Ma 2024. április 23., kedd, Béla napja van. Holnap György napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.sz.62. Telefon: 82/462-459.

_____ sz. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

Beszámoló a vagyonnyilvántartás helyzetéről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. szeptember 15-i ülésére

A vagyonnyilvántartás helyzetéről szóló beszámolóra a Képviselő-testület 2011. évi munkaterve alapján kerül sor.

Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet (továbbiakban:kataszter rendelet) 1. §-a szerint az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról ingatlanvagyon-katasztert kell felfektetni és folyamatosan vezetni és arról minden évben statisztikai adatszolgáltatást nyújtani.

A kataszter ingatlan adatlapjainak, valamint betétlapjainak adatai meg kell hogy egyezzenek a földhivatal ingatlan-nyilvántartásának azonos tartalmú adataival, illetve a közmű üzemeltetőjének nyilvántartásával. A vagyonkataszternek elkülönítetten tartalmazni kell — törzsvagyon és egyéb vagyon szerinti bontásban — az ingatlanra vonatkozó főbb adatokat (bruttó értéket, becsült értéket). A bruttó érték egyezőségét biztosítani kell az ingatlan számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékével.

Az ingatlanvagyon nyilvántartás rendszerét a belső ellenőrzés 2011. júliusában ellenőrizte és a következőket állapította meg.

A vagyonkataszter nyilvántartás kialakítása, vezetése

A vagyonkataszter kialakítása 1993. január 1-jei hatállyal megtörtént. A vagyon az állami tulajdonból a földhivatali nyilvántartás alapján került az Önkormányzat tulajdonába, ez képezte a vagyonkataszter felfektetésének alapját, magában foglalta a Polgármesteri Hivatal és az intézmények által használt vagyont is. Az intézmények vagyonhasználati jogát az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II. 5.) számú rendeletével (továbbiakban: vagyonrendelet) biztosítja.

A vagyonrendelet az Önkormányzat vagyonhasználó szerveit az alábbiak szerint határozta meg:

- az Önkormányzat költségvetési szervei,

- a Polgármesteri Hivatal,

- az Önkormányzat gazdasági társaságai.

Speciális vagyonhasználó szervként kerültek meghatározásra:

- a városban működő sportegyesületek és sportszervezetek

- az önkormányzati tulajdont államigazgatási feladataik céljából használó államigazgatási szervek külön törvény rendelkezései szerint,

- a barcsi kisebbségi önkormányzatok abban az esetben, ha a Képviselő-testület használati jogot biztosít részükre, továbbá

- akiknek feladataik ellátásához a Képviselő-testület használati jogot biztosít.

A vagyonrendelet lehetővé tette a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon üzemeltetésre, kezelésbe történő átadását is (vízmű, a szennyvízcsatorna- és tisztító, illetve a Dráva Völgye Középiskola és Kollégium).

Az ingatlanvagyon-kataszterben

- a forgalomképtelen (út, híd, járda, parkok, játszóterek, vízfolyások, belvízcsatornák, köztemetők, egyéb ingatlanok),

- a korlátozottan forgalomképes (vízellátás, szennyvíz, csapadékvíz közművei, a közművek védőterületei, intézményi ingatlanok, sportlétesítmények, védett természeti területek, műemlékek, középületek és a hozzájuk tartozó földek),

- a forgalomképes (telkek, zártkerti-, külterületi földterületek, épületek) ingatlanok kerültek nyilvántartásba vételre, vezetésre.

A kataszter rendelet előírta a vagyonkataszter számviteli nyilvántartásokkal való kötelező egyezőségét, azonban ez a gyakorlatban egyáltalán nem valósult meg, mivel a forgalomképtelen törzsvagyon (utak, járdák, parkok, vízfolyások) 2003. január 1-jéig a számviteli nyilvántartásokban többnyire nem szerepelt, mert nem volt értéke.

A kataszter rendeletet a 48/2001. (III. 27.) Korm. rendelettel módosították, amelyben előírták, hogy a korábban érték nélkül nyilvántartott vagyonelemeket 2003. január 1-jei határidővel bruttó (becsült) értéken értékelni kell.

Az Önkormányzatnál az érték nélkül szereplő ingatlanok értékelése a központilag előírt műszaki paraméterek alapján megtörtént. A vagyonkataszter felfektetése és vezetése jelenleg a KATAWIN számítógépes nyilvántartó programmal történik. Ez a program a központilag előírt éves ingatlan vagyonkataszter statisztikai jelentést előállítja, de a számviteli nyilvántartásokkal való egyezőséget nem biztosítja.

