Ma 2024. április 23., kedd, Béla napja van. Holnap György napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.:62 Telefon: 82/462-459

 

 

………..sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átszervezéséről, alapító okiratának módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. július 28-i ülésére

 

Barcs Város Képviselő-testülete 130/2011.(V.27.) számú határozata 1. A) és C) pontjában elrendelte a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átszervezésének előkészítését az alábbi feltételekkel:

 

A BNI Városi Óvodák 1. számú Tagóvodájának, mint a Városi Óvodák Intézményegység telephelyének 2011. augusztus 1.- i hatállyal történő megszüntetésének előkészítését, ennek megfelelően a BNI Városi Óvodák barcsi telephelyei férőhelyszámának 375-ről 350- re, az indítható csoportok számnak 15-ről 14- re történő módosítását, a BNI Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium intézményegység 2011. augusztus 1-től két külön intézményegységgé - gimnázium és kollégiummá, valamint szakképző iskolává történő szétválasztását.

 

A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban BNI) átszervezésével kapcsolatos döntés előtt a Közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kotv.) 102 §.(3) bekezdése alapján beszereztük az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, a szülői szervezetnek, a diákönkormányzatnak, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Somogy Megyei Iparkamarának, a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás önkormányzatainak véleményét.

 

A BNI intézményegységei véleményezésre jogosult közösségei intézményegységenként külön-külön nyilvánítottak véleményt, melyeket az 1. számú mellékletben foglalunk össze. (Az erről szóló jegyzőkönyveket terjedelmi okok miatt nem küldjük meg, megtalálhatók a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Intézményfelügyeleti Irodáján.)

Összességében elmondható, hogy ellenvélemény, sehol nem hangzott el, a véleményezésre jogosult szervezetek általában tudomásul vették, vagy elfogadták a Képviselő-testület tervezett intézkedését.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 24/2011.(VII.12.) számú határozatával tudomásul vette, a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó társulás önkormányzatai az alább felsorolt határozatukkal egyet értettek a tervezett átszervezéssel:

Bolhó Község Képviselő-testülete 36/2011.(VI.8.), Bélavár Község Képviselő-testülete 56/2011.(VI.8.), Heresznye Község Képviselő-testülete 45/2011.(VI.8.), Vízvár Község Képviselő-testülete 48/2011.(VI.8.), Rinyaújlak Község Képviselő-testülete 11/2011.(VI.30.).

 

Szulok Község Képviselő-testülete, Péterhida Község Képviselő-testülete, Komlósd Község. Képviselő-testülete 2011. július 25-én ülésezik és hoz határozatot e témakörben.

(Az erről szóló határozat kivonatokat terjedelmi okok miatt nem küldjük meg, megtalálhatók a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Intézményfelügyeleti Irodáján.)

 

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara indokoltnak tartja a BNI Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium intézményegység 2011. augusztus 1-től két külön intézményegységgé történő szétválasztását, véleményük az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

A Kotv. 88. § (6) bekezdése alapján a Somogy Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályán keresztül független közoktatási szakértő kijelölését kértük. Javaslatuk alapján Adorján Gyöngyi közoktatási és tanügy-igazgatási szakértőt kértük fel az átszervezéssel kapcsolatos szakértői vélemény elkészítésére. A szakértő összegző véleménye:

„Barcs Város Képviselő-testülete 2011. 05.27-én megtartott rendkívüli ülésén hozott 131/2011. (V.27.) számú határozatában rögzítettek alapján a 2011. augusztus 1-jétől tervezett átszervezés az eddig végzett tevékenység további megfelelő színvonalon való ellátásának megfelel.

A szolgáltatások igénybe vétele sem a szülőknek, sem a gyermekeknek nem jár olyan mértékű aránytalan teherrel, mely az átszervezést jogi szempontból megakadályozná.

A szakvélemény 1. pontjában rögzített jogszabályi háttér vizsgálata alapján a tervezett átszervezésének törvényi akadálya nincs.”

A szakértői vélemény az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.

