.

                                                                                       Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                          címzetes főjegyző