Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

 

Barcsi Szociális Központ

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34. Pf.:21

Tel./fax: 82/464-450

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                                              

 

 

Beszámoló a Barcsi Szociális Központ

2009-2010. évi tevékenységéről

Barcs, 2011. november 30.

                                                                                                         Varga Ilona

                                                                                               Szociális Központ vezető

- I. -

A Szociális Központ alapfeladata, rendeltetése

Az intézmény szakemberek által irányított egységeiben személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat valósít meg, törekedve a magas színvonal biztosítására az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint az a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerint.

Gazdasági szervezete révén a rászorultak önkormányzati segélyezésében felmerülő gazdasági feladatok egy részét is végzi.

A feladatok ellátásához szükséges tárgyi infrastruktúra az elmúlt két évben is folyamatosan fejlődött.

Informatikai eszközök

2009.

2010.

Fénymásoló

3 db

3 db

Faxos telefon

2 db

2 db

Telefonközpont

2 db

2 db

Telefonközponthoz számítógép

1 db

1 db

Számítógépek

18 db

22 db

Laptop

1 db

2 db

Projektor

1 db

1 db

Tintasugaras nyomtató

4 db

4 db

Mátrix nyomtató

3 db

3 db

Laser nyomtató

5 db

10 db

CRT monitor

6 db

6 db

TFT monitor

12 db

17 db

                       

Az intézmény rendelkezik minden szakfeladaton minden olyan előírt tárgyi, munkavédelmi és munkaeszközzel amely feltétele a munkavégzés zavartalanságának.

Az intézményben a munka és védőruhák és előírt védőfelszerelések rendelkezésre állnak.

Az intézmény munkáját segítő testületek, szervek, közösségek

 

-         Dolgozói érdekképviseleti szervezet (Közalkalmazotti Tanács)

-         Munkavédelmi Képviselő

-         Idősek Érdekképviseleti Fóruma

-         Étlapbizottság

-         Ellátottjogi Képviselő

A Szociális Központ együttműködik minden olyan szervezettel, amely valamilyen formában közösségi érdeket képvisel, és a tevékenysége a lakosság különböző rétegeinek segítésére, érdekeinek érvényesítésére irányul.

A Szociális Központ minden szükséges és a meglévő lehetőségekhez igazodó ellátást és támogatást kíván biztosítani mindenkinek, aki az intézményhez fordul. Fontos a Szociális Központ számára az ellátotti területünkön élők bizalmának megtartása.


- II. -

A Szociális Központ szervezeti felépítése és működése

A Központ szervezeti felépítését az 1. sz. melléklet mutatja be.

Az intézmény szakmai egységei:

  1. :1.Bentlakásos Ellátás

Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás (Idősek Otthona)

-         Emelt szintű elhelyezést biztosító ellátás (Szt. 67. §),

-         Átlagos ápolást-gondozást biztosító ellátás (Szt. 67. §),

-         Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (Időskorúak Gondozóháza) (Szt. 80. §)

  1. 2.Alapszolgáltatási Központ

(Barcs és mikrotérsége: Lakócsa, Potony, Szentborbás, Tótújfalu, Komlósd, Péterhida)

2.1. Szociális étkeztetés (Szt. 62. §)

2.2. Házi Segítségnyújtás (Szt. 63. §.)

2.3. Nappali Ellátás (Idősek Klubja) (Szt. 65/F §.)

2.4.1. Családsegítés (Szt. 64. §.)

2.4.2. Gyermekjóléti Szolgáltatás (Gyvt. 40. §.)

2.4.3. Helyettes szülői szolgálat (Gyvt. 49. §)

2.5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szt. 65. §) (2006.05.01.-től)

  1. (Szt. 65/A.§) (2006.05.01-től)3.Közösségi pszichiátriai ellátás
  2. 4.Otthoni Szakápolási Szolgálat (1997. évi. CLIV tv.)
  3. 5.Gazdasági Szervezet

Az intézmény valamennyi dolgozója felett a munkáltatói jogokat a Szociális Központ vezetője gyakorolja. Feladatai közé tartozik az eltérő szakmai egységek tevékenységének összehangolása. Továbbá folyamatosan együttműködik a fenntartóval, a felügyeletet ellátó szervekkel és más intézményekkel, szervezetekkel.

Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma:

-         2009. 95 fő

-         2010. 95 fő + 21 fő közfoglalkoztatott

-         2011. 93 fő + 6 fő közfoglalkoztatott

2011. január 1-jével 1 fő üres álláshelyünk megszüntetésre, valamint 1 fő (Komlósdi Idősek Klubjában dolgozó szociális gondozó) leépítésre került (Barcs Város Képviselő Testülete 65/2011 (II.17) határozata alapján).

Intézményünk dolgozóinak 90%-a több végzettséggel rendelkezik, ezáltal az intézményen belül több munkafeladat elvégzéséhez is rendelkeznek képesítéssel, amely megkönnyíti az intézmény struktúrájából adódó feladatok folyamatos ellátását.

A vizsgált években folyamatosan alkalmaztunk Munkaügyi Központ által kiközvetített, támogatott szakképzett dolgozókat. A dolgozók az előírt iskolai végzettséggel rendelkeznek (1/2000 (I.7) SzCsM rendelet), a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 4 fő családgondozó asszisztensének az előírt szociális főiskolai képesítés megszerzése folyamatban van.


- III. -

Az egyes szakmai egységek munkájának ismertetése

 

  1. 1.Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás (Idősek otthona)

Szt. 67. §.

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkezéséről, szükség szerint ruházattal, textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (teljeskörű ellátás) az ápolást-gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.

Idősek Otthonában a napi négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. (2008. január 1-től)

Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége, vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. (Szt. 68. (2) )

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények - a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása kivételével - ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak. (Idősek Gondozóháza)

Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembe vételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

A Barcsi Szociális Központ által biztosított ellátások:

Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás (Idősek otthona)

-         Emelt szintű elhelyezést biztosító ellátás (Otthonház) (Szt. 67. §) (120 fő),

-         Átlagos ápolást-gondozást biztosító ellátás (Szt. 67. §) (27 fő),

-         Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás (Időskorúak Gondozóháza) (Szt. 80. §) (3 fő)

Személyi feltételek

Munkakör

Foglalkoztatottak (fő)

Szakképzettség

Bentlakásos Ellátás vezető

1

Szakvizsgázott szociális munkás

Intézményvezető ápoló

1

Diplomás Ápoló

Műszakvezető Ápoló

3

Felsőfokú szociális végzettség

Ápoló gondozó

31

Egészségügyi alapvégzettség

19

Felsőfokú szociális végzettség

4

Szociális alapvégzettség

5

Szakképzetlen

3

(szociális gondozó és asszisztens folyamatban)

Mentálhigiénés asszisztens

3

mentálhigiénés asszisztens, szociális asszisztens, gyógymasszőr, jogi asszisztens (szociális asszisztens folyamatban)

Emelt szintű elhelyezést biztosító ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás

Idősek Otthona

 

1992-től 2002-ig folyamatosan bővült, jelenleg 96 apartman áll az emelt szintű ellátást igénybevevők részére.

A lakhatás és ellátás feltétele 1999. december 31-ig a tartási, vagy használati szerződés, 2000. január 1-től a megállapodás, melyet a gondozottak az Önkormányzattal kötnek.

2000. évben megváltoztak az emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthonába való beköltözés feltételei, az egyszeri hozzájárulás összege. (Szt. 117/B.§)

Az egyszeri használatbavételi díj maximum az éves normatíva hétszerese lehet.

Év

Egyszeri használatbavételi díj összege

2009.

3.802.400 Ft

2010.

3.802.400 Ft

2011.

3.802.400 Ft

Az Idősek Otthonában az ellátásért fizetendő térítési díjat az Szt. 117. § (2) bekezdése szabályozza. Az ellátott jövedelmének maximum 80 %-át fizeti meg térítési díjként, illetve vállalja az intézményi térítési díj megfizetését.

Térítési díj

Az intézményi térítési díj Barcs Város Önkormányzata 8/1997 (IV.25) sz. rendeletében - a Költségvetési Törvényben előírt normatíva kategóriánkét és ellátásonként - az alábbiak szerint került megállapításra:

(3) Időskorúak bentlakásos intézményi térítési díjai

a) Tartós, emeltszintű elhelyezést biztosító (Idősek Otthona) ellátásért fizetendő intézményi térítési díj (gondozási szükséglet nélkül)

 

2009.