A vagyonkataszter számviteli adatokkal való összehasonlíthatósága

A vagyonkataszter a vagyontárgyak bruttó (becsült) értékét tartalmazza. A számvitelben a vagyontárgyak analitikus nyilvántartását a SÁFÁR számítógépes programmal külön vezetik, amelyben a bruttó érték, az elszámolt értékcsökkenés és nettó érték szerepel. A költségvetési beszámoló nyomtatványban a vagyonmérleg is a nettó értéket mutatja.

A vagyonkataszter és a számviteli nyilvántartások adatállománya közvetlenül, transzparens módon nem hasonlítható össze. A vagyonkataszter adatok számviteli adatokkal való egyeztetését többszörös kigyűjtéssel, az analitikus nyilvántartások, illetve a főkönyvi kivonatok alapján lehetett elvégezni. A Polgármesteri Hivatalban a vagyonkataszter adatai és a számviteli adatok többszöri egyeztetése ellenére sem egyeztek.

Ennek okai:

• a földhivatal által hivatalból átminősített helyrajzi számok (továbbiakban: hrsz.) számviteli nyilvántartásba vétele elmaradt, tehát a vagyonkataszterben megtörtént a földhivatali átminősítés átvezetése, viszont a számviteli nyilvántartásokon esetenként nem vezették át;

• a vagyonkataszterben az egyes vagyontárgyakhoz több hrsz. is tartozhat, míg a számviteli nyilvántartásban a SÁFÁR analitikus nyilvántartási program egy vagyontárgyhoz csak egy hrsz-ot fogad el (pl.: szennyvízcsatornának egy utcában több hrsz. is van), továbbá a vagyonkataszterben kizárólag hrsz-on történik a nyilvántartás, míg a számviteli nyilvántartásban nincs minden vagyontárgyhoz hrsz rendelve;

• az újonnan aktivált beruházások vagyonkataszterbe való feladása, továbbá az eladott ingatlanok számviteli nyilvántartásokból való kivezetése nem minden esetben történt meg;

• az intézményekkel, valamint az üzemeltetésre, kezelésre átadott vagyon kezelőivel való egyeztetésére évente nem került sor. A vagyonkezelők maradéktalanul nem tettek eleget az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 105/B. § (3) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettségüknek. Továbbá a kataszter rendelet 4. § (2) bekezdésében előírtak ellenére az Önkormányzat vagyonkezelői, üzemeltetői nem jelentették 60 napon belül, okirattal alátámasztva a vagyonban bekövetkezett változást.

A vagyon zárszámadási rendeletben történő bemutatása

A zárszámadásban be kell mutatni a vagyonkimutatást. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.) 44/A. § (2) bekezdése előírja, hogy „a vagyonkimutatás felépítése az 1. számú melléklet alapján legalább a római számmal jelzett eszköz-, illetve forráscsoportonkénti – kivéve a tárgyi eszköz, illetve a befektetett pénzügyi eszközcsoportok esetében, ahol a könyvviteli mérleg arab számmal jelzett tételei szerinti –tagolásban tartalmazza az önkormányzat vagyonát törzsvagyon (forgalom képtelen és korlátozottan forgalomképes), illetve törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon bontásban. A vagyonkimutatás további részletezését, tételes alábontását az erre vonatkozó önkormányzati rendelet szabályozza."

A 2010. évi és az azt megelőző beszámolók vagyonkimutatásai – amit az átvilágítást végzők is kifogásoltak– az Áhsz. fenti előírásának nem feleltek meg, mivel a törzsvagyont nem mutatták be forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes, továbbá egyéb (forgalomképes) vagyoni bontásban.

Az Önkormányzat a mulasztását 2011. év elején pótolta, a vagyonkimutatás részletezésére, tételes bontására külön rendeletet készített és fogadott el , amelyet a 2011. évi zárszámadási rendelete során fog első ízben alkalmazni.

A belső kontrollok működése a vagyonnyilvántartás vezetésénél

A vagyonkataszter nyilvántartás vezetését a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda látta el. Az egyezőséget elsődlegesen a földhivatali nyilvántartással kellett biztosítani, melynek eleget tettek.

A számviteli nyilvántartásoknál a főkönyvi könyvelés alapját az analitikus nyilvántartások képezik, itt az egyezőséget biztosították, a belső kontrollok működése megfelelő volt.

