Ma 2024. máj. 19., vasárnap, Ivó és Milán napja van. Holnap Bernát és Felícia napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62. Telefon: 82/ 462-459

………számú napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

A Dráva Múzeum költségvetési szervként történő megszüntetéséről, valamint közérdekű muzeális kiállítóhelyként a Móricz Zsigmond Művelődési Központtal való összevonásáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. július 28-i zárt ülésére

 

Barcs Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetése előkészítése óta, tekintettel a város igen nehéz gazdasági helyzetére, és magas adósságállományára, arra törekszik, hogy kötelező feladatait tudja megfelelő színvonalon ellátni. A 2011. évi költségvetés tervezésénél és elfogadásánál a város működőképességének biztosítása érdekében az intézményhálózatban, az önkormányzati támogatás jelentős csökkentéséről, létszámleépítésről és bizonyos önként vállalt feladatainktól való megválásról is kénytelenek voltunk dönteni. A Dráva Múzeum is önként vállalt önkormányzati feladatot lát el, további működtetése kérdéséről az idei évben már több alkalommal tárgyalt és hozott döntést a testület.

 

30/2011.(II.15) számú határozata 1. pontjában 2011. március 15-i hatállyal elrendelte a testület a Dráva Múzeum közérdekű muzeális gyűjteménnyé történő átalakítását, de kilátásba helyezte, hogy amennyiben a múzeum által kért önkormányzati támogatás 50%-ának megfelelő felajánlások támogatói befizetések formájában az intézmény költségvetési számlájára megérkeznek, illetve a támogatói szerződések 2011. március 10-i határidőig megkötésre kerülnek, az intézmény továbbra is múzeumként működhet tovább.

 

Mivel a szükséges 4 millió forinttal szemben 300 ezer forintnyi támogatás gyűlt össze, a testület 58/2011. (III.17.) számú határozata 6. pontjában felkérte Barcs Város Önkormányzata polgármesterét, hogy készítse elő a Dráva Múzeumnak, mint önként vállalt önkormányzati feladatnak a Somogy Megyei Önkormányzat részére történő visszaadását, és folytassa le az ehhez szükséges egyeztetéseket. Ezt követően a Képviselő-testület 71/2011. (III.31.) számú határozatában döntött arról, hogy a barcsi Dráva Múzeum fenntartását, mint önként vállalt önkormányzati feladatot, a továbbiakban nem vállalja, és az Ötv. 115. § (5) bekezdése alapján kezdeményezi annak visszaadását Somogy Megye Közgyűlése számára. A határozat megküldésre került a megyei önkormányzatnak.

 

Somogy Megye Közgyűlése elnöke válaszlevelében tájékoztatta Barcs Város Képviselő-testületét arról, hogy a Somogy Megye Önkormányzata feladat-ellátási kötelezettségének a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága fenntartásával és működtetésével eleget tesz. Ezen intézményrendszernek nem része a Dráva Múzeum, mivel az 1992–től önként vállalt feladatként Barcs Város Önkormányzata fenntartásában és kizárólagos tulajdonában van. Somogy Megye Önkormányzatának szűkös anyagi lehetőségeire tekintettel, ezen intézménnyel a jövőben sem kívánja bővíteni a működő múzeumi szervezetét. A feladat átvétele megtörténik azzal, - írta az elnök úr,- hogy a Dráva Múzeum gyűjteményi anyaga elszállításra kerül a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának központi múzeumába, és annak őrzéséről, tudományos feldolgozásáról és bemutatásáról a jövőben az Igazgatóság gondoskodik.

 

Mivel célunk, hogy a gyűjtemény Barcson maradjon, őrzéséről és bemutatásáról helyben gondoskodjunk, ugyanakkor a közfeladatot hatékonyabban és költségtakarékosabban láttassuk el, és legyen lehetőség majd a város anyagi helyzete függvényében a jelenlegi helyzet visszaállítására, ezért a Dráva Múzeumnak, mint költségvetési szervnek a megszüntetésére, és közérdekű muzeális kiállítóhelyként a Móricz Zsigmond Művelődési Központtal történő összevonására teszek javaslatot.

Ezen intézmények az eddigiekben is úgy működtek, a Városi Könyvtárral együtt 2011. április 1-ig, hogy az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Móricz Zsigmond Művelődési Központ volt, mely ellátta az önállóan működő Dráva Múzeum és Városi Könyvtár gazdálkodási feladatait. Jelenleg mindhárom intézmény önállóan működő és a Polgármesteri Hivatal látja el mindhárom intézmény esetében a gazdálkodási feladatokat.