Ellátás

1 755 Ft/nap

52 657 Ft/hó

Élelmezés

335 Ft/nap

10 050 Ft/hó

Összesen

2 090 Ft/nap

62 707 Ft/hó

 

2010.

Ellátás

1 630 Ft/nap

48 900 Ft/hó

Élelmezés

660 Ft/nap

19 800 Ft/hó

Összesen

2 290 Ft/nap

68 700 Ft/hó

 

2011.

Ellátás

2 095 Ft/nap

62 850 Ft/hó

Élelmezés

855 Ft/nap

25 650 Ft/hó

Összesen

2 950 Ft/nap

88 500 Ft/hó

Normatíva

2010

2011

2012

309 350 Ft

309 350 Ft

127 130 Ft

b) Tartós, emeltszintű elhelyezést biztosító (Idősek Otthona) emelt szintű elhelyezésért fizetendő intézményi térítési díj 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező

 

2009.

jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg

Ellátás

1 501 Ft/nap

45 030 Ft/hó

Élelmezés

341 Ft/nap

10 230 Ft/hó

Összesen

1 842 Ft/nap

55 260 Ft/hó

 

2009.

jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át meghaladja

Ellátás

1 734 Ft/nap

52 020 Ft/hó

Élelmezés

341 Ft/nap

10 230 Ft/hó

Összesen

2 075 Ft/nap

62 250 Ft/hó

 

2010.

Ellátás

1 460 Ft/nap

43 800 Ft/hó

Élelmezés

600 Ft/nap

18 000 Ft/hó

Összesen

2 060 Ft/nap

61 800 Ft/hó

 

2011.

Ellátás

1 665 Ft/nap

49 950 Ft/hó

Élelmezés

680 Ft/nap

20 400 Ft/hó

Összesen

2 345 Ft/nap

70 350 Ft/hó

 

Normatíva

2010

2011

2012

635 650 Ft

635 650 Ft

635 650 Ft

 

 

c) Tartós ápolást-gondozást, valamint emelt szintű elhelyezést igénybe vevő – demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata igazolás megléte – esetén fizetendő intézményi térítési díj

2009.

Ellátás

1 795 Ft/nap

53 850 Ft/hó

Élelmezés

335 Ft/nap

10 054 Ft/hó

Összesen

2 130 Ft/nap

63 900 Ft/hó

 

2010.

Ellátás

1 520 Ft/nap

45 600 Ft/hó

Élelmezés

620 Ft/nap

18 600 Ft/hó

Összesen

2 140 Ft/nap

64 200 Ft/hó

2011.

Ellátás

1 910 Ft/nap

57 300 Ft/hó

Élelmezés

780 Ft/nap

23 400 Ft/hó

Összesen

2690 Ft/nap

80700 Ft/hó

Normatíva

2010

2011

2012

710 650 Ft

710 650 Ft

710 650 Ft

2008. évben, egyszeri törvényi lehetőség nyílt arra, hogy a már bentlakó (emelt szintű ellátást igénybevevő) idősek gondozási szükségletének megállapítását a fenntartó kezdeményezze. Ezen intézkedéssel azon lakók után, akiknek a napi gondozási szükséglete meghaladja a 4 órát, a nem emeltszintű ellátásra járó normatívát lehetett igénybe venni. 2008. évben 95 fő részére kértük meg a gondozási szükséglet vizsgálatot, melyből 79 fő gondozási szükséglete haladta meg a napi 4 órát, 16 fő gondozási szükséglete nem érte el a napi 4 órát.

Kihasználtság

Év

Engedélyezett férőhelyek száma (fő)

Lakók száma (fő)

Kihasználtság (%)

2009.

120

116

96,6

2010.

120

107

89,16

2011.06.30-án

120

100

83,3

Év

Ellátásból kikerült ellátottak száma (fő)

Ellátásba bekerült ellátottak száma (fő)

Üres férőhelyek száma (db)

2009.

8*

3

5

2010.

11*

3

13

2011.

I. félév

8**

1

20

* ebből 1 fő kiköltözött

** ebből 2 fő kiköltözött

 

 

Szerződés szerinti megoszlás

 

2009.

2010.

2011. I. félév

Tartási szerződés

39 fő

39 fő

37 fő

Használati szerződés

0 fő

0 fő

0 fő

Megállapodás

76 fő

68 fő

63 fő

A demográfiai jellemzők azt vetítik előre, hogy az élettartam meghosszabbodásával a társadalom öregszik, így az idősekről való gondoskodás egyre inkább a bentlakásos ellátórendszer felé fordulnak.

 

Átlagos ápolást-gondozást biztosító tartós bentlakásos ellátás

 

2009. március 1-től 27 fővel került bővítésre az ellátotti létszám (az emeltszintű elhelyezést biztosító férőhelyek terhére).

Az ellátásért a lakó jövedelmének 80 %-át fizeti meg térítési díjként, illetve vállalja az intézményi térítési díj megfizetését.

Az intézményi térítési díj Barcs Város Önkormányzata 8/1997 (IV.25) sz. rendeletében – a Költségvetési Törvényben előírt normatíva kategóriánkét és ellátásonként – az alábbiak szerint került megállapításra:

Térítési díj

 

a) Tartós ápolást-gondozást és átlagos bentlakásos elhelyezést biztosító ellátásért fizetendő intézményi térítési díj

2009.

jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg

Ellátás

1 501 Ft/nap

45 030 Ft/hó

Élelmezés

341 Ft/nap

10 230 Ft/hó

Összesen

1 842 Ft/nap

55 260 Ft/hó

 

2009.

jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át meghaladja

Ellátás

1 734 Ft/nap

52 020 Ft/hó

Élelmezés

341 Ft/nap

10 230 Ft/hó

Összesen

2 075 Ft/nap

62 250 Ft/hó

 

2010.

Ellátás

1 460 Ft/nap

43 800 Ft/hó

Élelmezés

600 Ft/nap

18 000 Ft/hó

Összesen

2 060 Ft/nap

61 800 Ft/hó

2011.

Ellátás

1 665 Ft/nap

49 950 Ft/hó

Élelmezés

680 Ft/nap

20 400 Ft/hó

Összesen

2 345 Ft/nap

70 350 Ft/hó

 

Normatíva

 

2010

2011

2012

635 650 Ft

635 650 Ft

635 650 Ft

 

 

b) Tartós ápolást-gondozást, valamint demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata igazolás megléte - esetén fizetendő intézményi térítési díj

2009.

Ellátás

1 795 Ft/nap

53 850 Ft/hó

Élelmezés

335 Ft/nap

10 054 Ft/hó

Összesen

2 130 Ft/nap

63 900 Ft/hó

 

2010.

Ellátás

1 520 Ft/nap

45 600 Ft/hó

Élelmezés

620 Ft/nap

18 600 Ft/hó

Összesen

2 140 Ft/nap

64 200 Ft/hó

2011.

Ellátás

1 910 Ft/nap

57 300 Ft/hó

Élelmezés

780 Ft/nap

23 400 Ft/hó

Összesen

2690 Ft/nap

80700 Ft/hó

 

Normatíva

2010

2011

2012

710 650 Ft

710 650 Ft

710 650 Ft

 

 

Az ellátás napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet megléte esetén vehető igénybe.

Az intézmény Bajcsy-Zs. utcai fenti részében összesen 9 szoba (földszint 5 szoba, emelet 4 szoba) áll rendelkezésre, az Idősek Otthona és az Időskorúak Gondozóházában. A tetőtéri rész lifttel megközelíthető. A szobák légkondicionáltak. Az Idősek Otthona és az Időskorúak Gondozóháza 9 szobájában 27 idős embert gondozunk. Az emelet szintű Idősek Otthona üres férőhelyein, 6 üres otthonházi lakásban további átlagos elhelyezést biztosítunk 18 fő részére. Összesen 45 idős ember veszi igénybe az átlagos elhelyezést biztosító tartós bentlakásos ellátást.

Közös használatú helyiségek: társalgó, orvosi szoba, betegszoba, étterem, szintenként nemenkénti akadálymentes fürdő és wc.

Az ellátottak foglalkoztatása az Idősek Klubja tagjainak foglalkoztatásával együtt valósul meg.

