Ma 2024. július 17., szerda, Endre és Elek napja van. Holnap Frigyes napja lesz.

Szociális Központ

Intézmény vezetőjétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34.

Tel: 82-464-450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés

 

a Barcsi Szociális Központ 2010. évi költségvetésének, valamint a szociális segély előirányzatának  módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. január 27-i ülésére

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 30.) Kormányrendelet 68. §. (3) bekezdése szerint, ) „A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.”

Az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 74. § (1)-(2). bek. szerint:

(1) „A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az átcsoportosítás jogát az általa meghatározott keretek között, a bizottságaira és a polgármesterre átruházhatja.”

 

 

 

A Barcsi Szociális Központ 2010. évre jóváhagyott költségvetésének fő előirányzatai között az alábbi átcsoportosítás engedélyezését kéri:

 

SZOCIÁLIS KÖZPONT

Bevételi előirányzat növekedés

 

Intézmény finanszírozás                            5.746 e Ft

Átvett pénzeszköz                                       1.113 e Ft

Működési  bevétel                                     14.325 e Ft

Összesen:                                                  21.184 e Ft

Bevételi előirányzat csökkenés

 

Intézmény finanszírozás (Közcélú foglalkoztatás):  6.475 e Ft

Összesen:                                                                  6.475 e Ft

 

A kiadási előirányzat átcsoportosítását az alábbiak szerint kérjük engedélyezni:

 

 

Kiadási előirányzat csökkenés

 

 

Személyi juttatás                                                13.363 e Ft

Közcélú foglalkoztatás személyi juttatása           5.711 e Ft

Összesen:                                                           19.074 e Ft

 

Közcélú foglalkoztatás munkaadói járuléka           732 e Ft

Munkaadói járulék                                               4.573 e Ft

Összesen                                                              5.305 e. Ft

Közcélú Foglalkoztatás dologi kiadása                 32 e Ft

Összesen:                                                               32 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés

 

Dologi kiadás                                                 38.590 e Ft

Felhalmozási kiadás                                            530 e Ft

Összesen:                                                        39.120 e Ft

 

 

SEGÉLY

 

Kiadási előirányzat növekedés

 

 

Dologi kiadás                                                      2.113 e Ft

Összesen:                                                            2.113 e Ft

 

 

Kiadási előirányzat csökkenés

 

Ápolási díj TB.járuléka                                       1.608 e Ft

Segély kiadás                                                     48.419 e Ft

Összesen:                                                           50.027 e Ft

Bevételi előirányzat csökkenés

 

Intézményfinanszírozás                                        47.914 e Ft

Összesen:                                                              47.914 e Ft

 

A személyi juttatások és munkaadói járulék megtakarításunk 3 fő dolgozó tartós táppénzes,

1 fő rokkantsági nyugdíjba vonulása és 4 fő GYES-en lévő dolgozó munkabéréből adódik.

Ugyanakkor az intézmény 2010 évet terhelő 19.710 e Ft  ki nem egyenlített szállítói tartozása az intézmény 15.438 e Ft saját bevételi többlete és a 17.936 kiadás megtakarítása ellenére is fenn áll.

A 2010. december 31-én fennálló szállítói tartozásállomány indokai az alábbiak:

 

  • A 2009 évi eredeti költségvetésben jóváhagyott intézmény finanszírozás összege 10.500 e Ft.-al csökkent.
  • A 2009 évet terhelő 16.517 e Ft ki nem egyenlített kötelezettségeinkre a 2010 évi költségvetés sem biztosított fedezetet, valamint a 22.403 e Ft fűtés szolgáltatás finanszírozása az eredeti költségvetésben nem realizálódott.

 

A fentiekre tekintettel a Barcsi Szociális Központ minden tekintetben szigorúan és következetesen törekedett a bevétel növelésére és a személyi juttatás és munkaadói járulék megtakarításra. A felhalmozási kiadásokon túl felmerült kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlen a bér és járulék előirányzat megtakarítás és a saját bevétel előirányzat átcsoportosítás, továbbá az 5.746 e. Ft pótelőirányzat jóváhagyása. Mindezekre az intézmény által biztosított önkormányzati feladatok zavartalan ellátásához, működtetéséhez elengedhetetlenül szükség van.

