Ma 2024. június 17., hétfő, Laura, Alida és Alina napja van. Holnap Arnold és Levente napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46

Pf.:62. Tel: 462-459

 

 

 

…….. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997. (IV. 25.) számú rendelet módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. március 17-i ülésére

 

Általános indokolás

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. §-a, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997. (IV. 25.) számú rendeletében szabályozta a fenntartásában működő szociális intézményekben fizetendő térítési díjakat.

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal a 3-140-4/2011 számú tájékoztatójában felhívta a figyelmet az alábbiakra:

Az Szt. záró rendelkezésének 140/C. §-a azt írja elő, hogy az önkormányzati társulásban vagy többcélú kistérségi társulásban részt vevő önkormányzat a fizetendő térítési díjról szóló, 2011. január 1-jén hatályos rendeletét 2011. április 1-jéig felülvizsgálja abból a célból, hogy a társulási megállapodásban erre kijelölt önkormányzat rendelete tartalmazza a fizetendő térítési díjakról szóló szabályokat.

A fentiek értelmében 2011. április 1-jéig az önkormányzati társulásban vagy többcélú kistérségi társulásban részt vevő önkormányzatnak a fizetendő térítési díjról szóló, 2011. január 1-jén hatályos rendeletét felül kell vizsgálnia abból a célból, hogy a társulási megállapodásban erre kijelölt önkormányzat rendelete tartalmazza a fizetendő térítési díjakról szóló szabályokat.

 

A Barcsi Szociális Központ közös fenntartásáról szóló megállapodás 3. pontja alapján a fenntartói jogosítványokat Barcs Város Önkormányzata gyakorolja.

 

A térítési díj megállapítására vonatkozó szabályozás:

Az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetében az intézményi térítési díjat az előző évben ténylegesen igénybe vett normatív állami hozzájárulással kell számítani.

Az Szt. 115. §. (9) bekezdése alapján a szolgáltatási önköltséget az előző év adatai alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. Ha a szolgáltatás az előző évben nem működött, az önköltség számításának alapjául a tárgyévre tervezett költségeket kell figyelembe venni.

Az Szt. 115/A. § .(1) –(2) bekezdése alapján a térítésmentesen biztosított ellátások esetében nem kell intézményi térítési díjat megállapítani, mely szabály a Barcsi Szociális Központban a Családsegítést és a Közösségi Pszichiátriai Ellátást érinti.

A 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.

 

29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 3. § (1)-(3) bekezdései szerint az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat

a) étkeztetés esetén ellátási napra,

b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára,

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra,

d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre,

e) nappali ellátás esetén ellátási napra,

f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni.

Bentlakásos intézményi ellátás esetén

a) a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része,

b) a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része

a hónapok naptári napjainak számától függetlenül.

Az intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként, telephellyel rendelkező szolgáltató, intézmény esetén ellátást nyújtó székhelyenként, telephelyenként, továbbá bentlakásos intézményi ellátás esetén épületenként külön-külön is meghatározható.

 

Szállítási díj

Az intézményi térítési díj számítás ugyanazt az eredményt hozta, mint a 2010-es évben (110 Ft/km). Ennek oka, hogy az igénybevevők létszáma   97  főről  110   főre növekedett.

Így a szállítási költség intézményi térítési díját nem kell módosítani.

A módosítás alapját képező önköltség és intézményi térítési díj számítást mellékeljük. (1. sz. melléklet)

 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Házi segítségnyújtás

A 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint a házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátási órára jutó összegét.

Nappali Ellátás

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17) Kormány rendelet 15. §. (1) bekezdése alapján:

„ Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni

a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve

b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre, ahol az intézményi térítési   díj megegyezik az a) pont szerint meghatározott és a (2) bekezdés szerinti díj összegével.”

A (2) bekezdés alapján a nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés intézményi térítési díját 29/1993. (II.17) Korm. rendelet a szociális étkeztetésre vonatkozó 9. § (2) és (4) bekezdése szerint kell megállapítani.

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet 77. § (1) bekezdés a) pontja szerint a nappali ellátást nyújtó intézmények szolgáltatásai különösen igény szerint meleg élelem biztosítása, kivéve időskorúak nappali ellátása esetén.