Az Idősek Otthonában és az Otthonházban a gondozási napok alapján igénybe vehető normatíva 2011. I. félévben:

Emelt szintű ellátás

4 órás gondozási szükséglettel rendelkezők

Demens

Otthonház

6878 nap

9757 nap

2134 nap

Idősek Otthona

0

4322 nap

2800 nap

Összes normatíva

38 fő

77,78 fő

27,26 fő

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi (Gondozóház) ellátás (Szt. 80 §)

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények – a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmenteti szállása kivételével – ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak. Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

Az itt lakók önmaguk ellátására önállóan, vagy segítséggel képesek.

Az ellátásért a jövedelmük 60 %-át fizetik meg, illetve vállalják az intézményi térítési díj megfizetését.

 

 

Térítési díj

  1. a)Időskorúak átmeneti elhelyezését biztosító (Időskorúak Gondozóháza) ellátáséfizetendő intézményi térítési díj

2009.

Ellátás

1 792Ft/nap

53 760 Ft/hó

Élelmezés

341 Ft/nap

10 230 Ft/hó

Összesen

2 133 Ft/nap

63 990 Ft/hó

2010.

Ellátás

1 460 Ft/nap

43 800 Ft/hó

Élelmezés

600 Ft/nap

18 000 Ft/hó

Összesen

2 060 Ft/nap

61 800 Ft/hó

2011.

Ellátás

1 795 Ft/nap

53 850 Ft/hó

Élelmezés

735 Ft/nap

22 050 Ft/hó

Összesen

2 530 Ft/nap

75 900 Ft/hó

 

Normatíva

2010

2011

2012

635 650 Ft

635 650 Ft

635 650 Ft

 

Engedélyezett férőhelyszám: 3 fő

2. Alapszolgáltatási Központ

 

Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

2005. február 15-én Alapszolgáltatási Központ létrehozásával megnőtt az ellátottak száma is. Barcson kívül 6 település kapcsolódott az alapellátáshoz (Komlósd, Péterhida, Lakócsa, Potony, Szentborbás, Tótújfalu), ebből egy településen, Komlósdon működött Idősek Klubja, amely 2011. 03. 31-én megszűnt. 2006. március 1-től jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működik a Kistérség 26 településén 100 készülékkel.

Valamennyi alapszolgáltatást érintő főbb jogszabályi változások

Az étkezés tekintetében a szociális rászorultság (jövedelem nem határozható meg) meghatározása 2010. évben változott, ezért a jogosultak száma az év folyamán jelentősen nőtt. 2011. évtől az alapellátásban az igénylő jövedelme vehető figyelembe, csak kiskorú igénybevevő esetén kell vizsgálni a családi jövedelmet.

Megszűnt a jegyzői jövedelemvizsgálat, a jövedelmet az intézményvezető állapítja meg a benyújtott dokumentumok és a jogszabály alapján.

Megszűnt a költségvetési törvényben az Otthonközeli ellátás finanszírozása, az alapellátásokat a 2009. évhez hasonlóan finanszírozzák. A finanszírozási összeg a 2010. évhez képest nem csökkent 2011. évben.

Az Idősek Nappali ellátásában 2010. évtől nem biztosított szolgáltatás az étkeztetés, csak a benntartózkodás. Idősek Klubja mellett igénybe vehető a szociális étkeztetés.

 

 

2.1. Szociális étkeztetés (Szt. 62. §)

Ellátási terület: Barcs, Komlósd, Péterhida, Lakócsa, Potony, Szentborbás, Tótújfalu

 

Szociális étkeztetés Barcson

Év

Helyben fogyasztja, ill. elviszi

Házhoz szállítással kapja

Összesen

2009

111 fő

132 fő

243 fő

2010

82 fő

112 fő

194 fő

2011. I. félév

71 fő

110 fő

181 fő

Az ebédet az intézmény 2 gépkocsijával és 1-1 fő házigondozó kíséretével juttattuk el az igénybe vevőkhöz. De takarékossági és szervezési szempontok miatt 2011. II. félévtől az ebédszállítás az intézmény 1 gépkocsijával és 1 fő szociális segítő kíséretében történik.

 

 

Barcsi Szociális Központ főzőkonyhája (étkeztetési napok számának alakulása)

Megnevezés

2009. év

2010. év

2011.09.30-ig

Konyha kapacitása*

900

900

900

Ténylegesen lefőzött adagok száma

214 300

215 400

129 039

Ebből: Bentlakásos otthon

44 009

46 082

33 911

Idősek klubja ebédadag

11 342

12 617

7 660

Szociális   étkeztetés

62 606

54 781

34 162

Alkalmazotti

10 517

9 860

1 454

Vendégétkeztetés

14 048

5 907

2 167

Ingyenes gyermekétkeztetés

3 960

15 886

-

Óvodai étkeztetés

67 818

70 267

49 685

*ÁNTSZ által engedélyezett kapacitás

 

Szociális étkeztetés a Mikrotérségben

Település

Ellátott étkeztetett (fő) 2009

Normatív

2009

(fő)

Ellátott étkeztetett (fő) 2010

Normatív

2010

(fő)

Ellátott étkeztetett (fő) 2011. I. félév

Normatív

2011

I. félév

(fő)

Komlósd

8

6,67

9

2,26

16

11,9

Péterhida

8

7,35

8

6,46

10

7,89

Szentborbás

6

4,74

6

4,69

6

5,87

Potony

6

4,8

7

6,17

10

7,54

Lakócsa

8

5,52

10

6,04

12

9,08

Tótújfalu

12

9,7

10

9,88

10

9,1

 

A mikrotérségben Komlósd és Péterhida önkormányzatok által biztosított gépkocsikkal (falugondnoki busz) szállítják a Szociális Központ főzőkonyhájáról a rászorulók részére az ételt 1 fő házigondozó kísértetében. A többi önkormányzat a lakócsai Általános Iskola főzőkonyhájáról falugondnoki szolgálat segítségével juttatja el az ételt az ellátottakhoz.

 

 

 

 

Személyi feltételek

-         Élelmezésvezető: 1 fő

-         Főszakács, szakács, konyhai kisegítő: 9 fő

 

 

2.2. Házi segítségnyújtás (Szt. 63. §.)

Ellátási terület: Barcs, Komlósd, Péterhida, Lakócsa, Potony, Szentborbás, Tótújfalu

 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.A feladat összetett, szakmai tartalma a rászorultságtól és a tényleges szükséglettől függ. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:

-         az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,

-         az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködést,

-         a veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

A házi segítségnyújtást megelőzően vizsgálni kell az igénybevevő gondozási szükségletét. A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi négy órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.

Szolgáltatást igénybe vevők száma

Település

Ellátottak (fő)

2009

Normatív

2009

(fő)

Ellátottak (fő)

2010

Normatív

2010

(fő)

Ellátottak (fő)

2011. I. félév

Normatív

2011. I. félév

(fő)

Barcs

25

9,1

47

16,71

50

23,79

Komlósd

8

3,8

8

3,82

12

5,75

Péterhida

11

3,8

13

4,79

13

6,62

Szentborbás

4

0,86

6

0,97

7

1,25

Potony

4

0,89

5

0.78

6

1,04

Lakócsa

4

0,87

5

1,2

7

1,19

Tótújfalu

20

2,38

16

2,32

16

2,25

 

 

2008. október 1-től Barcson a gondozottak térítési díjat fizettek a gondozásért, ezért nagymértékben csökkent a házigondozottak száma. 2010-től a 65. életévüket betöltöttek számára a szolgáltatás ingyenes.

A gondozottak számának emelése érdekében igényfelmérést végeztünk. Ennek eredményeképpen, a háziorvosi körzetek javaslatai alapján, - térítésdíj-kedvezmény lehetőségének figyelembevételével - a gondozotti létszámot folyamatosan szeretnénk tovább emelni.

Dolgozók létszáma

Barcson (Drávaszentes, Somogytarnóca) 4 fő szakdolgozó, Komlósdon és Péterhidán 1-1 fő szakdolgozó látja el a feladatokat.

Lakócsa körjegyzőségben (Lakócsa, Potony, Tótújfalu, Szentborbás) mindösszesen 1 gondozónő teljesít szolgálatot, minden nap más falu időseit látja el, 2011. április 1. óta Tótújfaluban heti két nap gondozza az időseket.

 

 

Tárgyi feltételek

Valamennyi gondozó részére biztosítottak a feladatellátásához szükséges eszközök. (vérnyomásmérő, vércukormérő, gumikesztyű). A házigondozóknak személyenként kerékpár biztosított.