 

A két intézmény közös működtetésének legkézenfekvőbb alternatívája a közgyűjteményi intézmény, vagyis a Dráva Múzeum jogutódlással történő megszüntetése és a közművelődési intézménybe, vagyis a Móricz Zsigmond Művelődési Központba való beintegrálása közérdekű muzeális kiállítóhelyként. A közérdekű muzeális kiállítóhelyként történő működtetés a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I.14.) számú OKM rendelet 4. §-a  szerint azt jelentené, hogy a Dráva Múzeum működési engedélyét a miniszter engedélyével módosíttatnánk, állandó kiállítást mutatna be, amely november 1-től március 31–ig tartó időszak kivételével hetente legalább 3 napon át beleértve a hétvége egy napját is naponta 4 órás nyitva tartást biztosítana. Megfelelő végzettségű szakember híján az intézmény a továbbiakban nem végezheti a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, 1997. évi CXL. törvény 42. § (1) bekezdése szerinti, a múzeumban eddig ellátott feladatok közül a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtését, valamint az ezzel járó egyéb szakmai feladatokat, tekintettel arra, hogy a közérdekű muzeális kiállítóhelyen csak múzeumi közművelődési szakember foglalkoztatása kötelező.

 

A Képviselő-testületnek határozatban kell döntenie a megszüntetésről és a jogutód intézmény új nevének meghatározásáról, alapító okiratának módosításáról, a feladatellátást végző személyek számáról.

A Dráva Múzeum megszüntető okirat-tervezete az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ alapító okiratának módosító okiratát az alábbiak szerint javaslom elfogadni az előterjesztés 2. számú melléklete szerint:

Az alapító okirat 1. pontjában.

A költségvetési szerv neve: „Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely” névre változik.

Telephelyei felsorolása az alábbiakkal egészül ki:

Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Barcs, Széchenyi u. 22.

Az alapító okirat 2. pontja (Jogszabályban meghatározott közfeladata) az alábbiakkal egészül ki:

„valamint a kulturális javak meghatározott anyagának megőrzése, kiállításokon és más módon történő bemutatása.”

Az alapító okirat 3. pontja „Szakfeladatok” fejezete az alábbiakkal egészül ki:

910203 múzeumi kiállítási tevékenység

910204 múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

 

A feladatellátást végző személyek számát az alábbiak szerint javaslom megállapítani:

Jelenleg a Dráva Múzeum engedélyezett álláshelyeinek száma 4 fő. Egy fő igazgató, szakmuzeológus, 1 fő restaurátor, kiállítás rendező (művelődésszervező végzettséggel), 1 fő múzeumi népművelő, művelődési menedzser, 1 fő takarító, teremőr. A Dráva Múzeum igazgatója magasabb vezető. A jogutódlással megszüntetett intézmény, azaz a Dráva Múzeum igazgatójának, mint magasabb vezetőnek vezetői megbízása a költségvetési szerv megszüntetésének időpontjától külön intézkedés nélkül megszűnik. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint a vezetői megbízás megszűnése önmagában nem szünteti meg a közalkalmazotti jogviszonyt. A közalkalmazottat eredeti munkakörében kell továbbfoglalkoztatni, ha ez nem lehetséges, végzettségének, képesítésének megfelelő munkakört kell a részére felajánlani. Mivel a Dráva Múzeum, mint területi múzeum megszűnik, és közérdekű muzeális kiállítóhellyé kerül visszaminősítésre, mely a Móricz Zsigmond Művelődési Központ keretei között telephelyként fog működni, nem tudjuk a Dráva Múzeum igazgatóját jelenlegi munkakörében tovább foglalkoztatni és végzettségének megfelelő munkakört sem tudunk számára felajánlani, mert a szervezeti átalakítást követően nem lesz szükség néprajzos muzeológus álláshelyre. Így Mészáros Ádám néprajzos muzeológus közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel javaslom megszüntetni.

 

A Dráva Múzeum további három munkatársa a jogutód intézményben kerül végzettségének, és képzettségének megfelelően alkalmazásra, ezzel a Móricz Zsigmond Művelődési Központ létszám-előirányzata a jelenlegi 6 főről 9 főre változna. A Móricz Zsigmond Művelődési Központ igazgatójának hatáskörébe fog tartozni, hogy mely munkatársat mely munkaterületen fogja alkalmazni.

A muzeális intézmény és a művelődési ház tevékenységét és működését alapvetően a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban törvény) szabályozza részletesen.