 

A Barcsi Szociális Központ a mozgásukban korlátozott klub tagokat naponta beszállítja, illetve hazaszállítja. A 29/1993 (II.17) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alapfeladatot meghaladó szolgáltatásokért eseti térítési díj kérhető.

 

Időskorúak bentlakásos intézményi térítési díjai:

Az Szt. 115.§ (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetében az intézményi térítési díjat az előző évben ténylegesen igénybe vett normatív állami hozzájárulással kell számítani.

Fentiek alapján az alábbi intézményi térítési díj kategóriákat szükséges megállapítani:

-         Emelt színvonalú bentlakásos ellátás

-         Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás

-         Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása

-         Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása

Az Szt. 68. § (4) bekezdése alapján az idősek otthonán belül külön gondozási egységben vagy csoportban kell ellátni azt a személyt, akinél a külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapít meg.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX  törvény 3. számú melléklet 12. ac) pontja a demens személy ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátása tekintetében külön normatívát állapít meg, így külön térítési díj meghatározása szükséges.

A tartós bentlakásos ellátás estén a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80 %-át.

Az átmeneti ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 60 %-át.

Szociális étkeztetés:

A 29/1993. (II.17) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét

Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza.

 

A szociális étkeztetés és az étel kiszállítás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 85. § (1) bekezdésének f), h), és i) pontjaiban meghatározottak alapján ÁFA köteles, melynek mértéke 25 %.

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A 29/1993 (II.17) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy ellátottra jutó állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét.

 

 

2. §-hoz

 

A személyi térítési díj megállapításához a fenntartó által nyújtandó kedvezmények a 2. §-ban kerültek meghatározásra. Ennek megfelelően a az alcím is módosult.

Az Szt. 115. § (3) bekezdése alapján a személyi térítési díj összege – önkormányzati intézmény esetén – a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszi.

A személyi térítési díj megállapításához nyújtandó kedvezmények ennek megfelelően kerültek megállapításra.

Fentiek alapján a Képviselő-testület jövedelmi helyzettől függően különböző, az intézményi térítési díjnál alacsonyabb összegben állapítja meg a személyi térítési díjakat.

A szociális alapszolgáltatásokért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az Szt. 116. § (3) bekezdése alapján a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének, kiskorú igénybevevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmének

a) 30%-át étkeztetés,

b) 25%-át házi segítségnyújtás,

c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak.

Személyi térítési díj kedvezményt –a magas intézményi térítési díjakra tekintettel kell megállapítani. A kedvezmény mértéke jövedelem szerint differenciál.

 

Nappali ellátás igénybevétele estében, amennyiben a klubtag étkeztetést is igénybe kíván venni, úgy nappali ellátottnak és étkeztetést igénybe vevőnek is minősül. Ezért kell a személyi térítési díjak meghatározása esetén külön szabályozni a napközbeni tartózkodásért és az étkezésért fizetendő személyi térítési díjak összegét.

 

A 3. §-hoz

 

A 3. § tartalmazza a hatályba léptető rendelkezéseket.

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelettervezetet tárgyalja meg és fogadja el.

 

Barcs, 2011. március 3.

 

Tisztelettel:

 

 

 

 

Karvalics Ottó

polgármester

 

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

………../2011.(……….)

önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997.(IV.25.) számú rendelet

módosításáról

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazások alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997.(IV.25.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

„(1) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díj gondozási órára megállapított mértéke 175 Ft/óra

 

(2) Időskorúak Nappali Ellátása (Idősek Klubja)  intézményi térítési díja:

a) Idősek klubja igénybevétele étkezés nélkül: 745 Ft/nap

b) Idősek klubja igénybevétele étkezéssel: 1110 Ft/nap

c) Idősek klubjába és hazaszállítás díja: 135 Ft/nap

 

(3) Időskorúak bentlakásos intézményi térítési díjai

a) Tartós, emeltszintű elhelyezést biztosító (Idősek Otthona- Otthonház) ellátásért       fizetendő intézményi térítési díj

Ellátás

2 095Ft/nap

62 850 Ft/hó

Élelmezés

855 Ft/nap

25 650 Ft/hó

Összesen

2 950 Ft/nap

88 500 Ft/hó

 

b) Tartós bentlakásos ellátásért (átlagos elhelyezést biztosító Idősek Otthona) és 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező emelt szintű elhelyezésért fizetendő intézményi térítési díj

