Ma 2020. október 27., kedd, Szabina napja van. Holnap Simon és Szimonetta napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

C í m z e t e s   F ő j e g y z ő j é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459.

 

 

 

 

………. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

A temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések 2010. évi tapasztalatairól.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2010. december 15-i ülésére

 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő, 5 köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatait, Barcs Város Önkormányzata és Szalai és Társa Temetkezési és Szolgáltató BT., mint közszolgáltató között, 2000 decemberében megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak részletesen szabályozzák. A szerződés 16. pontjában került megfogalmazásra, hogy az ellenőrzésre jogosultak ellenőrzésük eredményéről, évente a közszolgáltató tájékoztatójával együtt tájékoztatják a Képviselő-testületet.

 

A 2010. évi ellenőrzés az alábbi fő területekre terjedt ki:

 

  1. A temetők tisztán tartása:

 

Örvendetes tény, hogy a Közszolgáltatási Szerződés megkötése óta eltelt időszakról, és a 2010. évről is ugyanaz az összegzés fogalmazható meg, hogy a városi temetők folyamatosan gondozottak, rendezettek.

Alátámasztja mindezt az is, hogy tisztán tartásuk minőségével kapcsolatban panasz, lakossági bejelentés nem érkezett. Az üzemeltető a közlekedő utakat, járdákat rendszeresen takarította, a síkosság-mentesítéséről gondoskodott, a hó eltakarítását is szükség szerint elvégezte. A temetők területén keletkezett hulladék gyűjtésére szolgáló konténerek ürítését a szerződéses jogviszonyban álló hulladékszállító cégnél rendszeresen megrendelte, a tartályok környezetének tisztán tartására odafigyelt. Az üzemeltető a temetők zöldterületeit ebben az évben – a rendkívüli csapadékos időjárás ellenére is – rendszeresen kaszálta, gondozta, a temetők területén lévő zöldterületek növényzetének gondozását, szükség szerinti pótlását elvégezte.

 

  1. Temetői létesítmények karbantartása:

 

Az üzemeltető az önkormányzat tulajdonában álló, a szerződésben foglalt köztemetőkben az épületek, kapcsolódó létesítmények állagmegóvásáról gondoskodott, ezek üzemszerű működését, folyamatos tisztán tartását biztosította, a közüzemi költségeket rendben kifizette.

Barcs Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésében tervezett temetői fejlesztések megvalósításából eredően, 2009 évtől bővült a Bt. e területen végzett munkája. A köztemetőkben a jogszabályi előírásoknak megfelelően kivitelezett illemhelyek - a Béke-, és Imre utcai temetőben felújított WC-k, illetve a pálfalusi-, somogytarnócai-, és drávaszentesi temetőben kihelyezett mobil toalettek - ürítési- és tisztítási munkálatainak ellátásáért a BT. munkatársai az üzemeltetés keretében  feleltek. Az illemhelyek üzemeltetése során a Közszolgáltató teljes körűen ellátta feladatát, időben megrendelte a szállító cégtől az illemhelyek ürítését, melyet a cég megfelelően teljesített. Az illemhelyek üzemeltetéséből adódó lakossági észrevétel, panasz nem érkezett a hivatalhoz.

 

  1. Temetkezéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetése:

 

A nyilvántartásokat naprakészen vezette. A temetőkönyvi bejegyzéseket és a sírhelyek temető térképen történő megjelölését pontosan elvégezte. A felderített régi hiányosságok megszüntetésére, kijavítására folyamatosan nagy gondot fordított. Az előre megváltott, de korábban be nem jegyzett sírhelyek szükséges adminisztrációs bejegyzéseit pótolta.

 

  1. Temetkezési vállalkozók munkájának koordinálása:

 

A rendészeti, gondnoki feladatokra az 1 főállású dolgozót – melyet a szerződésben vállalt - változatlanul alkalmazta. A Béke utcai temetőben lévő hűtőkamrát a beszámolási időszakban üzemeltette, a boncoláshoz szükséges munkákat (hűtés, holttest átvétel, fogadás, takarítás, fertőtlenítés) rendben ellátta. Az elhunyt temetőbe történő kiszállításához a napi 24 órás készenlétet biztosította. A sírhelyek, kriptahelyek kitűzését elvégezte, a temetőben kialakított engedélyezett és rendeltetésszerűen használt parcellákban a temetkezésre alkalmassá tételt biztosított, a ravatalozót a kegyeleti szertartásoknak megfelelően feldíszítette, a temetkezési vállalkozók között a temetkezési idők koordinálását megoldotta.

