Ma 2023. június 06., kedd, Norbert és Cintia napja van. Holnap Róbert napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Címzetes főjegyzőjétől

7571 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62. Telefon: 82/565-961

                                                                                                          _____ sz. napirendi pont

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

Kivonat Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények felügyeleti, átfogó, pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzési jelentéséből

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2011. november 24-i ülésére

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények felügyeleti, átfogó, pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzésére az éves ellenőrzési terv alapján került sor.

Az ellenőrzött időszak:

- átfogó ellenőrzés                                           2008-2011. évek

- pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés 2009. január 1-től - 2011. szeptember 30-ig.

A helyszíni ellenőrzés ideje: 2011. szeptember 1-től 2011. október 31-ig

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása:

                                                                       Dr. Kisimre László igazgató

                                                                       Takács József gazdasági igazgató

Az ellenőrzést végezték:   Pintér Istvánné belső ellenőr, vizsgálatvezető

        Tormáné Ivánfi Irén belső ellenőr

         Kocsis Zsuzsanna kisebbségi és humánpolitikai referens

Az ellenőrzésben részt vett: Dr Del-Fabró Gusztáv az Egészségügyi, Szociális Bizottság

                                               tagja

 

Részletes megállapítások

1. Az előző vizsgálatok megállapításai alapján készült intézkedési tervekben foglaltak megvalósulása

 

Az előző felügyeleti, illetve intézményvezetői hatáskörbe tartozó belső ellenőrzések során megállapítottuk, hogy:

-         a bank- és pénztárbizonylatokhoz csatolt utalványrendeleteken az ellenjegyzés nem történt meg,

az aláírás minták – az összeférhetetlenségi követelményekre tekintettel – az államháztartás működési rendjéről szóló a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr. 80. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően nem álltak rendelkezésre,

-         nem tüntették fel az utalványrendeleten a kötelezettségvállalás alapdokumentumainak szerződéstár szerinti sorszámát,

-         a fizetési fokozat megállapításához, jubileumi jutalomhoz, felmentési időhöz, illetve végkielégítéshez szükséges közalkalmazotti jogviszony idejét nem minden esetben tüntették fel, hiányos volt az átsorolások, jutalmak nyilvántartása.

Az ellenőrzéseket követően az előírásoknak megfelelően pótolták a hiányosságokat, a hibákat kijavították.

 

2. A működés szervezettsége és szabályozottsága

 

Az intézmény alapító okirata a vizsgált időszakban 2009. június 25-i hatállyal módosult. Az Ámr. 2010. évtől hatályos változásainak (az intézmények közszolgáltató, közintézet típus szerinti besorolása megszűnt, valamint tevékenységük jellege alap- és vállalkozói tevékenységre változott) alapító okiraton történő átvezetésére a telephelyváltozás miatti módosítással egyidőben kerül majd sor.

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) tartalmazta az intézmény szervezeti egységeinek megnevezését, az ellátott feladatok leírását, a szervezeti egység vezetőinek, alkalmazottainak feladat- és hatáskörét.

Új számviteli politikát, számlarendet léptettek hatályba 2009. január 1-jén, melyet 2010. január 1-jével az Ámr. 20. § (3) bekezdésében előírt új szabályzatokkal (kiküldetés, beszerzés, anyag-és eszközgazdálkodás, a béren kívüli juttatási rendszer (cafetéria), a közérdekű adatok megismerésének rendje, a vezetékes és mobil telefonok használata, a helyiségek és berendezések használata, a reprezentációs kiadások szabályzata) kiegészítettek.

A számlarend tartalmazta a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számv. tv.) 161. § (2) bekezdésének megfelelően az alkalmazott számlák számjelét, megnevezését, a számlákat érintő gazdasági eseményeket, azok más számlákkal való kapcsolatát, a könyvviteli mérleg összeállítására vonatkozó előírásokat, a zárlati feladatokat, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszerét, az analitikus nyilvántartások adataiból készült összesítő bizonylatok (feladások) elkészítésének határidejét. Külön szabályzatot készítettek a bizonylati rendről, melyben meghatározták a szigorú számadású nyomtatványokat.

A számviteli politikában – a jogszabályi előírásnak megfelelően – meghatározták:

 • az immateriális javak, tárgyi eszközök üzembe helyezésének, dokumentálásának szabályait;
 • a terv szerinti, illetve a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának és visszaírásának módját;
 • az értékvesztés elszámolásának, illetve annak visszaírásának rendjét;
 • az általános kiadások megosztási módszereit;
 • a mérlegben szereplő javak és eszközök nyilvántartásának rendjét, valamint a mérlegben értékben nem szereplő használt és használatban lévő készletek leltározásának módját;
 • a kiadások és bevételek könyvviteli elszámolásának rendjét;
 • a beszámoló tartalmával, időpontjaival kapcsolatos feladatokat.