Az üzemeltetésre, kezelésbe átadott, átvett vagyon esetében DRV Zrt. részére átadott korlátozottan forgalomképes vagyon változásáról a DRV Zrt. évente rendszeres tájékoztatást adott, viszont a Dráva Völgye Középiskola és Kollégium tekintetében rendszeres egyeztetés nem történt. Nem került egyeztetésre a Barcstex Kft. kezelésébe, illetve az intézmények használatába adott vagyon sem. (A másik 100%-os tulajdonú gazdasági társaság, a Barcs- Város Kft. részére ingatlan nem került átadásra). A belső kontrollok utóbbi esetekben nem működtek megfelelően.

Az ingatlan-kataszter és a számviteli nyilvántartás egyezősége a vagyonkataszter-nyilvántartó és a számviteli analitikus nyilvántartó program eltérő adattartalma miatt nem volt biztosított. A manuális egyeztetés nem működött megfelelően a gyakorlatban.

A belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolására intézkedési terv készült, a felelősök és a határidők feltüntetésével.

A vagyonkataszter és a számviteli nyilvántartások adatainak egyezőségét az új E-KATA számítógépes program jelentheti, ami egyidejűleg biztosítja a kataszter rendelet által előírt vagyonkataszter-nyilvántartást, a statisztikai adatszolgáltatást és előállítja a számviteli analitikus nyilvántartásokat, a bruttó (becsült) értéket, nettó értéket, az értékcsökkenés elszámolását, a változások követését (növekedéseket, csökkenéseket) is. A program bevezetése szükségtelenné teszi a külön számviteli analitikus nyilvántartási program használatát.

Az új számítógépes programmal kapcsolatos kiadások a 2011. évi költségvetésben megtervezésre kerültek, az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel azonban a program megrendelésére csak 2011. június 3-án került sor.

Az új program korábbi időpontban történő bevezetését – az anyagi forráshiányon túl – akadályozta továbbá, hogy a program használatát megelőzően elengedhetetlen a vagyonkataszter földhivatali nyilvántartásokkal való teljes körű egyeztetése, valamint a számviteli analitikus nyilvántartással való szinkronba hozása, melynek során a jelenleg fennálló eltéréseket tisztázni kell. Az egyeztetett adatok képezik ugyanis az új program adatbázisát. Az említett nyilvántartások egyeztetése idő- és munkaigényes feladat, mely folyamatban van. Az új program indítása várhatóan 2012. január 1-jével megtörténik.

Tisztelettel kérem a beszámoló elfogadását.

Barcs, 2011. augusztus 31.

Karvalics Ottó

Határozati javaslat

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vagyonnyilvántartás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Balázsné dr. Vástyán Krisztina az új, E-KATA vagyonnyilvántartó program 2012. január 1-i indításáért

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

K I E G É S Z Í T Ő

 

…. sz. napirendi pont

Beszámoló a vagyonnyilvántartás helyzetéről

című előterjesztéshez a bizottsági ülés(ek) véleményére, javaslatára figyelemmel

Bizottság megnevezése

Javaslat témája

Szavazás

Eredménye

Előterjesztő

álláspontja

 

Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság

 

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság javasolta kiegészíteni az előterjesztést azzal, hogy az térjen ki a vagyon-nyilvántartás teljes körű folyamatára, a belső rendszerrel együttesen, és az átvilágításhoz kapcsolódó intézkedési terv pontos bemutatásával, a felelősök pontos megjelölésével.

 

Felelős: Karvalics Ottó                    

             polgármester

Határidő: értelem szerint

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság javasolta kiegészíteni az előterjesztés határozati javaslatát azzal, hogy a vagyonnyilvántartás 2011. decemberi állapotról az E-KATA vagyonnyilvántartó program januári indításával kapcsolatos tapasztalatairól a 2012. évi februári testületi ülésre készüljön beszámoló.

 

Felelős: Karvalics Ottó                    

             polgármester

Határidő: értelem szerint

 

Az Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság javasolta kiegészíteni az előterjesztés határozati javaslatát azzal, hogy a vagyonnyilvántartás 2011. decemberi állapotról az E-KATA vagyonnyilvántartó program januári indításával kapcsolatos tapasztalatairól a 2012. évi februári testületi ülésre készüljön beszámoló.

