Ma 2024. július 25., csütörtök, Kristóf és Jakab napja van. Holnap Anna és Anikó napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.:62. Tel: 462-459

 

 

 

…….. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997. (IV. 25.) számú rendelet módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. április 28-i ülésére

 

 

Általános indokolás

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. §-a, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997. (IV. 25.) számú rendeletében szabályozta a fenntartásában működő szociális intézményekben fizetendő térítési díjakat.

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal a 3-140-4/2011 számú tájékoztatójában felhívta a figyelmet az alábbiakra:

Az Szt. záró rendelkezésének 140/C. §-a azt írja elő, hogy az önkormányzati társulásban vagy többcélú kistérségi társulásban részt vevő önkormányzat a fizetendő térítési díjról szóló, 2011. január 1-jén hatályos rendeletét 2011. április 1-jéig felülvizsgálja abból a célból, hogy a társulási megállapodásban erre kijelölt önkormányzat rendelete tartalmazza a fizetendő térítési díjakról szóló szabályokat.

A fentiek értelmében 2011. április 1-jéig az önkormányzati társulásban vagy többcélú kistérségi társulásban részt vevő önkormányzatnak a fizetendő térítési díjról szóló, 2011. január 1-jén hatályos rendeletét felül kellett vizsgálnia abból a célból, hogy a társulási megállapodásban erre kijelölt önkormányzat rendelete tartalmazza a fizetendő térítési díjakról szóló szabályokat.

 

A Barcsi Szociális Központ közös fenntartásáról szóló megállapodás 3. pontja alapján a társulás - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjának rendelkezése alapján - a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint fizetendő térítési díjakról rendeletet alkotó önkormányzatnak Barcs Város Önkormányzatát jelöli meg.

 

Ezen rendelkezések figyelembevételével a térítési díjak megállapításáról szóló rendeletet a 2011. március 17-i ülésén a Képviselő-testület módosította.

 

A módosítást követően a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények jelezte, hogy a bölcsődei térítési díjakat módosítani kívánja. Erre vonatkozó módosítási javaslata az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

 

Lakócsa, Potony, Tótújfalú és Szentborbás községek vonatkozásában is módosítási javaslat került benyújtásra, mely az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. A javaslatban elírás történt, a módosítási javaslat értelemszerűen a térítési díj rendeletre vonatkozik.

 

Komlósd és Péterhida községek jelezték, hogy nem kívánnak eltérni a rendeletünkben meghatározottaktól. A nyilatkozat az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi. A nyilatkozat értelemszerűen a térítési díj rendeletre vonatkozik.

 

Továbbá a Szociális Központ jelezte, hogy a rendelethez a házi segítségnyújtás és a nappali ellátás esetében adminisztratív hiba miatt rosszul adta meg a jövedelemkategóriákat. Módosítási javaslatukat a 4. számú melléklet tartalmazza.

 

 

 

 

 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

 

A rendelet hatálya

Az általános indokolásnál ismertetettek szerint a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat rendelete tartalmazza a térítési díj szabályait, ezért a rendelet hatályát ki kell terjeszteni a társulásban résztvevő többi önkormányzatra is a társulási megállapodásban meghatározottak szerint.

A 2. §-hoz

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja megállapítása szabályai, bölcsődei étkeztetés térítési díja

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díját az intézmény fenntartója évente kétszer állapíthatja meg. A bölcsődénél és a többi gyermekétkeztetés esetében is az intézményi térítési díjak legutóbb 2008.04.01. napjától kerültek módosításra.

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (3) bekezdése szerint a bölcsőde intézményi térítési díjának alapja az élelmezési nyersanyagköltség és a nyersanyagköltség legfeljebb 50%-át kitevő rezsiköltség egy ellátottra jutó napi összege.

 

A fentiek figyelembevételével kerültek meghatározásra a bölcsődei étkeztetés térítési díjai.

A régi térítési díj 220 Ft./nap összeg volt, a javasolt új térítési díj pedig 330 Ft./nap. Az összegek az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 

A 3. §-hoz

 

A házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés esetén adminisztratív hiba miatt kimaradt egy jövedelmi kategória szabályozása, mely a jelen módosítással pontosításra kerül.

 

Továbbá meghatározásra kerültek – kérésüknek megfelelően - a Szociális Központ közös fenntartásában résztvevő önkormányzatokra vonatkozó külön szabályok is.

 

A 4. §-hoz

 

A 4. § tartalmazza a hatályba léptető rendelkezéseket.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelettervezetet tárgyalja meg, és fogadja el!

 

Barcs, 2011. április 11.

Tisztelettel:

 

 

Karvalics Ottó

polgármester

 

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

………../2011.(……….)

önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997.(IV.25.) számú rendelet

módosításáról

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazások alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997.(IV.25.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § rendelkezése  a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

 

„(2) A rendelet hatálya kiterjed a Barcsi Szociális Központ közös fenntartásában résztvevő önkormányzatokra a társulási megállapodásban foglaltak szerint.”

 

2. §

A Rendelet 2. § (2) bekezdése, valamint annak a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja – ide nem értve a bölcsődét – az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A bölcsőde intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltsége és a nyersanyagköltség legfeljebb 50 %-át kitevő rezsiköltség egy ellátottra jutó napi összege.

a) bölcsőde 0-3 éves korig:

tízórai

68 Ft/nap

ebéd

195 Ft/nap

uzsonna

67 Ft/nap

Összesen

330 Ft/nap”

3. §

 

(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:)

„c) a nyugdíjminimum 300 %-át meg nem haladó jövedelem esetén:     140 Ft/óra”

 

(2) A Rendelet 4. § (5) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Nappali Ellátásért fizetendő intézményi térítési díj)

„a) napközbeni tartózkodásért megállapított intézményi térítési díj a jogosult rendszeres havi jövedelme, kiskorú igénybevevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelme alapján

A nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén          35 Ft

A nyugdíjminimum 250 %-át meg nem haladó jövedelem esetén          50 Ft

A nyugdíjminimum 350 %-át meg nem haladó jövedelem esetén          60 Ft

A nyugdíjminimum 350 %-át meghaladó jövedelem esetén       70 Ft”

 

 

(3) A Rendelet 4. §-a a következő (17)-(18) bekezdéssel egészül ki:

 

„(17) Lakócsa, Potony, Szentborbás, Tótújfalu községek illetékességi területén a házi segítségnyújtás jövedelemtől függetlenül térítésmentes.

 

(18) Lakócsa, Potony, Szentborbás, Tótújfalu községek illetékességi területén a szociális étkeztetés havi intézményi térítési díj összege (I. kategória: étkeztetés, II. kategória étkeztetés kiszállítással:

 

 

I. kategória

II. kategória

a nyugdíjminimum összegét meg nem haladó jövedelem esetén

140 Ft/nap

200 Ft/nap

a nyugdíjminimum 200 %-át meg nem haladó jövedelem esetén

200 Ft/nap

260 Ft/nap

a nyugdíjminimum 250 %-át meg nem haladó jövedelem esetén

290 Ft/nap

350 Ft/nap

a nyugdíjminimum 250 %-át meghaladó jövedelem esetén”

365 Ft/nap

425 Ft/nap”

 

 

Záró rendelkezések

4. §

(1)  E rendelet 2011. május 1. napjával lép hatályba.

 

Barcs, 2011. április 28.

Karvalics Ottó                                        Balázsné dr. Vástyán Krisztina

polgármester                                                     címzetes főjegyző