A számviteli politika keretében külön szabályozták azokat a lényeges információkat, amelyek a megbízható és valós összkép kialakítását befolyásolják, valamint azt az értékhatárt, amit az ellenőrzések során feltárt hibák, hibahatások esetében jelentős összegűnek kell tekinteni.

A Járóbetegellátó Intézmények számviteli rendjét a hatásköri törvény 140. § (1) bekezdés c) pontja előírása alapján a címzetes főjegyző (továbbiakban: jegyző) jóváhagyta.

Az előírásoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelően elkészítették a Leltárkészítési és leltározási szabályzatot, a Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatát, az Eszközök és források értékelési szabályzatát, a Pénzkezelési szabályzatot.

A Leltárkészítési és leltározási szabályzat tévesen tartalmazta, hogy az ingatlanokat 5 évenként, a gépeket, berendezéseket, járműveket 2 évenként kell mennyiségi felvétellel leltározni. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 37. § (1) bekezdése szerint a költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat minden évben leltározni kell.

A gazdasági szervezet ügyrendjében az előírásoknak megfelelően rögzítették a költségvetés tervezésével, az intézmény üzemeltetésével, a vagyongazdálkodással, a munkaerő- és bérgazdálkodással, a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A kötelezettségvállalás és utalványozás rendjét az ügyrend is tartalmazta.

A külön elkészített Utalványrendeletben naprakész nyilvántartást vezettek a kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, szakmai teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a belső szabályzatban rögzített formában és módon. A jogszabálynak megfelelően rögzítették az alapfogalmakat, az egyes feladat-és hatáskörök elvégzésére jogosító írásos felhatalmazást, az összeférhetetlenségi követelményeket az Ámr. 80. § (3) bekezdésének megfelelően.

Pénzkezelési szabályzat

A pénzkezelési szabályzat tartalmazta a bankszámla kezelés rendjét és a házipénztár kezelés szabályait. Ennek keretében meghatározták a pénzkezelési munkaköröket és feladatokat, a pénzkezelés felelősségi szabályait, a házipénztár pénzellátását, az üzleti kártyák igénylésének és használatának rendjét, a munkabér kifizetés szabályait, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjét és nyilvántartási szabályait, a pénztárellenőr feladatait, az elszámolásra kiadott összegekre, a kerekítésekre vonatkozó szabályokat. A szabályzat szerint elszámolásra készpénzt csak kiküldetésre, beszerzésre, postaköltségre és üzemanyag vásárlásra nyújthatnak névre szólóan az összeg rendeltetésének és az elszámolás határidejének feltüntetésével.

Rögzítették, hogy a pénztáros 10 naponta (dekádonként) köteles pénztárjelentést készíteni, pénztárzárást végezni. A készpénz záró állomány összegét az Áhsz. 8. § (22) bekezdés figyelembevételével 100 ezer Ft összegben határozták meg.

A szabályzatban nem rögzítették a pénztárral kapcsolatos vezetői ellenőrzés gyakoriságát és tárgyát.

A szabályzathoz csatolták a pénztárosok anyagi felelősségvállalási nyilatkozatát, a pénztár átadás-átvételi jegyzőkönyv mintát, az üzleti kártyabirtokosok nyilatkozatát a kártya átvételről, illetve az ehhez kapcsolódó anyagi felelősségvállalásról.

A Térítési Szabályzatot a térítési díjért igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdés alapján készítették el, melyet a Képviselő-testület 72/2007. (IV. 19.) számú határozatával hagyott jóvá. Ebben meghatározták a térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra hozatalának és befizetésének rendjét, a térítési díj mérséklésére, elengedésére vonatkozó rendelkezéseket.

A vizsgálat ideje alatt a 209/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi határozattal került elfogadásra a Térítési Szabályzat módosítása az orvosilag nem indokolt sürgősségi ellátások, a fürdőkezelések térítési díja, valamint a rendeletben előírt térítési díjváltozások miatt.

A gazdasági, pénzügyi területen dolgozó négy fő (gazdasági igazgató, főkönyvi könyvelő, anyagkönyvelő és pénztáros) munkaköri leírásai kellően részletezettek voltak, tartalmazták az ellátandó feladat-és hatásköröket, a felelősségvállalást, a helyettesítés rendjét.

Az intézmény Adatkezelési Szabályzattal rendelkezett, amelyben az egészségügyi dokumentációkkal kapcsolatos feladat- és hatásköröket, az orvosi adatok mentési gyakoriságát, archiválását és az adatokhoz való hozzáférés rendjét meghatározták, viszont az Ámr. 20.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét nem szabályozták az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényben (továbbiakban: Eitv.) meghatározottak szerint.

A közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalának rögzítése azért is célszerű lett volna, mivel az intézmény saját honlappal rendelkezik, amely a www.barcsrendelo.t-online.hu. honlapon érhető el.

Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően Házirenddel, Iratkezelési, Tűzvédelmi, és Munkavédelmi szabályzatokkal rendelkezett, melyek alapján a tevékenységeket ellátja.