A gondozónők részére Barcson külön bejáratú iroda, számítógép, nyomtató és internetvonal, valamint a titkárságon közös használatú irodatechnikai eszközök állnak rendelkezésre. A mikrotérségben az Önkormányzatok biztosítják az irodát a gondozónők részére, az irodai és szakmai munkához az eszközöket a Szociális Központ biztosítja (fénymásolás, fax küldés, stb)

 

2.3. Idősek Klubja (Szt. 65/F. §)

Ellátási terület: Barcs, Komlósd (2011. 03.31-ig)

 

A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,

-         tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,

-         tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,

-         harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek

részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül.

A Komlósdi Idősek Klubja 2011. március 31. nappal megszűnt Barcs Város Képviselő Testülete 65/2011 (II.17) határozata alapján. A Barcsi Idősek Klubja – melyet azóta igénybe vesznek a komlósdi nyugdíjasok is – a rászorulók részére nappali, közösségi, klubszerű ellátást biztosít, hétfőtől-péntekig.

Nehezen közlekedő és távol lakó idős klubtagjaink minden nap intézményi gépkocsival szállítjuk be, illetve hazaszállításuk is gépkocsival történik, szakmai felügyelet alatt.

A klubtagok rendszeres egészségügyi ellátásban is részesülnek. A foglalkoztatás keretén belül biztosított részükre a napközbeni elfoglaltság, szórakozás.

Lehetőségük van szükség szerint a fizikai ellátás keretében a tisztálkodásra, szükség esetén a mosatásra.

Rászorultság esetén intézményünk lehetőséget ad a szombati és vasárnapi étkezések igénybevételére is.

. 2010. évtől a 60 év felettiek részére a tartózkodásért nem kell fizetni a helyi rendelet alapján.

Szolgáltatást igénybevevők száma

Település

Engedélyezett férőhely

2009.

2009. teljesülés

2010.

2010. teljesülés

2011. I. félév

2011. I. félév teljesülés

Barcs

60 fő

31

24,9

44

32,34

43

32,82

Komlósd

2011. 03. 31-ig

20 fő

20

16,8

15

12,54

15

9,48

Tárgyi feltételek

Mindkét Idősek Klubja tárgyi feltételei biztosítottak az alábbiak szerint.

Barcson 80 m2-es klub helyiség és kápolna biztosítja a közösségi teret. Mivel a bentlakásos ellátásnál a férőhelyszámok bővültek, és az ellátottak egészségi állapota egyre rosszabb, nagyobb tér szükséges az ellátásukhoz. Emiatt az igazi klubéletre (társasjátékok, olvasás, zenehallgatás) nincs megfelelő hely biztosítva. Ilyen jellegű tevékenységekre nyáron a teraszon és a kerti bútorral ellátott udvaron, télen pedig az ebédlőben nyílik lehetőség.

Az Idősek Otthonával közös használatú akadálymentesített étterem – mosdó- fürdő- orvosi szoba- pihenő szoba áll a klubtagok rendelkezésére.

A 2011. 03. 31-ig működő komlósdi Klub 48 m2 társalgó és étkező, pihenőszoba, 2 db mosdó (1 akadálymentesített), melegítőkonyha, kamra, pincelejáró, öltözőfolyosó, mosdó, zuhanyzó és előtér állt a klubtagok rendelkezésére. Mindkét klub tisztasági festése megtörtént.

Személyi feltételek

A feladatot Barcson 2011. május 31-ig 2 fő főállású gondozónő látta, majd ez 2011. június 1-től 1 főre csökkent az ellátottak száma miatt. Az 1 fő gondozőnőt ápoló-gondozóként foglalkoztatjuk tovább. Komlósdon 1 fő gondozónő biztosította az ellátást, valamint a komlósdi házigondozó naponta két órában a klubban látott el feladatokat, majd 2011. március 31-től megszűnt a komlósdi klub, a gondozónői létszám leépítésre került.

 

2.4. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Ellátási terület: Barcs, Komlósd, Péterhida, Lakócsa, Potony, Szentborbás, Tótújfalu

 

Lakócsa Körjegyzőségével 1999. december 6-án kötött megállapodás alapján, Lakócsa telephelyen gyermekjóléti szolgáltatást nyújt a Szociális Központ 1 fő munkatársának segítségével. Barcsról szerdánként páros héten Lakócsán és Potonyban, páratlan héten Tótújfalu és Szentborbás községekben további gondozói óraszámban tartunk plusz ügyfélfogadást. Komlósdon minden hónap második és negyedik csütörtökén 9.00 órától 11.00 óráig, Péterhidán első és harmadik csütörtökön ugyanebben az időben tartunk ügyfélfogadást. 2005. január 1-től a jelzőrendszer tagjaival (rendőrség, védőnő, általános- és középiskolák ifjúságvédelmi felelősei), havi rendszerességgel találkozik a szolgálat a felmerülő, illetve aktuális problémák megbeszélése céljából.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a gondozott, illetve a városban élő hátrányos helyzetű gyermekek részére nyári szabadidős programokat szervezett önállóan, vagy más civil szervezetekkel (2010-ben a CKÖ és a Gondoskodás Szociális Alapítvány) együttműködve. 2009. évtől a nyári tábor a bentlakásos intézményünk ellátottaival közösen kerül megszervezésre. Az egy hét alatt minden évben egy nap nyílt napot rendezünk, melynek során a gyermekek és a családok megismerkedhetnek a szolgáltatásainkkal, kollégákkal, és a jelzőrendszer egyes csoportjaival (rendőrség, határőrizeti kirendeltség, stb.)

Fontos célunk és eredményünk is egyben, hogy a Szociális Központban elő idős emberek és a hátrányos helyzetű gyermekek több időt töltsenek együtt, közös foglalkozások keretén belül.

Nyári táborok 2009-2011

Időpont

Résztvevő gyermekek

Finanszírozás

2009. 07. 06. – 07. 10.

20 fő

Önkormányzati pályázati támogatás: 40 000 Ft

Gondoskodás Szociális Alapítvány: 24 000 Ft

2010. 06. 28. – 07. 02.

25 fő

Önkormányzati pályázati támogatás: 50 000 Ft

2011. 07. 04. – 07. 08.

25 fő

Gondoskodás Szociális Alapítvány: 9 600 Ft

Helyi vállalkozók felajánlásai: 25 000 Ft

Tárgyi feltételek

Szolgálatunk irodája részben megfelel a törvény által meghatározott feltételeknek (külön bejáratú irodahelyiség, a két szolgálatnak külön-külön iroda áll rendelkezésére, valamint közös használatú várakozó helyiség, interjúszoba és akadálymentesített mosdó).

A szolgálat rendelkezésére áll egy fénymásoló gép, két számítógép, internet, nyomtató, közvetlen elérhető telefon, valamint a Szociális Központ titkárságán található közös használatú fénymásoló, fax gép. A családgondozók részére kerékpár biztosított a családlátogatásokhoz. A családlátogatások alkalmával mobiltelefon és kutyariasztó segíti a munkájukat.

Személyi feltételek

A családsegítő szolgálat dolgozói: 1 fő családgondozó, 2 fő családgondozó asszisztens (főiskolai képesítésük folyamatban van, 2012. februárban befejezik tanulmányaikat)

A gyermekjóléti szolgálat dolgozói: 2 fő családgondozó, 2 fő családgondozó asszisztens (főiskolai képesítésük folyamatban van, 2012. februárban befejezik tanulmányaikat.

 

 

2.4.1. Családsegítés

(Szt.64. §.)

Feladata

A családsegítő szolgálat az 1993. évi III. törvény és az 1/2000-es rendelet alapján látja el feladatait.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, oktatási intézmények, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

A családsegítő szolgálat feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

Az általános szolgáltatás keretében

-         Feltárja az egyén és család életében jelentkező probléma okait és jelzi azokat az illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerve felé

-         Tájékoztatást ad a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátásokról

-         Szociális, életvezetési és mentálhigiénés segítségnyújtást végez

-         Meghallgatja az egyén és család panaszát

-         Családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását

 

Speciális szolgáltatások nyújtása

-         Tartós munkanélküliek, az aktív korú nem foglalkoztatottak, fiatal munkanélküliek, adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők segítése

A gondozott családoknál leggyakrabban kezelt problématípusok

-         Anyagi, megélhetési problémák

-         Munkanélküliség

-         Családi konfliktusok

2009. szeptember 1-től 2011. augusztus 31-ig a CSSF-foglalkoztatás/2008 jelű pályázat keretében 1 fő pályakezdő szociális szakembert alkalmaztunk. A pályázat célja a Családsegítő Szolgálata beilleszkedést, foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásának fejlesztése és bővítése, aktívkorú, nem foglalkoztatottak számára. A projektben résztvevő szociális szakemberek szakmai felkészültségének növelése, a megszerzett ismeretek bővítése és azok gyakorlatba való integrálása.

