Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459.

 

 

 

 

………. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

Barcs Város Önkormányzatának tulajdonában álló köztemetők fenntartása, üzemeltetése és kegyeleti közszolgáltatás ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítésére, lebonyolítására, valamint szakmai támogatására beérkezett ajánlatok elbírálásáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. január 27-i ülésére

Barcs Város Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. §. (3) bekezdésében előírtak szerint, a tulajdonát képező köztemetők fenntartásáról és üzemeltetéséről – kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján - gondoskodik. Ennek megfelelően nyilvános pályázatot írt ki a tulajdonát képező köztemetők kegyeleti közszolgáltatás keretében történő fenntartására és üzemeltetésére. A pályázati eljárás eredményeként történt meg a közszolgáltató kiválasztása és a Képviselő-testület 257/2000. (XI.23.) sz.-ú határozata értelmében a barcsi önkormányzati tulajdonú temetők fenntartási és üzemeltetési jogát - középtávú közszolgáltatási szerződés keretében - a Szalai és Társa Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 140/1.) nyerte el.

 

A Szalai és Társa Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-vel (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 140/1.) az önkormányzati tulajdonú köztemetők fenntartása és üzemeltetése tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés 2011. február 26-ig hatályos, ezért a temetői-kegyeleti közszolgáltatás ellátására irányuló közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, a közbeszerzési értékhatárokra is tekintettel.

 

Barcs Város Önkormányzatának tulajdonában álló köztemetők fenntartása, üzemeltetése és kegyeleti közszolgáltatás ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítésére, lebonyolítására, valamint szakmai támogatására, az ajánlattételi határidő lejártáig (2011. január 21. napig) 4  ajánlat érkezett, amelyek az alábbi ajánlattevők által kerültek benyújtásra:

 

  1. Platz Kft. (8700 Marcali, Ságvári u. 1. fsz.. 2.)

Szolgáltatás értéke:      480.000 Ft (alanyi ÁFAmentes összeg). Az ajánlati dokumentáció tervezett ára nettó 70.000 Ft., mely összeg fele a Megbízót illeti.

 

  1. Deák Ügyvédi Iroda (7102 Szekszárd, Jókai u. 22.)

Szolgáltatás értéke:      1.000.000 Ft (800.000 Ft + ÁFA)

 

  1. Mihalovics Gábor egyéni vállalkozó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó (7636 Pécs, Neumann u. 20.)

Szolgáltatás értéke:      1.350.000 Ft (1.100.000 Ft + ÁFA)

 

  1. Köz Plusz Kft. (7121 Szálka, Napfény u. 18.)

Szolgáltatás értéke:      1.725.000 Ft (1.400.000 Ft + ÁFA)

 

A fentiek értelmében javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatásával a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevőt Platz Kft.-t bízza meg és hatalmazzon fel a közbeszerzési eljárás lebonyolítására irányuló, illetve az előterjesztés mellékletét képező  megbízási szerződés aláírására.

 

Barcs, 2011. január 21.

 

Karvalics Ottó

polgármester

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzatának tulajdonában álló köztemetők fenntartása, üzemeltetése és kegyeleti közszolgáltatás ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítésével, lebonyolításával, valamint szakmai támogatásával a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevőt a Platz Kft.-t bízza meg. Felhatalmazza továbbá Karvalics Ottó polgármestert a közbeszerzési eljárás lebonyolítására irányuló, 480.000 Ft alanyi ÁFAmentes összeget tartalmazó, az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződés aláírására, valamint felkéri, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításának ellenértékét (480.000 Ft-ot) Barcs Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésébe tervezze be.

 

Felelős:            Karvalics Ottó

Határidő:          értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. január 24.

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

 

 

mely létrejött egyrészről:

Név:                                  Barcs Város Önkormányzata

Képviseli:                         Karvalics Ottó, polgármester

Cím                                   7570. Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.

 

továbbiakban, mint Megbízó, másrészről

 

Név:                                   Platz Kft.

Képviseli:                          Majer István, ügyvezető

Cím:                                   8700 Marcali, Ságvári u. 1. fsz. 2.