A kisebbségi és humánpolitikai referens megállapításai

 

Vagyonnyilatkozat

A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak az előírás szerinti időközökben vagyonnyilatkozatot tettek. A vagyonnyilatkozatok tárolása az előírásoknak megfelelően, tűzbiztos helyen, a többi irattól elkülönítetten történik.

Személyi anyagok kezelése

A dolgozók személyi anyagait az előírásoknak megfelelően külön iratgyűjtőben, biztonságos helyen tárolták.

Közalkalmazotti alapnyilvántartás

A közalkalmazotti alapnyilvántartást minden dolgozóról a törvényi előírások szerinti adatkörre felfektették, de számos esetben nem került feltüntetésre az erkölcsi bizonyítvány száma és kelte.

A közelmúltban megszűnt jogviszonyú dolgozókról vezetett nyilvántartásokat áthelyezték a „holt anyagba”.

Közalkalmazottak besorolása

Több esetben hiányoztak a korábbi jogviszonyt igazoló okiratok.

A közalkalmazottak fizetési osztályba sorolása a törvényi előírások figyelembe vételével, megfelelően történik. A változásokról a közalkalmazottakat írásban értesítik.

A jubileumi jutalomhoz szükséges közalkalmazotti jogviszony számítása a törvényi előírásoknak megfelelően történik.

Közalkalmazotti szabályzat

Az intézmény közalkalmazotti szabályzattal rendelkezik a törvényi előírásoknak megfelelő tartalommal.

3. A gazdálkodás folyamatának összhangja a szabályozottsággal, a belső kontrollok működése

 

Az operatív gazdálkodási feladatokat a központi jogszabályok és a helyi szabályzatok alapján látták el. Az analitikus nyilvántartásokat – a főkönyvi könyvelést is biztosító – „COMPUTREND ECOSTAT” elnevezésű, speciális egészségügyi intézményi számítógépes program alapján vezették. Analitikát vezettek mennyiségben és értékben a tárgyi eszközökről, a készletekről (gyógyszerek, vegyszerek, hajtó- és kenőanyagok, munka, védőruha, egyéb készletek), továbbá a követelések, kötelezettségek állományáról. A követelések között tartják nyilván a be nem fizetett foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások térítési díjait, az alapellátást vállalkozásban végző háziorvosok, fogorvosok által fizetendő bérleti díjat és működési költségeket.

 

Az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatát az előírásoknak megfelelően biztosították. Az analitikus nyilvántartásokról – az értékcsökkenési leírás, a raktári készletérték változások, a követelések, kötelezettségek állományváltozásai – a jogszabályoknak megfelelően, negyedévente, a negyedévet követő hó 20-áig intézményi összesítő kimutatást készítettek a főkönyvi könyvelés részére, melynek alapján az állományváltozások lekönyvelésre kerültek. Értékvesztést nem kellett elszámolni, mivel a követelések és a készletek sem indokolták.

A belső kontrollok, a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés működtetése a pénzügyi-gazdálkodási feladatoknál

 

A vizsgálat során a bank- és pénztárbizonylatok közül 2009. évben az augusztus havi, 2010. évben a február havi, 2011. évben a március havi bizonylatok kerültek teljes körűen áttekintésre. Az érvényesítés, az ellenjegyzés és az utalványozás az utalványozási rendnek megfelelő volt.

A szakmai teljesítést a következő módon igazolták:

- „a munkák elvégzését igazolom”

- „a számlán szereplő mennyiség meglétét igazolom”

- „azonnali felhasználásra, ……szakrendelésre átvettem”.

A 100 ezer Ft feletti kifizetések kötelezettségvállalás (a szerződéstárban rögzített megállapodások, szerződések, megrendelések, megbízások) alapján történtek. A kötelezettségvállalás ellenjegyzése minden esetben megtörtént. A szerződéstárban rögzített sorszám az utalványrendeleten feltüntetésre került.

A kisösszegű – 100 ezer Ft alatti (2009. december 31-ig 50 ezer Ft alatti) – anyag- és eszközvásárlásokhoz is megrendelőt csatoltak.

A kötelezettségvállalást a könyvelési program analitikus nyilvántartásai között tartják nyilván, főkönyvi könyvelésbe való feladására negyedévente kerül sor, könyvelése a „0”-s számlaosztályban történik. A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének sorszámát az utalványrendeleten nem tüntették fel.

A pénztár- és bank bizonylatok ellenőrzése alapján megállapítható, hogy az intézmény a tevékenységi körének megfelelő gazdasági eseményeket számolt el kiadásként: a személyi juttatásokon és járulékokon kívül, jellemzően a gyógyszert, vegyszert, labor- és diagnosztikai anyagokat, közüzemi szolgáltatások díját, a szakorvosok szolgáltatási díjait, a szakmai, illetve pénzügyi szoftverkövetési díjakat, egészségügyi eszközök karbantartási költségeit.