A családsegítő szolgálat szoros kapcsolatban áll – szakmai munkáját segítendő – a Szociális Kerekasztal Egyesülettel és a Máltai Szeretetszolgálattal.

2006-tól folyamatosa közreműködik a gyermekjóléti szolgálat által szervezett nyári szabadidős programok lebonyolításában. Tervezzük ennek továbbvitelét és egyéb programok elvégzését is.

Szakfeladati statisztika

 

2009.

2010.

2011. I. félév

Környezettanulmány

1622

1899

1451

Családlátogatás száma

725

616

170

Esetkezelések száma

3213

4128

1339

Aktív korú nem foglalkoztatottakkal való együttműködés

Barcs: 40 fő

Komlósd: 8 fő

Péterhida: 7 fő

Lakócsa: 74 fő

Potony: 21 fő

Szentborbás: 21 fő

Tótújfalu: 15 fő

Barcs: 72 fő

Komlósd: 3 fő

Péterhida: 0

Lakócsa: 7 fő

Potony: 3 fő

Szentborbás: 2 fő

Tótújfalu: 1 fő

Barcs: 76 fő

Lakócsa: 8 fő

Potony: 2 fő

Szentborbás: 3 fő

Tótújfalu: 1 fő Komlósd: 3 fő

Péterhida: 0 fő

Családgondozás

Barcs: 11 fő

Komlósd: 1 fő

Péterhida: 3 fő

Barcs: 6 fő

Komlósd: 2 fő

Lakócsa: 4 fő

Szentborbás: 1 fő

Tótújfalu: 1 fő

Barcs: 1 fő

Lakócsa: 4 fő

Potony: 1 fő

Tótújfalu: 1 fő

Péterhida: 0 fő

 

 

2.4.2. Gyermekjóléti Szolgálat

(Gyvt. 40. §.)

A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében (15/1998 (IV. 30) NM rendelet 8.§-13.§) az alapellátás keretében a gyermekek gondozását, védelembe vételét és utógondozását végzi a Szolgálat.

A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV.30) NM rendelet alapján végzik.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Feladata

-         A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése.

-         A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése.

-         A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése.

-         A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése elősegítése és utógondozó szociális munka biztosítása

A szociális nyári gyermekétkeztetést 2009 évben 3 héten keresztül biztosította a Szociális Központ. 2010. évben a szociális gyermekétkeztetést teljes egészében a Szociális Központban biztosítottuk a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat és a Házi segítségnyújtásban dolgozó munkatársak segítségével. 2011-ben két héten át tartottunk szolgálatot, ügyeletet a BNI Széchenyi Ferenc Középiskola és Kollégium éttermében a nyári étkeztetés keretében..

 

A szolgálat munkatársai minden évben részt vesznek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Barcsi csoportja által felajánlott karácsonyi ajándékcsomagok összeállításában és kiosztásában.

Szolgáltatást igénybevevők száma

 

Alapellátás

Védelembe vétel

Gyermek

Család

Gyermek

Család

2009.

88

50

29

14

2010.

27

23

42

76

2011. I. félév

37

34

94

47

A gondozott családok túlnyomó része megélhetési gondokkal küzd. A pénzhiányt a növekvő munkanélküliség még fokozza. Napszámos munkával igyekeznek pótolni a család bevételét a nehéz anyagi körülmények között élők.

A szülők szinte minden esetben együttműködnek a szolgálattal.

A vizsgált három évben is több esetmegbeszélésre és esetkonferenciára került sor, hogy az érintett szakemberekkel együtt igyekezzünk megoldást találni arra, hogy mely gyermekvédelmi intézkedésre van szükség az adott helyzetben.

2.4.3. Helyettes szülői szolgálat

Ellátási terület: Barcs

 

Barcson 2002. óta működik helyettes szülői szolgálat. 2009 évben 5 fő helyettes szülő vett részt képzésen, és 2011-ben is 5 fő lát el helyettes szülői feladatokat.

A szolgáltatást 2009-2010. évben nem vették igénybe.

2.5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szt. 65. §)

Ellátási terület: Babócsa, Barcs, Bélavár, Bolhó, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Csokonyavisonta, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kastélyosdombó, Kálmáncsa, Komlósd, Lad, Lakócsa, Patosfa, Péterhida, Potony, Rinyaújlak, Somogyaracs, Szentborbás, Tótújfalu, Vízvár

 

Feladata

A szociális alapszolgáltatások kötelező részeként 2006. májusától biztosítjuk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mint speciális alapszolgáltatási feladatot, 100 készülékkel a kistérség közigazgatási területén.

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell

-         Az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,

-         A segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,

-         Szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

Tárgyi feltételek

Egy szakmai központ keretében legalább 40, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személy, illetve pszichiátriai beteg otthonában kell segélyhívó készüléket elhelyezni. A diszpécserközpontot úgy kell kialakítani, hogy annak folyamatos működése és elérhetősége biztosított legyen. Egy diszpécserközpont több szakmai központ ellátási területéről fogadhat segélyhívásokat.

A Barcsi Többcélú Kistérségi társulás közigazgatási területén, 24 településen (Szulok és Rinyújnép kivételével) 100 készülékkel biztosítjuk az ellátást. A diszpécserközpont a Barcsi Szociális Központ Idősek Otthonában került kialakításra, ahol 24 órás szolgálatot teljesítenek a dolgozók.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez biztosítani kell

-         A műszaki rendszer körében az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készüléket, jelzést továbbító berendezést, a jelzés fogadására alkalmas vevőberendezést, továbbá ügyeleti személyi számítógépet ügyeleti szoftverrel,

-         A gondozó saját felszerelése körében mobiltelefont, készenléti táskát, továbbá a gyors helyszínre érkezéshez szükséges feltételeket.

Az általunk működtetett műszaki rendszer alkalmas az események dokumentálására, az önellenőrzésre, a szociális gondozó helyszínre érkezésének nyugtázására, valamint a kétirányú kommunikációra. Az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készüléknek testen viselhetőnek, ütés- és cseppállónak kell lennie. (1/2000. (I. 7) SzCSM rendelet 28. §)

Személyi feltételek

A személyi feltételei között szerepel, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a szolgáltatás készenléti rendszerben történő folyamatos működéséhez 40 készülékenként legalább 2 fő szociális gondozó szükséges.

Jelenlegi szakmai létszám: 1 fő rendszergazda (egészségbiztosítási szakember, szociális asszisztens, szoftverüzemeltető) heti 40 órában, valamint településenként 2 társadalmi megbízatású gondozó (kiv: Barcs 5 fő társadalmi megbízatású gondozó) 24 órás ügyeletben.

Csokonyavisontán 6 fő, Ladon 3 fő társadalmi megbízatású gondozó dolgozik, azonban egy hónapban mindig csak 2 fő. A gondozói ügyeleti beosztásról a csokonyavisontai Alapszolgáltatási Központ vezető, valamint a ladi Önkormányzat ad igazolást minden hónapban.

Barcson ügyeleti rendszerben sofőr áll rendelkezésre, munkaidőn túl és hétvégén a gondozó helyszínre szállításához.

A rendszer biztonságos üzemeltetése és a kistérségi települések közötti távolság (akár 30 km) szükségessé teszi, hogy településenként biztosítsunk gondozókat. Ez azzal a vitathatatlan előnnyel is jár, hogy a gondozottak gondozóikat ismerik, bizalommal fordulhatnak hozzá.

A gondozók és az ellátottak személyének megválasztása a kistérségi önkormányzatok írásbeli javaslatára történik.

 

Szolgáltatást igénybevevők száma

Év

Igénybevevők száma gondozási nap alapján

Riasztások száma

Betegség miatti riasztások

2009.

99,31

113

29

2010.