Ellátás

1 665 Ft/nap

49 950 Ft/hó

Élelmezés

680 Ft/nap

20 400 Ft/hó

Összesen

2 345 Ft/nap

70 350 Ft/hó

 

c) Tartós ápolást-gondozást, valamint emelt szintű elhelyezést igénybe vevő - demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata igazolás megléte - esetén fizetendő intézményi térítési díj

Ellátás

1 910 Ft/nap

57 300 Ft/hó

Élelmezés

780 Ft/nap

23 400 Ft/hó

Összesen

2690 Ft/nap

80700 Ft/hó

 

 

 

 

 

d) Időskorúak átmeneti elhelyezését biztosító (Időskorúak Gondozóháza) ellátásért     fizetendő intézményi térítési díj

Ellátás

1 795 Ft/nap

53 850 Ft/hó

Élelmezés

735 Ft/nap

22 050 Ft/hó

Összesen

2 530 Ft/nap

75 900 Ft/hó

 

(4) Szociális étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj napi összege 365 Ft/nap

 

(5) Szociális étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj napi összege az étel           kiszállítása  esetén 425 Ft/nap

 

(6) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díj napi összege 165 Ft/nap.”

2. §

(1) A Rendelet 4. §-át megelőző alcím címe az alábbi szövegrészre változik:

„Személyi térítési díj megállapításához nyújtott kedvezmények”

 

(2) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(1) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:

a) a nyugdíjminimum összegét meg nem haladó jövedelem esetén: térítésmentes

b) a nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén: 100 Ft/óra

c) a nyugdíjminimum 200 %-át meg nem haladó jövedelem esetén: 140 Ft/óra

d) a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén: 175 Ft/óra

e) a házi segítségnyújtás az Szt. 63.§ (4)-(9) bekezdése alapján rászorult és 65 év feletti igénybevevők esetén térítésmentes.”

 

(3) A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(3) A házi segítségnyújtást igénybe vevő jogosult részére megállapított személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének, kiskorú igénybevevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmének 25 %-át.”

 

(4) A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(4) A házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak, a jogosult részére megállapított személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének, kiskorú igénybevevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.”

 

(5) A Rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Nappali Ellátásért fizetendő intézményi térítési díj

a) napközbeni tartózkodásért megállapított intézményi térítési díj a jogosult rendszeres havi jövedelme, kiskorú igénybevevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelme alapján

A nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén          35 Ft

A nyugdíjminimum 250 %-át meg nem haladó jövedelem esetén          50 Ft

A nyugdíjminimum 300 %-át meg nem haladó jövedelem esetén          60 Ft

A nyugdíjminimum 350 %-át meghaladó jövedelem esetén       70 Ft

b) A napközbeni tartózkodás 60 év felett térítésmentes.

c) A napközbeni tartózkodás melletti étkeztetés igénybevétele esetén az étkezésért a   (7)  bekezdésben meghatározottak szerinti intézményi térítési díjat kell fizetni."

 

 

 

(6) A Rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(7) A szociális étkezés havi intézményi térítési díj összege (I. kategória: étkezés, II. kategória: étkezés kiszállítással)

 

I. kategória

II. kategória

a nyugdíjminimum összegét meg nem haladó jövedelem esetén

130 Ft/nap

190 Ft/nap

a nyugdíjminimum 200 %-át meg nem haladó jövedelem esetén

180 Ft/nap

240 Ft/nap

a nyugdíjminimum 300 %-át meg nem haladó jövedelem esetén

225 Ft/nap

285 Ft/nap

a nyugdíjminimum 350 %-át meg nem haladó jövedelem esetén

280 Ft/nap

340 Ft/nap

nyugdíjminimum 350 %-át meghaladó jövedelem esetén”

365 Ft/nap

425 Ft/nap

 

(7) A Rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(8) A szociális étkeztetést igénybe vevő jogosult részére megállapított személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének, kiskorú igénybevevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.”

 

 

Záró rendelkezések

3. §

(1)  E rendelet 2011. április 1. napjával lép hatályba.

 

 

(2) Az e rendelettel megállapított térítési díjakat 2011. április 1. napjától kell alkalmazni.

 

Barcs, 2011. március 17.

Karvalics Ottó                                        Balázsné dr. Vástyán Krisztina

polgármester                                                     címzetes főjegyző