A pénztár ellenőrzése során megállapítottuk, hogy a 100 ezer Ft pénztár-keretet betartották, a pénztárbizonylatokon a pénztárellenőr aláírásával igazolta a tényleges pénzkészlet meglétét, az elszámolás helyességét.

Állandó pénzbeszedési helyként működik – a szabályozásnak megfelelően – a Barcsi Rekreációs Termálközpontban a gyógyászati részleg. Itt a pénzforgalom vezetése pénztárgépen történik. Pénztárzárásra, a pénz főpénztárba való befizetésére a D.F. 2000/D. r. sz. nyomtatványon naponta kerül sor. A pénzbeszedő helyre 10 000 Ft összegű váltópénz került engedélyezésre. Ezt a keretet az ellenőrzött pénztárbizonylatok alapján betartották.

A pénztárellenőr rendszeresen ellenőrizte a pénztárjelentéseket, a pénzkészletet, a pénztári alapbizonylatok meglétét, valamint a zárókészlet helyességét. Az ellenőrzést aláírásával igazolta, eltérést nem állapított meg.

Az intézmény vezetője, illetve a gazdasági igazgató a pénztár működésével kapcsolatosan vezetői ellenőrzést nem végzett.

A helyszíni vizsgálat során, 2011. október 4-én ellenőriztük a nyilvántartás szerinti pénztár egyenleget és a tényleges pénzkészlet összegét (rovancs). Az elszámolás szerint a napi bevételek és kiadások különbözete 92 235 Ft volt, ami megegyezett a tényleges pénzkészlettel.

Készpénzt előlegként nem folyósítottak, a kifizetések utólag, számla ellenében történtek.

A kártyahasználatra a szabályozásnak megfelelően került sor, az arra jogosultak által végzett tevékenységek (vásárlás, készpénzfelvétel) számviteli nyilvántartásba vétele megtörtént.

Kártyával történő vásárlás esetén a számla és a kiállított kártyahasználati bizonylat elszámolása a banki átutalás rendszerének megfelelően, a készpénz felvétel pedig a készpénzfelvételi szabályoknak megfelelően történt.

 

A pénztár működtetése a jelenlegi körülmények között nem biztonságos, mivel a pénztár elkülönítésére, biztonságos zárhatóságára nincs mód az intézményben.

 

A szigorú számadású nyomtatványok felhasználását szabályszerűen vezették, szigorú számadású nyomtatványként tartják nyilván:

 • D.F. 2000/D. r. sz. pénztárjelentést,
 • menetleveleket,
 • szabadságengedélyeket.

A gyakorta használt egyéb nyomtatványokat (pénztár bevételi- és kiadási bizonylatot, a készpénzutalványt, az időszaki pénztárjelentést, a készlet be- és kivételezési bizonylatot, a leltározási, selejtezési nyomtatványokat) a könyvelési program automatikusan állítja elő, ezért ezek a vásárolt nyomtatványoktól eltérően külön nyilvántartásra nem kerülnek.

A belső kontrollok – a kötelezettségvállalási, utalványozási rendszer és pénzgazdálkodási feladatok áttekintése alapján – részben működtek, mivel nem tüntették fel az utalványrendeleteken a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, továbbá nem működött a pénztárral kapcsolatos vezetői ellenőrzés.

Selejtezési, leltározási tevékenység

 

Selejtezést évente végeztek az intézménynél. A vizsgált években elsősorban a 0–ra leírt, vagy használhatatlanná vált számítástechnikai, illetve szakmai eszközök, készletek kerültek selejtezésre. A selejtezés indokoltságáról – a szükséges esetekben –szakvéleményt kértek. Az anyagok, eszközök részben megsemmisítésre, a veszélyes hulladékok elszállításra, a számítástechnikai eszközök egy része alkatrészként történő továbbhasznosítás céljából tárolásra került.

 

Leltározást az Áhsz. 37. § (1) bekezdés előírása ellenére – a raktári készletek kivételével – évente nem végeztek, az eszközök leltározására kétévente került sor. A leltározást 2009. évben ütemterv alapján végezték, a leltárfelvétel alleltáranként történt, ezt követte a leltárak kiértékelése. Hiányt és többletet nem állapítottak meg. A használatban lévő kisértékű tárgyi eszközökről mennyiségi felvétel történt.

A 2009-2010. évi könyvviteli beszámolók mérlegeinek valódiságát a december 31-i fordulónappal egyeztetett leltárral alátámasztották.