Ugyancsak a Kotv. 88. § (6) bekezdése alapján kikértük a Somogy Megyei Önkormányzat fejlesztési tervre épített szakvéleményét, melynek kiadása a Somogy Megyei Közgyűlés Humán Erőforrás Bizottságának hatáskörébe tartozik. Az érintett bizottság 67/2011.(VI. 24.) számú határozatával jóváhagyta tervezett intézkedésünket, tekintettel arra, hogy az összhangban van a Somogy Megyei Közoktatási Feladat-ellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési tervben megfogalmazottakkal.

A határozat kivonat az előterjesztés 4. számú mellékletét képezi.

A Kotv. 102. § (2)  a) pontja értelmében: „A fenntartó dönt a közoktatási intézmény létesítéséről, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról,…”

A fenti véleményekre tekintettel kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átszervezésével értsen egyet.

A BNI Városi Óvodák 1. számú Tagóvodáját, mint a Városi Óvodák Intézményegység telephelyét 2011. augusztus 1.- i hatállyal szüntesse meg, ennek megfelelően a BNI Városi Óvodák barcsi telephelyei férőhelyszámát 375-ről 350- re, módosítsa. Rendelje el a BNI Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium intézményegység 2011. augusztus 1-től két külön intézményegységgé történő szétválasztását, s ennek megfelelően fogadja el az előterjesztés  5. számú mellékletében szereplő, az intézmény alapító okiratát módosító okiratot.

Az alapító okirat módosítását az átszervezésen túl az alábbiak is indokolják:

A Városi Óvodák I. Számú Tagóvodájának megszűntetésével a Tagóvodák számozása III. számú Tagóvodával kezdődne, mivel a II. Számú Tagóvoda már korábban megszüntetésre került, így az intézménnyel egyeztetve a tagóvodák elnevezésében az alábbiak szerint az a földrajzi név (utcanév, településrész neve) szerepelne, ahol az óvoda található:

Városi Óvodák Széchenyi közi Tagóvodája:

Városi Óvodák Hársfa utcai Tagóvodája:

Városi Óvodák Somogytarnócai Tagóvodája:

Városi Óvodák Deák Ferenc utcai Tagóvodája:

Városi Óvodák Felszabadulás utcai Tagóvodája:

Indokolja az alapító okirat módosítását a Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája egy óvodai csoporttal történő működtetése is.

A BNI Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium intézményegység 2011. augusztus 1-től két külön intézményegységgé történő szétválasztása maga után vonja a Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium intézményegység nevének változását is, mely az intézmény javaslata alapján (6. számú melléklet) az összevonás előtti nevükre, Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium, valamint Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola elnevezésre javaslok módosítani.

További indok a módosításra, hogy a Szakképző Iskola szeretne a jövőben a felnőttoktatásban és az átképzésekben hatékonyan részt venni, ezért az e tevékenységekhez kapcsolódó alábbi szakfeladatokkal kéri alaptevékenysége kiegészítését:

853124 Szakközépiskolai felnőtt oktatás

755932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések

855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése

855935 Szakmai továbbképzések

856000. Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása

Az alapító okirat módosítását az is indokolja, hogy a DDOP-2007. 3. 1.2./2 F „Integrált kis-és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” című projekt eredményeképpen kiváltott telephelyet ki kell vezetni az alapító okiratból (Deák Ferenc Általános Iskola Barcs, Széchényi u. 38. szám alatti telephelye megszűnik a fejlesztés révén).

Az átszervezést követően a BNI alapdokumentumait - nevelési/pedagógiai program, SZMSZ, IMIP, egyéb belső szabályzatok, szabályozók – felülvizsgálni, módosítani, - a nevelési év kezdete előtt a Képviselő-testülettel és a tárulás tagjaival is - elfogadtatni szükséges.

Az átszervezés – tagintézmény megszűnés, új intézményegység létrehozása - érinti a vezetési struktúrát, az igazgatótanács összetételének változását, melyet az intézmény SZMSZ-ében rögzíteni szükséges, továbbá a KJT hatályos jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően meg kell tenni a szükséges munkajogi, munkáltatói intézkedéseket.(1. Számú Tagóvoda eddigi vezetője vezetői megbízása visszavonása, Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményegység-vezetőjének megbízása.)

Az intézményfenntartó társulás társulási megállapodása melléklete a finanszírozási terv, valamint a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése is változni fog az átszervezés következtében – elsősorban a vízvári Tagóvodában bekövetkező létszámleépítés miatt, - melyet módosítani szükséges.