Adószám:                          14987964-1-14

Cégjegyzékszám:              14-09-309758

Számlaszám:                     K&H Bank Zrt.  10403947-50515756-57701000

továbbiakban, mint Vállalkozó között, együttesen továbbiakban Felek, a Megbízó Barcsi Önkormányzat részére a kegyeleti közszolgáltatás (ezt még a későbbiekben részletezni szükséges) tárgyában, -továbbiakban: beszerzés- közbeszerzési eljárás lebonyolítási feladatainak ellátására az alábbi feltételek szerint:

 

 

1.) Megbízó megbízza Vállalkozót, hogy

 

a) Megbízó Barcsi Önkormányzat által a beszerzés rendelkezésre álló dokumentumai, adatai, műszaki és szolgáltatási elvárásai, a jelenlegi közszolgáltatási szerződése/szerződései, Barcs város idevonatkozó rendeletei valamint a Képviselő-testület idevonatkozó eddigi határozatainak alapján, figyelembe véve a rendelkezésre álló pénzforrást és a Megbízó közbeszerzési szabályzatát, tegyen javaslatot a közbeszerzési eljárás módozatára, az ajánlati felhívás tartalmára, a műszaki leírásra, az ajánlati dokumentációra, az eljárás teljes menetére, a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre és a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szolgáltatási szerződésre.

 

b) Megbízó Barcs Város Önkormányzata részére bonyolítsa le a beszerzés kegyeleti közszolgáltatás szolgáltatási szerződés közbeszerzési eljárását az eljárás megindításakor hatályos közbeszerzési törvény és idevonatkozó jogszabályok figyelembevételével. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó kizárólag tanácsadóként vesz részt az eljárásban, az Ajánlatkérő pozícióját a Megbízó minden esetben fenntartja magának. A Megbízó által megjelölt közbeszerzési eljárásban Vállalkozó közreműködőként Dr. Víg Leventét kívánja bevonni, hivatalos közbeszerzési tanácsadói nyilvántartási száma 663. érvényesség ideje 2011. 03. 27.

 

c) Megbízó Barcs Város Önkormányzata részére az eljárásról folyamatosan adjon tájékoztatást.

 

 

 

 

 

 

2.) Vállalkozó vállalja, hogy

 

a) Megbízóval közösen, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően meghatározza Barcs Város Önkormányzata részére a beszerzés kegyeleti közszolgáltatás szolgáltatási szerződés közbeszerzési eljárás típusát

 

b) A 2.) a.) pont alapján javaslatot tesz a Megbízó Barcs Város Önkormányzata részére a beszerzés, kegyeleti közszolgáltatás szolgáltatási szerződés közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívására, az abban szereplő alkalmassági és bírálati szempontokra, és a Megbízó által adott információk alapján elkészíti, majd Megbízó általi jóváhagyását követően megjelenteti azt.

 

c) Javaslatot tesz az ajánlati dokumentációra, és a Megbízó által megküldött észrevételek alapján a jogi dokumentáció véglegesítésére, és a Megbízó által átadott szakmai, műszaki és pénzügyi részek felhasználásával a teljes ajánlati dokumentáció elkészítése, és a Megbízó által tett észrevételek figyelembevételével a végleges formátumú és tartalmú ajánlati dokumentációt összeállítja, és jóváhagyásra megküldi Megbízó részére.

 

d) Az eljárás során a pontosítást igénylő ajánlattevői kérdéseket fogadja, a közbeszerzés Kbt.-vel kapcsolatos válaszokat elkészíti, a Megbízó által jóváhagyott válaszokat valamennyi Ajánlattevő részére megküldi a Kbt. szabályai szerint.

 

e) A beérkezett ajánlatokat a Kbt. szabályait figyelembe véve kiértékeli, és javaslatot tesz a szükséges hiánypótlásra.  A Megbízó által tett műszaki, szakmai és pénzügyi hiánypótlásokat is összegezve a hiánypótlási felhívásokat megküldi Ajánlattevők részére a Kbt. szabályait figyelembe véve. A beérkezett hiánypótlásokat a Kbt. szerint kiértékeli, és döntés előkészítési véleményt ad.

 

f) Megbízó Barcs Város Önkormányzata részére az eljárás folyamán rendszeres tájékoztatást ad, konzultációs lehetőséget biztosít, az eljáráshoz kapcsolódó valamennyi dokumentációt, levelezést és jegyzőkönyvet elkészíti, és az eljárás befejeztével valamennyi dokumentumot átad Megbízó részére.