 

 

4. Az éves költségvetések végrehajtásához az Egészségbiztosítási Alapból (továbbiakban: TB támogatás) biztosított összegek és a feladatellátás összhangja, a pénzügyi egyensúlyi helyzet értékelése, a fejlesztésekhez igényelt pályázati források igénybevétele és elszámolása

Az intézmény bevételei három jelentős forrásból tevődnek össze:

 • TB támogatás
 • saját bevételek
 • fenntartótól kapott támogatás

A bevételek mintegy 80%-át a TB finanszírozás jelenti. 2009. évben a TB támogatásnak csak 93,7%-a került kiutalásra. Ennek oka az volt, hogy év közben három alkalommal változott a finanszírozási rendszer (egészségügyi kiadások zárolása, „lebegőpontos” finanszírozás, szigorú volumenkorlát), ami az intézmény gazdálkodását negatívan érintette. Így az intézményi TB támogatás az eredeti előirányzathoz képest 11,3 millió Ft-tal csökkent, amit a saját bevételek növekedése részben ellentételezett.

A bevételeknél 2010. évben 2%-os többletteljesítés keletkezett, melynek oka az volt, hogy a szakmai teljesítéshez képest három havi finanszírozási lemaradást két hónapra csökkentették, ezen túl 3,5 millió Ft egyszeri konszolidációs támogatásban részesültek. A saját bevételek mindkét évben túlteljesítést mutatnak a fizetős árbevételek (tüdőszűrésért, fürdő-kezelésekért fizetendő díj) körének bővülése következtében. Az átvett pénzeszközök is kedvezően befolyásolták az intézményi bevételeket az alapítványoktól, Munkaügyi Központtól kapott támogatások miatt.

A fenntartói finanszírozás 2009. évben 52,4%-kal növekedett az eredetileg nem tervezett, az intézményhez év közben leadott 6,4 millió Ft energia költség, valamint a 2 millió Ft labor-automata fejlesztés kiadásainak következtében.

2010. évben az eredetileg tervezett összegnek 60,5%-a került átutalásra, ebben döntően a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos támogatások szerepeltek. A tervezetthez képest alacsony teljesítés oka, hogy az Önkormányzat által vállalt cafetéria összege a nehéz pénzügyi helyzet miatt nem került kiutalásra és nem történt meg ennek megfelelően az előirányzat csökkentése sem.

Az önkormányzati alulfinanszírozást az OEP-től és más szervektől kapott támogatások, valamint a saját bevételi többletek kompenzálták. 2011. évben a fenntartótól kapott finanszírozásban a 2010. évi áthúzódó közfoglalkoztatási támogatás szerepel, egyéb működési támogatás nincs.

Összességében megállapítható, hogy 2009. évben a bevételek 95,9%-ban, 2010. évben 102,6%-ban teljesültek, 2011. év I. félévében a teljesítés pedig időarányosan alakult.

A Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány 2009. és 2010. években teljes mértékben felhasználásra került, a bejáró orvosok óradíjaira, a gyógyszerek és egyéb szakmai anyagok áremelkedésének kompenzálására. A 2010. évben keletkezett 6 595 ezer Ft összegű pénzmaradványból 2 760 ezer Ft a működtetésre, a fennmaradó 3 835 ezer Ft pedig az új rendelő berendezéseire, felszereléseire kerül felhasználásra.

A bevételek alakulását az 1. számú melléklet mutatja.

A kiadások összességében 2009. évben 95,4%-ban, 2010. évben 100%-ban teljesültek. A kiemelt előirányzatokat mindkét évben betartották. A kiadások felét tették ki a személyi juttatások és járulékaik, melyek aránya 2009. évben 55,1%, 2010. évben 57,2% volt, azonban ezek nem tartalmazták a közreműködői szerződéssel foglalkoztatott orvosok bér jellegű járandóságait, amelyek a dologi kiadások között, vásárolt szolgáltatásként kerültek elszámolásra. Ezzel együtt a személyi kiadások 2009. évben a teljesített kiadások 77,5%-át, 2010. évben 75%-át tették ki. A dologi kiadások között számolták el továbbá a készlet beszerzéseket, közüzemi szolgáltatások díjait.

A Gyógyfürdőn működő gyógyászati részleg finanszírozása az általános TB finanszírozás keretében történik. A gyógyászati részleg energia költségei egyértelműen nem elkülöníthetőek, mivel külön mérőórákat – a vízóra kivételével – nem szereltek fel, ezek további megoldásra várnak. A gyógyászati részleg költségei energia igényesek, jelentős kiadást (víz, villany, fűtés, klímaberendezés költségek) képviselnek, melyek a Városgazdálkodási Igazgatóság költségvetését terhelik. Az intézmény esetleges állami fenntartásba adásánál erre figyelemmel kell lenni. A Városgazdálkodási Igazgatóság részére a telefonköltségeket térítik, illetve egyszeri költségtérítést fizettek (2006. 03. hó-tól 2007. 08. hó-ig terjedő időszakra) a víz-, áram-, gázdíjakra.

2011. évben a Gyógyfürdőn lévő gyógyászati egységben elindult a kádat igénylő vizes kezelés, új szolgáltatásként belépett a szénsavas fürdő.