Intézkedni kell, hogy az alapító okirat módosítását követően az érintett intézményegységek dokumentumain, bélyegzőin, névtábláján az elfogadott új név szerepeljen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átszervezéséről, alapító okiratának módosításáról a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint döntsön!

 

Barcs, 2011.július.12.

 

Karvalics Ottó

 

 

 

Határozati javaslat:

 

1.)   Barcs Város Képviselő-testülete a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átszervezésével egyetért, a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § 2. a) pontjában biztosított jogkörében eljárva:

A)    A BNI Városi Óvodák 1. számú Tagóvodáját, mint a Városi Óvodák Intézményegység telephelyét 2011. augusztus 1.- i hatállyal megszünteti, ennek megfelelően a BNI Városi Óvodák barcsi telephelyei férőhelyszámát 375-ről 350- re, módosítja.

B)     Elrendeli a BNI Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium intézményegység 2011. augusztus 1-től két külön intézményegységgé történő szétválasztását.

2.)   Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 5. számú mellékletét képező, a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyja. Felhatalmazza Karvalics Ottó polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

3.)   Az átszervezést követően a BNI alapdokumentumait - nevelési/pedagógiai program, SZMSZ, IMIP, egyéb belső szabályzatok, szabályozók – felülvizsgálni, módosítani, - a nevelési év kezdete előtt a Képviselő-testülettel és a társulás tagjaival is - elfogadtatni szükséges.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Kincsei János igazgató

Határidő: értelem szerint

4.)   Az átszervezés – tagintézmény megszűnés, új intézményegység létrehozása - érinti a vezetési struktúrát, az igazgatótanács összetételének változását, melyet az intézmény SZMSZ-ében rögzíteni szükséges, továbbá a KJT hatályos jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően meg kell tenni a szükséges munkajogi, munkáltatói intézkedéseket.(1. Számú Tagóvoda eddigi vezetője vezetői megbízása visszavonása, Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményegység-vezetőjének megbízása.)

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Kincsei János igazgató

Határidő: értelem szerint

5.)   A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás költségvetését és finanszírozási tervét a változásoknak megfelelően módosítani szükséges.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Kincsei János igazgató

Határidő: értelem szerint

6.)   Intézkedni kell arról, hogy az alapító okirat módosítását követően az érintett intézményegységek dokumentumain, bélyegzőin, névtábláján az elfogadott új név szerepeljen.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Kincsei János igazgató

Határidő: értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. július 12.

 

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

 

  1. 1. számú melléklet

Kimutatás a BNI átszervezésével kapcsolatos véleménynyilvánításról a Kotv.102.§ (3) bekezdése alapján

Intézmény

egység

Vélemény

nyilvánítás időpontja

Vélemény

nyilvánító szerv

Határozat

képesség

Vélemény

Megjegyzés

BNI Városi Óvodák

2011. 06. 20.

alkalmazotti közösség

határozatképes

egyhangúlag tudomásul vették

 

 

2011. 06.20

szülői szervezet

határozatképes

tudomásul vették a döntést

Iskolabusz indítását kérték az Arany János Általános Iskolától a 6. számú Óvodáig

BNI Arany János Általános Iskola

2011. 06.17.

alkalmazotti közösség

határozatképes

39 fő egyetértett, 2 fő tartózkodott

 

 

2011. 06.17.

iskolaszék

határozatképes

5 fő egyetértett, 1 fő tartózkodott

 

 

2011. 06.17.

diák

önkormányzat

határozatképes

egyhangúlag egyetértett

 

 

2011. 06.17.

szülői szervezet

határozatképes

egyhangúlag egyetértett

 

BNI Arany János Ált. Iskola

Szuloki Tag

intézmény

2011. 06. 10.

alkalmazotti közösség

határozatképes

egyhangúlag egyetértett

 

 

2011. 06. 10.

szülői szervezet

határozatképes

egyhangúlag egyetértett

 

BNI Deák Ferenc Általános Iskola

2011. 06. 16.

alkalmazotti közösség

határozatképes

14 fő egyetértett, 37 fő tartózkodott

9 fő nem értett egyet

 

 

 

2011. 06.16.

iskolaszék

határozatképes

egyhangúlag egyetértett

 

 

2011. 06.16.

szülői szervezet

határozatképes

egyhangúlag egyetértett

 

 

2011. 06.16.

diák

önkormányzat

határozatképes

egyhangúlag egyetértett

 

BNI Deák F. Ált. Isk. Szent I Tagint.