Fentiekkel kapcsolatban az alábbi egyeztetési kötelezettségeinknek kell eleget tennünk:

A törvény rendelkezik arról, hogy az önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó közművelődési intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése, ill. tevékenységének 60 napon túli szüneteltetése esetén a testületi döntés meghozatala előtt 30 nappal a miniszter véleményét be kell szerezni és annak tartalmát a testülettel ismertetni kell. A miniszter a megkereséstől számított 30 napon belül nyilváníthat véleményt. (A törvény 81.§ (1)-(2) bekezdése)

A közművelődési intézmény esetében mindennemű változás esetében a Nemzeti Erőforrás Minisztérium nyilvánít véleményt. Ennek megkérése céljából jelen előterjesztést a Minisztériumnak megküldtük.

 

Tekintettel a fent megjelölt határidőkre, az átszervezés legkorábban 2011. október 1-től valósítható meg.

Jogutódlás esetén továbbá a jogelőd és jogutód munkáltató - legkésőbb a jogutódlást megelőzően tizenöt nappal - köteles tájékoztatni a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet, szakszervezet hiányában a nem szervezett munkavállalók képviselőiből létrehozott bizottságot a jogutódlás

a) időpontjáról vagy tervezett időpontjáról,

b) okáról,

c) a munkavállalókat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről,

továbbá - a megállapodás érdekében - köteles konzultációt kezdeményezni a munkavállalókat érintő tervbe vett egyéb intézkedésekről.

 

A képviselő-testület döntésének megfelelően a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet 4. §-a alapján intézkedni kell a Dráva Múzeum közérdekű muzeális kiállítóhelyként történő működtetéséhez a módosított működési engedély beszerzéséről, majd tájékoztatni kell a Somogy Megyei Önkormányzatot, hogy önként vállalt feladatunkat nem kívánjuk visszaadni.

 

A két intézmény integrálásának következményei:

Dologi téren:

Megtakarítás nem várható, hisz az átalakított intézménynek szüksége lesz a 2011. évi költségvetésben elfogadott kiadási előirányzatokra.

 

Személyi juttatás területén:

A múzeumigazgató felmentési illetménye és végkielégítése kifizetését követően 2012. február 1-től személyi alapbére, vezetői,- tudományos- és nyelvpótléka, utazási költségtérítése és azok munkaadói járulékai megtakarításra kerül, mely éves szinten 2.962 000 Ft.

Szakmai területen:

A Dráva Múzeum munkatársai közül két fő rendelkezik, művelődésszervezői szakképesítéssel is, melyet az egyes rendezvények szervezésénél jobban ki tudnak majd használni. A különböző tevékenységek (kiállítások, városrészek rendezvényei, tanfolyamok, stb.) jól koordinálhatóak lesznek és szakmailag erősödnek. A nyári nyitva tartás miatti terhek megoszlanak.

Összességében elmondható, hogy a költséghatékonyabb gazdálkodás mellett a szakmai munka színvonala nem csorbul, e szervezeten belül is biztosítani tudjuk a közművelődési feladatokon túl a múzeum egész gyűjteményének őrzését, megvédését és bemutatását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet elfogadni szíveskedjék!

Barcs, 2011. július 7.

 

Karvalics Ottó

Határozati javaslat:

1.)   Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (1) bekezdése alapján a Dráva Múzeum költségvetési intézményt tekintettel arra, hogy jogutódlással közérdekű muzeális kiállítóhelyként összevonásra kerül a Móricz Zsigmond Művelődési Központ költségvetési intézménnyel – az 1997. évi CXL törvény 81. § (1) és (2) bekezdéseiben előírt szakvélemény beszerzését és a közalkalmazotti tanáccsal a teljes közalkalmazotti létszámmal, a szakszervezettel történő egyeztetést követően az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő megszüntető okirat kiadásával - 2011. szeptember 30 napjával megszünteti.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

2.)   Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyja. Felhatalmazza Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

3.)   Barcs Város Képviselő-testülete a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet 4. §-a alapján fenti döntéseivel összhangban elrendeli a Dráva Múzeum közérdekű muzeális kiállítóhelyként történő működtetéséhez a módosított működési engedély beszerzését, valamint Somogy Megye Közgyűlése értesítését e tényről.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Veszner Ádámné igazgató

Határidő: értelem szerint

 

 

 

4.)   A Dráva Múzeum költségvetési szervként való megszüntetése napjától 2011. szeptember 30-tól a Dráva Múzeum igazgatójának magasabb vezetői megbízása külön intézkedés nélkül megszűnik. Mivel a múzeumigazgató eredeti munkakörében történő továbbfoglalkoztatására nincs mód, illetve képzettségének és végzettségének megfelelő munkakört sem tud az önkormányzat felajánlani számára, Barcs Város Képviselő-testülete Mészáros Ádám néprajzos muzeológus közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel szünteti meg 2011. január 31. napjával. Jogviszonyának kezdő időpontja 2001. szeptember 3. napja, így a felmentési idő a Kjt. 33. § (1) - (2) bekezdése alapján 4 hónap, amelynek időtartama 2011. október 1. napjától – 2012. január 31. napjáig terjed.