100

86

22

2011. I. félév

100

48

11

3. Közösségi pszichiátriai ellátás

(Szt. 65/A.§)

Ellátási terület: Barcs

 

Feladata

A Barcsi Szociális Központ a törvényben előírtaknak megfelelően 2006. májusában létrehozta a Közösségi Pszichiátriai Ellátást, mint speciális alapszolgáltatási feladatot, ám az Önkormányzatok számára 2009. évtől nem kötelező fenntartani a szolgáltatást, kizárólag pályázati kiírás útján nyerhető. A jelenlegi, három évre elnyert pályázatunk 2011. december 31-ig biztosítja az ellátást. 2012 január 1-től az ellátásra további pályázat került benyújtásra, mely elbírálás alatt áll. (191/2008 (VII.30.) Kormány rendelet)

Az ellátás keretében a pszichiátriai beteg részére lakókörnyezetében komplex segítséget kell nyújtani mindennapi életvitelében, továbbá lehetőség szerint biztosítani szükséges a meglévő képességeinek megtartását, illetve fejlesztését.

A pszichiátriai beteg állapotának figyelemmel kísérése érdekében a szociális ellátást végzők kapcsolatot tartanak fent az ellátott személy háziorvosával, pszichiátriai szakorvossal, valamint a családdal, a közvetlen segítőkkel.

A közösségi pszichiátriai ellátásnak együttműködési megállapodás szerint kell végeznie a tevékenységét a pszichiátriai szakellátással.

Kapott név és címlista alapján vesszük gondozásba a klienseket.

Minden ellátottunk a kezelőorvosnak nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy igénylik-e a segítséget.

Tárgyi feltételek

2009. január 1-től saját irodahelyiséget kapott a Közösségi Pszichiátriai Ellátás. Irodatechnikai eszközök a titkárságon állnak rendelkezésére a szolgálatnak.

Személyi feltételek

A jogszabályban előírt tanfolyamot közösségi koordinátor 2009. évben végezte el.

A feladatokat 2 fő közösségi gondozó látja el 1 fő közösségi koordinátor irányításával.

Egy közösségi gondozó legfeljebb 25 ellátottról gondoskodhat, valamint 2010 évtől a közösségi koordinátornak is lehetnek ellátottjai.

Szolgáltatást igénybevevők száma:

 

Ellátottak száma

Gondozási órák száma (óra)

Látogatások száma (alkalom)

2009.

55

2020,45

1610

2010.

58

3597,25

1586

2011. I. félév

57

2260,85

1428

 

 

4. Otthoni Szakápolási Szolgálat

Működési területe: Barcs, Tótújfalu

Az Otthoni Szakápolási Szolgálat az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII.26) NM rendelet alapján működik. Az ellátás finanszírozása az Egészségügyi alapból az Egészségbiztosítási Pénztáron keresztül történik.

Az Otthoni szakápolási szolgálat bővítése nagy lehetőség lenne a szolgáltatás tervezés számára, a kooperáció nagymértékű fejlesztését tekintve.

A morbiditási és mortalitási adatok progresszióját tekintve, ezen belül a pszichiátriai esetszámok különösen nagy számú növekedése miatt, nagy hangsúlyt kellene kapjon a szolgáltatásokban a prevenció.

A hosszú távon megcélzott program: az egészségnevelés, szűrés, stb. révén a szociális és egészségügyi kiadások csökkennek és ezáltal a lakosság egészségi állapota is javulhat.

Év

Éves teljesített vizitszám

2009.

468

2010.

498

2011 I. félév

394

2008. évtől a szolgálat vizitkeretét folyamatosan csökkentették, a gyógytorna vizitkerete javára:

2008. október 1-2009. május 31-ig 92 vizit

2009. június 1-től szeptember 30-ig 57 vizit

2009. október 1-től 2010. szeptember 30-ig: 47 normatív vizitkeretet engedélyezett az OEP, a gazdasági helyzetre hivatkozva.

Az OEP 2010 óta változatlanul hagyta a normatív vizitkereteket, nem emelte a szolgáltatóknál. Jelenleg is 43 normatív és 4 pótvizit keret engedélyezett.

A vizitek minden esetben kórházi ápolást váltanak ki, vagy rövidítenek meg.

A betegek diagnózisa szerint végezzük:

-         Lábszárfekélyes betegek kötéscseréje

-         Decubitus kezelése, megelőzése

-         Rosszindulatú daganat eltávolítása utáni műtéti sebkezelés

-         Cellulitis miatti incisió kezelése, kötéscseréje

-         Tályog kezelése, kötéscseréi

-         Életmódbeli tanácsadás

2009. január 1-től csökkent a személyi létszám. A feladatot egy főállású szakápoló és egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott fizioterápiás asszisztens biztosítja. 2 fő dolgozó megbízási szerződése az ellátási terület csökkenése miatt került megszűntetésre.

A szolgálat működéséhez szükséges tárgyi feltételeket a Barcsi Szociális Központ biztosítja (steril eszközök, kötszerek, felszerelések). Az adminisztrációhoz a szolgálat rendelkezésére áll számítógép és internet kapcsolat.

2011. év második félévétől - a 2010. évi tervek szerint - a szolgálatot a Rendelőintézethez tervezték integrálni. Azonban a Rendelőintézet átadásának késése miatt, az integráció is értelemszerűen késik.

 

- IV. -

Gazdasági szervezet

 

1. Gazdasági igazgatás

Feladata

-         A szakfeladatok ellátásához szükséges költségvetés tervezése, költségvetési beszámolók készítése, információk nyújtása.

-         Az önkormányzati határozatok alapján történő rendszeres és nem rendszeres segélyek kifizetésében való közreműködés.

-         A Szociális Központ minden egysége részére: gazdálkodási, pénzügyi, számviteli, munkaügyi teendők folyamatos végzése.

Az egyre nehezedő gazdasági helyzet ellenére megpróbáljuk a feladatokat rangsorolva, a legnagyobb problémákat előtérbe helyezve, az intézmény kiadásainak csökkentését és saját bevételeink növelését elérni.

A rendelkezésre álló anyagi forrásokat igyekszünk a leghatékonyabban felhasználni, emellett fokozott figyelmet fordítunk gazdálkodásunkban a takarékossági szempontok érvényesülésére.

A közüzemi díjak folyamatosan emelkedtek. Az energiaracionalizálás során az intézményben mindenütt energiatakarékos izzók és készülékek felszerelésére törekszünk.

Bevételi többletünkből minden évben forrásokat fordítottunk az intézmény külső-belső környezetének javítására, a működésre, a szakmai munka színvonalának emelésére, az ellátottaink részére nyújtott szolgáltatások minőségének javítása érdekében.

Az intézmény Bajcsy-Zs. utcai épületegyüttese 23 éves, és ennek az elhasználódásból adódó hibái folyamatosan jönnek elő. Szükségessé vált az intézmény transzformátorának cseréje – a sokkal nagyobb villamos energia felvétele miatt – melyre pályázati forrást nyert az Önkormányzat.

A transzformátor állomás intézményi területen történő áthelyezésének a költségeit az intézmény a 2009-2010. évi saját bevételi többletéből biztosította.

Az Otthonházaknál az 1999. évben épült lift 2009. évben több alkalommal nem működött. 2009. áprilisban 2 nap (hétvégén),

májusban 2 nap,

júliusban 2 nap(diódacserére szorult),

szeptemberben 2 napot,

októberben két hetet motorleégés miatt.

Az intézmény az elmúlt három évben a lift karbantartása és javításra az alábbi összegeket fordította:

Év

Összeg

2009.

862.883 Ft

Ebből javítás: 514.250 Ft

2010.

710.171 Ft

Ebből javítás: 517.550 Ft

2011.

266.470 Ft

Szükségessé vált, akár pályázati lehetőségek felkutatásával - a cseréhez vagy szigeteléshez szükséges anyagi forrás biztosítása.

Az intézményben évek óta folyamatos problémát jelent az Otthonházi lakásokon jelentkező különböző méretű repedések jelenléte. Ennek megoldására statikai vizsgálat történt. A vizsgálat megállapította, hogy a repedések nem jelentenek életveszélyt. Azonban ezek megszűntetésére törekednünk kell. A repedések állapotát az intézmény folyamosan figyelemmel kíséri és javítja.

Fentiekre tekintettel, 2009. I. félévében az önkormányzat pályázati forrásból 5 Otthonházi lakást újított fel.

Az elmúlt két évben folyamatosan törekedett az intézmény az állagmegóvásra. Folyamatos ellenőrzéssel, karbantartással és felújítással gondoskodtunk az intézmény infrastruktúrális állapotának szinten tartásáról.