Vízvár

2011. 06.16.

alkalmazotti közösség

határozatképes

egyhangúlag egyetértett

 

 

2011. 06.16.

szülői szervezet

határozatképes

egyhangúlag egyetértett

 

 

2011. 06.16.

diák

önkormányzat

határozatképes

egyhangúlag egyetértett

 

BNI Deák F. Ált. Isk. Tagint.

Bolhó

2011. 06.16.

alkalmazotti közösség

határozatképes

egyhangúlag egyetértett

 

 

2011. 06.16.

szülői szervezet

határozatképes

egyhangúlag egyetértett

 

 

2011. 06.16.

iskolaszék

határozatképes

egyhangúlag egyetértett

 

BNI Széchényi F. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

2011. 06.16.

alkalmazotti közösség

határozatképes

egyhangúlag tudomásul vette

 

 

2011. 06.16.

szülői szervezet

határozatképes

egyhangúlag tudomásul vette

 

 

2011. 06.16.

diák

önkormányzat

határozatképes

egyhangúlag egyetértett

 

BNI Szakképző Iskola

2011. 06. 17.

alkalmazotti közösség

határozatképes

egyhangúlag egyetértett

 

 

 

szülői szervezet

határozatképes

egyhangúlag egyetértett

 

 

 

diák

önkormányzat

határozatképes

egyhangúlag egyetértett

 

BNI Vikár Béla AMI

2011. 06. 17.

alkalmazotti közösség

határozatképes

egyhangúlag tudomásul vette

 

 

2011. 06. 17.

szülői szervezet

határozatképes

egyhangúlag tudomásul vette

 

BNI Egységes Ped. Szakszolgálat

2011. 06. 17.

alkalmazotti közösség

határozatképes

egyhangúlag egyetértett

 

 

 

5. számú melléklet

Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat

 

 

Barcs Város és Bélavár, Bolhó, Heresznye, Komlósd, Péterhida, Rinyaújlak, Szulok, Vízvár községek Képviselő-testületei a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítják:

 

1.)   Az alapító okirat minden pontjában ahol Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium név szerepel, Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium elnevezésre (3. pont ötödik francia bekezdés, 4. pont kilencedik francia bekezdés,12. pont első fejezet 11. francia bekezdés, második fejezet 11. bekezdés, 14. pont 5. francia bekezdése,16. pont 5. francia bekezdése, 18. pont negyedik francia bekezdése, 19. pont első bekezdése),

illetve Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola elnevezésre (3. pont hatodik francia

bekezdés, 4. pont kilencedik francia bekezdés, 12. pont első fejezet 11. francia

bekezdés, második fejezet 11. bekezdés, 14. pont 7. francia bekezdése, 16. pont 6.

francia bekezdése, 17. pont 2. francia bekezdése, 19. pont első bekezdése) változik.

2.) Az alapító okirat 3. pontja „Alaptevékenysége” fejezet „Szakfeladatok” felsorolásban a harmadik oldal hatodik francia bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

853124 Szakközépiskolai felnőtt oktatás

755932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések

855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése

855935 Szakmai továbbképzések

856000. Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása

 

3.)   Az alapító okirat 13. pontja „Telephelyek” felsorolásban

a Városi Óvodák

telephelyei helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Városi Óvodák Széchenyi közi Tagóvodája Barcs, Széchenyi köz 6.

Városi Óvodák Hársfa utcai Tagóvodája Barcs, Hársfa u. 21.

Városi Óvodák Somogytarnócai Tagóvodája, Károlyi M. u. 19.

Városi Óvodák Deák Ferenc utcai Tagóvodája Barcs, Deák Ferenc u. 49.

Városi Óvodák Felszabadulás utcai Tagóvodája Barcs, Felszabadulás u. 2.

Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája 7588 Vízvár, Szent István u. 7.

Városi Óvodák Rinyaújlaki Tagóvodája 7556 Rinyaújlak, Kossuth u. 65-67.

