Ma 2024. február 27., kedd, Ákos és Bátor napja van. Holnap Elemér napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf: 62., Tel.: 82/462-459

 

 

….. . sz. napirend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

az önkormányzati adórendeletek módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. március 17-i ülésére

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvény valamint  az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról , illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény  is módosította a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvényt.

A törvényi szabályozások átvezetése szükséges a helyi adó rendeleteken.

A vállalkozók kommunális adójának megszűnése miatt a vonatkozó helyi rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy  a rendeletmódosítást fogadja el.

 

 

B a r c s, 2011. 03. 01.

 

 

 

Karvalics Ottó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

…./2011. (............)

önkormányzati rendelete

az önkormányzati adórendeletek módosításáról

 

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1. §

 

A helyi iparűzési adóról szóló 5/2003.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, (3) bekezdésében a „kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat „ szövegrész, valamint 4.§-a hatályát veszti.

 

2.  §

 

(1) A vállalkozók kommunális adójáról szóló 7/2003.(III.28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

 

(2) A helyi adórendeletek módosításáról szóló 20/2004.(IV.30) önkormányzati rendelet 6.§-a hatályát veszti.

 

3. §

 

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 20/2003. (XI.28.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdés a./ pontja és 5.§-a az alábbiakkal egészül ki: 2011-től a 2010-re irányadó mérték szerint.

4. §

Az idegenforgalmi adóról szóló 22/2003. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése, a 2.§ a.) pontjában a „ továbbá a 70.életévét betöltött „ szövegrész, valamint a 2.§ e) pontja hatályát veszti.

 

Záró rendelkezések

 

5. §

 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

B a r c s, 2011. március 17.

 

 

 

Karvalics Ottó                                      Balázsné dr. Vástyán Krisztina

polgármester                                                          címzetes főjegyző

Indokolás:

 

 

 

1. §-hoz

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 37. § (2) bekezdés a./ pontja, a „piaci és vásározó kiskereskedelem” adóztatásáról rendelkezett. A törvény ezen rendelkezésének módosítására került sor. A jövőben a piaci és vásározó kiskereskedés nem minősül ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységnek, melyre tekintettel a helyi iparűzési adóról szóló 79/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésének a hatályon kívül helyezése szükséges.

A jelenleg hatályos helyi rendeletünk még tartalmazza az időközben már lejárt határozott idejű adókedvezményeket, amelyek törlése indokolt.

 

2. §-hoz

 

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról , illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény  alapján a vállalkozók kommunális adójára vonatkozó szabályok 2011. január 1-ével hatályukat vesztették. A vállalkozóknak a 2010. évre vonatkozó kommunális adó kötelezettséget – 2010. december 31-i határnappal- 2011. május 31- ig benyújtandó éves bevallással le kell zárnia a székhely, illetve telephely önkormányzati adóhatósága felé.

A törvényi változás miatt a helyi rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

 

3. §-hoz

 

A Képviselő-testület nem élt az adóemelés lehetőségével  így a magánszemélyek kommunális adójának mértéke  a 2010- es  évvel azonosan 12.000 Ft maradt

 

4. §-hoz

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30.§ (1) bekezdés  a) pontja  és a 31. §-a  módosult, megszűnt az üdülőépület utáni idegenforgalmi adó és az adókötelezettség alól nem mentesül a 70. életévét betöltött magánszemély , ezt a helyi rendelet szövegén is át kell vezetni.

 

 

5. §- hoz

 

 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.