Változatlanul gondot jelentett idén is az, hogy a sírköves vállalkozók a temetőkben végzett építési, síremlék felállítási és karbantartási munkáikról esetenként nem tájékoztatták a munka megkezdése előtt sem a Városi Főépítészt, sem az Üzemeltetőt. Az üzemeltető eddig csak figyelmeztette a mulasztókat, de hivatalos bejelentést nem tett a Polgármesteri Hivatal felé. Tekintettel arra, hogy ez a mulasztás – a nem megfelelő síremlék méret, törmelékelszállítás elmaradása miatt – gondot jelent, felhívtam az üzemeltető figyelmét, hogy a szabálysértési tényt a jövőben, a szükséges hatósági intézkedés érdekében, azonnal írásban jelezze. Felhívtam továbbá a sírköves vállalkozók figyelmét „a temetőkről és temetkezésről” szóló 27/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdésében rögzített előírások haladéktalan betartására. A helyi rendelet hivatkozott bekezdése kimondja, hogy „A síremlék nem foglalhat el a temetési helynél sem kisebb, sem nagyobb területet. A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt le kell adni, a kivitelezés a főépítész szakmai véleményének kikérése után kezdhető meg.”

 

  1. A lakosság kiszolgálása:

 

Az üzemeltetéssel kapcsolatos lakossági ügyintézés a kegyeleti elvárásoknak megfelelően gyors és körültekintő. Az üzemeltető a sírhantok pótlására a termőföldet, a sírok gondozásához a vízkivételi lehetőséget, - mint eddig is - a lakosság részére térítésmentesen rendelkezésre bocsátotta.

 

  1. Az üzemeltető és az önkormányzat együttműködése:

 

Az évközi ellenőrzések kapcsán elmondható, hogy a Bt. és az önkormányzat közötti kapcsolattartás folyamatos és jó együttműködésen alapul. A temetőkben megvalósult és tervezett fejlesztések kölcsönös egyeztetése minden esetben megtörtént, és a felek igyekeztek a felmerülő problémákat a napi kapcsolattartás keretében rövid időn belül megoldani.

 

  1. Együttműködés más szervekkel:

 

Míg a Városi Tűzoltóparancsnokság és a Városgazdálkodási Igazgatóság szakemberei a temetőben lévő élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, ill. a viharos széllökések következtében károsodott fák kivágásában ill. gallyazásában nyújtott folyamatos segítséget az Önkormányzat részére, addig a helyi lakosság panaszbejelentéseinek orvoslásában a helyi sírköves vállalkozók vettek részt.

Ezúton köszönjük meg mind a Hivatásos Tűzoltóság, mind pedig a helyi sírköves vállalkozók segítőkész munkáját.

 

A temetők üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések tapasztalatainak alapján összességében megállapítható, hogy az üzemeltető – mint korábban is – a Kegyeleti Közszolgáltatási szerződésben foglalt köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatait teljesítette, a többször módosított „a temetőkről és a temetkezésről” szóló 1999. évi XLIII. tv. és a végrehajtására kiadott többször módosított 145/1999. (X.01.) számú Kormányrendeletben előírt feladatokat teljes körűen látta el. Színvonalas munkavégzésének köszönhetően a városi temetők méltó színhelyei maradtak a gyásznak, az elhunytak iránti tiszteletadásnak.

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a temetők üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések tapasztalatáról szóló beszámolómat fogadja el.

 

Barcs, 2010. november 30.

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő temetők üzemeltetésének ellenőrzéséről szóló beszámolóval egyetért, azt elfogadja. Az üzemeltetést végző Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató BT. dolgozóinak megköszöni a 2010. évben végzett folyamatosan jó színvonalú munkáját.

 

Felelős:       Balázsné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző a határozat közléséért

Határidő:    értelem szerint