A kiadások alakulását a 2. számú melléklet mutatja

 

A költségvetés egyensúlya a vizsgált időszakban biztosított volt, fizetőképességüket – a nehéz pénzügyi helyzet, a TB finanszírozás anomáliái ellenére – megőrizték.

2011. szeptember 30-án az intézmény 30 napon túli tartozásállománya 91 ezer Ft, 60 napon túli tartozása 191 ezer Ft, 90 napon túli tartozása 107 ezer Ft volt.

 

A pályázati források alakulása

 

Az intézmény 2010. évben a Kardiometabolikus Alapítványhoz nyújtott be pályázatot a diabetológia, belgyógyászat és kardiológia működtetéséhez szükséges eszközökre és személyi kiadásokra. Az elnyert támogatási összeg 800 ezer Ft volt, amelynek felhasználása megtörtént. A foglalkoztatás támogatására további pénzösszeget nyertek a Munkaügyi Központtól, 2010. évben 2 531 ezer Ft-ot, 2011. évben 5 876 ezer Ft-ot, melyből szeptember 30-ig 4 329 ezer Ft-ot használtak fel.

5. A feladatellátás értékelése, az erőforrásokkal való gazdálkodás

A személyi feltételek alakulása

 

Az intézmény eredeti engedélyezett létszáma 2010. évben 51 fő volt, amely ténylegesen 48 főre alakult, a közfoglalkoztatottak száma 6 fő volt. 2011. évben az engedélyezett közalkalmazotti létszám 52 fő, és 5 fő a közfoglalkoztatott. Közalkalmazotti státuszban van egy fő nőgyógyász, egy fő pszichiáter, egy fő röntgen- és ultrahang szakorvos, egy fő belgyógyász és valamennyi szakdolgozó. Közreműködői szerződéssel foglalkoztatnak 16 szakorvost teljes-, illetve részmunkaidőben, továbbá 4 fő szakdolgozót. A Gyógyfürdőnél a gyógyászati részleg engedélyezett közalkalmazotti létszáma 2010-2011. évben 9 fő volt.

A közfoglalkoztatottakat a gyógyászati részlegben masszőrként, a Járóbetegellátónál műtős segédként, szociális gondozóként, karbantartóként és takarítóként alkalmazzák.

A személyi juttatások 2009. évről 2010. évre jelentősen nem változtak, a teljesítés a módosított előirányzatokhoz képest 100%, 2011-ben az időarányosnak megfelelő volt. A munkáltatói járulékok mintegy 12%-kal csökkentek részben a központi járulékcsökkentés, részben pedig a létszámcsere folytán a startkártyával rendelkezők kedvezményes alkalmazása következtében. A közfoglalkoztatottak személyi juttatásának rendszere 2011. évtől változott: 2010. évig az önkormányzaton keresztül történt az elszámolás, 2011. évtől pedig a költségvetési szervek közvetlenül a Munkaügyi Központtól kapják a támogatást, melynek kiutalt összege: 2010. évben 6,4 millió Ft, 2011. I. félévében 2,9 millió Ft volt.

 

A létszámok alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza.

A tárgyi eszközök, készletek alakulása; eszközök nyilvántartása

A beszerzett tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele szabályszerűen megtörtént. A pályázati forrásokkal megvalósuló gyógyászati részleg tárgyi eszköz beszerzéseit a Polgármesteri Hivataltól és a Városgazdálkodási Igazgatóságtól térítés nélküli átvételként 30 658 ezer Ft bruttó értéken vették nyilvántartásba 2010. évben.

A beszerzések következtében a tárgyi eszközök bruttó értéke a vizsgált időszakban 138 millió Ft-ról 169 millió Ft-ra, 22,7%-kal emelkedett. Ennek megfelelően a tárgyi eszközök nettó értéke is mintegy 13 millió Ft-tal, 28,5 %-kal nőtt a selejtezések, illetve terv szerinti értékcsökkenés elszámolása mellett. Az elhasználódás fokozott mértékét mutatja azonban a 0-ra leírt eszközök értéke, amely a vizsgált években 77%-kal, 30 millió Ft-ról 53 millió Ft-ra nőtt.

A korábbi gyakorlathoz képest a készletgazdálkodási feladatok nem változtak. Az intézmény külön raktárral rendelkezik, ahol a szakmai anyagokat, textíliákat, nyomtatványt és egyéb anyagokat tárolják. A készletek leltározása évente megtörtént, a feleslegessé vált, elfekvő, illetve megromlott, megrongálódott készleteket évente leselejtezték. A készletek raktározási tevékenysége szabályszerű volt. A 2010. évi készletérték összege 1 354 ezer Ft volt, amely 2011. szeptember 30-ára 1 173 ezer Ft-ra csökkent.

A tárgyi eszköz állomány alakulását a 3. számú melléklet mutatja.