 

 

3.) Megbízó vállalja, hogy

 

a) Jelen szerződés tárgyát képező közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó valamennyi dokumentumba betekintést biztosít, és a jelen közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódókat az eljárás idejére átadja Vállalkozó részére.

 

b) A Megbízó kizárólagos joga és kötelezettsége a jelen közbeszerzési eljárás során szükséges felhívások, dokumentációk, valamint egyéb iratok hirdetmények szakmai, pénzügyi és műszaki tartalmának meghatározása, összeállítása és Vállalkozó részére történő átadása.

 

c) Kegyeleti közszolgáltatás szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valamennyi jogosultsággal rendelkezik, és azért felelősséggel tartozik.

 

 

 

 

d) Jelen közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó a 3.) b) pontot figyelembe véve adatszolgáltatást a Vállalkozó részére teljes körűen biztosítja

 

e) Helyszíni konzultációk alkalmával, valamint az eljáráshoz kapcsolódó  munkavégzéshez a szükséges helyiséget biztosítja

 

f) A közbeszerzési eljárás lezárását követően Vállalkozó által átadott valamennyi dokumentumot a Kbt. értelmében 5 évig megőrzi.

 

g) Vállalkozó által összeállított Ajánlati Dokumentációt tárolja, és a lehetséges ajánlattevőknek átadja, illetve a beadott ajánlatokat átveszi.

 

h.) A szerződésteljesítés időtartama alatt valamennyi tárgyév december 31-ét követően adatot szolgáltat Vállalkozó részére a teljesítés elvégzéséről szóló hirdetmény megjelentetéséhez.

 

4.) Vállalkozó joga és kötelessége, hogy

 

a) a szerződés teljesítése során úgy végzi a tevékenységét, hogy folyamatosan figyelembe veszi a Megbízó érdekeit

 

b) A szerződés teljesítése során betartja a jelenleg hatályos Kbt. és idevonatkozó jogszabályok előírásait és határidőket, valamint a Megbízó belső szabályzó dokumentumait, különös tekintettel a Közbeszerzési Szabályzatra, és a közbeszerzés tárgyát szabályozó idevonatkozó Barcs város önkormányzati rendeleteire.

 

c) A szerződés teljesítése során legjobb tudása szerint jár el.

 

d) Az eljáráshoz kapcsolódó Kbt. szerinti dokumentálást és lebonyolítást elvégzi, nevezetesen az Ajánlati Felhívást, Ajánlati Dokumentációt, és valamennyi jegyzőkönyvet, és gondoskodik a Kbt-ben előírt módon a hirdetmények összeállításáról, azok feladásáról, a kiegészítő tájékoztatásokra adott válaszokról. A megbízott felelőssége viszont nem terjed ki a jelen közbeszerzési eljárás előkészítése során megvalósuló olyan cselekményekre, mint például az előzetes piackutatás, Ajánlatkérő oldalán bevonandó személyek kiválasztása, eredményhirdetést vagy a szerződéskötést követő események, átadott vagy megadott műszaki, pénzügyi, szakmai dokumentumok tartalmáért, és a beérkezett ajánlatok műszaki, pénzügyi, szakmai bírálatáért.

 

e) Eredményes eljárás esetén 2012. év elején, valamint a szerződés teljesítés időtartama alatt a Megbízó által szolgáltatott 3.) h.) szerinti adatok figyelembevételével évente, valamint a szerződés lejártakor a szerződésszerű teljesítésről a hirdetményt megjelenteti a Közbeszerzési Értesítőben.

 

f) A szerződés teljesítése során tudomására jutott semmilyen információt nem ad át harmadik félnek, és azt megőrzi

 

g) A jelen Vállalkozási szerződés teljesítésekor számla benyújtására jogosult. Felek megállapodnak, hogy a szerződés azon a napon tekinthető teljesítettnek, amikor a –

 

tájékoztató a közbeszerzési eljárás eredményéről - hirdetmény feladásra kerül, vagy amennyiben nem kerül sor tájékoztató feladására, akkor a jelen eljárás utolsó eljárási cselekményének a napja.