 

Felelős: Karvalics Ottó                    

             polgármester

Határidő: értelem szerint

 

egyhangúlag

(3 igen szavazattal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyhangúlag

(5 igen szavazattal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyhangúlag

(5 igen szavazattal)

 

 

 

 

 

 

Egyetértett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyetértett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyetértett

 

 

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság Elnöke által feltett kérdésekre az alábbi válaszokat adom:

A közvilágítási lámpahelyekkel kapcsolatban: a közvilágítási lámpahelyek nem képezik az Önkormányzat (ok) tulajdonát, ezért a vagyonkataszterben sem jelennek meg.

Az analitikus nyilvántartásokkal, eladott ingatlanok átvezetésével, az E-KATA számítógépes program alkalmazásával kapcsolatosan felvetett kérdésekre:

A vagyonkataszter és a számviteli alapadatok egyezőségének biztosítása 2003. évtől vált kötelezővé, amikor a korábban érték nélkül nyilvántartott forgalomképtelen vagyontárgyakat bruttó (becsült) értéken értékelni kellett.

A Polgármesteri Hivatalban a vagyonkataszter nyilvántartás vezetését a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda látta el és jelenleg is ellátja, a számviteli analitikus nyilvántartást pedig a Közgazdasági Iroda dolgozói vezetik.

A számviteli nyilvántartások vezetése 2003-tól nem köthető egyetlen személyhez az ügyintézők gyakori cserélődése (GYES, nyugdíjazás) miatt. A feladatot ezen idő alatt osztott munkakörben végezték, a feladat ellátása nem képezett önálló munkakört. Jelenleg a pénztárosi feladatok, ezt megelőzően a hulladékszállítás térítési díjának beszedése mellett ugyanazon személy látta el a számviteli analitikus nyilvántartás vezetését is. Az analitikus nyilvántartás vezetése rendszeres, ismétlődő feladatot jelent (vásárlás, létesítés, felújítás, térítés nélküli átadás, átvétel, értékcsökkenések) ide értve a leltározást is. A vagyonkataszterrel történő egyeztetésre nem jutott elegendő idő.

A törvényi előírást követően nyilvánvalóvá vált, hogy a vagyonkataszter és a számviteli analitikus nyilvántartás egyezősége a két külön nyilvántartó program (KATAWIN, SÁFÁR) eltérő adattartalma miatt nem biztosítható maradéktalanul. Ezt a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda több alkalommal jelezte az akkori Közgazdasági Iroda vezetője felé. Mivel a SÁFÁR nyilvántartó programot térítésmentesen biztosította a Magyar Államkincstár, ezért nem került sor az akkor már elérhető, a két nyilvántartást kiváltó E KATA program bevezetésére.

A vagyonnyilvántartás ellenőrzése az észlelt problémák miatt került be a 2011. évi belső ellenőrzési tervbe, a két nyilvántartás egyeztetési nehézségét az átvilágítást végzők is megerősítették. Jelezték, hogy a vagyonkataszter számviteli nyilvántartásokkal való összehasonlítását közvetlenül nem lehet elvégezni, a bruttó értékek egyeztetése csak külön kimutatások (főkönyvi kivonat) igénybevételével érhető el.

A két nyilvántartás közötti tételes egyeztetés már 2011. áprilisában elkezdődött, azóta – más munkaköri feladatok ellátása mellett – folyamatosan tart. Az új számítógépes programmal kapcsolatos kiadások a 2011. évi költségvetésben megtervezésre kerültek. A tervek szerint a költségvetés elfogadását követően került volna sor az új nyilvántartó program megrendelésére. Ha minden a tervek szerint alakul, a II. félévtől az új nyilvántartó rendszernek már működnie kellene. A képviselő-testület 2011. évi munkatervében ezért került a szeptemberi testületi ülésre az új vagyonnyilvántartás tapasztalatiról szóló beszámoló. Az Önkormányzat likviditási helyzete miatt azonban a megrendelés csak 2011. június 3-án vált lehetővé.

Az egyeztetések várhatóan 2011. november 15-ei határidővel az intézkedési tervnek megfelelően lezárulnak. Ezáltal rendelkezésre áll az E-KATA számítógépes program alapját képező teljes körű egyeztetett adatbázis, amelyet a programforgalmazó telepít az E-KATA-ra. Így lehetővé válik a vagyonkataszter és a számviteli analitikus nyilvántartás egy programon belüli vezetése, a két rendszerből adódó hibák kiküszöbölése.

Az új nyilvántartó program felelőse a Közgazdasági Iroda erre kijelölt munkatársa lesz a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda műszaki felügyeletével.