 

Az intézmény szakmai feladatellátása

 

Az intézményben folyó valamennyi szakrendelés végleges működési engedéllyel rendelkezik, ami azt mutatja, hogy a személyi és tárgyi feltételekkel való ellátottság megfelel az előírásoknak. Az intézményben jelenleg 26 fajta szakrendelés folyik. Az engedélyezett szakorvosi órák száma 2011. szeptember 30-án 330, ebből működő szakorvosi óraszám 310 volt. Csökkentett óraszámban működik a reumatológia, fizioterápia és a tüdőgyógyászat.

Az intézmény a vizsgálat ideje alatt, a vállalt feladatainak eleget téve – a bőrgyógyászat kivételével – valamennyi szakrendelést működtetette. A bőrgyógyászati szakrendelés 5 órában 2011. október 1-től a személyi feltételek (orvoshiány) miatt átmenetileg szünetel. Az egyes szakrendeléseken a várakozási idő növekedett 2011. évre, de nem olyan mértékben, mint más hasonló intézményekben.

Az intézményben a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (továbbiakban: ÁNTSZ) évente több alkalommal végzett szakmai célellenőrzést.

2010. évben a járóbetegellátás szakmai ellenőrzésére, továbbá a Foglalkozás-egészségügyi ellátást nyújtó Szolgálat szakdolgozóinak ápolásszakmai ellenőrzésére, 2011. évben a Házi gyermekorvosi Szolgálatok ápolásszakmai ellenőrzésére, valamint az Ifjúsági, Védőnői Szolgálatok általános ellenőrzésére került sor.

A megállapított kisebb hiányosságok öt napon belüli pótlását írták elő a Házi gyermekorvosi Szolgálat ellenőrzése során a higiénés kézfertőtlenítéshez szükséges papír kéztörlő falra szerelését illetően. A hiányosságok felszámolásáról, a hibák kijavításáról ismételt ellenőrzés keretében győződnek meg.

Az új járóbetegellátó központtal kapcsolatos információk

 

A DDOP-3.1.3/B Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/ járóbeteg szakellátó központok fejlesztése című konstrukcióban elnyert pályázat az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A beruházás összértéke 660 millió Ft, melyből az Önkormányzat által fizetendő önrész összege 83 millió Ft.

A szakrendelések közül a pszichiátria, a labor, a fül-orr-gégészet, a belgyógyászat, sebészet, röntgen, ultrahang rendelő helyezkedik majd el az intézmény földszintjén. A rendelőkhöz orvos-beteg beszélgetésre alkalmas intim terek kapcsolódnak, illetve vetkőzők, WC-mosdó helyiségek (akadálymentesített is) is rendelkezésre állnak.

Az emeleten a nőgyógyászat, terhes gondozó, kardiológia, EKG, szemészet, az egynapos sebészeti részleg, gazdasági iroda, öltözők, teakonyha kap majd helyet. Az új épület jellemzője az energiahatékony és környezetkímélő kialakítás, melyben a mozgássérültek közlekedését lift segíti.

A támogatási szerződés 2009. novemberében került aláírásra, ezt követően indult a kivitelezés, melynek lejárati határideje – a támogatási szerződéssel megegyezően – 2011. március 31. volt. Az eredeti átadási határidő – többszöri módosítás után – 2011. október 31-ére változott. A jelentős csúszást a kivitelező késedelme okozza, melynek következtében a használatba vételi, és működési engedélyek megszerzése is tolódik. További gondot okoz, hogy a leszállított röntgenkészülék típusa, műszaki paraméterei a megküldött szállítólevéllel, illetve annak műszaki leírásával megegyezett, azonban maga a röntgengép nem egyezett meg az eredetileg kiírt műszaki specifikációval. Mivel – a kivitelezővel történt többszöri egyeztetés után – nem volt megállapítható, hogy a mulasztást ki követte el, ezért az Önkormányzat ismeretlen tettes ellen 2011. október 28-án feljelentést tett a rendőrségen.

Következtetések, javaslatok

 

Az előző felügyeleti, illetve intézményvezetői hatáskörbe tartozó belső ellenőrzések során tapasztalt hibákat – az intézkedési terveknek megfelelően – kijavították, a hiányosságokat megszüntették.

A számviteli politika és a számlarend a jogszabályoknak megfelelően tartalmazta azokat a feladatokat, amelyeket az intézménynek gazdálkodása során el kell látni. Az előírt szabályzatokat elkészítették.

A leltárkészítési és leltározási szabályzat azonban tévesen tartalmazta, hogy az ingatlanokat – az évenkénti leltározás helyett –5 évenként, a gépeket, berendezéseket, járműveket 2 évenként kell mennyiségi felvétellel leltározni.

Az Utalványrendeletben naprakész nyilvántartást vezettek a kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, szakmai teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a belső szabályzatban rögzített formában és módon.

A pénzkezelési szabályzat rögzítette a pénzkezeléssel kapcsolatos feladat- és hatásköröket, azonban nem tartalmazta a vezetői ellenőrzés gyakoriságát és módját.