Városi Óvodák Bolhói Tagóvodája 7586 Bolhó, Bajcsy-Zs. u. 23. „

 

a Deák Ferenc Általános Iskola telephelyei közül törlésre kerül:

„Barcs, Széchényi u. 38.(napközi otthon)”

 

A Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium név törlésre kerül,

helyébe a Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium név lép,

Telephelyei közül törlésre kerül:

7570 Barcs, Barátság u. 9-11. Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola

7570 Barcs, Béke u. 35. Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola

e fejezet az alábbiakkal egészül ki:

 

Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola Barcs, Barátság u. 9-11.

Barcs, Béke u. 35 (Tanműhely)

 

4.)   Az alapító okirat 14. pontjában (A feladatellátást szolgáló vagyon:)

a Városi Óvodák fejezetben:

„Barcs, Damjanich u. 2. sz. alatti (46 hrsz.) 1003 m2,” szövegrész törlésre kerül,

a Deák Ferenc Általános Iskola fejezetben:

„Barcs, Széchenyi u. 38. sz. alatti (160 hrsz.) 2218 m2 alapterületű ingatlan a rajta található épületekkel.” szövegrész törlésre kerül.

 

5.)   Az alapító okirat 16. pontjában (Az intézménybe felvehető maximális gyermek- és

tanulólétszám)

- Városi Óvodák francia bekezdés helyébe az alábbi szövegrész lép:

 

Városi Óvodák Széchenyi közi Tagóvodája: 75 fő

Városi Óvodák Hársfa utcai Tagóvodája: 75 fő

Városi Óvodák Somogytarnócai Tagóvodája: 25 fő

Városi Óvodák Deák Ferenc utcai Tagóvodája:100 fő

Városi Óvodák Felszabadulás utcai Tagóvodája:75 fő

Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája: 25 fő

Városi Óvodák Rinyaújlaki Tagóvodája:25 fő

Városi Óvodák Bolhói Tagóvodája: 25 fő

 

 

5.)Az alapító okirat 18. pontjában (Évfolyamok száma:)

 

a  - Városi Óvodák fejezet az alábbiak szerint módosul:

Városi Óvodák Széchenyi közi Tagóvodája: 3 csoport

Városi Óvodák Hársfa utcai Tagóvodája: 3 csoport

Városi Óvodák Somogytarnócai Tagóvodája: 1 csoport

Városi Óvodák Deák Ferenc utcai Tagóvodája: 4 csoport

Városi Óvodák Felszabadulás utcai Tagóvodája:3 csoport

Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája: 1 csoport

Városi Óvodák Rinyaújlaki Tagóvodája: 1 csoport

Városi Óvodák Bolhói Tagóvodája: 1 csoport

Záradék:

A módosító okiratot jóváhagyó képviselő-testületi határozatok száma:

 

1./ Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   /2011.(.) számú határozatával,

 

2./ Bélavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2011.() számú határozatával,

 

3./ Bolhó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  /2011.() számú határozatával,

 

4./ Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2011.() számú határozatával,

5./ Komlósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2011.() számú határozatával,

6./ Péterhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2011.() számú határozatával,

7./ Rinyaújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete./2011.() számú határozatával,

8./ Szulok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2011.() számú határozatával,

9./ Vízvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2011. () számú határozatával jóváhagyta.

 

Karvalics Ottó                                                                       Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

polgármester                                                                       címzetes főjegyző

 

 

Pápa László                                                                          Kálmán László

alpolgármester                                                                     jegyző

 

 

Horváth Ádám                                                                      Mózes Józsefné

polgármester                                                                      körjegyző

 

Kolics Gábor                                                                       Mózes Józsefné

polgármester                                                                           körjegyző

 

 

Kiss Pál                                                                              Tulok Mónika

polgármester                                                                 körjegyző

 

 

Gyurkáné Bihari Brigitta                                                    Tulok Mónika

polgármester                                                               körjegyző

 

 

Peti Csaba                                                                               Balla Róbert

polgármester                                                                             körjegyző

 

 

Hengerics József                                                                      Dr. Kálmán László

polgármester                                                                              körjegyző

 

 

Kozma László                                                                            Szarvas Zsolt

polgármester                                                                    körjegyző