 

A 2010. évi költségvetés szociális segély előirányzatát és annak teljesülését az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

A 2010. évi  költségvetés szociális segély előirányzata  47.914 e Ft-tal csökkent.

A csökkenés fő oka a közfoglalkoztatásban részt vevők számának emelkedésével hozható összefüggésbe. 2010. évben nőtt a közfoglalkoztatásban résztvevők száma. Ezáltal csökkent a rendelkezésre állási támogatásra fordított összeg és – a minimálbéres foglalkoztatás miatt - az egyéb segélyek összege is.

Barcs Város Önkormányzata 2010. évi közfoglalkoztatási tervének módosítását a Képviselő-testület a 66/2010.(III.18.) számú határozatával fogadta el.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2010. évi előirányzat átcsoportosításról, és a szociális segély előirányzat módosításról szóló előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

 

Barcs, 2011. január 6.

Varga Ilona

Szociális Központ vezető

Határozati javaslat:

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcsi Szociális Központ 2010. évi előirányzat átcsoportosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A Barcsi Szociális Központ átvett pénzeszköz előirányzata 1. 113 eFt-tal nő, a működési bevétel előirányzata 14.325 eFt-tal nő, az intézményfinanszírozási előirányzata 729 eFt-tal csökken. Kiadási oldalon csökken 19.074 eFt-tal a személyi juttatások előirányzata,

5.305 eFt-tal a munkaadókat terhelő kiadások előirányzata. Kiadási oldalon nő a dologi kiadások előirányzata 38.590 eFt-tal, valamint a felhalmozási kiadások előirányzata 530 eFt-tal.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Varga Ilona Intézményvezető a határozat végrehajtásáért

Határidő: 2011. február 28.

 

2. Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező adatok alapján a 2010. évi költségvetés szociális előirányzatát 47.914 e Ft-tal csökkenti.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Sólyominé Honvári Katalin közgazdasági irodavezető

Határidő: 2011. február 28.

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. január 6.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

1. számú melléklet

K I M U T A T Á S

a 2010.évi szociális ellátások eredeti előirányzatának teljesítéséről

e/ft

Előirányzat

Teljesítés

Eltérés

 

Rendszeres szociális segély

 

Rendelkezésre állási támogatás

 

Időskorúak járadéka

 

Gyermekvédelmi kedvezmény

 

Lakásfenntartási támogatás

-         normatív

-         méltányossági

Ápolási díj

-         méltányossági

-         normatív

 

Lakbértámogatás

 

Óvodáztatási támogatás

 

18 468

 

209 475

 

600

 

11 948

 

 

25 056

4 320

 

 

16 416

23 799

 

1 680

 

1 310

 

16 442

 

182 495

 

650

 

11 890

 

 

22 261

3 526

 

 

12 084

20 822

 

878

 

1 120

 

-2 026

 

-26 980

 

+50

 

-58

 

 

-2 795

-794

 

 

-4 332

-2 977

 

-802

 

-190

 

 

Átmeneti segély

(bérlettérítés, közüzemi díj)

 

 

Temetési segély

 

Köztemetés

 

Közgyógyellátás

 

Közlekedési támogatás

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

 

 

25 000

 

 

 

1 200

 

5 000

 

300

 

1 200

 

2 500

 

19 961

 

 

 

522

 

3 687

 

161

 

890

 

2 464

 

-5 039

 

 

 

-678

 

-1 313

 

-139

 

-310

 

-36

Segélyek összesen   :

348 272

299 853

-48 419

Ápolási díj  TB járuléka

9 558

7 950

-1 608

Dologi  kiadás

-

2 113

+2 113

Összesen

357 830

309 916

-47 914