 

5.) Megbízó joga és kötelessége, hogy

 

a) a szerződés teljesítése során együttműködik a Vállalkozóval

 

b) jelen szerződés 3.)b) pontján túlmenően az átadott dokumentumok, tervek, szerződések, költségvetés és egyéb dokumentációk műszaki, szakmai és pénzügyi tartalmáért teljes körű szakmai és anyagi felelősséget vállal.

 

c) a szerződés teljesítése során tudomására jutott semmilyen információt nem ad át harmadik félnek, és azt megőrzi. Vállalkozó által adott tanácsokat csak a Barcsi Önkormányzat érdekében használhatja fel. A közbeszerzési eljárás során készült mindennemű dokumentáció Vállalkozó saját terméke, és csak jelen eljárásban használhatja fel Megbízó.

 

d) A lehetséges kiegészítő tájékoztatások közül valamennyi dokumentációval és műszaki

leírással kapcsolatos válaszokat olyan határidőn belül megküldi Vállalkozó részére, hogy az a

Kbt.-ben szabályozott határidőn belül a válaszokat megküldhesse valamennyi Ajánlattevőnek.

 

e) Szerződés teljesítésekor Vállalkozó által benyújtott számlát 30 napon belül átutalással kiegyenlíti.

 

6.) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződés az aláírást követő naptól a 4.)g) pontban leírtakig tart.

 

7.) Felek megállapodnak abban, hogy jelen közbeszerzési eljárás folyamán az eljárással kapcsolatos bármilyen információközlés, adatszolgáltatás, konzultáció, stb. csak írásos formában lehetséges. Írásos formának számít a postai levelezés, fax üzenet, valamint az e-mailen történő információáramlás úgy, hogy azt a címzett visszaigazolja.

 

8.) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződés teljesítését követően Vállalkozót a jelen megbízási szerződés 1.) és 2.) pontban részletezett feladatok elvégzéséért 480.000 nettó forint díj illeti meg. Az ajánlati dokumentációt, a hozzá tartozó műszaki leírást és a szerződéstervezetet Vállalkozó állította össze, de a dokumentáció tárolását, átadását és az ajánlatok átvételét Megbízó végzi, ezért a dokumentációért befolyt díj a Felek közti egyezség szerint fele-fele arányban oszlik meg. Az ajánlati dokumentáció ára megfizetése a Vállalkozó számlájára történik, 70.000 Ft/db értékben, így a Vállalkozó által benyújtott számla a megbízási díj, és a dokumentációból befolyó díj kompenzált összegét tartalmazza. Az így részletezett díj kifizetését a jelen megbízási szerződés 5.) pont e) bekezdése részletezi. Eredménytelen eljárás esetén Vállalkozót a 480.000 nettó Ft díj illeti meg, az ajánlati dokumentáció ellenértékéért fizetett díjat valamennyi Ajánlattevő részére vissza kell utalni. Vállalkozó által megajánlott díj nettó Ft.- ban értendő, melyet nem terhel Áfa Vállalkozó alanyi Áfa mentessége miatt.

 

 

 

9.) Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Megbízó részéről történő hibás vagy téves adatközlésből és az átadott dokumentációk hibájából származó következményekért nem vállal felelősséget.

 

 

10.) A megbízás teljesítése során Vállalkozó saját maga határozza meg, hogy a belső munkamegosztásán belül, - figyelembe véve a jelen megbízási szerződés 2.) pontját, a Megbízó igényeit, valamint a jogszabályban előírt határidőket -, a szerződésben rögzített feladatát milyen módon teljesíti, melynek meg kell felelnie a Kbt. és jelen megbízási szerződés előírásainak.

 

 

11.) A megbízás teljesítése során Vállalkozó külső szakértő cégeket, vagy személyeket vehet igénybe, akiket a szerződés teljesítése megkezdése előtt nevesítve jelezni kell Megbízó felé, a tevékenységükért viszont a saját tevékenységével azonos módon felel, és rájuk is kötelezően vonatkozik a titoktartási kötelezettség. Jelen eljárásban a teljesítésbe bevonni kívánt hivatalos tanácsadó Dr. Víg Levente. Külső szakértő cégek, vagy személyek igénybe vétele a jelen szerződés 8. pontjában részletezett vállalkozói díjat nem változtathatja meg.