Az intézményekkel és a vagyonkezelőkkel való egyeztetésre, valamint a belső kontrollokra vonatkozó kérdésekre:

Az intézmények és más vagyonkezelő szervek (DRV Zrt., Dráva Völgye Középiskola és Kollégium) évenkénti tájékoztatási kötelezettségét az Áht. 105/B. § (3) bekezdése írja elő. Egyidejűleg a kataszter rendelet 4. § (1) bekezdése szerint „az ingatlan valóságos állapotában, értékében bekövetkezett változást, a bekövetkezéstől számított 90 napon belül a kataszteren át kell vezetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti változást a helyi önkormányzat költségvetési intézménye, vállalata egyéb gazdálkodó szerve, valamint a megbízásában eljáró vagyonkezelő 60 napon belül — okirattal igazolva — köteles jelenteni a főjegyzőnek, illetve jegyzőnek."

A tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos mulasztást a vagyonkezelők követték el, a Polgármesteri Hivatalnak róható fel, hogy a tájékoztatási kötelezettség számonkérése és az egyeztetés elmaradt, a belső kontrollok a helytelen gyakorlat folytatásának következtében nem működtek megfelelően. A tájékoztatás, egyeztetés módja az intézkedési tervnek megfelelően a számviteli politikában rögzítésre kerül.

A zárszámadási rendeletben a vagyonkimutatással kapcsolatos kérdések tekintetében:

Az Önkormányzat zárszámadási rendelete a törvényi előírásnak a 2010. évi zárszámadási rendelet elfogadásáig nem felelt meg. Ezt az átvilágítók és a könyvvizsgáló is jelezte. A képviselő-testület 1/2011. (II. 23.) szám alatt az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmáról szóló rendeletet fogadott el, amely a 2011. évi költségvetésre és zárszámadásra vonatkozik. A 2010. zárszámadási rendeletben szereplő vagyonkimutatás nem készülhetett az új rendeletnek megfelelően, mert sértette volna a következetesség számviteli alapelvet, melyet a számvitelről szóló 2010. évi C. törvény 15. § (5) bekezdése határoz meg. Ez azt jelenti, amilyen szerkezetben a költségvetés készül, olyan szerkezetben kell a beszámolást is bemutatni. A 2010. évi költségvetési és zárszámadási rendelet elkészítésére még az előző 2/2006.(II. 3.) számú önkormányzati rendelet vonatkozott.

A feltárt hiányosságok felszámolására intézkedési terv készült a felelősök és a határidők feltüntetésével, melyet a kiegészítéshez mellékelünk.

Barcs, 2011. szeptember 8.

Karvalics Ottó

polgármester

Barcs Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf. 62. Tel: 82/463-081

8303/2011.

Intézkedési terv

1. az Áht. 105/B. § (1) bekezdése f) pont szerint rögzítjük a számviteli politikában az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját, figyelemmel az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Kormányrendelet kataszter rendelet 4. § (2) bekezdésében előírtakra,

Felelős: Sólyominé Honvári Katalin Közgazdasági Irodavezető

Határidő: 2011. október 31.

2. az Áht. 105/B. § (3) bekezdése alapján gondoskodunk, hogy a tárgyévet követő év február 15-éig a vagyonkezelésbe adott ingatlan(ok) és egyéb vagyoni eszközök állapotának tárgyévi változásairól az adatszolgáltatás illetve az egyeztetések megtörténjenek;

Felelős: Sólyominé Honvári Katalin Közgazdasági Irodavezető

Határidő: értelem szerint

3. biztosítjuk a számviteli nyilvántartások, illetve a vagyon kataszter egyezőségét, kompatibilissé tételét annak érdekében, hogy E-KATA számítógépes program alkalmazása megtörténjen;

Felelős: Sólyominé Honvári Katalin Közgazdasági Irodavezető

Utasi Miklós Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető

Határidő: a számviteli nyilvántartások és vagyonkataszter adatai egyezőségének

megteremtésére, kompatibilissé tételére 2011. november 15.

Az E KATA számítógépes vagyonkataszter nyilvántartás

bevezetésére: 2012. január 1.

4. gondoskodunk a tárgyi eszköz-gazdálkodási feladatok munkaköri leírásban rögzítettek szerinti ellátásáról.

Felelős: Sólyominé Honvári Katalin Közgazdasági Irodavezető

Határidő: folyamatosan, értelem szerint

Barcs, 2011. szeptember. 5.

Karvalics Ottó Balázsné dr. Vástyán Krisztina

polgármester címzetes főjegyző