Végkielégítés illeti meg a közalkalmazottat, ha közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel

szűnik meg. Ez esetben a végkielégítés mértéke 4 havi átlagkeresetének megfelelő összeg.

A közalkalmazottnak a 2011. évre járó szabadság kiadásra, a 2012. évre járó időarányos

szabadság (3 nap) pedig kifizetésre kerül.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

5.)   A Képviselő-testület a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely létszám-előirányzatát 2011. október 1-től 9 főben állapítja meg, és elrendeli az intézmény új költségvetésének elkészítését, majd Képviselő-testület elé történő terjesztését.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Veszner Ádámné igazgató

Határidő: értelem szerint

 

6.)   A Képviselő-testület fenti létszám leépítési döntésével kapcsolatban elrendeli a helyi önkormányzatok és kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011.(III.3.) BM rendelet alapján az elbocsátásból származó költségek visszaigénylésére vonatkozó igény benyújtását.

 

7.)   A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy fenntartói körén belül költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség,

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Veszner Ádámné igazgató

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. július 7.

 

 

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

  1. 1. számú melléklet

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

DRÁVA MÚZEUM

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 95.§.(1) bekezdése alapján a Dráva Múzeum költségvetési intézményt- tekintettel arra, hogy az összevonásra kerül a Móricz Zsigmond Művelődési Központ költségvetési intézménnyel - 2011. szeptember 30. napjával megszünteti.

 

1.) A megszüntetett költségvetési szerv neve: Dráva Múzeum

2.) Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 22.

3.) Az intézmény irányító szervének neve és székhelye:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

7570 Barcs, Bajcsy-Zs u. 46.

4.) Az intézmény megszüntető szervének neve és székhelye:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

7570 Barcs, Bajcsy-Zs u. 46.

5.) A megszüntetés oka:

A közfeladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthető.

6.) A megszüntetett szerv által ellátott közfeladatok jövőbeni ellátása:

A megszüntetett szerv közfeladatait 2011. október 1-től a jogutód költségvetési

szerv látja el.

7.) Megszüntetés módja: jogutóddal

A megszüntetett szerv jogutódja a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva

Közérdekű Muzeális Kiállítóhely nevű költségvetési intézmény

A megszűnő intézmény alkalmazottait a múzeumigazgató kivételével a jogutód

költségvetési intézménynél kell továbbfoglalkoztatni.

 

8.) A Továbbiakban ellátásra nem kerülő feladatok:

A tudományos javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, tudományos feldolgozása, publikálása.

9.) Rendelkezés a vagyoni jogok és kötelezettségek, valamint tartozások tekintetében:

A megszüntetett szerv vagyoni jogai és kötelezettségei továbbá tartozásai a Móricz

Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely nevű

költségvetési intézményt illetik, illetve terhelik.

10.) Átalakítás módja: beolvadás.

11.) A megszüntetett szerv 2011. szeptember 30-ig vállalhat kötelezettséget.

 

 

 

 

  1. 2. számú melléklet

A Móricz Zsigmond Művelődési Központ alapító okiratát módosító okirat

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móricz Zsigmond Művelődési Központ alapító okiratát 2011. október 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

 

1.)   Az alapító okirat 1. pontjában.

A költségvetési szerv neve: „Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely” névre változik.

Telephelyei: felsorolása az alábbiakkal egészül ki:

Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Barcs, Széchenyi u. 22.

2.)   Az alapító okirat 2. pontja - Jogszabályban meghatározott közfeladata - az alábbiakkal egészül ki:

„valamint a kulturális javak meghatározott anyagának megőrzése, kiállításokon és más módon történő bemutatása.”

3.)   Az alapító okirat 3. pontja „Szakfeladatok” fejezete az alábbiakkal egészül ki:

910203 múzeumi kiállítási tevékenység

910204 múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

 

 

Záradék:

Jóváhagyó határozat száma:

Barcs Város Képviselő-testülete /2011.() számú határozatával.

 

 

 

Karvalics Ottó                                                                      Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

polgármester                                                                                    címzetes főjegyző