 

 

12.) A megbízás teljesítése során a Vállalkozó által adott jelen közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó tanácsokat Megbízó saját döntése alapján használhatja fel, és építheti be saját ügymenetébe. Ha a jelen közbeszerzési eljárást a Vállalkozó által javasolt és leírt módon bonyolítják Felek, akkor a lebonyolításból adódó felelősség a Vállalkozót terheli. Amennyiben a jelenlegi jogszabályokkal ellentétes utasítást ad Megbízó a Vállalkozó részére, akkor Vállalkozó köteles felhívni erre a tényre Megbízó figyelmét. Ezen ismeretek birtokában, ha Megbízó továbbra is fenntartja a jelenlegi jogszabályokkal ellentétes utasítását vagy kérését, úgy annak minden jogi következményeiért Megbízó vállalja a felelősséget. Vállalkozó kizárja a felelősségét minden olyan esetre, amikor a Megbízó az ajánlása, tanácsa vagy felhívása ellenére cselekszik.

 

13.) Felek, megállapodnak abban, hogy a Megbízó által lefolytatandó kegyeleti közszolgáltatás szolgáltatási szerződés közbeszerzési eljárásban Vállalkozó felelőssége a Kbt.-ben rögzített szabályok betartására terjed ki, jelen szerződés 12.) pontjában rögzítettek szerint. Nem terjed ki viszont a felelőssége, ha az eljárás során a Megbízó téves, vagy nem megfelelő adatszolgáltatása miatt a műszaki, szakmai és pénzügyi tartalom, az ajánlati felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, az alkalmasságra, a kiegészítő tájékoztatásra és a bírálatra vonatkozó, valamint az eljárás fajtára, vagy a becsült értékre stb.-re vonatkozó következtetés tévesen kerül meghatározásra. Vállalkozó felelőssége viszont beáll abban az esetben, amennyiben szakszerűtlen vagy a Kbt.-be ütköző eljárása miatt Megbízót kár éri. Kár alatt a jogorvoslati eljárás során kiszabott, és jogerősen megítélt bírságot kell érteni. Felek, megállapodnak abban, hogy más, pl. gazdasági stb. hátrányért a Vállalkozó felelőssége nem áll fenn.

 

14.) Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben Ajánlatkérővel, vagy a felhívást a Megbízó javaslata alapján ellenjegyző személlyel szemben esetlegesen bírság kiszabására kerülne sor, amely bírság kiszabásának az oka a Vállalkozó gondatlansága, szakszerűtlensége vagy szándékos tévesztése, akkor a Vállalkozó a bírság összegét kártérítés fejében megtéríti úgy,

hogy az adott eljárásban őt megillető megbízási díjat meghaladó mértékű kártérítésre nem köteles. Vállalkozó felelőssége csak abban az esetben áll fenn, ha a Megbízó bevonásával Vállalkozó minden jogorvoslati lehetőséget kimerített, és ezt követően marasztalják el.

 

 

15.) A jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szerződésekre vonatkozó részei az irányadóak.

 

 

16.) Szerződés teljesítése során felmerült kérdéseket Felek megkísérlik megegyezés alapján rendezni. Amennyiben ez sikertelen, akkor kikötik a Barcsi Városi Bíróság, illetve a Somogy Megyei Bíróság illetékességét.

 

 

17.) A jelen megbízási szerződés a 6.) pontban részletezett határidőt követően megszűnik. Felek ezen időpontot követően egymással elszámolással tartoznak, mely számlabenyújtással és annak kiegyenlítésével fejeződik be. Ezen időpont után Felek semmilyen jogcímen nem támaszthatnak igényt egymással szemben.

 

 

18.) A jelen megbízási szerződést Felek 2 db eredeti azonos tartalommal készítették, melyeket értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt, a képviseleti jogosultságokat is figyelembe véve cégszerű aláírásukkal megerősítettek.

 

 

Barcs, 2011. január …......

 

 

 

 

…......................................................                                    .…............................................

Karvalics Ottó                                                             Majer István

polgármester                                                                 ügyvezető

Barcs Város Önkormányzata                                                      Platz Kft.

mint Megbízó mint Vállalkozó

 

 

Ellenjegyzem:

 

Barcs, 2011. január ……..

 

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

Barcs Város Önkormányzata