Folyamatosan parkosítjuk az intézmény területét, mind az Otthonházaknál, mind a Bajcsy-Zs. utcai udvarban.

Ehhez a tevékenységhez az intézmény lakói növénygondozással, virágok ültetésével járulnak hozzá.

Az intézményünk két pihenő parkjába a Sinsheimből származó kerti bútorok, a Gondoskodás Szociális Alapítványunk által vásárolt asztalok, székek és hintaágyak kerültek.

Még mindig problémát jelent az, hogy a működéshez szükséges felszerelések (tolószékek, egyéb segédeszközök, stb.), valamint az éppen használaton kívüli gépek, bútorok, járművek elhelyezésére, raktározására az intézményben – a megnövekedett feladatellátás és ellátotti létszám miatt is – nincs elegendő helyiség.

Ebben segítséget jelent a 2012-ben más helyre költöző Nevelési Tanácsadó helyiségeinek a birtokba vétele.

Tárgyi feltételek

A könyveléssel, nyilvántartásokkal és az ügyiratkezeléssel kapcsolatos feladatokhoz a gazdasági részleg számítógéppel, internet vonallal, fénymásoló géppel, telefax-szal rendelkezik.

A többi tevékenység papíralapú munkát kíván (pénztár, kontírozó könyvelés)

Ezzel a párhuzamosan megnőttek a járulékos feladatok (nyilvántartások, karbantartási anyagok, tisztítószerek, mosásnál az igények növekedése, Kistérségi Társulás keretében és a mikrotérségben vállalt feladatok ezek kalkulációja, ellátása, ellenőrzése).

 

Személyi feltétel

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCSM rendelet 2. sz. melléklet kiegészítő szabályai alapján:

  1. 1.Gazdasági vezető (1 fő)
  2. 2.Gazdasági ügyintéző (1 fő kontírozó könyvelő, 2 fő könyvelő, 1 fő bér és munkaügyi ügyintéző)
  3. 3.Pénztáros 1 fő

A gazdasági szervezet egyéb feladatai

A Szociális Központon keresztül történik az Önkormányzat által megállapított pénzbeni szociális ellátások teljesítése. A segélyek bankszámlára történő utalását, illetve pénztárból való kifizetését a Barcsi Szociális Központ végzi a Polgármesteri Hivatal előkészítő munkája alapján.

A segélyek összegének alakulását az alábbi táblázat mutatja:

 

Év

Segélyezés

(e Ft)

2009.

324 619

2010.

309 916

2011. terv

351 195

 

 

2. Technikai személyzet

Feladata

Karbantartás

A karbantartás fő tevékenysége az intézmény építményeinek (külső és belső) állapot megőrzése (vízvezeték hálózat karbantartása, javítása, kőműves, lakatos és festési munkálatok elvégzése, udvarosi feladatok elvégzése, otthonházi lakások karbantartása és egyéb feladatok: mosodai ruhák szállítása, raktári anyagmozgatás, (anyagok, eszközök), esőcsatorna tisztítás, autók műszaki engedélyeivel kapcsolatos ügyintézések, eszköz beszerzések), valamint az intézmény működőképességének biztosítása.

Az intézmény fűtésrendszerének teljes felügyelete.

Az intézményben folyó foglalkoztatások technikai hátterének biztosítása.

A Nappali Ellátás, valamint az orvoshoz jutás szállítási feladatainak ellátása

A megnövekedett létszámú szociális étkeztetés- valamint az óvodai étkeztetés szállítási feladatainak elvégzése, melyet 2011. augusztus 31-én megszűntettünk.

A karbantartók hétvégén ügyeleti rendben biztosítják az intézményi működés háttérfeladatait (pl: fűtésrendszer ellenőrzés, kukák ürítése, kárelhárítás)

2010-ben elvégzett nagyobb munkálatok: 99 db villanybojler vízkőtelenítése, kerítés állítása a BSC pálya felöl, a nagy esőzések miatt folyamatos szivattyúzás az AB épület átriumban, járólapok pótlása és cseréje a konyhán és tisztasági meszelés, konyhai új kiadóablak megépítése, D9 és D8-as lakások közötti csőtörés javítása a falak javításával és a szobák festésével, az A9-es lakás teljes felújítása értékesítés miatt, stb.

2011. évi nagyobb munkálatok: 60 db villanybojler vízkőtelenítése, C1-es lakás csőtörés javítása fal helyreállítással, festéssel, D11 D12 lakások közötti vízcsőtörés javítása a falak javításával és a szobák festésével, A7 lakásban csőtörés javítása festés, E9-es lakás teljes felújítása, a konyhai zsírfogó és az AB részleg mögötti szennyvízaknák szippantása (március 28-29), konyha átalakítása ételkiadó helyiség kialakításával, rámpa és féltető készítése, liftház mögötti tolókocsi tároló kialakítása (építés, tetőkészítés, festés), B6 és D2 lakások teljes felújításai értékesítés miatt (vizes, kőműves és asztalos munkálatok, festés-mázolás, parkettázás).

Folyamatosan végezzük az intézmény közös használati helyiségének évenkénti tisztasági meszeléseit, a gyógyászati segédeszközök, betegágyak, tolókocsik javítását, karbantartását, valamint az Otthonházi lakók részére 96 lakásban a karbantartást, javítást, felújításokat.

Takarítás

A takarítószemélyzet az intézmény teljes területén végzi az éppen aktuális feladatokat. Pontos beosztás szerint biztosítják az otthonházi lakások takarítását. Feladatuk továbbá a kiszolgáló helyiségek, irodák tisztántartása (klub, étterem, vizesblokkok, otthonházi folyosók, irodák).

Ellátják az udvar takarítását (fűnyírás utáni takarítás, parkosítás, öntözés, levelek összeszedése, járdák söprése, reggeli és ebéd szállítása az Otthonházakhoz). Az 5 munkanapon túl hétvégi ügyeletet tartva biztosítják a folyamatos rendet és tisztaságot.

Mosoda

Az intézmény saját mosodát üzemeltet. Feladata az intézményi ellátottak ruháinak és textíliáinak mosása, vasalása, javítása.

A mosoda az előírásoknak megfelelően alkalmas a szennyes, valamint a tiszta ruha külön tárolására.

Az intézményben lehetőség van a szakadt, megrongálódott ruhaneműk, textíliák javítására.

A mosoda 3 db háztartási géppel és 1 db ipari mosógéppel, valamint háztartási és ipari szárítóval, vasalóval működik, 5 munkanapon.

A mosoda maximális napi kapacitása 140 kg/nap, napi tényleges kapacitása 70 kg/nap, a személyi feltételek, illetve a géppark miatt.

Mosott ruha mennyisége

2009.

2010.

2011. I. félév

9 228 kg

11 214 kg

5 979,5 kg

Személyi feltételek

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCSM rendelet 2. sz. melléklet kiegészítő szabályai alapján:

-         8 fő takarító

-         3 fő karbantartó (1 fő sofőr-kőműves, 1 fő sofőr-lakatos-asztalos-hegesztő, 1 fő víz- és gázvezeték szerelő)

-         1 fő gondnok – sofőr

-         3 fő mosó-varrónő

 

 

- V. -

Ellenőrzések

 

Műszaki ellenőrzések

2009. év folyamán a tűzoltó készülékek ellenőrzése február hónapban, a liftek felülvizsgálata áprilisban történt. Május hónapban a tűzcsapok vízhozam mérése történt, a vízhozam 482 l/perc, mely megfelelő.

2010. év folyamán megtörtént a tűzoltó készülékek ellenőrzése március és augusztus hónapban, valamint május hónapban a kézi, elektromos szerszámok érintésvédelmi ellenőrzése. Az éves munka- és tűzvédelmi oktatás és tűzvédelmi bejárás megtörtént.

2011. év folyamán február és szeptember hónapokban megtörtént a tűzoltó készülékek ellenőrzése, valamint október hónapban a kézi, elektromos szerszámok érintésvédelmi ellenőrzése. Az éves munka- és tűzvédelmi oktatás és tűzvédelmi bejárás megtörtént.

Szakmai ellenőrzések

2009. évben

2009. március 11-én az Állami Számvevőszék a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás által 2008. évben igénybe vett normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatszolgáltatás megalapozottságának ellenőrzését végezte, normatíva elvonás nem történt.