Az Adatkezelési Szabályzatban rendelkeztek az egészségügyi dokumentációkkal kapcsolatos feladat- és hatáskörökről, viszont a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét nem szabályozták.

A személyi anyagok kezelése, nyilvántartása kisebb hiányosságoktól eltekintve megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

A gazdálkodás során a helyi szabályozásnak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak el. A belső kontrollok a kötelezettségvállalási, utalványozási rendszer és pénzgazdálkodási feladatok áttekintése alapján részben működtek, mivel nem tüntették fel az utalványrendeleteken a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, továbbá nem működött a pénztárral kapcsolatos vezetői ellenőrzés

Az éves költségvetések tervezésénél és végrehajtásánál a költségvetés egyensúlyát biztosították annak ellenére, hogy a TB finanszírozási rendszer a vizsgált években többször változott, ami az intézmény gazdálkodását negatívan érintette. Kifizetetlen számláik összege 2011. szeptember 30-án: 30 napon túli 91 ezer Ft, 60 napon túli 91 ezer Ft, 90 napon túli 107 ezer Ft volt.

A bevételek mintegy 80%-át a TB támogatások tették ki. A kiadások legnagyobb hányadát, 2009. évben a teljesített kiadások 77,5%-át, 2010. évben 75%-át a személyi juttatások és járulékok jelentették a közreműködői szerződéssel foglalkoztatott orvosok bérjellegű járandóságaival együtt.

A bevételi és kiadási előirányzatok tervezése évente megalapozott volt, ezt mutatják a vizsgált évek teljesítési adatai. A bevételek és kiadások is közel 100%-os teljesítést mutatnak. A kiemelt előirányzatokat minden évben betartották.

A szakmai feladatok színvonalas ellátását jelzi, hogy valamennyi szakrendelés végleges működési engedéllyel rendelkezik. A személyi és tárgyi feltételekkel való ellátottság megfelel az előírásoknak. Az intézményben jelenleg 26 fajta szakrendelés folyik. A bőrgyógyászati szakrendelés 2011. október 1-jétől a személyi feltételek (orvoshiány) miatt átmenetileg szünetel.

A Gyógyfürdőn lévő gyógyászati egységben 2011. évben elindult a kádat igénylő vizes kezelés és új szolgáltatásként belépett a szénsavas fürdő is. A gyógyászati részleg energia költségeinek elkülönítése nem történt meg, a költségeket továbbra is a Városgazdálkodási Igazgatóság finanszírozza. Az intézmény állami fenntartásba adásánál erre figyelemmel kell lenni.

Az új járóbetegellátó intézmény beruházásának összértéke 660 millió Ft, melyből az Önkormányzat által fizetendő önrész összege 83 millió Ft.

A beruházás eredeti átadási határideje 2011. március 31. volt, mely többszöri módosítás után 2011. október 31-ére változott. A jelentős csúszást a kivitelező késedelme okozza, ami a használatba vételi- és működési engedélyek megszerzését is akadályozza.

További problémát okoz a leszállított eredeti műszaki specifikációnak nem megfelelő röntgenkészülék.

 

Javaslatok:

 • a leltározási és leltárkészítési szabályzatban az Áhsz.) 37. § (1) bekezdése szerint rögzítsék, hogy a költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott ingatlanokat, gépeket, berendezéseket, járműveket minden évben leltározni kell és ennek megfelelően a leltározást évente végezzék el;
 • a Pénzkezelési szabályzatban írják elő a vezetői ellenőrzés gyakoriságát és módját;
 • szabályozzák a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét az Eitv-nek megfelelően és gondoskodjanak a honlapon történő nyilvánosságra hozatalról;
 • az új rendelőintézetben teremtsék meg a pénztár biztonságos működtetésének lehetőségét;
 • a belső kontrollok megfelelő működtetése érdekében az utalványrendeleteken tüntessék fel a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, továbbá a gazdasági vezető vezetői ellenőrzés keretében rendszeresen végezzen pénztárellenőrzést;
 • tüntessék fel a közalkalmazotti alapnyilvántartásban az erkölcsi bizonyítványok számát, keltét, továbbá a korábbi jogviszonyok igazolásáról szóló iratok fénymásolatát helyezzék el a személyi anyagban.

Az ellenőrzés megállapításait az intézményvezetővel ismertettük, aki a megállapításokat elfogadta. Az ellenőrzési jelentésben foglalt megállapításokra, javaslatokra az intézményvezető intézkedési tervet készített, amelyet a jelentéshez csatolunk.

Tisztelettel kérem a jelentés elfogadását.

Barcs, 2011. november 4.

                                                                                  Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

 

Határozati javaslat

1.   Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények felügyeleti, átfogó, pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzéséről szóló jelentést elfogadja.
2. A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt a mellékelt intézkedési terv végrehajtására.

Felelős:     Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

                 Dr Kisimre László igazgató az intézkedési terv végrehajtásáért

Határidő: értelem szerint

 

 Melléklet

 

 

 

 

 

Választás 2022