Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

 

 

 

 

 

 

………. sz. napirend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

 

A volt Pálfalui Iskola – Barcs, Bem u. 11 –

használatba adása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. január 27-i ülésére

 

Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzata 2010. december 28-án – 30 napos felmondási idővel – felmondta a Somogy Megyei TIT-el kötött, a Barcs, Széchenyi u. 40. sz. alatti több helyiségből álló épületrészre vonatkozó bérleti szerződését.

Ezen helyiségek a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Kirendeltsége, a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat Barcsi Csoportja és a Barcsi Horgász Egyesület részére használatba voltak adva.

A bérleti szerződés megszűnését követően a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Kirendeltsége és a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat Barcsi Csoportja részére a Bem utcában lévő volt általános iskola épülete lett használatra felajánlva. A szervezetek az épületet díjmentesen használhatják, közmű (víz, villany) szolgáltatást nem kértek, mert az épületben csak raktározni szeretnének.

A használati szerződés az előterjesztés mellékletét képezi.

A 2/2010. (II.5.) számú az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és fogalmának rendjéről szóló önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése alapján, a forgalomképes vagyontárgy használati jogának átengedéséről a Képviselő-testület dönt.

 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el!

Barcs, 2011. január 12.

Karvalics Ottó

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete a volt Pálfalui Iskola – Barcs, Bem u. 11. - épületét, díjmentesen, határozatlan időre a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Kirendeltsége és a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat Barcsi Csoportja részére, raktározás céljából használatba adja.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        2011. február 04.

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. január 12.

Balázsné dr.Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASZNÁLATBA ADÁSI  SZERZŐDÉS

 

 

Mely létrejött egyrészről: Barcs Város Önkormányzata (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.) - képviseli: Karvalics Ottó polgármester, és Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző –mint tulajdonos, a továbbiakban: Önkormányzat,

 

másrészről: Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Kirendeltsége – képviseli: dr. Sótonyi Tiborné (Kaposvár, Szent i. u. 8.) , mint használó (továbbiakban Vöröskereszt)

 

harmadrészről: Magyar Máltai Szeretet Szolgálat Barcsi Csoportja – képviseli: László Jenőné (Barcs, Gábor A. u. 2.), mint használó (továbbiakban MSZSZ) között Barcs Város Képviselő-testülete 14/2011. (I.27.) sz. határozata alapján, az alábbiak szerint:

 

 

1./ Barcs Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi a Barcs 2504 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 7570 Barcs, Bem u. 11. szám alatt található 172 m2 nagyságú ingatlan. Az ingatlan előtérből (12 m2), 5 helyiségből (42 m2, 10,5 m2, 5,5 m2, 45 m2, 22 m2) és 2 mellékhelyiségből (7 m2, 4,5 m2) áll.

 

2./ A tulajdonos használatba adja, a használók használatba veszik a Barcs, Bem u. 11. alatt található épületet díjfizetési kötelezettség nélkül.

A birtokba adás időpontja: 2011. február 05.

 

3./ A használat időtartama: az önkormányzat részéről a helyiség más célú hasznosításáig.

 

4./ A használók az ingatlan helyiségeit egymás között egyeztetve, raktározás céljára használják.

A használók közmű (víz, villany, gáz) szolgáltatást nem kérnek.

 

Közmű órák állása:

- Gáz: 12.259 m3

- Villany: 7.600 kwh

- Víz: 4 m3

 

5./ A helyiség berendezéseit a használó biztosítja. A használó a saját tárgyait felszerelheti, melyet a használat megszűnésekor köteles kártalanítási igény nélkül eltávolítani, és a helyiséget használatra alkalmas állapotban a tulajdonosnak átadni.

 

6./ A használó a helyiségekbe más személyt csak a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.

 

7./ A használó a használati szerződés megszűnése után

- köteles az eredeti állapotot visszaállítani,

- az általa felszerelt berendezéseket az állag sérelme nélkül leszerelheti és elviheti,

- a visszahagyott berendezésekért és a helyiségre fordított beruházásokért ellenértéket nem igényelhet.

 

8./ A használó a használati szerződés megszűnése után másik helyiségre nem tarthat igényt.

 

10./ A szerződés megszűnik:

a./- a felek bármelyikének írásbeli felmondásával, a felmondást követő hónap 30. napjával.

b./- az ingatlant nem rendeltetésének megfelelően használja, abban jogellenesen kárt okoz és e magatartását felszólítás ellenére sem hagyja abba.

c./- a használó szervezet megszűnik.

 

11./ A használó köteles az 4./ pontban meghatározott ingatlanrészt, helyiségeket rendeltetésszerűen használni, megtéríteni minden olyan kárt az önkormányzatnak, amely a nem rendeltetésszerű használatból ered.

 

12./ Jelen megállapodást felek magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

 

 

Felek a szerződést elolvasás után, mint akaratukkal megegyezőt aláírták. Vitás kérdéseket a felek egyeztetéssel rendezik. Amennyiben ez eredménytelen lenne, úgy a Barcsi Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

 

 

Barcs, 2011. február 04.

 

 

 

…………………………………….                                                 …………………………………………

Barcs Város Önkormányzata                                                              Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei  Kirendeltsége

 

 

 

…………………………………………...

Magyar Máltai Szeretet Szolgálat Barcsi Csoportja