2009. június 18-án az ÁNTSZ az Otthoni Szakápolási Szolgálat ápolásszakmai ellenőrzését végezte, beteg/kliens elégedettségi vizsgálat értékelését hiányolta, mely pótlásra került.

2009. szeptember 8-án a Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal és a SzocioNet Dél-dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Módszertani Csoportja tartott ellenőrzést intézményünkben, mely ellenőrzés során átfogóan vizsgálták a Szociális étkeztetést, a Házi segítségnyújtást, a Családsegítést, a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, az Idősek Otthonát és Időskorúak Gondozóházát, az Időskorúak nappali ellátását, valamint a Közösségi Pszichiátriai ellátást. A Szakmai Program jogszabály módosulás utáni előírt kötelező elemeit pótoltuk. A Képviselő-testületnek jóváhagyásra benyújtottuk, melyet Barcs Város Képviselő-testülete 2009. december 17-én megtartott ülésén a 298/2009. (XII.17.) sz. határozatában egyhangúlag elfogadott.

2009. szeptember 9-től október 30-ig terjedő időszakban Barcs Város Önkormányzata átfogó pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi ellenőrzést tartott a 2007. április 1-től 2009. augusztus 31-ig terjedő időszakra, amely során feltárt hiányosságok javításra kerültek (a számlarend kiegészítésre került, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. § (2) bekezdés b)-c) pontjának megfelelően, a FEUVE kiegészítésre került az Áht. 120-121. §, illetve az Ámr. 145/A-G §-ai 2009-ben hatályba lépő módosítása, valamint az államháztartási belső kontroll standardokról szóló 1/2099. (IX. 11.) PM irányelvek alapján, a határozatlan idejű konyhai szállítói szerződések felülvizsgálatra kerültek, évente árajánlatokat kérünk a szállítóktól, a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulástól üzemeltetésre átvett eszközöket a megfelelő nyilvántartásokban kezeljük, a Vhr. 37. § (7) bekezdésének megfelelően évente történik az eszközök mennyiségi felvétellel történő leltározása, Ámr 134. § (8) bekezdés szerint a kötelezettségvállalások ellenjegyzése, valamint a szakmai teljesítés igazolása az Ámr 135. § (1) bekezdés alapján történik.

2010. évben

2010. március 29-én az ÁNTSZ vizsgálatot végzett higiénés ellenőrzés céljából, amely során hiányosságot nem tapasztaltak.

2010. április 8-án a SzocioNet Dél-dunántúli Regionális Módszertani Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Csoport helyszíni ellenőrzést tartott, amely során feltárt hiányosságokat pótoltuk: a megfelelő szakképesítéssel rendelkező családgondozók között az esetek elosztása megtörtént, az elmaradt esetkonferencia pótlása megtörtént, lehetővé tettük, hogy az ügyben érintett családgondozónk szakmai hiányosságainak megszűntetése érdekében részt vegyen szakmai továbbképzéseken.

2010. április 21-én az ÁNTSZ vizsgálatot végzett a légúti megbetegedés kivizsgálására, amely során megállapították, hogy az esetek további járványügyi intézkedést nem igényelnek.

2010. május 10-én a Közösségi pszichiátriai ellátásban belső ellenőrzést végeztünk, amely során a feltárt hiányosságok javításra kerültek.

(Hiányosságok: dokumentációk pótlása (házirend a közösségi pszichiátriai ellátásra, megfelelő kérelem nyomtatvány, 2010-es gondozási terv), közösségi koordinátor munkakör változásának bejelentése az NSZFI felé, együttműködést vállaló szervezetekkel a kapcsolattartásról feljegyzés készítése, munkacsoport működése)

2010. május 11-én a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szociális Főosztálya a Közösségi pszichiátriai ellátás hatósági ellenőrzését végezte, amely során feltárt hiányosságok javításra kerültek: kiegészítettük a pénzkezelési szabályzatot, módosítottuk nyilatkozatokat, pótoltuk az értékeléseket, önellenőrzését követően módosítottuk a gondozási és eseménynaplót.

2010. augusztus 11-én az ÁNTSZ közegészségügyi ellenőrzést tartott, amely során hiányosságot nem tapasztaltak.

2010. augusztus 23-27-ig terjedő időszakban a Magyar Államkincstár a Közösségi pszichiátriai ellátás 2009. évi támogatás elszámolásának helyszíni ellenőrzését végezte, mely során hiányosságot nem tapasztaltak.

2010. október 20-án a Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság ellenőrzést tartott, mely során a feltárt hiányosságokat pótoltuk: HACCP tervet felülvizsgáltattuk, konyháról az otthonházba történő reggeli és vacsora leszállítása ismét névre szóló zárható edényben történik.

2010. november 9-15-ig Barcs Város Önkormányzat a szociális segélyek kifizetésének és elszámolásának belső ellenőrzését tartotta, amely során megállapította, hogy nagy volt a hibalehetőség, mivel a több száz jogosult részére történő kifizetésre és kiutalásra manuálisan vezetett nyilvántartások alapján került sor. A Polgármesteri Hivatal összesítő listájának, a manuálisan vezetett nyilvántartások adatainak, valamint a számvitelben elszámolt támogatások összegének egyezőségét a kézi nyilvántartásból csak körülményes, időigényes munkával lehetett megállapítani.

A Polgármesteri Hivatal a jogosultság megállapításához, nyilvántartásához, a határozatok meghozatalához a „Win Szoc” számítógépes programot használja, ami lehetőséget biztosít a támogatások zárt rendszerben történő elszámolására, nyilvántartására, bankszámlára, illetve lakásra történő kiutalására.

A belső ellenőrzés javaslatára 2011. február 1-jétől megtörtént a program adottságainak ez irányú hasznosítása, melynek működése a 2011. novemberi utóellenőrzés megállapítása szerint megfelelő.

A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, valamint az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 2011. évben három alkalommal ellenőrizte a konyha tevékenységét és megállapították, hogy a higiéniai követelményeket és technológiai utasításokat maradéktalanul betartották.

Az elmúlt két évet átfogó beszámolási időszakban súlyos baleset és foglalkozási megbetegedés nem fordult el. Sem élelmiszer, sem általános, sem személyi higiéné hiányával kapcsolatos fertőzés intézményünkben nem történt.

-VI.-

Egyéb feladatok

A Szociális Törvény változásai folyamatosan befolyásolják az intézmény működését.

Szociális szolgáltatást érintő változások 2010. október 1-től a nyilvántartási kötelezettséget szabályozó módosítások.

2010. január 1-től nem kötelezően ellátandó Önkormányzati feladat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szt. 82. §. (2) c.).

A közösségi ellátásokhoz hasonlóan pályázati rendszerben, központi támogatásból finanszírozott ellátás lett, melyre 2010. 01. 01-től 2012. 12. 31-ig nyertünk pályázatot.

Ismét módosultak a térítési díj megállapításának szabályai. Az önköltséget tárgyév április 30-ig kell megállapítani.

Étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében megszűnt a jövedelemvizsgálat. A személyi térítési díj számítás alapja az egy főre jutó családi jövedelem volt. 2011. évtől a számítás alapja a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme (Szt. 116. §. (1) a.).

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 30%-át az étkezésnél, 25%-át a házi segítségnyújtásnál, 30%-át a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál (Szt. 116. §. (3) a-e.)

A szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.

2011. január 1-jén az otthonközeli ellátás (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás) megnevezés megszűnt, de a szolgáltatások megmaradtak.

-VII.-

Gondoskodás Szociális Alapítvány

2006. nyarán az intézményi lakók megalapították a Gondoskodás Szociális Alapítványt.

Célja az intézmény ellátottainak életfeltételeinek javítása, tárgyi és kényelmi eszközzel való ellátása.

Az Alapítvány az Idősek hónapja rendezvényeinek megrendezéséhez minden évben támogatást nyújt.

2010-ben az alapítványra átutalt jövedelemadó 1%-os befizetésekből megépítettük az intézmény Otthonházi pihenőparkjában a szabadidő eltöltésére alkalmas térkövezett területet.

Megalakulása első évfordulója óta minden évben az ellátottaknak és hozzátartozóiknak egész napos Alapítványi Nyílt Napot rendez, melyben az intézmény valamennyi dolgozója közreműködik.

Barcs, 2011. november 30.

Varga Ilona

Szociális Központ vezető

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete a Barcsi Szociális Központ 2009-2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Karvalics Ottó, a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. december 8..

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 Melléklet